М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 99

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

720 с.

760.          Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та
український досвід
/ [наук. ред. Р.А. Ткачук] : (текст) [Електронний ресурс]. -
К. : Леста, 2010. - 224 с.       - Режим доступу:
http://www.ssrd.org.ua/content/eng/libr/regional_policy_2010.pdfРегіони України / стат. зб. у 2 т. / гол. ред. О. Осауленко. - Київ, 2010. - Ч.1. - 368 с.

761.          Регіони України / стат. зб. у 2 т. / гол. ред. О. Осауленко. - Київ, 2010. - Ч.2. - 805 с.

762.          Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку: [аналіт. доп. / С.О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук, М.О. Кушнір та ін.; ред. С.О. Біла]. - К. : НІСД, 2011. - 104 с.

763.          Резолюции Конференции ООН 1993. - М., 1995. - 157 с.

764.          Рейтинг міст та регіонів України / НАЦ «Інститут реформ». - К. : 2005. - 65 с.

765.          Рейтинг українських сайтів : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.topping.com.ua/rating/ukraine/society_and_politics/government/

766.          Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты / [монограф. / ред. Р.Н. Лепа]. - Донецк: АПЕКС, 2010. -

306 с.

768.          Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи / [аналіт. доп. / ред. С.О. Біла]. - К. : НІСД, 2012. -

56 с.

769.          Решение «О внесении изменений в Положение об управлении городского совета «Единый разрешительный центр», утвержденное решением городского совета № 24/47 от 16.01.2006» №25/17 от 21.11.2008 : (текст) [ Електронний ресурс] / Донецкий городской совет. - Режим доступу : http://www.lukyanchenko.donetsk.ua/public echo.php?id=889

770.          Решение о Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года №997_k27 від 14.11.2008 : (текст) [Електронний ресурс] / Совет глав правительств Содружества Независимых Государств, Кишенев. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997 k27Рибачук В.Л. Механізми вдосконалення фінансового контролю в системі державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В .Л. Рибачук. - Київ, 2009. - 22 с.

771.          Римар М.В. Економічно-правові передумови інноваційної діяльності в Україні / М.В. Римар, У.З. Ватаманюк // Наук. вісник УкрДЛТУ : Еколого-економічні проблеми розвитку лісового комплексу. - 2001. - Вип.11.3. - С. 145-149.

772.          Рівень тіньової економіки в Україні становить 52,8% : (текст)
[ Електронний                   ресурс].                   -                  Режим                   доступу :
http://news.dt.ua/ECONOMICS/riven tinovoyi ekonomiki v ukrayini stanovit 52,
8-94238.html

773.          Робоча сила : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0 %B0 %D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0

774.          Розміщення продуктивних сил: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Л.Л. Тарангул, І.О. Горленко, Г.І. Євтушенко - К., 2000 - 264с. - Режим доступу : http://www.vuzlib.net/rps/15.htm

775.          Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки» №1838-р від 15.09.2010 : за станом на 15.09.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1838-2010-%F0

776.          Розпорядження «Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання» №208-р від 01.04.2004 : за станом на 01.04.2004 : (текст) [ Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=476-2009-%EF

Розпорядженням «Про питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування» №360-р від 01.03.2010 : застаном на 01.03.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=360-2010-%F0

779.          Романова Т.В. Розвиток інвестиційного потенціалу в регіональній економічній політиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Т.В. Романова. - Полтава, 2010. - 22 с.

780.          Рощіна Н.В. Організаційно-економічні основи управління процесами інноваційного розвитку морських портів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н.В. Рощіна. - Одеса, 2010. - 16 с.

781.          Рудакова Т.В. Економіко-математичне моделювання розвитку соціально-економічної системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Т.В. Рудакова. - Київ, 2010. - 23 с.

782.          Руденко І.В. Формування та використання місцевих бюджетів в умовах реформування міжбюджетних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І.В. Руденко. - Київ, 2008. - 24 с.

783.          Рябушка Л.Б. Методичні засади оцінки ефективності пріоритетних напрямів бюджетної політики держави / Л.Б. Рябушка // Економічний простір : зб. наук. пр. - №57. - 2012. - С. 180-189.

784.          Савченко В.О. Рейтингування український регіонів за глибиною інтеграції до світового господарства (матеріали інтернет конференції «Сучасні тенденції розвитку економічної науки в Україні - 2010») [Електронний ресурс] / В. О. Савченко. - Режим доступу : http://www.economy-confer.com.ua/full_article/813/

Савчук С.І. Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійноїпромисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / С.І. Савчук. - Одеса, 2002. -16 с.

786.          Саєнко А.А. Взаємозв'язок відносин власності і управління в процесі ринкової трансформації державного сектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / А.А. Саєнко. - Харків, 2008. - 16 с.

787.          Салли В.И. К построению системы адресного инвестирования шахт
: (стаття) [Електронний ресурс] / В.И. Салли, А.И. Симоненко, Д.В. Волощенко
//
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения
иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. - 2008. - Ч.2.
-                       Режим                         доступу                         до                       журн. :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2008_2/0481.pdf

788.          Салтан М.П. Розвиток соціально-економічного потенціалу регіону в умовах транзитивної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / М.П. Салтан. - Вінниця, 2011. - 21 с.

789.          Самойленко В.О. Фінансові механізми державного регулювання економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ.упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В. О. Самойленко. - Донецьк, 2004. - 22 с.

790.          Самольотов П.В. Формування та реалізація стратегії сталого розвитку гірських територій (на прикладі українських Карпат) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / П.В. Самольотов. - Львів, 2005. -

23 с.

791.          Светлична Т.В. Державне регулювання розвитку малого підприємництва регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т.В. Светлична. - Донецьк, 2009. - 24 с.Свірідова Н.Д. Організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.Д. Свірідова. - Донецьк, 2006. - 34 с.

792.          Світлична Ю.В. забезпечення стійкого функціонування територіальних економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Ю. В. Світлична. - Донецьк, 2009. - 22 с.

793.          Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Аналіз сталого розвитку регіонів України : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/services/country-profiles-visualization

794.          Семененко І. Групи інтересів у Європейському Союзі: регіональний аспект : (текст) [Електронний ресурс] / І. Семененко // Часопис «Ї». - 1998. -Режим доступу до журн. : http://www.ji.lviv.ua/n23texts/semenenko.htm

795.          Семенов Г.А. Створення кластерних об'єднань в умовах нової економіки : монограф. / С.А. Семенов, О.С. Богма. - Запоріжжя : КПУ, 2008. -

244 с.

797.          Семенова Г.А Національний кластер - новий шлях для прискорення економічного та інноваційного зростання України / Г.А. Семенова, О.С. Богма // Вісник економічної науки України. - №1(9). - 2006. - С. 127-133.

798.          Семиноженко В. Регіональні імперативи нової державної політики : (текст) [Електронний ресурс] / В. Семиноженко. - Режим доступу : http://www.semynozhenko.net/documents/44/

799.          Сизоненко О.А. Механізм управління еколого-економічними процесами у діяльності промислових підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О. А. Сизоненко. - Маріуполь, 2006. - 19 с.

Сідун О.Я. Регіональні механізми розвитку малого підприємництва (на матеріалах Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеняк-та. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.Я. Сідун. - Ужгород, 2004. - 22 с.

801.          Сілічева Н.Є. Організаційно-економічні складові створення виробничих кластерів (на прикладі підприємств українського Придунав'я) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Н.Є Сілічева. - Одеса, 2010. -18 с.

802.          Сімків Л.В. Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Л.В. Сімків. - Львів, 2001. - 22 с.

803.          Скляр І.Д. Система циклів відтворення як основа управління науково-технічним прогресом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом» / І.Д. Скляр. - Суми, 2005. - 23 с.

804.          Скорик Н.В. Організаційно-економічні основи розвитку та регулювання традиційного природокористування і господарювання в Україні: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Н.В. Скорик. - Одеса, 2008. - 20 с.

805.          Скотний П.В. Організаційно-економічне забезпечення активізації євро регіонального співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / П.В. Скотний. - Львів, 2008. - 21 с.

806.          Сливка Р. Новий вимір політичного та соціально-економічного співробітництва між прикордонними територіями в Центральній та Східній Європі : (текст) [Електронний ресурс] / Р. Сливка. - Режим доступу : http://geoinfo.if.ua/?p=265

Смірная С.М. Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки підприємств виробничої сфери: автореф. дис. канд. екон. наук: спец.08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / С. М. Смірная. - Луганськ, 2006. - 20 с.

808.          Смірнова О.О. Науково-прикладні засади розвитку регіональної інноваційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.О. Смірнова. - Сімферополь, 2011. - 23 с.

809.          Соболь Р.Г. Регіональне управління економічними процесами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Р.Г. Соболь. - Харків, 2005. - 22 с.

810.          Современный экономический словарь : (текст) [Електронний
ресурс].          -                   Режим                   доступу :
http://slovari.yandex.ru/~книги/Экономический%20словарь/~К/6/

811.          Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С.І. Соколенко. -

К. : Логос, 2004. - 458 с.

812.          Соколов М.В. Вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / М.В. Соколов. - Харків, 2006. - 41 с.

813.          Сокровольська Н.Я. Формування доходів місцевих бюджетів у ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Н.Я. Сокровольська. - Львів, 2010. -

23 с.

814.          Солодухін С.В. Моделювання макроекономічних процесів вибору державної регіональної економічної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / С. В. Солодухін. - Донецьк, 2003. - 19 с.

Солтисік О.О. Моделювання стратегій сталого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.0«Економіко-математичне моделювання» / О.О. Солтисік. - Хмельницький, 2005. - 14 с.

816.          Сотник І.М. Еколого-економічні основи управління енергозбереженням: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / І.М. Сотник. -

Суми, 2002. - 22 с.

817.          Соціально-економічні відносини у державі, її регіонах та населених пунктах: теорія, методологія, практика : [монографія / наук. кер. Дорофієнко В.В.]. - Донецьк : «ВІК», 2012. - 299 с.

818.          Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України від 11.12.1999 : за станом на 11.12.1999 : (текст) [Електронний ресурс] / Європейська Рада. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994 492

819.          Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: (монографія) [Електронний ресурс] / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін. - Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2012. - 534 с. - Режим доступу : http://iep.donetsk.ua/publish/publish.htm

820.          Старченко Л.В. Еколого-економічне обгрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Л. В. Старченко. - Суми, 2008. - 23 с.

821.          Статистика регіонів : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. -
Режим            доступу :
http://www.ua.all.biz/regions/?fuseaction=adm main.showStatistics

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки