М О Роганова - Відображення невербальних засобів спілкування у фразеологічних одиницях англійської мови - страница 1

Страницы:
1 

Студентські наукові записки. Серія "Філологічна"

Роганова М.О.,

Національний університет "Острозька академія "

ВІДОБРАЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Дослідження процесу комунікації показує, що будь-яке спіл­кування являє собою процес взаємодії як вербальних, так і не-вербальних засобів, які відносяться до різних знакових систем (Р.Бірдвістел, А.Реформатський)[4].

Сьогодні в умовах посиленого інтересу до проблем міжнаціо­нальної комунікації набуває актуальності дослідження особливос­тей мовної інтерпретації невербально! поведінки, без чого немож­ливе адекватне визначення ролі й місця невербальних елементів у комунікативному процесі.

Окремі питання лінгвістичного аспекту вивчення НЗС різною мірою висвітлювалися у працях як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Піддавалися аналізу деякі проблеми співвідношення вербальних і невербальних знаків (Є.Верещагін, Т. Желєзанова, В.Костомаров, Є. Красильникова, Г. Крейдлін, В. Шаховський, А. Шмельов). Разом з тим, загальна спрямованість сучасної мовоз­навчої науки на вивчення взаємозв'язку різнотипних компонентів мовленнєвої діяльності, розкриття глибинних механізмів люд­ського спілкування висуває на перший план питання дослідження мовної інтерпретації конкретних невербальних виявів як сутніс-них знаків комунікативного процесу, який є міжособистісною вза­ємодією членів певної лінгвокультурної спільноти [2].

Нове осмислення проблем номінації невербально! поведінки зумовило актуальність теми - звернення до аналізу специфіки ві­дображення невербальних засобів спілкування у фразеології ан­глійської мови з огляду на їх об'єктивний зміст та національно-культурну специфіку функціонування.

Мета даної публікації - виявити особливості концептуалізації НЗС у фразеології сучасної англійської мови та встановити осно­вні розряди фразеологічних одиниць, пов'язаних з невербальними засобами спілкування у англійській мові та визначити характер і можливості їх семантичної класифікації.

© РогановаМ.О., 2009

При вивченні проблеми концептуалізації НЗС у вербаліці пев­ної мови, у нашому випадку англійської, з'являється необхідність перегляду критеріїв виділення, що, в свою чергу, тісно пов'язано з уточненням розуміння терміну "соматизм". Згідно широкого трак­тування цього терміну, соматизм - засоби позначення явищ, котрі відносяться до сфери тілесності. У більш вузькому значенні, со­матизм - будь-яка значуща ознака, положення або порух обличчя і усього тіла людини (Є.Верещагін, В.Костомаров), тобто термін, що охоплює усі форми однієї з невербальних мов - соматичної мови, що включає жести, міміку, пози, вираз обличчя та різнома­нітні симптоми душевних порухів та станів.

Багатьма дослідженнями доведено, що НЗС значною мірою такий самий національний феномен, як і засоби вербальної мови. Невербальні явища, що беруть участь у спілкуванні, будучи біо­логічно і культурно детермінованими, нерозривно пов'язані із за­гальною моделлю людської поведінки. У такому розумінні НЗС є сукупністю типових дій (рухів різних частин тіла), закріплених національно-культурними традиціями в певному мовному колек­тиві, використовуваниху різноманітних соціально-комунікативних ситуаціях. Нормативність як характерна ознака невербального комплексу зумовлює конкретність і строгу пристосованість та стереотипізацію НЗС до чітко визначеного характеру конкретно­го комунікативного акту. Так само, як і вербальна мовна система, НЗС мають обов'язковий характер і передаються від покоління до покоління як частина загальної матеріальної і духовної культури.

Національна обумовленість і комунікативна спрямованість не­вербально! мови впливає безпосередньо на формування великого й широко використовуваного шару номінативних одиниць (слів і сполучень слів) у мові вербальній. Найпоширеніший прийом по­значення НЗС у мові - стійкі, або фразеологічні, звороти. У науко­вій літературі номінативні одиниці, що позначають невербальну поведінку, отримали назви "паралінгвізми" (Ж. Оміралієва), "со­матичні вирази" (Є. Верещагін, В. Костомаров), "жестові фразео­логізми" (Г. Крейдлін) та ін. Неоднозначність у термінології щодо таких номінативних одиниць зумовлена складним характером ві­дображення НЗС у словесній мові.

Традиційно НЗС концептуалізуються та закріплюються у вер­бальній знаковій системі через фразеологічні сполучення, які ха­рактеризуються стійкістю. Разом з тим, виявляється специфіка со­матичної лексики, обумовлена наявністю синонімічних ресурсів зметою досягнення експресії вираження (burst into tears, cry buckets, cry one's eyes out або look daggers, look askance at smb, take a dim view of smb/smth).

При вербальному означенні невербальних знаків (і кінем зо­крема) стійкими словосполученнями спостерігаються дві площи­ни лексичного значення, умовно названі площинами поверхневого і глибинного значення (за термінологією А. Філіпова). У площині поверхневого значення наявне позначення кінеми як власне фі­зичної дії, у площині глибинного значення - значення, властивого кінемі як знаку. Наприклад, set smb's teeth on edge називає пев­ний мімічний рух та одночасно передає значення незадоволення та бажання стриматись від демонстрації негативних емоцій (зло­сті, болю, тощо), що робить цей вираз фразеологічним. Таким чином цей мовний зворот несе інформацію, що була виконана певна фізична дія, і водночас про те, що ця дія є виявом певного психо-емоційного стану. Якщо ж невербальна одиниця як знак ар­хаїзується, то у мовному звороті поверхневе значення втрачається, замінюється цілісним значенням іншої природи, і це призводить до появи звичайних фразеологізмів.

ФО, пов'язані з невербальною поведінкою людини, репрезен­тують достатньо велику ділянку фразеологізмів, співвідносних із соматичним кодом культури. Ця тематична група досить розгалу­жена, відзначається багатоваріантністю та складністю семантич­них процесів.

ФО, пов'язані з НЗС, утворюють різні фразеосемантичні поля, залежно від основної стереотипної ознаки невербальних одиниць. Зважаючи на наявні класифікації НЗС та враховуючи дослідження мовної природи подібних номінацій, ми називаємо ФО, пов'язані з невербальною поведінкою людини, кінематичними (відображають жестову поведінку комунікантів та положення їхнього тіла (пози)) і фізіономічними (позначають мімічні особливості, а також візу­альну поведінку в комунікативному процесі) [2, 4].

Після аналізу суцільної вибірки зі словника англійських фра­зових дієслів та ідіом під редакцією Л.Шитової та Т.Брускіної, а також посібника з англійських фразеологізмів під редакцією К.Андерсон, А.Шерік та В.Савічук, стало можливим виділити такі фразеосемантичні групи та підгрупи:

1) ФО на позначення позитивних психоемоційних станів, котрі є зовнішніми симптомами внутрішнього стану:

-радість (be all smiles, jump for joy);

- зацікавленість, флірт (make eyes at smb);

- захоплення (take one's breath away).

2) ФО на позначення негативних психоемоційних станів, котрі є симптомами внутрішнього стану:

- пригніченість, приреченість, втома (a millstone around/about smb's neck, hang one's head, at a snail's pace);

- страх, побоювання, переживання (as white as a chalk/ghost/sheet, avoid smth/smb like the plague, make smb's flesh creep, make smb's hair stand up on end, on pins and needles, on tenterhooks, shake/tremble like a leaf, shake in one's shoes, get/have butterflies, get cold feet);

- нерішучість (beat about/around the bush);

- розгубленість (burst into tears, cry buckets, cry one's eyes out);

- агресія (twist someone's arm);

- роздратування, хвилююче очікування, гнів (climb the wall(s), go up the wall, stamp one's foot);

- непогодження, з'ясування стосунків (go at it hammer and tongs, rant and rave);

- зневага, пиха (get above oneself, look down one's nose);

- відчай (tear one's hair, wring one's hands);

- підозра, недовіра або ж несхвалення (look daggers, look askance at smb, take a dim view of, frown on/upon, hold with);

- байдужість (look the other way);

- злість, гнів (grit one's teeth, set smb's teeth on edge).

3) ФО на позначення двояких психоемоційних станів:

- надлишок емоцій (радість, образа, шок): (catch one's breath, а lump in one's throat);

- емоційний апогей емоцій (як позитивних так і негативних): (at the top of one's lungs/voice, get goose bumps/pimplees).

4) ФО на позначення нейтральних психоемоційних станів: -увага, настороженість (keep one's eyes open/peeled/skinned);

- безпристрасність, опанування емоціями, стриманість (keep a straight face, not bat an eyelash/eyelid, put up/on a bold face, a poker face, keep a stiff upper lip, get a grip on oneself, pull oneself together);

- утримання від коментарів, обговорення певної інформації (bite/hold one's tongue, keep mum);

- спокій, розслабленість (breathe again easy/freely).

5) ФО на позначення етикетних норм (make a curtsey (curtsy), take one's hat off to smb, hold/keep smb at arm's length).

6) кінематичні ФО пов'язані з жестовою поведінкою комуні­кантів (keep one's fingers crossed, pat smb on the back, crook one's little finger, a stone's throw, a shot in the arm, buck up, fight off, fingers itch to do smth, buckle down/knuckle down) [1,3].

Дослідження показує, що в англійській мові існує багато фра­зеологізмів на позначення НЗС, які закріплюються у мовній сис­темі у вигляді стійких ФО. Після аналізу даних було виділено 6 основних груп на позначення позитивних, негативних, двояких, або нейтральних психоемоційних станів, етикетних норм та жес-товою поведінкою комунікантів. Окрім того, стало очевидним, що в англійській мові найпоширенішими є ФО на позначення нега­тивних та нейтральних психоемоційних станів, що є маніфестаці­єю внутрішнього стану людини. Крім того, було виявлено чисель­ну підгрупу ФО на позначення стриманості та безпристрасності, що в свою чергу, свідчить про важливість цих рис для менталітету англійців, оскільки ця підгрупа не лише закріплена у мові, але й характеризується синонімічністю.

Отже, можна зробити висновок, що НЗС, характерні для ан­глійського народу, закріплюються і у вербальній знаковій системі, насамперед у найбільш стійких мовних одиницях - фразеологіз­мах, утворюючи розгалужену систему кінематичних та фізіоно-матичних фразеологізмів, які відрізняються багатоваріантністю та глибиною значення, завдяки чому досягається експресія виражен­ня певних дій та психоемоційних станів.

Література:

1) Англо-російський словник ідіом та фразових дієслів. - 3-тє видан-ня./Під ред. Л.Ф.Шитова, Т.Л.Брускіна - СПб. Антологія, 2005. - 256 с.

2) Відображення невербальних засобів спілкування у болгарській фразеології./Автореферат дисертації. - К: КНУ ім.Тараса Шевченка, 2006. - 13 с.

3) Посібник з англійських фразеологізмів./Під ред. К.Е.Андерсон, А. Д.Шеврік, В.Я.Савічук. - Луцьк, 2001. - 96 с.

4) Сайфі Л.А.Концептуалізація соматичного образу людини в мові та дискурсивних практиках./Автореферат дисертації. - Уфа, 2008. - 24 с.

Страницы:
1 


Похожие статьи

М О Роганова - Відображення невербальних засобів спілкування у фразеологічних одиницях англійської мови