М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 97

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

656.          Пашкевич М.С. Соціально-економічний розвиток регіонів України:
особливості і пріоритети [Електронний ресурс]
/ М.С. Пашкевич // Електронне
наукове фахове видання «Ефективна економіка». - 2010. - №12. - Режим
доступу          до                               журн. :
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1238

657.          Пашкевич М.С. Стан фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіонів України / М.С. Пашкевич // Бізнес-інформ: наук. журн. -Харків: ХНЕУ, 2012. - №8(415). - С. 43-46

658.          Пашкевич М.С. Сутність економічної політики і механізмів
регулювання регіонального розвитку [Електронний ресурс]
/ М.С. Пашкевич //
Електронне наукове фахове видання «Ефективна
економіка». - 2009. - №3. -
Режим            доступу     до                                        журн. :
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1236

659.          Пашкевич М.С. Теоретичні основи стратегії економічного розвитку регіонів України / М.С. Пашкевич // Держава та регіони: наук.-вир. журн. Серія «Економіка та підприємництво». - Запоріжжя: КПУ, 2011. - №3. - С. 71-77

660.          Пашкевич М.С. Теоретичні підходи до класифікації типів регіонального розвитку в умовах формування регіональної економічної політики на принципах сталості / М.С. Пашкевич // Економічний форум. -Луцьк: ЛНТУ, 2012. - №.3- С 171-179

661.          Пашкевич М.С. Удосконалення механізмів державного управління для забезпечення інвестиційної привабливості регіонів / М.С. Пашкевич // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч., 20 квітня, 2012 р. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. -

Частина 1. - С. 489-492.

662.          Пашкевич М.С. Устойчивое развитие территорий отработанных угольных шахт / М.С. Пашкевич, К.В. Волкова // Економіка та держава: міжнар. наук.-практ. журн. - Київ: ІПКДСЗУ, 2012. - №5. - С. 61-65Пашкевич М.С. Формування територіальних виробничо-інноваційних кластерів: концепція та механізми / М.С. Пашкевич, Л.К. Мушкудіані // Економічний простір: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: ПАБА, 2012. - №59. - С. 63-71

663.          Пашкевич М.С. Эколого-экономическое развитие регионов и преодоление территориальной дифференциации / М.С. Пашкевич, Т.З. Гвиниашвили // Часопис економічних реформ: наук.-вир. журн. - Луганськ: СНУ ім. Даля, 2012. - №1(5). - С. 148-153

664.          Пашкевич М.С. Электронное правительство, как механизм управления развитием экономических систем регионов / М.С. Пашкевич // Управление экономическими системами: сб. стат. ІІІ междунар. науч.-метод. конф., июнь, 2011 р. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 2011. - С. 60-62.

665.          Перевознікова О.В. Формування регіональної кластерної стратегії інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах економічної стабілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О. В. Перевознікова. - Донецьк, 2011. - 24 с.

666.          Перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://naub.org.ua/?p=1346

667.          Перстньова Н. Трансприкордонне співробітництво, або український досвід єврорегіонів : (стаття) [Електронний ресурс] / Н. Перстньова // Дзеркало тижня. - 2000. - № 28. - Режим доступу : http://www.dt.Ua/newspaper/articles/21313#article

668.          Петенко І.В. Організаційно-економічний механізм формування і реалізації русурсозберігаючих технологій у вугільній промисловості: автореф. дис. д-ра екон. наук: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / І.В. Петенко. -Донецьк, 2002. - 32 с.

669.          Петкова Л.О. Муніципальні інвестиції і кредити : (текст) [Електронний ресурс] / Л.О. Петкова, В.В. Проскурін. - Режим доступу : http://usersi.com .ua/~zddm/RUSSIAN/INVBOOK/parts/intro.htm#btПеткова Л.О. Теоретико-методологічні засади економічного зростання в Україні: регіональні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Л. О. Петкова. - Київ, 2006. - 42 с.

670.          Пивняк Г.Г. Post-mining: технологический аспект решения проблемы / Г.Г. Пивняк, А.И. Шашенко, П.И. Пилов, М.С. Пашкевич // Труды международного симпозиума «Неделя горняка - 2012»: Сборник статей. Отдельный выпуск Горного Информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) Mining Informational and analitical bulletin (scientific and technical journal). - М. : издательство «Горная книга». - 2012. -

№ОВ1. - 632 с.

673.          Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу - М. : «Прогресс», 1985. - 541 с.

674.          Пилипенко А.А. Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / А.А. Пилипенко. - Харків, 2009. - 33 с.

675.          Пирець Н.М. Експортний потенціал України в контексті розвитку світового гсоподарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Н.М. Пирець. - Донецьк, 2005. - 24 с.

676.          Пирог О.В. Науково-методичні засади оцінки і регулювання інвестиційної діяльності у промисловому секторі регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / О.В. Пирог. -Дніпропетровськ, 2005. - 21 с.

677.          Півняк Г.Г. Економічні і соціальні проблеми депресивних регіонів та шляхи їх вирішення / Г.Г. Півняк, О.М. Шашенко, М.С. Пашкевич // Форум гірників 2011: матер. міжнар. конф., 12-15 жовтня, 2011 р. - Дніпропетроськ: НГУ, 2011. - Т.1. - С. 6-15.Підхомний О.М. Перспективи використання теорії катастроф у дослідженні економічних криз : (текст) [Електронний ресурс] / О. М. Підхомний, О. Р. Рудик // Проблемы материальной культуры. Экономические науки. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/126/knp126_84-87.pdf

678.          Піжук О.І. Державне регулювання гендерних процесів у соціально-економічному розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / О.І. Піжук. - Ірпінь, 2010. - 23 с.

679.          Пічугіна М.А. Формування та розвиток інноваційного кластеру підприємств кабельної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / М.А. Пічугіна. - Київ, 2010. - 20 с.

680.          Плахтій М.О. Моделювання інвестиційних процесів на регіональному рівні в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / М.О. Плахтій. - Київ, 2004. - 14 с.

681.          Плотинский Ю.М. Математическое моделирование динамики социальных процессов / Ю.М. Плотинский. - М. : МГУ, 1992. - 784 с.

682.          Плужников І.О. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І.О. Плужников. - Суми, 2003. - 18 с.

683.          Повестка дня на ХХ! век : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.r-komitet.ru/s_i_d/agenda21/index.htm; http://www.un-documents.net/a21-07.htm

Подсолонко М.В. Актуалізація маркетингу в кластерній організації рекреаційного підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон.   наук   :   спец.   08.00.04   «Економіка  ті  управління підприємствами(підприємства туристично-рекреаційного комплексу)» / М.В. Подсолонко. -Сімферополь, 2010. - 20 с.

686.          Покатаєва О.В. Державне регулювання інституціональних трансформацій торгівельно-економічних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / О. В. Покатаєва. - Донецьк, 2010. - 39 с.

687.          Полевик Г.М. Вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Г.М. Полевик. - Одеса, 2011. - 19 с.

688.          Політологія / [Ф.М. Кирилюк, М. І. Обушний, М. І. Хилько та ін.] -

К. : Знання, 2004. - 456 с.

689.          Поліщук В.Г. Стимулювання сталого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / В.Г. Поліщук. - Луцьк, 2010. -

26 с.

690.          Поліщук В.Г. Системний підхід у методиці оцінки сталого розвитку регіону з позицій його стимулювання : (стаття) [Електронний ресурс] / В.Г. Поліщук // Електронне наукове фахове видання «Проблеми системного підходу в економіці». - 2010. - №1. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-iournals/PSPE/2010 1/Polischuk 110.htm

691.          Полонська Н.О. забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на основі використання програмно-цільового методу (на прикладі АР Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.О. Полонська. - Київ, 2008. - 22 с.

692.          Поманский А.Б. Математические модели в теориях экономического цикла / А.Б. Поманский, Г.Ю. Трофимов. - Экономика и математические

693.          методы. - 1989. - Вып. 5, Т.25. - С. 825-840.Попова Ю.М. Інституціональне забезпечення державного прогнозування соціально-економічного розвитку територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Ю.М. Попова. - Донецьк, 2010. -22 с.

694.          Послання «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії
економічного та соціального розвитку України на
2002-2011 роки» №n0001100-
02 від 30.04.2002 : за станом на 30.04.2002 : (текст) [Електронний ресурс] /
Президент      України.                                    -                   Режим                    доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02

695.          Послання «Україна: поступ у XXI століття Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.» №276а/2000 від 23.02.2000 : за станом на 23.02.2000 : (текст) [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу : http://lawua.info/bdata1/ukr1787/index.htm

696.          Постанова   «Деякі   питання   розподілу   обсягу міжбюджетних трансфертів» №1149 від 08.12.2010 : за станом на 27.09.2012 : (текст) [ Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1149-2010-%EF&p=1314303252466159

697.          Постанова «Про доповідь Президента України Про основні засади економічної та соціальної політики «Шляхом радикальних економічних реформ» №216/94-ВР від 19.10.1994 : за станом на 19.10.1994 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/216/94-%D0%B2%D1%80

698.          Постанова «Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів» №476 від 20.05.2009 : за станом на 20.05.2009 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України: - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=476-2009-%EFПостанова «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки» №1088 від 1.12.2010 : за станом на 11.06.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1088-2010-%EF

699.          Постанова «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» №1001 від 21.07.2006 : за станом на 02.12.2011 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1001-2006-%EF

700.          Постанова «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» №1001 від 21.07.2006 : за станом на 02.12.2011 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF

701.          Постанова «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними» №235 від 02.03.2010 : за станом на 17.18.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=235-2010-%EF

702.          Постанова «Про затвердження Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди» №751 від 23.05.2007 : за станом на 17.08.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=751-2007-%EF

703.          Постанова «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів «Назустріч людям» №115 від 04.02.2005 : за станом на 04.02.2005 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001120-05Постанова «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків» №14 від 16.01.2008 : за станом на 16.01.2008 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001120-08

704.          Постанова «Про концепцію переходу України до сталого розвитку» від №1359-XIV від 24.12.1999 : за станом на 24.12.1999 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1359-14

705.          Постанова «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів» №1359-XIV від 24.12.1999 : за станом на 24.12.1999 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1359-14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки