І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

-      люди, яких ви знаєте;

-      навчальні заклади:

Попередній відбір призначений для того, щоб запропонувати або відмо­вити кандидату брати участь в конкурсі на заявлену вакансію. Він може здійс­нюватися у формі попередньої співбесіди (направлено на з'ясування відповід­ності претендента кваліфікаційним вимогам і оцінку визначальних особистих якостей); аналізу заяви (анкети) або листів, бесіди по телефону, аналізу резюме. Після закінчення співбесіди зібрана інформація аналізується і на основі цього приймається зважене рішення. Вибраному кандидату робиться пропозиція про найм.

Прийом на роботу закінчується підписанням трудового договору (контра­кту). Зміст трудового договору визначається взаємною згодою сторін - праців­ника і працедавця. У ньому вказують: місце роботи з вказівкою структурного підрозділу, куди приймається працівник; найменування професії або посади працівника з вказівкою спеціальності, кваліфікації, прав і обов'язків працівника; прав і обов'язків працедавця, у тому числі по забезпеченню охорони праці, ре­жиму робочого часу, тривалості щорічної відпустки, умов підвищення кваліфі­кації, пільг по соціальному забезпеченню, медичному страхуванню.Директор турагентського підприємства
Начальник відділу, систе­мний адмініст­ратор, програ­місти, опера­тори.

 

 

 

Відділ

маркетингу і продаж

Начальник відділу, менеджери з маркетингу і реклами, менеджери з продаж, аген­ти з продаж,

 

 

 

 

Відділ по роботі з клієнтами та бронюванню

Начальник відділу, менеджери по ро­боті з клієнтами, менеджери з бро­нювання,

агенти з бронюван­ня,

керівники тургруп, асистент по форму­ванню тургруп, агенти з виїзного туризму,

агенти з в'їзного і

внутрішнього

туризму.

 

 

 

 

Відділ по зв' язкам з тур операторами та громадськістю

Начальник

відділу, менеджери за напрямками; менеджери по зв' язкам з гро­мадськістю.Рис. 6.8 - Організаційна структура турагентського підприємстваДиректор туроператорського підприємства 

 

 

 

Юрист

 

 

 

Кур'єр

 

 

 

 

Відділ марке­тингу та про­даж Начальник відділу,

менеджери з маркетингу і реклами.Рис. 6.9 - Організаційна структура туроператорського підприємства

 

Кур'єр
Відділ по роботі з

клієнтами

Начальник відділу, агенти по роботі з клієнтами, екскур­соводи, переклада­чі, гіди-перекладачі.

Відділ з орга­нізаційних питань

Начальник

відділу,

агент з прийо­му заказів, організатор ек­скурсій, адміністратор, бухгалтер, касир.Рис. 6.10 - Організаційна структура екскурсійного бюро

 

У трудовому договорі можуть міститися умови про встановлення випро­бувального терміну, про поєднання професій, посад, нерозголошення службо­вої, комерційної таємниці та ін., які не погіршують положення працівника в по­рівнянні з вимогами законів і нормативних правових актів. Трудовий договір складають у письмовій формі, в двох екземплярах і підписується обома сторо­нами. Прийом на роботу оформлюється наказом керівника. Працівник ознайом­люється з наказом під розписку.

Правильно підібраний висококваліфікований персонал є однією з необ­хідних умов ефективної роботи туристського підприємства. Однак для одер­жання максимальної віддачі від робітників керівництво підприємства у своїй роботі повинно використовувати сучасні підходи й методи управління персона­лом.6.6 Випадки та порядок ліквідації туристського підприємства

 

Припинення діяльності туристського підприємства може здійснюватися шляхом його ліквідації або реорганізації.

У разі неможливості з різних причин продовження діяльності підприємс­твами законодавство передбачає п'ять форм їх реорганізації: злиття, приєднан­ня, розділення, виділення і перетворення.

Сутність реорганізації підприємства полягає в тому, що її результатом є не припинення його діяльності, а загальне (генеральне) або приватне (сингуля­рне) правонаступництво.

При злитті підприємств права і обов'язки кожного з них у порядку гене­рального правонаступництва переходять до нового підприємства відповідно до акту передачі.

При приєднанні підприємства до іншого останнє в порядку генерально­го правонаступництва одержує права і обов'язки приєднаного підприємства ві­дповідно до акту передачі.

У випадку розділення підприємства його права і обов'язки в порядку сингулярного правонаступництва переходять до нових підприємств відповідно до балансу розподілу. Раніше існуюче підприємство припиняє своє юридичне і фактичне існування.

При виділенні із складу підприємства одного або декількох підпри­ємств у порядку сингулярного правонаступництва до кожного з них відповідно до балансу розподілу переходять права і обов'язки підприємства, яке реоргані­зується.

При перетворенні підприємства воно набуває нову організаційно-правову форму, внаслідок чого до нового підприємства у порядку генерального правонаступництва переходять права і обов'язки підприємства, яке реорганізу­ється відповідно до акту передачі, за винятком прав і обов'язків, які не можуть належати новому підприємству.

Реорганізація підприємства, як правило, здійснюється за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженої на те за­сновницькими документами.

Підприємство визнається реорганізованим з моменту державної реєстра­ції нового підприємства.

На відміну від реорганізації ліквідація підприємства призводить до при­пинення його діяльності без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступ­ництва до інших підприємств.

Ліквідація підприємства може бути добровільною і примусовою.

Добровільна ліквідація підприємства проводиться за рішенням його за­сновників (учасників) або органу, уповноваженого на те засновницькими доку­ментами. Рішення про добровільну ліквідацію ухвалюється за наявності однієї з таких:

-          закінчення терміну, на який було створено підприємство;

досягнення мети, задля якої воно було створено;-            визнання судом реєстрації підприємства недійсною у зв'язку з допу­щеними при його створенні порушеннями законодавства, що носять неусувний характер.

Примусова ліквідація підприємства допускається за рішенням суду або інших органів у випадках, передбачених законодавчими актами. Підставами примусової ліквідації за рішенням суду є:

-      виконання діяльності без належного дозволу (ліцензії);

-      виконання діяльності, забороненої законодавством;

-      виконання діяльності з іншими неодноразовими або грубими порушен­нями законодавства;

-      визнання підприємства економічно неспроможним (банкротом);

-      визнання судом реєстрації підприємства недійсним у зв'язку з допуще­ними при його створенні порушеннями законодавства та ін.

Позивачами (мають право позиву згідно із законом) при ліквідації тури­стського підприємства можуть виступати:

-      податкові органи;

-      орган, який зареєстрував підприємство;

-      орган, який видав ліцензію на право діяльності;

-      орган, який видав сертифікат якості,;

-      товариство із захисту прав споживачів та ін.

Порядок ліквідації підприємств визначається перш за все Цивільним ко­дексом, а також положенням про державну реєстрацію і ліквідацію (припинен­ня діяльності) суб'єктів господарювання. Право ухвалювати рішення про лікві­дацію суб'єктів господарювання надано органу з реєстрації суб'єктів господа­рювання. Процес ліквідації вважається завершеним після внесення в єдиний Державний реєстр підприємств запису про припинення діяльності підприємст­ва.

 

Контрольні запитання для самодіагностики

1.       Які існують організаційні форми туристських підприємств?

2.       Наведіть класифікацію комерційних організацій за організаційно-правовою формою.

3.       Яка різниця між повними товариствами, товариствами з додатко -вою відповідальністю і товариствами з обмеженою відповідальністю?

4.       Яка різниця між акціонерними товариствами відкритого типу і акціонерними товариствами закритого типу?

5.       Які фактори визначають вибір організаційно-правової форми дія­льності туристського підприємства?

6.       Що відноситься до засновницьких документів туристського під­приємства?

7.       З чого складається процедура створення туристського підприємства?

8.       Хто може бути засновником туристського підприємства?

9.       Дайте визначення організаційної структури управління.Які переваги й недоліки має лінійна структура управління під­приємством?

10.   Які переваги й недоліки має функціональна структура управління підприємством?

11.   Які переваги й недоліки має лінійно-функціональна структура управління підприємством?

12.   Дайте характеристику організаційних структур управління, що застосовуються на туристських підприємствах?

13.   Які основні документи необхідно оформити при створенні під­приємства?

14.   Що таке статут підприємства, які основні відомості він повинен містити?

15.   Що таке засновницький договір, які основні положення він пови­нен містити?

16.   Який мінімальний розмір статутного фонду підприємства?

17.   З якою метою проводяться установчі збори?

18.   В яких державних установах необхідно реєструвати створене ту­ристське підприємство?

19.   Назвіть основні вимоги до офісу туристського підприємства.

20.   Як необхідно розміщувати меблі в офісі туристського підприємства?

21.   Які технічні засоби обробки інформації необхідно мати в офісі туристського підприємства?

22.   Яка інформація повинна бути розміщена в куточку споживача ту­ристських послуг в офісі туристського підприємства?

23.   Які основні вимоги ставляться до персоналу туристських підприємств?

24.   Для чого складають внутрішній трудовий розпорядок і які основ­ні положення він містить?

25.   Що таке штатний розпис?

26.   Для чого складаються посадові інструкції і які положення в них містяться?

27.   Які основні посади існують на турагентських підприємствах?

28.   Які основні посади існують на туроператорських підприємствах?

29.   Який порядок прийому працівника на туристське підприємство?

30.   В яких випадках ліквідується туристське підприємство?

31.   Яка різниця між добровільною і примусовою ліквідацією турист­ського підприємства?

32.   Які організації можуть ініціювати ліквідацію туристського під­приємства?

Який порядок ліквідації туристського підприємства?7 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

7.1 Поняття про технологію роботи підприємств і технологічні процеси

 

Поняття про технологію та технологічні процеси пов'язано безпосеред­ньо з розвитком промисловості й НТП. У перекладі з грецької -це мистецтво, майстерність, вміння. Поняттю технологія еквівалентне поняття алгоритм.

Технологія - сукупність прийомів і засобів отримання, обробки або пе­реробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виробів, що здійснюються в рі­зних галузях економіки.

У своєму розвитку технології пройшли такі етапи:

-         ручні технології;

-         механізовані технології;

-         автоматизовані технології;

-         інформаційні технології.

У даний час поняття технології розповсюджується на послуги. Послуга - це результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача, а також власної діяльності споживача із задоволення потреб споживача. Поняття послуги включає:

-         взаємодію виконавця і споживача послуги (обслуговування);

-         процес надання послуги (виконання певної роботи виконавцем);

-         результат цих дій у вигляді "перетворення продукції" або "результату послуги".

За функціональним призначенням послуги, що надаються населенню, підрозділяються на матеріальні й соціально-культурні

Матеріальна послуга - це послуга із задоволення матеріально-побутових потреб споживача послуг.

Матеріальна послуга забезпечує відновлення (зміна, збереження) спожив­чих властивостей виробів або виготовлення нових виробів на замовлення гро­мадян, а також переміщення вантажів і людей, створення умов для споживання. Зокрема, до матеріальних послуг можуть бути віднесені побутові послуги, по­в'язані з ремонтом і виготовленням виробів, житлово-комунальні послуги, по­слуги громадського харчування, послуги транспорту та ін.

Соціально-культурна послуга - це послуга із задоволення духовних, ін­телектуальних потреб і підтримки нормальної життєдіяльності споживача.

Соціально-культурна послуга забезпечує підтримку і відновлення здоро­в'я, духовний і фізичний розвиток особи. підвищення професійної майстерності. До соціально-культурних послуг можуть бути віднесені медичні послуга, по­слуги культури, туризму, освіти та ін.

Туристська послуга - результат діяльності туристського підприємства із задоволення потреб туристів. Туристські послуги відносяться до соціально-культурних послуг. Туристське підприємство може організовувати подорож повністю або окремі послуги.Особливості туристських послуг:

-          нематеріальний характер туристської послуги;

-          неможливо відокремити процес виробництва і споживання туристської послуги;

-          неможливість зберігання туристської послуги;

-          участь споживача у виробництві послуги;

-          не має зміни власника на кінцевий результат.

Таким чином, наведемо ще одне визначення поняття технологія.

Технологія - це сировина, матеріали, інструменти, обладнання, процеси, дії, знання, необхідні для перетворення ресурсів у товари й послуги, які випус­каються різними підприємствами.

Технології залежать від властивостей самого продукту, а саме: засобів по­слідовної зміни стану, властивостей, форми, розмірів та інших характеристик предмета праці. Вони розрізняються сукупністю конкретних прийомів одер­жання, опрацювання, переробки вихідної сировини, матеріалів, напівфабрика­тів, інформації, застосовуваними для цього устаткуванням і механізмами, по­слідовністю і місцем виконання технологічних процесів.

Технології можуть бути простими й складними. Ступінь складності ви­значається різноманітністю засобів впливу на предмет праці, кількістю техно­логічних складових, точністю їх виконання. Технології складають за галузевим принципом.

Основними технологічними складовими технологій є технологічні проце­си, що включають технологічні цикли, технологічні операції і технологічні елементи.

Технологічними процесами називають операції отримання, обробки, переробки, транспортування, складування, збереження тощо, які є основною частиною виробничого процесу.

Усі технологічні процеси поділяють на основні, допоміжні й обслуговую­чі.

Основні технологічні процеси відповідають основній функції певного виробництва. Наприклад: готельне підприємство надає "дах над головою"; рес­торан - харчування, туристська фірма - тур.

Допоміжні технологічні процеси забезпечують умови, необхідні для здійснення основних процесів: контроль за технічним і естетичним станом устаткування і помешкань, їхнє обслуговування і ремонт.

Обслуговуючі технологічні процеси пов'язані з експлуатацією устатку­вання і приміщень (прибирання, чищення), збереженням і переміщенням сиро­вини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції. Вони здійснюються складськими, транспортними й технічними службами. До обслуговуючих про­цесів належать соціальні послуги, надані працівникам на певному підприємстві.

Допоміжні й обслуговуючі технологічні процеси можуть бути виконані іншими спеціалізованими підприємствами, для яких ці процеси є основними. Спеціалізація веде до зниження витрат підприємства, до підвищення якості об­слуговування. Організація такої технології вигідна для невеликих підприємств.Наприклад, у готельних підприємствах окремі технологічні процеси можуть бу­ти передані спеціалізованим підприємствам.

Усі технологічні процеси можна класифікувати за: засобом впливу на предмет праці або споживання; характером зв'язку вихідного матеріалу і про­дукту; типом використовуваного устаткування; рівнем механізації; масштабом продукції, що випускається; безперервністю процесу (рис. 7.1).

Технологічні

 

ТЕХНО

складові і

 

ЛОГІЇ

2.    За характером зв'язку вихідного матеріалу і продукту розрізняють ана­літичний, синтетичний і прямий технологічний процеси. Технологічний процес називають аналітичним, якщо з одного виду вихідного матеріалу одержують кі­лька видів продуктів (готель є „вихідним матеріалом" для надання різноманіт­них послуг: розміщення, харчування, розваги, оздоровлення, бізнес); технологі­чний процес називають синтетичним, якщо з кількох вихідних елементів утво­рюється один продукт (технологічний процес експлуатації житлового поверху є синтетичним, тому що на його здійснення працюють різні готельні служби); прямий технологічний процес визначається перетворенням однієї „сировини" (вихідного даного) в один продукт.

3.    За типом використовуваного устаткування технологічні процеси поді­ляють на відкриті, пов'язані з механічним опрацюванням предмета праці, і за­криті - апаратурні, що мають ізольований перебіг у різних апаратах.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму