О В Лисенко - Фізика конспект лекцій - страница 58

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

На відміну від лептонів мезони володіють не тільки слабкою (і, якщо вони заряджені, електромагнітною), але також і сильною взаємодією, що проявляється при взаємодії їх між собою, а також при взаємодії між мезонами й баріонами. Спін усіх мезонів дорівнює нулю, так що вони є бозонами.

4  Клас баріонів поєднує в собі нуклони ( p, n) й нестабільні частинки з масою, більшої

маси нуклонів, що отримали назву гіперонів (Л, S+, S0, S-, х0, х-, W- ). Всі баріони мають сильну взаємодію. Спін усіх баріонів дорівнює 1/2, так що баріони є ферміонами. За винятком протона, всі баріони нестабільні. При розпаді баріона, поряд з іншими частинками, обов'язково утвориться баріон. Ця закономірність є проявом закону збереження баріонного заряду.

Крім перелічених вище частинок, виявлене велике число сильно взаємодіючих короткоживучих частинок, які отримали назву резонансів. Ці частинки являють собою резонансні стани, що утворені двома або більшим числом елементарних частинок. Час життя резонансів становить усього лише приблизно 10 - 23-10 - 22c.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.       Савельев И.В. Курс общей физики: в 3 т. Т.1. Механика. Молекулярная физика / И.В. Савельев. - М.: Наука, 1982.

2.       Савельев И.В. Курс общей физики: в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика

/ И. В. Савельев. - М: Наука, 1982.

3.       Савельев И.В. Курс общей физики: в 3 т. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц / И.В. Савельев. - М.:

Наука, 1987.

4.       Савельев И. В. Курс физики: в 3 т. Т.1. Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев.

- М.: Наука, 1989.

5.       Савельев И. В. Курс физики: в 3 т. Т.2. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика / И. В. Савельев. - М.: Наука, 1989.

6.       Савельев И.В. Курс физики: в 3 т. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев. - М.:

Наука, 1989.

7.       Сивухин Д.В. Общий курс физики: в 5 т. Т.1. Механика / Д.В.Сивухин. - М.: Физматлит,

2005.

8.       Сивухин Д. В. Общий курс физики: в 3 т. Т.2. Термодинамика и молекулярная физика / Д.В.Сивухин. - М.: Физматлит, 2005.

9.       Сивухин Д.В. Общий курс физики: в 3 т. Т.3. Электричество / Д.В.Сивухин. - М.: Физматлит, 2004.

10.   Сивухин Д.В. Общий курс физики: в 3 т. Т.4. Оптика / Д.В.Сивухин. - М.: Физматлит,

2005.

11.   Сивухин Д.В. Общий курс физики: в 3 т. Т.5. Атомная физика и ядерная физика / Д.В.Сивухин. - М.: Физматлит, 2002.

12.   Лисенко О.В. Фізика: конспект лекцій / О.В. Лисенко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -

Ч.1.

13.   Ландсберг Г. С. Элементарный учебник физики: в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм. / Г.С. Ландсберг. - М.: Наука, 1985.

14.   Детлаф А. А. Курс физики: в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм /А.А.Детлаф, Б.М.Яворский, Л.Б.Милковская. - М., Высш. школа, 1977.

15.   Бушок Г.Ф. Курс фізики. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм / Г.Ф.Бушок, В.В.Левандовскький, Г.Ф.Півень. - К.: Либідь, 2001.

Бушок Г. Ф. Курс фізики. Кн. 2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка / Г.Ф.Бушок, Є.Ф.Венгер. - К.: Либідь, 2001.ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИКАбсолютно чорне тіло 140 Автоколивання 54 Адрони 234

Активність радіоактивної речовини 220 Акустичний спектр звуку 86 Ампер 21 Амплітуда

гармонічних коливань 54

загасаючих коливань 68

хвилі 79

Б

Баріони 234 Барн 226 Беккерель 220

Бел 86

Биття 62 Бозони 194 Бомба

атомна 230

воднева 232

термоядерна 232

В

Вектор

намагніченості 28

Пойтінга 97

Умова 84 Векторна діаграма 60 Взаємодія

гравітаційна 234

електромагнітна 234

сильна 218, 234

слабка 223, 234 Випромінювальна здатність 139, 140 Випромінювання

вимушене 198

індуковане 198

спонтанне 197 Вироджені стани 187 Висота звуку 86 Власні значення рівняння 174 Власні коливання 91 Власні функції рівняння 174 Власні частоти струни 90 Вузол стоячої хвилі 89

Г

Гамільтоніан 180 Гіперони 235 Гіпотеза

Ампера 28

де Бройля 164

Планка 146 Гіромагнітне відношення 35, 190 Гістерезис магнітний 37 Головна площина кристала 134 Головний переріз кристала 134 Головні дифракційні максимуми 122 Густина потоку енергії 84

Д

Декремент загасання 68 Дефект маси ядра 216 Децибел 86 Дзеркала Френеля 106 Дисперсія світла 136

аномальна 136

нормальна 136 Дисперсія спектрального приладу 124

кутова 124

лінійна 124 Дисперсія хвиль 91 Диференціальне рівняння

вимушених коливань 69

гармонічних коливань 55

загасаючих коливань 66 Дифракційна решітка 121 Дифракція 110

Фраунгофера 110

Френеля 110 Дихроїзм 136

Діаграма спрямованості диполя 98

Діамагнетик 36

Дірка 205

Добротність 68

Довжина когерентності 104

Довжина стоячої хвилі 90

Довжина хвилі 78

Домен 38

Домішки

акцепторні 209

донорні 209

Дослід

Боте 152

Девісона й Джермера 165

Ерстеда 9

Резерфорда 156

Томсона й Тартаковського 166

Фарадея 38

Франка й Герца 159

Штерна й Герлаха 191

Е

Електричне поле вихрове 41, 48 потенціальне 48Електричний опір

активний 75

ємнісний 75

індуктивний 75

повний 74

реактивний 75 Електрон

валентний 196

оптичний 196 Електронна конфігурація 196 Електрорушійна сила

електромагнітної індукції 39

самоіндукції 43 Елементарна частинка 233 Елементарний диполь 97 Енергетична світність 139 Енергія

зв'язку ядра 216

Фермі 206 Ефект

Допплера для звукових хвиль 87 Допплера для світла поздовжній 99 поперечний 99 Комптона 153 Ефективна напруга 75 Ефективна сила струму 75

З

Закон

Ампера 10

Біо-Савара-Лапласа 17 Брюстера 132 Вульфа-Брегга 128 електромагнітної індукції 39, 48

в диференціальній формі 49

в інтегральній формі 49

максвеллівське формулювання 41 збереження баріонного заряду 235 зміщення Віна 143 Кірхгофа 141 Малюса 131

Ома для змінного струму 74

радіоактивного розпаду 219

Стефана-Больцмана 143

Фарадея 39 Закони фотоефекту 150 Звук 86 Зміщення 54 Зона

валентна 204

дозволена 204

заборонена 204

провідності 204 Зони Френеля 111

І

Ізобар 215 Ізомер 215 Ізотон 215 Ізотоп 215 Імпеданс 74

Інверсна заселеність 200 Індуктивність 42, 43, 44 Індукційний струм 38 Інтенсивність 85

світла 101 Інтерференція 89

світла 102 Інфразвук 86

К

Квантове число

азимутальне 185, 187

головне 163, 187

магнітне 186, 187 Кільця Ньютона 108 Когерентні хвилі 89, 103 Когерентність 103 Коерцитивна сила 37 Коефіцієнт

відбиття 178

загасання 66

прозорості 178

проходження 178 Коефіцієнти Ейнштейна 199 Коливальний контур 59 Коливання 54

вимушені 54

вільні 54

власні 54

гармонічні 54

параметричні 54 Комбінаційний принцип Рітца 162 Компаунд-ядро 225

Комптонівська довжина хвилі частинки 155 Короткохвильова межа рентгенівського

випромінювання 149 Корпускулярно-хвильовий дуалізм 100

світла 153

частинок 164 Кратність виродження 187 Кристал

двовісний 133

одновісний 133 Критерій Релея 124 Критична маса 230 Кут Брюстера 132 Кут ковзання 128

Л

Лазер 199

рубіновий 201Лептони 234

Логарифмічний декремент загасання 68 М

Магнетон Бора 191 Магнітна індукція 9, 11, 23 залишкова 37

поля відрізка із струмом 19

поля на осі колового струму 20

поля нескінченно довгого прямого провідника зі струмом 19 Магнітна стрілка 9 Магнітний момент

власний 36

контуру 22

орбітальний 35

спіновий 192 Магнітний полюс 9 Магнітний потік 24

повний 40 Маятник

математичний 57

пружинний 56

фізичний 58

Мезони 234

Механічний момент

власний 36

орбітальний 35 Модель ядра

краплинна 218

оболонкова 218

Н

Намагніченість 28 Напівпровідник

«-типу 209

р-типу 209

власний 205

домішковий 205 Напруженість магнітного поля 30 Нейтрино 223 Нейтрон 214 Ніколь 135

Нормальні коливання 91 Нуклон 214

О

Оболонка 195 Оператор 180

Гамільтона 180, 182

енергії 182

імпульсу 183

Лапласа 81, 180

набла 22

радіуса-вектора 182 Оператори комутативні 184 Оптика 100

Оптична вісь кристала 134

Оптична густина середовища 100 Оптична довжина 103 Оптична різниця ходу 103 Оптичний квантовий генератор 199 Основна частота струни 90

П

Парамагнетик 36

Перехід електронно-дірковий (и-р-перехід)

210

Період дифракційної решітки 121 Період коливань 55 Період напіврозпаду 219

Періодична система елементів Д.І.Менделєєва

195

Питома енергія зв'язку нуклонів у ядрі 216

Підоболонка 195

Пластинка з четверть хвилі 136

Площина поляризатора 130

Поглинальна здатність 140

Поглинання вимушене 198

Показник заломлення 100

Поле

вихрове 26

магнітне 9 Поляризатор 130

ідеальний 130

неідеальний 130 Поляризаційна призма 134 Поляроїд 136 Поріг чутності звуку 86 Постулати Бора 159 Потік енергії 84 Потокозчеплення 40 Потужність випромінювання диполя 98 Правило

квантування орбіт 159

Ленца 39

лівої руки 11

правого гвинта 19 Призма Ніколя 135 Принцип

Гюйгенса-Френеля 110

невизначеностей Гейзенберга 169, 170

нерозрізненості однакових частинок 194

Паулі 194

суперпозиції магнітного поля 11

суперпозиції хвиль 88

суперпозиції хвильових функцій 181

тотожності однакових частинок 194 Промінь

звичайний 133

незвичайний 133 Проникність магнітна 31 Протон 214 Псі-функція 170 Пучність стоячої хвилі 89Р

Радіоактивний розпад 219

альфа-розпад 220

бета-розпад 220, 222

електронне захоплення 222 електронний 222 позитронний 222

гамма-розпад 220 Радіоактивність 219 Радіус зони Френеля 112 Радіус когерентності 104 Резонанс 72

зміщення 71

напруги 71

струмів 73

швидкості 73 Рентгенівська спектроскопія 128 Рентгенівська трубка 148 Рентгенівське випромінювання

гальмівне 148

характеристичне 148 Рентгенівські промені 148 Рентгеноструктурний аналіз 128 Рівень

акцепторний 209

донорний 209 Рівень гучності звуку 86 Рівняння

Максвелла

матеріальні 53 фундаментальні 52

плоскої біжучої хвилі 79, 80

плоскої загасаючої хвилі 80

плоскої хвилі 80

стоячої хвилі 89

сферичної хвилі 81

хвилі 78

хвильове 81

Шредінгера загальне 171 стаціонарне 173 Роздільна здатність об'єктива 125 Роздільна здатність спектрального приладу

124

С

Світло

поляризоване 130

еліптично 130

лінійно 130

по колу 130 природне 130

частково поляризоване 130 Світловий вектор 101

Середній час життя радіоактивного ядра 219 Серія

Бальмера 161

Брекета 161

Лаймана 161

Пашена 161

Пфунда 162 Сила

Ампера 10

Лоренца 12 Сили

квазіпружні 56

ядерні 218 Сіре тіло 140 Смуги

однакового нахилу 108

однакової товщини 108 Соленоїд 27 Спектр лінійчастий 161 Спектральна густина енергії 144 Співвідношення невизначеностей Гейзенберга

169, 170

Спін 36, 192

електрона 193

нейтрона 214

протона 214

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

О В Лисенко - Фізика конспект лекцій

О В Лисенко - Прогнозування технологічної спадковості при токарній овроещ