І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

13.3    Поняття про концепцію генералізації турпродукту та його
життєвий цикл
....................................................................................................          256

13.4    Якість обслуговування і засоби її регулювання............................................... ........ 260

Контрольні запитання для самодіагностики..................................................... ....... 266

14  Діяльність туристських підприємств в умовах конкуренції на ринку
туристських послуг
.............................................................................................................         267

14.1   Сучасний туристський ринок. Особливості його функціонування
перспективи розвитку.....                                                                                             267

14.2   Туристський попит і туристська пропозиція, їх особливості..........................         269

14.3   Конкуренція як основний стимул розвитку туристської індустрії.                         275

14.4   Конкурентні переваги туристських підприємств............................................ ........ 277

14.5   Якість турпродукту - основа конкурентоспроможності

туристського підприємства................................................................................          282

Контрольні запитання для самодіагностики..................................................... ....... 283

15  Інтеграційні процеси в управлінні підприємствами і організаціями
туристської індустрії
.......................................................................................................... ....... 284

15.1    Глобалізація економіки і вибір нових організаційних форм
керування суб'єктами індустрії туризму
..................................................... .............. 284

15.2    Особливості інтеграційних процесів в керуванні суб'єктами
туристської індустрії
........................................................................................... ........ 285

15.3    Об'єднання підприємств туристської індустрії................................................ ....... 286

Контрольні запитання для самодіагностики..................................................... ....... 291

16  Договірні відносини в туризмі .............................................................................               292

16.1    Загальна характеристика договорів................................................................... ........ 292

16.2    Вимоги до укладання договорів........................................................................ ....... 295

16.3    Договірні відносини між туристськими підприємствами...............                         300

16.4    Договірні відносини між туристськими підприємствами і
постачальниками послуг
..................................................................................... ....... 316

16.5    Договірні відносини між туристськими підприємствами і

споживачами туристських послуг............................................................................. 317

Контрольні запитання для самодіагностики..................................................... ....... 328

17 Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туристської індустрії                       329

17.1    Поняття про науково-технічний прогрес та етапи його розвитку..                     329

17.2    Системність у роботі й комплексність в обслуговуванні - основні
складові успішної роботи туристського підприємства
....................................      331

Комп'ютерізація туристського бізнесу - необхідна умова
взаємодії туристського підприємства із зовнішнім середовищем..  
332
Контрольні запитання для самодіагностики               334Розділ 4. Взаємодія туристських підприємств з постача­льниками послуг

18  Страхування в туризмі..................................................................................................      335

18.1    Сутність і основні поняття страхування............................................................      335

18.2    Ризики у страхуванні...........................................................................................      339

18.3    Загальна характеристика систем страхування..................................................       342

18.4    Види страхування в туризмі............................................................................... ..... 345

18.5    Укладання договорів між туристськими підприємствами і
страховими компаніями.......                                                                                      359

18.6    Ефективність страхування в туризмі................................................................. ..... 363

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................       365

19  Організація транспортного обслуговування в туризмі..............................................      366

19.1    Транспорт як засіб забезпечення туристської діяльності..................                      366

19.2    Перевезення сухопутним транспортом................................................................... 368

19.3    Подорожі водним транспортом.........                                                                        377

19.4    Перевезення повітряним транспортом..........                                                          381

19.5    Інтеграція різних видів транспорту при перевезенні туристів............................ 389

19.6    Порядок взаємодії туристських і транспортних підприємств.............................. 389

Контрольні запитання для самодіагностики                                                           400

20  Організація надання послуг розміщення в туризмі..............                                            401

20.1     Класифікація засобів розміщення....................................................................... ..... 401

20.2     Стисла характеристика засобів розміщення............                                                401

20.3     Загальні вимоги до засобів розміщення.................................................................. 405

20.4     Особливості розміщення туристів у транспортних турах..................................... 406

20.5     Організація взаємодії туристських підприємств з ідприємствами

- засобами розміщення........................................................................................................ 408

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................       410

21  Організація функціонування готелів, як основної складової

засобів розміщення................................................................................................................... 412

21.1     Класифікація готельних підприємств, загальні вимоги до них....                        412

21.2     Організація надання основних послуг і додаткового сервісу в
готелях..                                                                                                                                414

21.3     Призначення громадських приміщень в готелях.............................................       425

21.4     Класифікація номерного фонду в готелях.........................................................      426

21.5     Організація керування готельним комплексом.................................................      428

21.6     Поняття про готельні ланцюги........................................................................... ..... 433

21.7     Стратегія і проблематика розвитку готельного господарства.........................      435

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................       439

22  Організація надання послуг харчування в туризмі.............                                             440

22.1     Загальна характеристика послуг харчування в туризмі...................................      440

22.2     Режими харчування туристів..............................................................................      440

22.3     Організація харчування туристів у дестинаціях                        442Особливості організації харчування туристів у транспортних

турах і під час транспортного обслуговування.......................................................... 452

22.5     Організація взаємодії туристських підприємств з підприємствами

харчування.....................................................................................................................      457

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................      457

23 Організація роботи підприємств харчування..............................................................      458

23.1     Заклади ресторанного господарства, їх класифікація......................................      458

23.2     Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства............................... ..... 461

23.3     Меню. Його функції............................................................................................       467

 

23.4     Організація системи безпеки на підприємствах харчування......................... ..... 469

23.5     Поняття про ресторанні ланцюги...................................................................... .... 470

Контрольні запитання для самодіагностики....................................................       474

24 Організація екскурсійного обслуговування................................................................ ..... 475

24.1     Поняття екскурсійного обслуговування. Види екскурсій.............................. ..... 475

24.2     Характеристика установ з екскурсійного обслуговування.............................      478

24.3     Функціональні напрями роботи підприємств екскурсійного

обслуговування..................................................................................................................... 481

24.4 Організація взаємодії туристських підприємств та установ з

екскурсійного обслуговування........                                                                                     486

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................         486

25  Надання санаторно-курортних послуг в системі туристської індустрії..                         487

25.1     Основні поняття про санаторно-курортні заклади...........................................         487

25.2     Характерні особливості санаторно-курортних послуг.....................................         491

25.3     Принципи організації санаторно-курортного лікування................................ ........ 492

25.4     Організація взаємодії туристських і санаторно-курортних
підприємств...                                                                                                                         497

25.5  Перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України............... 499
Контрольні запитання для самодіагностики..................................................... ....... 501

26  Застосування інформаційних технологій в туризмі - засіб підвищення
ефективності роботи туристських підприємств.............                                                           502

26.1    Сутність основних понять інформаційних технологій.....................................        502

26.2    Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств..                     503

26.3    Програмне забезпечення туристських подорожей........................................... ....... 504

26.4    Інтернет - технології в туризмі............................................................................        515

26.5    Ефективності роботи туристських підприємств при застосуванні
інформаційних технологій................................................................................................... 517

Контрольні запитання для самодіагностики......................................................         517

Список літератури.....                                                                                                                     519

Додаток А Тестові завдання для контролю знань............................................................ ....... 526

Додаток Б Приклад тестового завдання з різними типами тестів                       533ВСТУП

 

На початку третього тисячоліття туризм перетворився на поширене соці­ально-економічне й політичне явище, що впливає на світовий устрій і політику не тільки за кордоном, а і в Україні. Туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу, зрівнявшись за ефективністю інвестицій з нафтогазовидобувною промисловістю і автомобілебудуванням.

Туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайом­лення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями різних країн і народів світу, дає прибуток в скарбницю держави. Туристська ін­дустрія безпосередньо взаємодіє з більшістю інших галузей економіки, в тому числі з промисловістю, сільським господарством, будівництвом, транспортом, страхуванням, зв'язком, торгівлею, харчуванням, культурою, мистецтвом, сти­мулює їх розвиток.

Стратегічною метою розвитку туристської індустрії України є вихід на світовий рівень туристських послуг. Основними передумовами для цього ви­ступають: географічне положення, наявність природного, історико-археологічного туристського потенціалу, конкурентоспроможність туристських послуг. В Україні на сьогоднішній день вже відбулося усвідомлення важливості розвитку туризму як одного з ефективних засобів лікування національної еко­номіки завдяки здатності цього сектора забезпечувати значні валютні надхо­дження, створювати значну кількість нових робочих місць та іншим перевагам.

Для досягнення поставленої мети туристська галузь України потребує ве­ликої кількості висококваліфікованих спеціалістів у галузі створення і надання туристських послуг. У сфері туризму працює багато підприємств, що надають різноманітні послуги. Туроператорські й турагентські підприємства інтегрують інформацію про послуги, що надаються такими підприємствами, роблять їх до­ступними для споживачів. Тому майбутнім фахівцям, які навчаються за спеціа­льностями у сфері туризму ("Менеджмент готельного, курортного і туристсько­го сервісу", "Туризм", "Готельно-ресторанна справа" та ін.) необхідно доскона­ло розбиратися у питаннях організації роботи туроператорів, турагентів, під­приємств, що надають послуги розміщення, підприємств харчування, транспор­тних підприємств, санаторно-курортних підприємств, підприємств, що надають екскурсійні послуги, страхових компаній, установ і організацій державної вла­ди та ін., а також володіти знаннями про процеси взаємодії цих підприємств.

В останній роки в Україні з'явилися навчальні посібники, які на достат­ньо високому рівні розкривають окремі питання організації роботи і взаємодії підприємств, що утворюють туристську індустрію. Незважаючи на велику кіль­кість навчальної літератури для спеціальностей туристської сфери, практично немає навчальних посібників, в яких би питання організації туризму розгляда­лися системно, комплексно з урахуванням особливостей діючого в Україні за­конодавства і розвитку національної економіки.

Підручник "Організація туризму" розроблено згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальностями «Туризм» та «Менеджмент організацій» (спеціа­лізація «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу».

Підручник складається з двох частин (двох модулів). Кожна з частин має два розділи (два змістових модулі).

У першому розділі розкрито сутність організації туризму, наведено стис­лу характеристику існуючої системи класифікації туризму, значну увагу приді­лено керуванню туризмом на міжнародному й національному рівні.

Другий розділ присвячено питанням створення і функціонування турист­ських підприємств. У цьому розділі наведено характеристику туристських під­приємств як суб'єктів господарювання, розкрито організаційні засади створен­ня туристських підприємств, розглянуто технологічні процеси на туристських підприємствах, показано як реалізуються основні функції керування туристсь­кими підприємствами.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму