І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Виділяють наступні чотири сфери, стосовно яких підприємство встанов­лює цілі, виходячи із своїх інтересів: доходи підприємства; робота з клієнтами; потреби й добробут співробітників, соціальна відповідальність.5.3 Види підприємств

 

Підприємства класифікують за різноманітними ознаками, а саме за фор­мою власності, за способом створення і формування статутного фонду, за кіль­кістю працівників та обсягом валового доходу від реалізації продукції, за орга­нізаційно-правовою формою та ін.

За формою власності розрізняють такі підприємства:

-     приватні підприємства;

-     підприємства, які діють на основі колективної власності;

-     комунальні підприємства;

-     державні підприємства;

-     підприємства, засновані на змішаній формі власності.

Власниками підприємств можуть бути як громадяни даної держави або держава в цілому, так і громадяни інших держав або держави в цілому.

Підприємство, в статутному фонді якого не менше 10% іноземних інвес­тицій, є підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статут­ному фонді якого 100% іноземних інвестицій, є іноземним підприємством.

За способом створення і формування статутного фонду підприємства мо­жуть бути унітарними й корпоративними.

Унітарні підприємства створюються одним засновником, який виділяє майно, формує статутний фонд, затверджує статут, формує трудовий колектив, керує роботою підприємства, розподіляє доходи, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. До таких підприємств відносяться: державні підпри­ємства; комунальні підприємства; підприємства, засновані на власності об'єднання громадян; підприємства, засновані на власності релігійної організа­ції; підприємства, засновані на приватній власності засновника.

Корпоративні підприємства створюються двома або більш засновника­ми за їх спільним рішенням (угодою) і діють на підставі об'єднання майна або підприємницької і трудової діяльності засновників, їх сумісного керування справами. До таких підприємств відносяться: кооперативні підприємства, під­приємства у формі господарських товариств, а також інші підприємства, засно­вані на приватній власності двох або більше осіб.

Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік підприємства поділяються на малі, середні й великі.

Малими підприємствами вважаються підприємства з чисельністю пра­цюючих до 50 робітників і річним валовим доходом до 500000 євро.

До великих підприємств відносяться підприємства з чисельністю пра­цюючих більш 1000 робітників і річним валовим доходом більш 5000000 євро.

Середніми підприємствами вважаються усі останні підприємства.

Класифікація підприємств за організаційно-правовою формою наведена на рис. 5.1.
5.4 Поняття про туристське підприємство

Туристська діяльність пов'язана з організацією усіх форм виїзду людей з місця постійного мешкання з оздоровчою метою, для задоволення пізнавальних інтересів або з професійно-діловою метою без заняття оплачуваною діяльністю в місцях тимчасового перебування. Особлива роль у здійсненні такої діяльності належить туристським підприємствам.

Туристське підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи, здійснює комерційну й науково-дослідну діяльність з метою отримання прибутку.

Всю діяльність туристських підприємств у загальному вигляді можна зве­сти до виконання трьох функцій:

-      організаційної (формування комплексних маршрутів для туристських груп та туристів-індивідуалів на основі договорів між підприємствами турист­ської індустрії);

-      посередницької (комплектування і продаж послуг і товарів туристського призначення за дорученням підприємств-постачальників туристських послуг);

-      торговельно-банківської (операції з обміну валют, страхування майна, здоров'я та життя туристів).

Основною функцією туристських підприємств як складової туристської індустрії є виробництво (комплектування), надання та реалізація комплексного туристського продукту.

Основною метою функціонування туристських підприємств є задоволен­ня потреб споживачів у туристських послугах. Основним видом їх діяльності є комплектація і реалізація туристського продукту - комплексу туристських по­слуг, що задовольняють потреби туристів під час їх подорожей.

Головними завданнями діяльності туристського підприємства є створення і доведення до споживачів туристських продуктів, відповідних потребам турис­тів, підтримка пропозиції на рівні попиту, а також збереження конкурентосп­роможності туристського продукту

За змістом і характером своєї діяльності туристські підприємства є своє­рідним посередниками між споживачами (туристами) та виробниками окремих туристських послуг (засобами розміщення туристів, транспортними організаці­ями, підприємствами ресторанного господарства тощо).

Туристські підприємства відносяться до основних виробничих оди­ниць туризму. Потреба в них виникає там, де учасник туризму бажає забез­печити себе певними умовами, які він не може повністю придбати само­стійно або одержує їх з великими витратами часу і коштів. До таких умов відносяться наступні:

-      тривале перебування зовні постійного місця мешкання, що змушує ту­риста забезпечити собі певні умови;

-     поїздки в особливо цікаві місця з високим рівнем відвідування, в яких невідомо, чи отримає самостійно турист в даному місці певні послуги, тому для нього вигідніше наперед забезпечити їх за посередництвом туристського під­приємства);поїздки, мета яких може бути досягнута тільки за допомогою турист­ської фірми (окремі види поїздок переважно в рамках міжнародного туризму);

-     подорожі, що охоплюють відвідування багатьох місць, з використанням декількох видів транспорту і т. ін.

Роль туристських підприємств з погляду розвитку туризму проявляється перш за все в наступному:

-     активна дія на засоби розміщення, підприємства ресторанного госпо­дарства, транспортні організації та інші складові туристської індустрії для під­вищення якості послуг. що надаються, і пристосування їх до окремих видів ту­ризму;

-     вплив на потоки відвідувачів в окремих регіонах і туристських центрах, забезпечення більш рівномірного розподілу відвідувань по всіх територіях, придатних для туризму, а також розподіл відвідувань за часом з метою змен­шення дії чинника сезонності й оптимального використання туристської інфра­структури;

-     пропаганда туризму, залучення до участі в подорожах широких кіл населення.

Значення діяльності туристських підприємств з погляду туриста полягає в таких перевагах:

-     економія часу мандрівників. Постійний зв'язок і кооперація з виробни­ками туристських послуг, знання різних чинників, що впливають на туризм (па­спортно-візові і митні формальності, зв'язок, транспорт і т. ін.). створює перед­умови для того, щоб туристські підприємства з більшою економією часу мо­жуть забезпечувати туристам умови, необхідні для подорожі;

-     можливості значного скорочення матеріальних витрат туристів завдяки дії більш низьких цін на транспорт і розміщення, що пропонуються туристсь­ким підприємствам відповідними виробниками послуг;

-     отримання консультаційних послуг. Можливість самостійної покупки туристських послуг через Інтернет не виключає, а навіть підсилює роль турист­ських підприємств в організації туристських поїздок. Річ у тому, що Інтернет здатний надавати великий обсяг інформації, але не дає рекомендації при виборі готелю, ресторану, туристського центру, що найкращим чином відповідають потребам туриста. На відміну від Інтернету, співробітник туристського підпри­ємства може передати свої знання і досвід клієнту, надати йому кваліфіковану допомогу при ухваленні рішення, куди їхати і що робити під час подорожі.

Туристське підприємство знаходиться в сильно диференційованому сере­довищі. Внутрішнє середовище складається з різних компонентів і представ­лене функціональними областями, загальними для всіх типів фірм (дирекцією підприємства, відділом управління персоналом, бухгалтерією, відділом прода­жів, службою маркетингу і т.ін.). Зовнішнє середовище - це те, що оточує під­приємство і впливає на нього (споживачі, конкуренти, партнери і постачальни­ки, урядові і інші державні установи і організації, суспільні й професійні об'єд­нання, представництва іноземних держав, союзи і інші об'єднання споживачів). Наочно середовище туристського підприємства представлено на рис. 5.2.ЗОВНІШНЄ

 

Урядові та інші державні установи.

 

 

 

 

 

 

ТУРИСТСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

 

СЕРЕДОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2 - Середовище туристського підприємстваСередовище ніколи не буває стабільним. Певний склад, структура і стан як внутрішнього, так і зовнішнього середовища туристського підприємства ви­значають систему його можливостей із задоволення потреб споживачів на да­ний момент.

 

5.5 Види туристських підприємств та їх особливості

 

Класифікацію підприємств туристської індустрії можна здійснити залеж­но від мети діяльності, форми власності, розміру, ступеня домінування на рин­ку конкурентної стратегії тощо. Класифікація туристських підприємств наведе­на на рис. 5.3. Діяльність туристських підприємств розрізняється за специфікою виконуваних функцій, обсягами діяльності й задіяних ресурсів, що обумовлю­ють їх класифікацію та типізацію.

На практиці за функціональною ознакою виділяють такі типи комерцій­них туристських підприємств, які функціонують і розвиваються за власні фі­нансові кошти за рахунок отримання прибутку: туроператори, турагенти, тури­стські бюро, екскурсійні бюро, інші підприємства сфери туризму. Ці підприєм­ства функціонують у різних організаційно-правових формах, на різних сегмен­тах ринку туристських послуг (в'їзний туризм, виїзний туризм, організація екс­курсій, рекламно-інформаційна робота тощо).

Туристські оператори - юридичні особи, створені згідно із законодавст­вом України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристського продукту, реалізація та надання туристських послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

Туроператор є свого роду оптовим підприємством, продукти якого реалі­зуються через мережу роздрібних турагентств.

Туроператори мають різноманітну класифікацію. За видом діяльності туроператори поділяються на:

1.    Оператори масового ринку. Вони продають турпакети в місця масо­вого туризму.

2.    Спеціалізовані оператори - це туроператори, що спеціалізуються на певному продукті або сегменті ринку (на певній країні, на певному виді ту­ризму і т. ін.). У свою чергу вони можуть бути:

а)  туроператорами спеціального інтересу (наприклад, спортивно-
пригодницького туризму, організації сафарі в Африці і т. ін.);

б)  туроператорами спеціального місця призначення (наприклад поїздки
до Англії, Франції і т. ін.);

в)  туроператорами певної клієнтури (для молоді, сімейних пар, біз-
несменів і т. ін.);

г)  туроператорами спеціальних місць розміщення (в будинках відпочин-
ку, на турбазах і т. ін.);

д)         туроператорами, що використовують певний вид транспорту (те-
плоходи, поїзди і т. ін.).

Рис. 5.3 - Класифікація туристських підприємствЗа місцем діяльності розрізняють такі групи туроператорів:

Місцеві (внутрішні) туроператори - це туроператори, які складають турпакети за маршрутами в межах країни мешкання.

Виїзні туроператори орієнтують турпакети в іноземні країни.

Туроператори на прийомі - це туроператори, які базуються у країні призначення і обслуговують туристів, що прибувають в цю країну.

Крім того, прийнято розділяти туроператорів на ініціативних і ре -цептивних.

Ініціативні туроператори - це оператори, що відправляють туристів за кордон або в інші регіони за домовленістю з приймаючими (рецептивними) операторами або напряму з туристськими підприємствами. Відмінністю їх від туристських агентств, які займаються виключно продажем чужих турів, є те, що вони займаються комплектацією туристського продукту, що складається, за но­рмами Всесвітньої туристської організації (UNWTO), не менше ніж з трьох по­слуг (розміщення, транспортування туристів і будь-якої іншої, не пов'язаної з першими двома). Класичний ініціативний туроператор формує складні маршру­тні тури, комплектуючи їх з послуг місцевих туроператорів в різних місцях від­відування, забезпечує проїзд до місця початку подорожі і назад і організовує надання внутрішньомаршрутного транспорту.

Рецептивні туроператори - це туроператори на прийомі, які комплек­тують тури і програми обслуговування в місці прийому і обслуговування тури­стів, використовуючи прямі договори з постачальниками послуг (готелями, пі­дприємствами ресторанного господарства, досугово-розважальними установа­ми і т. ін.).

У реальному туристському підприємництві найбільш часто зустрічається поєднання функцій, що характерні для туристського ринку. По відношенню до деяких своїх продуктів туристська фірма може виступати і як рецептивний, і як ініціативний туроператор, а в деяких випадках - і як турагент з продажу гото­вих турів, сформованих іншим туроператором.

Сполучною ланкою між туроператором і споживачем на ринку туристсь­ких товарів і послуг виступає турагентство.

Туристські агенти - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи -суб'єкти підприємницької діяльності, які здійс­нюють посередницьку діяльність з реалізації туристського продукту туропера­торів та туристських послуг інших суб'єктів туристської діяльності, а також по­середницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність;

Туристські агентства - підприємства, які займаються роздрібною реаліза­цією турпродуктів, створених туроператорами, та окремих туристських послуг (транспортних, екскурсійних та інших). Основними функціями турагентств є надання туристських послуг, інформування клієнта, надання консультацій щодо мети подорожі та організації подорожі.

На ринку туристських послуг функціонують ще інші комерційні підпри­ємства, основною діяльністю яких є надання туристських послуг.Бюро екскурсій - це фірма, яка організовує і проводить екскурсії. Бюро реалізації туристсько-екскурсійних послуг здійснює реалізацію туристських та екскурсійних путівок. Бюро подорожей та екскурсій організовує тури, трансту-ри і екскурсії.

На туристському ринку існує ряд туристських організацій, що діють на некомерційній основі. До некомерційних (соціально спрямованих) слід віднести туристські союзи, туристські клуби, туристські гуртки, клуби самодіяльного туризму, існування яких забезпечується державним чи бюджетним фінансуван­ням. Такі об'єднання можуть існувати за рахунок коштів членських внесків, асигнувань із суспільних чи приватних фондів. Іноді такі об'єднання проводять заходи, що мають цільову спрямованість і використовуються для здійснення певних туристських проектів, причому не мають за мету отримання прибутку.

Туристський клуб - це установа, завдання якої полягає у пропаганді ту­ризму та екскурсій серед населення, організації масового самодіяльного туриз­му, підготовці туристів до категорійних туристських походів. Туристські клуби організовують учнівські, студентські відпочинково-спортивні заходи, агітаційні заходи.

Туристсько-краєзнавчий клуб - це добровільна організація, яка ство­рюється з метою занять туризмом і краєзнавством у закладах освіти, за місцем проживання та об'єднує дрібні туристсько-краєзнавчі гуртки і секції.

Туристська секція - це первинна добровільна організація любителів ту­ристських походів і подорожей на підприємствах і в навчальних установах. Се­кція займається організацією походів, туристських з'їздів, змагань, вечорів від­починку, конкурсів самодіяльного туристського спорядження тощо.

Туристсько-краєзнавчий гурток - це первинна добровільна організація, що створюється з метою засвоєння дітьми і підлітками теорії та практики тури­зму і краєзнавства. Існують туристсько-краєзнавчі гуртки спортивного, крає­знавчого, пошуково-дослідницького типів.

Важливе значення має класифікація підприємств за формою власності. За цією ознакою туристські підприємства поділяються на державні, приватні, ко­лективні, комунальні, спільні, іноземні, сімейні.

За організаційно-правовою формою відрізняють такі типи підприємств.

Повне товариство - це підприємство, засновники якого відповідно до укладеного між ними договору займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями майном, що їм належить.

Командитне товариство - це підприємство в якому разом з повними то­варишами, що відповідають за зобов'язаннями товариства своїм майном, є один або декілька учасників-вкладників (командитистів), які несуть відповідальність в межах сум внесених ними внесків.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - це підприємство, статутний капітал якого розділений на частки і учасники якого не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків у межах вартості внесених ними внесків.Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) - це підприємство, засновники якого несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями ТДВ в кратному розмірі до вартості внеску.

Акціонерне товариство (АТ) - це підприємство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій і учасники АТ (акціонери) не відповідають за зобов'язаннями АТ, вони несуть ризик збитків в межах вартості акцій, що їм належать.

Розрізняють відкриті й закриті акціонерні товариства..

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) - це акціонерне товариство, учасники якого можуть продавати свої акції без згоди інших акціонерів.

Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) - це акціонерне товариство, акції якого розподіляються тільки серед його засновників або іншого обмеженого кола осіб.

Виробничий кооператив - це добровільне об'єднання громадян на осно­ві членства для сумісної виробничої або іншої господарської діяльності, засно­ваної на їх особистій трудовій та іншій участі й об'єднанні його членами май­нових пайових внесків.

Державне і комунальне унітарне підприємство - це комерційна органі­зація, що не наділена правом власності на закріплене власником за нею майном.

Споживчий кооператив - це добровільне об'єднання громадян і юриди­чних осіб на основі членства з метою задоволення потреб учасників, здійсню­ване шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків.

Громадська організація (об'єднання) - це добровільне об'єднання громадян на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних та ін­ших потреб.

За розмірами підприємства поділяються на великі, середні й малі. Вели­кими підприємствами вважаються ті, що обслуговують за рік понад 100 тис. ту­ристів, середніми - 30-100 тис. за рік, а малими є такі, що обслуговують не бі­льше 30 тис. клієнтів.

За регіонами діяльності розрізняють міжнародні туристські підприємства, які пропонують свої продукти в декількох країнах. Міжрегіональні туристські підприємства охоплюють декілька регіонів, регіональні пропонують свої послу­ги в межах певної географічної території. Діяльність місцевих туристських під­приємств обмежується охопленням місцевою рекламою.

Усі туристські підприємства можна поділити за ступенем їх домінування на туристському ринку. Це: підприємства-лідери, що характеризуються най­кращим використанням конкурентних переваг і мають найбільшу ринкову час­тку; підприємства, що мають міцну конкурентну позицію, та підприємства, що мають слабку конкурентну позицію, займають проміжне становище, а підпри-ємства-аутсайдери мають найменшу частку на туристському ринку, через те, що неефективно використовують конкурентні переваги й через некваліфікова-ний аналіз ринку і прийняття некомпетентних управлінських рішень.

Підприємства можна класифікувати залежно від стратегії, якої вони до­тримуються.Підприємства-комутанти - це невеликі підприємства з універсальним профілем діяльності, що прагнуть до задоволення невеликих за обсягами, а іно­ді й короткочасних потреб певних груп споживачів.

Підприємства-експлеренти - це підприємства з експериментальним профілем діяльності, стратегія яких пов'язана зі створенням нових чи радикаль­но змінених існуючих сегментів ринку. Головна їх перевага у впровадженні принципових нововведень.

Підприємства-віоленти - це підприємства з масовим профілем виробни­цтва, що функціонують у сфері стандартного виробництва й реалізації турист­ського продукту (як правило, туроператори). Головна їх конкурентна перевага у високій продуктивності праці та реалізації порівняно дешевих і достатнього рі­вня якості турпродуктів.

Підприємства-патієнти - це підприємства, що дотримуються стратегії вузької спеціалізації. Такі підприємства надають для вузького кола споживачів послуги, що мають високу якість та ціну, і прагнуть до оволодіння максималь­ною часткою невеликого ринкового сегменту.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму