О В Лисенко - Фізика конспект лекцій - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

ядра 215 Сприйнятливість магнітна 31 Стала

Планка 146

радіоактивного розпаду 219

Рідберга 161 Стала часу електричного кола 47 Стандартні умови для хвильової функції 171 Струм

зміщення 51

квазістаціонарний 59

повний 51 Ступінь поляризації 131

Т

Тембр звуку 86 Температура Кюрі 37 Теорема

Гаусса для вектора індукції магнітного поля в диференціальному вигляді 25 в інтегральному вигляді 25

Гаусса для індукції магнітного поля в речовині

в диференціальному вигляді 28

в інтегральному вигляді 28 про циркуляцію вектора індукції магнітного

поля у вакуумі 26 про циркуляцію вектора напруженості

магнітного поля 30 Теорія

Гамова-Герні-Кондона 221

Фермі 222 Терм 162 Тесла 11Тороїд 26 Транзистор 212

база 213

емітер 213

колектор 213

підсилювач напруги 213 Тунельний ефект 179

У

Ультразвук 86

Ультрафіолетова катастрофа 146 Умова квазістаціонарності 59 Умова нормування 171 Універсальна функція Кірхгофа 141

Ф

Фаза коливань 54 Фазова швидкість 79

звукових хвиль 82

поздовжньої пружної хвилі 82

поперечної пружної хвилі 82 Ферміон 194 Феромагнетик 36 Фігури Ліссажу 65 Формула

Бальмера 161

Віна 143

Вульфа-Брегга 128 Ейнштейна для фотоефекту 151 Планка 147 Резерфорда 158 Релея-Джинса 146 Томсона 60 Фотоефект 149

Фотон 152, 234

Фронт хвилі 78

Х

Хвильова зона диполя 97 Хвильова поверхня 78 Хвильова функція 170 Хвильовий вектор 80 Хвильовий пакет 91 Хвильовий фронт 78 Хвиля 77

біжуча 77

гармонічна 77

де Бройля 164

плоска 78

поздовжня 77

поперечна 77

стояча 89

сферична 78

Ц

Цикл

вуглецевий 233

вуглецево-азотний 233

протонно-протонний 233 Циркуляція вектора 25

Цуг 77

Ч

Час когерентності 104 Частота

биття 62

власна 66

гармонічних коливань 55

загасаючих коливань 67

кругова 55

резонансна 72, 73

циклічна 55

циклотронна 14, 15 Червона межа фотоефекту 151 Число

зарядове 215

масове 215

хвильове 80

Ш

Швидкість групова 92

Швидкість електромагнітних хвиль 94

Ширина інтерференційної смуги 106

Я

Явище

взаємної індукції 44

електромагнітної індукції 38

подвійної променезаломлюваності 133

самоіндукції 42 Ядерна модель атома 156 Ядерна реакція 224

екзотермічна 224

ендотермічна 224

енергія 224

ефективний переріз 226 зриву 226 ланцюгова 229 підхоплення 226 поріг реакції 224 пряма 226

термоядерна 217, 232 Ядерний реактор 23Навчальне видання

 

 

 

ФІЗИКА

Конспект лекцій

для студентів напрямів підготовки: 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка", 6.050802 "Електронні пристрої та системи", 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050201 "Системна інженерія" усіх форм навчання Частина 2

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Ю.М.Лопаткін Редактор Н.З.Клочко Комп'ютерне верстання О.В.Лисенка

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 12.07.2010, поз.
Формат
60x84/8. Ум. друк. арк. 28,83. Обл.-вид. арк. 22,37. Тираж 100 пр. Зам. №
Собівартість вид.                      грн к.

 

 

 

Видавець і виготовлювач Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

О В Лисенко - Фізика конспект лекцій

О В Лисенко - Прогнозування технологічної спадковості при токарній овроещ