Д І Борозенець - Відмінності в організації обліку дебіторської заборгованості між національними та міжнародними стандартами - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 657.432

Борозенець Д. І.

Магістр 2 курсу факультету обліку і аудиту ХНЕУ

ВІДМІННОСТІ В  ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ МІЖ НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА  МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

А н о т а ц ія . Здійснено порівняльний а н а л із національних та між народних стандарт ів, що регламентують питання обліку дебіторської заборгованості. Обґрунтовано доцільність переходу системи обліку дебіторської

заборгованості до норм і вимог Між народних стандарт ів

ф ін а н с о во ї звіт н о с т і.

Аннотация. Проведен сравнительный анализ национальных и международных стандартов, регламентирующих вопросы учета дебиторской задолженности. Обоснована целесообразность перехода системы учета дебиторской задолженности к нормам и требованиям Международных с т а н д а р т о в ф и н а н с о в о й о т ч е т н о с т и .

Annotation.     The     a rtic le     includes a     comparative     a n a ly s is     of    n a tio n a l and

in te rn a tio n a l standards  for the accounting for receivables.  The suitability of the system

of bill receivable's accounting conversion to the In ternational Accountings Standards n o rm s is g ro u n d e d .

Ключові слова:  дебіторська   заборгованість,  оцінка   і визнання дебіторської заборгованост і.

У процесі господарської діяльності у підприємств постійно виникає проблема у проведенні розрахунків із своїми контрагентами, бюджетом та податковими органами. На сьогодні одним

з найбільш складних і суперечливих питань бухгалтерського обліку в Україні є облік дебіторської заборгованості, що пов'язано з існуванням проблеми неплатежів, які є причиною і наслідком нестабільної фінансової ситуації підприємств у країні.

Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду проблем, однією з яких

є гармонізація ведення обліку дебіторської заборгованості вітчизняними підприємствами з між народними стандартами та вимогами з метою вдосконалення системи обліку.

Також розвиток зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, що супроводжується зростанням ролі між народної інтеграції у сфері економіки, висуває визначені вимоги до однаковості застосованих у різних країнах принципів бухгалтерського обліку, зокрема оцінки та визнання дебіторської заборгованості.

Дослідженням    теоретико - методологічних   та    організаційних    проблем обліку

©  Борозенець  Д. І., 2012

дебіторськоїзаборгованості відповідно до національних та між народних стандартів займалися такі українські вчені, як: Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Костю ченко В. М. [1], Сопко В. В., Кірейцев  Г. Г., Нападовська Л. В. та ін.

Метою дослідження є проведення порівняльного аналізу щодо обліку дебіторської заборгованості в системі національних та між народних стандартів бухгалтерського  обліку щодо виявлення відмінностей.

Згідно з Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [2], національні стандарти бухгалтерського обліку не повинні суперечити між народним, але, незважаючи на це, існують певні відмінності. У вітчизняній практиці дебіторську заборгованість ототожнюють із правом на повернення боргу, а в заруб іж ній  - з претензією  на активи підприємства - покупця.

У МСБО, на в ід міну в ід П ) Б О , визнання та оцінка дебіторської заборгованості прямо не визначені. Міжнародні стандарти представляють лише загальні рекомендації щодо розкриття відповідної інформації у фінансових звітах.

У сучасній економічній практиці методологічні основи відображення у вітчизняному бухгалтерському обліку і звітності дебіторської заборгованості наведені в П(С)БО 10 " Дебіторська заборгованість" (далі - П(С)БО 10), а також П(С)БО   13 " Фінансові інструменти " (далі - П(С)БО 13).

Варто зауважити, що не існує окремого між народного стандарту, який регламентує питання в ід ображення в обліку дебіторської заборгованості. Облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 7 " Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 " Фінансові інструменти ", МСБО 32 " Фінансові інструменти: подання " та МСБО 39 " Фінансові інструменти: визнання та оцінка ", тобто дебіторська заборгованість відноситься у між народній практиці до

фінансових активів.

У вітчизняній практиці визначення дебіторської заборгованості наведено в П(С)БО 10 [3], згідно з яким дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів  підприємству на певну дату.

При цьому у названих між народних стандартах не дається чіткого визначення поняття дебіторської заборгованості. Згідно з п.9 МСБО 39 " позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку " [4]. Таке тлумачення поняття дебіторської заборгованості є ширшим порівняно з тлумаченнями , наведеними у національних стандартах.

Дискусійні моменти можуть виникнути в ході оцінки і визнання дебіторської заборгованості. У таблиці відображено відмінності в підходах до оцінки, визнання і розкриття інформації про дебіторську заборгованість в бухгалтерській звітності відповідно до національних та між народних стандартів.

При порівнянні вітчизняної та міжнародної системи обліку можна зробити такі висновки:

характерним для України є існування чітких норм ведення бухгалтерського обліку, які суворо регламентовані, недотримання яких зумовлює різні типи відповідальності (адміністративну, кримінальну тощо). А в між народній системі обліку, навпаки, зазначаються лише базові фундаментальні концепції ведення фінансового обліку, тому компанії, що ведуть бухгалтерський облік за між народ -ними стандартами, мають право самостійно обирати форми фінансової звітності, методи в ід ображення в них інформації про певні об'єкти обліку, а також при встановленні відповідного рівня суттєвості, відображати у звітності лише всі суттєві дані бухгалтерського обліку [1]. Виявлені відмінності викликані, в першу чергу, національними та економ іч ними особливостями, що склалися в Україні.

Таблиця

Відмінності в організації обліку між національними та міжнародними

стандартами [5]

Порівняльна ознака

П О 10

П ) Б О 13

МСБО

 

Визнається

Безумовні права

Підприємству

 

активом, якщо

вимоги

слід визнавати

 

існує ймовірність

визнаються

дебіторську       за -

 

отримання

ф інансовим и

боргованість у

 

підприємством

активами, якщо

балансі, коли

Визнання

дебіторської

заборгованості

м айбутніх економ ічних вигод     та може бути достовірно

за умовами контракту підприємство має      право на

воно     стає     сто -роною     контракт -них   зобов'язань і внаслідок цього

 

визначена її

отримання

має юридичне

 

с у м а

грошових коштів

право

отримувати     гро -шові      або інші цінності

Первісна оцінка

дебіторської

заборгованості

за продукцію,

то в а р и ,

р о б о т и , п о -

слуги

Поточну

дебіторську      за -

боргованість за

продукцію,

товари, роботи,

послуги

визнають

активом

о д н о ч а с н о з визнанням доходу в ід реа -л із а ц ії п р о д у к ц ії, товарів, робіт і послуг та оцінюють за первісною вартістю

Ф ін а н с о в і інструм енти первісно

оцінюють та відображують за їх фактичною собівартістю, яка складається із с п р а в е д л и в о ї вартості активів,

наданих

отриманих

обмін

відповідний нансовий інструм ент

або в

на

ф і -

П ід ч а с

первісного

визнання

ф інансового

активу слід

оцінювати його

за собівартістю,

я к а є

справедливою

вартістю

ком п е н с а ц ії,

н а дан о ї а б о

отриманої за них

 

Поточну

Балансову

Після первісного

 

дебіторську      за -

вартість      фінан -

визнання

 

боргованість,

сових активів,

дебіторську       за -

О ц ін к а

яка     є     фінансо -

щодо      яких не

боргованість

дебіторської

вим активом

застосовується

визнають за

заборгованості

(крім придбаної

оцінка за

амортизованою

на дату

заборгованості

справедливою

собівартістю із

балансу

та                   забор -

вартістю ,

застосуванням

 

гованості,       при -

переглядають

методу         визна-

 

з н а ч е н о ї          д л я

щодо можливого

ч е н н я за

 

продажу),

з м е н ш е н н я       к о -

еф ективною

і-1-1-г

 

включають до

рисності на

ставкою  в ід сотка

 

п ід с у м к у

к о ж н у               д а т у

 

 

б а л а н с у               з а

б а л а н с у               н а

 

 

чистою          реалі -

основі аналізу

 

 

з а ц ій н о ю

очікуваних

 

 

вартістю

гр о ш о в и х п о то к ів

 

 

Величину

Не передбачено

Не передбачено

 

резерву     сумнів -

 

 

 

них боргів

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Д І Борозенець - Відмінності в організації обліку дебіторської заборгованості між національними та міжнародними стандартами