М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 96

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

600.          Осадчук С. Аналіз механізму надання субвенцій з державного місцевим бюджетам : (стаття) [Електронний ресурс] / С. Осадчук // Теорія та практика державного управління. - 2010. - Вип.3(30). - Режим доступу до журн. : http://194.44.242.244/portal/Soc Gum/Tpdu/2010 3/doc/3/09.pdf

601.          Осауленко О.Г. Моделювання та управління сталим соціально-економічним розвитком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25.00.05 «Галузеве управління» / О.Г. Осауленко. - Київ, 2002. - 31 с.

602.          Павленко В.П. Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.П. Павленко. - Київ, 2006. - 27 с.

603.          Павлиш Е.В. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Е. В. Павлиш. - Донецьк, 2007. - 22 с.

604.          Павліха Н.В. Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механізми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.В. Павліха. - Львів, 2007. - 38 с.Павлов В.І. Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації (теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.І. Павлов. - Львів, 2001. - 29 с.

605.          Павлюк К.В. Бюджет в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / К.В. Павлюк. - Київ, 2007. - 42 с.

606.          Пак Н.Т. Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.Т. Пак - Львів, 2002. - 21 с.

607.          Пакулін С.Л. Обгрунтування й вибір моделі, що забезпечує стійкий і динамічний соціально-економічний розвиток України / С.Л. Пакулін, О.О. Топчій / Економічний простір : зб. наук. пр. - 2012. - №57. - С. 170-175.

608.          Панухник О.В. Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у териіторально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О.В. Панухник. - Львів, 2004. - 23 с.

609.          Папаіка О.О. Удосконалення розподільчої економічної системи регіону в умовах ринкових перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.О. Папаіка. - Донецьк, 2000. - 21 с.

610.          Параконна Н.К. Регіональний аспект сталого розвитку України : (стаття) [Електронний ресурс] / Н.К. Параконна // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. - 2011. - №10.4.1. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/VSUNU/2011 10 1/Parakonnaja.pdfПарій-Сергієнко Є.П. Удосконалення державного механізму управління, формування та використання місцевих бюджетів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Є.П. Парій-Сергієнко. - Донецьк, 2008. -

25 с.

613.          Паршина                 О.А.               Наукові                 основи управління
конкурентоспроможністю продукції машинобудівного підприємства : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня док-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» /
О.А.
Паршина. - Дн-ськ, 2009. - 26 с.

614.          Пашкевич М.С. Аналіз механізмів регіонального вирівнювання в Україні / М. С. Пашкевич // Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки: зб. наук. праць. Серія «Економіка». -Донецьк: ДонДУУ, 2011. - Вип.188. - С. 14-28

615.          Пашкевич М.С. Аналіз регіональних відмінностей у інноваційно-економічному розвитку України / М.С. Пашкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2012. - №. - С. 350-358

616.          Пашкевич М.С. Взаємозв'язок між системою державного управління та регіональним розвитком / М.С. Пашкевич // Економічний простір: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: ПАБА, 2012. - №63. - С. 85-96

617.          Пашкевич М.С. Депресивні вугледобувні регіони: економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку / М.С. Пашкевич // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». -2011. - Вип.8(31), 4.2. - С. 100-114

618.          Пашкевич М.С. Держава та регіони: економічні проблеми та перспективи розвитку взаємозв'язків : (стаття) [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». -2010. - №8. - Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1345Пашкевич М.С. Диверсифікація діяльності вугледобувних підприємств в контексті розвитку депресивних регіонів України / М. С. Пашкевич // Економічний вісник Національного гірничого університету. -Дніпропетровськ: НГУ, 2011. - №3(35). - С. 11-17

619.          Пашкевич М.С. Дослідження поняття «регіон» як об'єкту
державного економічного регулювання [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич
// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». - 2010. - №2. -
Режим            доступу     до                                        журн. :
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1237

620.          Пашкевич М.С. Еволюція концепцій формування стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України / М.С. Пашкевич // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матер. доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 травня, 2011 р. - Суми: СумДУ, 2011. - С. 151-152.

621.          Пашкевич М.С. Економіко-правові основи функціонування індустріальних парків в контексті вирішення проблеми post-mining / М. С. Пашкевич // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону:   зб.   матер.   регіон.   наук.-практ.   конф.,   16   грудня  2011   р. -

Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011. - Т.2. - С. 108-111.

623.          Пашкевич М.С. Економічне зростання регіонів на основі регулювання бюджетного процесу / М.С. Пашкевич // Наукові засади економічного зростання країни: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20­21 вересня, 2012 р. - Хмельницький: ХЕУ, 2012. - С. 115-117.

624.          Пашкевич М.С. Загальносвітові концепції регулювання соціально-економічного розвитку регіонів / М. С. Пашкевич // Прометей: регіон. зб. наук. праць з економіки. - 2011. - №1(34). - С. 48-55

625.          Пашкевич М.С. Залучення та використання фінансових ресурсів у регіональній економіці / М.С. Пашкевич // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності: зб. тез наук. робіт міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 березня, 2012 р. - Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2012. - Частина ІІ. - С. 83-84.Пашкевич М.С. Інноваційна діяльність господарчих суб'єктів у регіональній інноваційній системі / М.С. Пашкевич // Економіка та держава: міжнар. наук.-практ. журн. - Київ: ІПКДСЗУ, 2011. - №8. - С. 7-11

626.          Пашкевич М.С. Інноваційні підходи до регулювання рівня інвестиційної привабливості регіонів України / М.С. Пашкевич // Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 квітня, 2012 р. - Дніпропетровськ: НГУ, 2012. - С. 90-92.

627.          Пашкевич М.С. Інноваційні підходи до розробки механізмів сталого розвитку економіки / М.С. Пашкевич // Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 31 травня -2 червня, 2012 р. - Дніпропетровськ: НГУ, 2012. - Т.1. - С. 81-82.

628.          Пашкевич М.С. Інтеграція концепції пост гірництва для розвитку депресивних вугледобувних регіонів з положеннями державної реформи вугільної галузі / М.С. Пашкевич // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матер. VH міжнар. наук.-практ. конф. асп., молод. уч. та наук., 12-14 квітня, 2012 р. - Кременчук: КІ ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - Т.1. -С. 175-177.

629.          Пашкевич М.С. Класифікація типів розвитку регіонів для прийняття ефективних регулюючих рішень / М. С. Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету: зб. наук. праць, серія «Економічні науки». - 2012. - №4(190), Т.1. - С. 181-186

630.          Пашкевич М.С. Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі / М. С. Пашкевич // Регіональна економіка: наук.-вир. журн. - Львів: ІРД НАНУ, 2012. - №1(63). -

С. 62-68

632.          Пашкевич М.С. Методичні підходи до оцінки регіональних відмінностей у сталому розвитку територій / М.С. Пашкевич // Економічний простір: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: ПАБА, 2012. - №.61 - С. 147-156

Пашкевич М.С. Механізм подолання депресивного стану вугледобувних регіонів України / М. С. Пашкевич // Трансформаційні процеси векономіці держави та регіонів: матер. VI міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 жовтня, 2011 р. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - Т.1. - С. 96-97.

634.          Пашкевич М.С. Механізми регулювання регіонального розвитку на основі сучасних тенденцій інформатизації економіки / М. С. Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету: зб. наук. праць, серія «Економічні науки». - 2011. - №3(176). - С. 236-242

635.          Пашкевич М.С. Моніторинг трансформаційних процесів при формуванні механізмів регіонального розвитку / М. С. Пашкевич // Схід: аналіт.-інформ. журн. - Донецьк: УКЦ, 2012. - №4(118). - С. 60-64

636.          Пашкевич М.С. Новітні механізми регулювання регіонального розвитку в Україні / М.С. Пашкевич // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка «Економіка і регіон». - 2012. - №3(34). - С. 10-15

637.          Пашкевич М.С. Обґрунтування індексу регіональної суспільної розрізненості для цілей проектування територіально-виробничих кластерів / М. С. Пашкевич // Економічний вісник Національного гірничого університету. -Дніпропетровськ: НГУ, 2012. - №3. - С. 41-47

638.          Пашкевич М.С. Обґрунтування системи категорій для цілей регулювання регіонального інвестиційного клімату / М.С. Пашкевич, Д.М. Куніна // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. - 2012. - №6. -

С. 13-17

639.          Пашкевич М.С. Обґрунтування теоретичних засад розробки моделі сталого просторового розвитку / М.С. Пашкевич // Управління сталим розвитком територій в контексті світового досвіду: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 28 березня, 2012 р. - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2012. - С. 78-81.

640.          Пашкевич М.С. Особливості і пріоритети глобального соціально-економічного розвитку / М.С. Пашкевич // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: зб. матер. регіон. наук.-практ. конф., 2010 р. -Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. - С. 350-353.Пашкевич М.С. Особливості і пріоритети соціально-економічного розвитку країн світу / М.С. Пашкевич // Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки: зб. наук. праць, серія «Економіка». - Донецьк: ДонДУУ, 2010. - Вип.164. - С. 63-83

641.          Пашкевич М.С. Оцінка ефективності функціонування регіональних інноваційних систем / М.С. Пашкевич // Развитие инновационной культуры общества: проблемы и перспективы: матер. VI науч.-практ. конф., 20 мая, 2011 р. - Симферополь: Центр развития образования, науки и инноваций, 2011. - С. 158-160.

642.          Пашкевич М.С. Перспективи утворення кластерів в регіонах України для підвищення національної конкурентоспроможності / М.С. Пашкевич // Проблеми трансформаційної економіки: зб. наук. тез IV Всеукр. наук.-практ. конф., 23 березня, 2012 р. - Кривий Ріг: КФ ЗНУ, 2012. - С. 252­254.

643.          Пашкевич М.С. Принципи динамічного регулювання сталого розвитку міст та регіонів / М.С. Пашкевич // Сталий розвиток міст. управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку: матер. доп. IX міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2012 р. - Харків: ХНАМГ, 2012. - С. 77­79.

644.          Пашкевич М.С. Проблеми активізації інноваційної діяльності в регіонах / М. С. Пашкевич // Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення: матер. міжнар. симп., 2-3 червня, 2011 р. - Київ: Фенікс, 2011. - С. 190-192.

645.          Пашкевич М.С. Проблеми інноваційного розвитку регіонів України / М. С. Пашкевич // Наукові засади сталого розвитку економіки: матер. міжнар. практ. інтернет-конф., 16-17 червня, 2011 р. - Тернопіль: Крок, 2011. - С. 241­242.

646.          Пашкевич М.С. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки регіонів України / М.С. Пашкевич // Інноваційна економіка: Всеукр. наук.-вир. журн. - Тернопіль: ТІ АПВ НААН, 2011. - №5(24). - С. 22-27Пашкевич М.С. Проблеми управління вугледобувними підприємствами депресивних регіонів України / М. С. Пашкевич // Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матер. VI міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 листопада, 2011 р. - К: МІБО КНЕУ, 2011. - С. 184­186.

647.          Пашкевич М.С. Проблемы и перспективы регионального управления в Украине / М.С. Пашкевич // Эффективное управление предприятием и регионом: сб. науч. ст. - Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы. - 2011. -4.1. - С. 138-144

648.          Пашкевич М.С. Реалізація державної регіональної політики в умовах розбудови інформаційного суспільства / М.С. Пашкевич // Економіка розвитку: наук. журн. - Харків: ХНЕУ, 2011. - №2(58). - С. 58-62

649.          Пашкевич М.С. Регіональний інвестиційний клімат: концепція та модель формування / М. С. Пашкевич // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: економічні науки. - 2012. - Випуск 102 - С. 113-126

650.          Пашкевич М.С. Регулювання інвестиційних процесів у соціально-економічній системі регіону / М.С. Пашкевич // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. - 2012. - №12. - С. 15-18

651.          Пашкевич М.С. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств в контексті сучасної регіональної політики / М.С. Пашкевич // Ресурсне забезпечення діяльності підприємств: персонал, основні засоби, оборотні, нематеріальні та фінансові активи: матер. І міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 квітня, 2012 р. - Дніпропетровськ: НГУ, 2012.- С. 56-58.

652.          Пашкевич М.С. Розвиток регіонів України в умовах становлення інноваційної економіки / М.С. Пашкевич // Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 червня, 2011 р. - Дніпропетроськ: НГУ, 2011. - Т.1. - С. 121-123.

Пашкевич М.С. Розвиток регіонів України на основі розбудови постіндустріальної економіки / М. С. Пашкевич // Інновації та трансфертехнологій: від ідеї до прибутку: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квітня, 2011 р. - Дніпропетровськ: НГУ, 2011. - С. 96-97.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки