І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

2.       Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремих видів гос­подарської діяльності" від 04.07.2001 г.№ 756;

3.       Постанова Кабінету Міністрів України "Про введень ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20.11.2000 р. № 1719;

4.       Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності, розмірах й порядку зараху­вання плати за її видачу" від 29.11.2000 р. № 1755.

Наведені постанови визначають окремі положення з проведення ліцензу­вання, які є обов'язковими для виконання усіма суб'єктами господарювання, чия діяльність підлягає ліцензування.

Враховуючи специфіку туристських підприємств, для проведення ліцен­зування туроператорської і турагентської діяльності розроблено такі норматив­ні документи:

-           Положення про ліцензійну комісію Державної служби туризму і куро­ртів, затверджене наказом Державної служби туризму і курортів від 21.03.2006

№ 12.

-           Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської ді­яльності, затверджені наказами Державного комітету України з питань регуля­торної політики та підприємництва та Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 № 111/55;

Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності, затверджений наказами Державного комітетуУкраїни з питань регуляторної політики та Державної туристської адміністрації України від 14.11.2002 № 121/83.

Останні два документи визначають конкретні вимоги до туроператорів і турагентів при ліцензуванні їх діяльності, а також порядок здійснення контро­лю за додержанням туристськими підприємствами ліцензійних умов.

 

9.4 Порядок оформлення ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії та анулювання ліцензії

 

У процесі ліцензування туроператорської і турагентської діяльності орга­ном з ліцензування можуть виконуватися такі види робіт:

-           оформлення нової ліцензії;

-           оформлення копії ліцензії;

-           оформлення дубліката ліцензії;

-           переоформлення ліцензії.

У кожному з вказаних випадків туроператор або турагент готує пакет до­кументів, перелік яких наведено в табл. 9.1.

Орган з ліцензування в певних випадках може анулювати ліцензію. Розглянемо детально порядок дій при виконанні кожного з видів робіт

 

9.4.1 Оформлення нової ліцензії та її копії

При створенні туроператорської або турагентської фірми згідно з діючим законодавством України необхідно оформити ліцензію на провадження туропе-раторської або турагентської діяльності.

Послідовність дій при оформленні ліцензії наведено на рис. 9.1.

Суб'єкт господарювання, який планує виконувати туроператорську і тура­гентську діяльність, звертається особисто або через уповноважений орган чи особу до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцен­зії. У заяві повинні міститися наступні дані:

1)    відомості про суб'єкт господарювання - заявника:

 

-     найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікацій­ний код - для юридичної особи;

-     прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи -платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;

2)    вид господарської діяльності, вказаний відповідно до ст. 9 Закону про ліцензування (повністю або частково), на здійснення якого заявник має намір отримати ліцензію.

У разі наявності в заявника філій, інших відособлених підрозділів, які ви­конуватимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, в заяві указується їх місцезнаходження.
Оплата ліцензії

 

 

 

 

 

 

Отримання ліцензії

 

 

 

Рис. 9.1 - Порядок оформлення ліцензії на туроператорську або турагентську діяльність

 

До заяви про видачу ліцензії додають документи, перелік, яких наведено в табл. 9.1. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господа­рювання інші документи.

Заява про видачу ліцензії і документи, прикладені до заяви, приймають за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийому докуме­нтів органом ліцензування і підписом відповідальної особи.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

-     - заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;документи оформлені з порушенням вимог Закону України "Про ліцен­зування певних видів господарської діяльності".

Якщо заява про видачу ліцензії залишена без розгляду, заявнику повідом­ляється у письмовій формі з вказівкою підстав залишення заяви про видачу лі­цензії без розгляду.

Після усунення причин, які були підставою для того, щоб виносити рі­шення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може по­вторно подати заяву про видачу ліцензії.

Орган ліцензування ухвалює рішення про видачу ліцензії або інформує заявника про відмову в її видачі у строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії і документів, прикладених до заяви. По­відомлення про ухвалення рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії видається заявнику у письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати ухвалення відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії вказують підстави такої відмови.

Підставами для ухвалення рішення про відмову у видачі ліцензії є:

-     недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

-     невідповідність поданих документів Ліцензійним умовам провадження туроператорської і турагентської діяльності.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних в документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт госпо­дарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу лі­цензії не раніше ніж через три місяці з дати ухвалення рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника Лі­цензійним умовам суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензуван­ня нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, які стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

На території України всі органи ліцензування використовують бланки лі­цензії єдиного зразка. Бланки ліцензії є документами строгої звітності, мають облікову серію і номер. Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступником і завіряється печаткою цього органу.

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три ро­бочі дні з дня надходження документа, підтверджуючого внесення плати за ви­дачу ліцензії. При цьому орган ліцензування робить відмітку про дату прийому документів, підтверджуючих внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, який був виданий заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня передачі йому повідомлення про ухвалення рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування має правовідмінити рішення про видачу ліцензії або ухвалити рішення про визнання та­кої ліцензії не дійсною.

Термін дії ліцензії на проведення туроператорської і турагентської - дія­льності складає 5 років.

За видачу ліцензії стягується плата, яка зараховується до Державного бю­джету України. Плата за видачу ліцензії вноситься після ухвалення рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії на виконання туроператорської і тура­гентської діяльності стягується у розмірі 20 не оподатковуваних податком мі­німумів доходів громадян (340 грн.).

Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які ви­конуватимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, орган лі­цензування видає ліцензіату засвідчені копії ліцензії, які реєструються в журна­лі обліку заяв і виданих ліцензії. Завірена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на проведення певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії. За видачу копії ліцензії стягується плата у розмірі одного не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян (17 грн.). Плата за ви­дачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які виконуватимуть вид господарської діяльності відповідно до отриманої ліцензії, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи згідно дію­чого законодавства.

У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які проводили господарську діяльність відповідно до отриманої ліцензії, або у разі припинення здійснення філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності відповідно до отриманої ліцензії ліцензіат зобов'яза­ний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відо­кремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або ін­шим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне по­відомлення у письмовій формі.

Якщо ліцензіат має намір проводити вказаний в ліцензії вид господарсь­кої діяльності після закінчення терміну її дії, він повинен отримати нову ліцен­зію. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії наявної ліцензії.

Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для виконання господарської діяльності.

 

9.4.2 Переоформлення ліцензії

Підставами для переоформлення ліцензії на проведення туроператорської і турагентської діяльності є:

-      - зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не по­в'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фі­зичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізич­ної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

-      зміни, пов'язані із виконанням ліцензіатом конкретного виду господар­ської діяльності.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'я­заний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про пе­реоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, і від­повідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтвер­джують вказані зміни.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження за­яви про переоформлення ліцензії і документами, прикладеними до неї, зобов'я­заний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, вказаних в заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними із здійс­ненням ліцензіатом конкретного виду господарської діяльності, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переофор­мляється у порядку й у терміни, передбачені для видачі ліцензії.

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензу­вання на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату за­свідчені їм копії такої ліцензії.

Термін дії переоформленої ліцензії не може перевищувати терміну дії, вказаного в ліцензії, що переоформляється. За переоформлення ліцензії стягу­ється плата у розмірі п'яти не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (85 грн.). Плата за переоформлення ліцензії зараховується до Держав­ного бюджету України.

Ліцензіат, який подав заяву і відповідні документи про переоформлення ліцензії, може виконувати свою діяльність на підставі довідки про прийом за­яви про переоформлення ліцензії на проведення певного виду господарської ді­яльності, яка видається органом ліцензування в разі подачі заяви про переофо­рмлення ліцензії.

Не переоформлена у встановлений термін ліцензія є недійсною.

 

9.4.3 Видача дубліката ліцензії

Підставами для видачі дубліката ліцензії на виконання туроператорської і турагентської діяльності є:

-     втрата ліцензії;

-     пошкодження ліцензії.

У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якого дода­ються документи, вказані у табл. 9.1.

Термін дії дубліката ліцензії не може перевищувати терміну дії, який бу­ло вказано у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявнику дублікат ліцен­зії замість втраченої або пошкодженої.За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії стягується плата в розмірі п'яти не оподатковуваних податком мінімумів дохо­дів громадян (85 грн.). Плата за видачу дубліката ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

Ліцензіат, який подав заяву і відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може проводити свою діяльність на підставі довідки про подачу заяви про видачу дубліката ліцензії на виконан­ня туроператорської і турагентської діяльності, видаваної органом ліцензування у разі подачі заяви про видачу дубліката ліцензії.

 

9.4.4 Анулювання ліцензії

Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни да­них, вказаних у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі ра­зом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, підтверджуючими вказані зміни. На підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензу­вання, орган ліцензування може ухвалити рішення про анулювання ліцензії в терміни, передбачені Законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Підставою для ухвалення рішення про ануляцію ліцензії є немож­ливість ліцензіата відповідно до поданих документів забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської діяльності.

Підставами для анулювання ліцензії на проведення туроператорської і ту­рагентської діяльності є:

-           заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

-           акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов прова­дження туроператорської і турагентської діяльності;

-           рішення про відміну державної реєстрації суб'єкта господарювання;

-           нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи -суб'єкта підприємницької діяльності;

-           акт про виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії;

-           акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юри­дичній або фізичній особі для здійснення господарської діяльності;

-           акт про встановлення факту неподання у встановлений термін повід­омлення про зміну даних, вказаних в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

-           акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцен­зійних умов провадження туроператорської і турагентської діяльності;

-           неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської діяльності;

-           акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензу­вання або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Орган ліцензування ухвалює рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, якапередається ліцензіату з вказівкою підстав анулювання не пізніше трьох робо­чих днів з дати його ухвалення.

Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акту про встанов­лення факту неподання у встановлений термін повідомлення про зміну да­них, вказаних в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акту про виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих су­б'єктом господарювання для отримання ліцензії; акту про встановлення фа­кту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для здійснення го­сподарської діяльності; акту про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської діяльності здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

Рішення про анулювання ліцензії набуває чинності через десять днів з дня його ухвалення. Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу в експертно-апеляційну раду, дія даного рішення органу ліцензування припи­няється до ухвалення відповідного рішення спеціально уповноваженого ор­гану з питань ліцензування.

У разі анулювання ліцензії на підставі акту про повторне порушення лі­цензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської дія­льності, акту про встановлення факту неподання у встановлений термін повід­омлення про зміну даних, вказаних у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акту про виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, акту про встанов­лення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для здійс­нення господарської діяльності, акту про невиконання розпорядження про усу­нення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентсь­кої діяльності суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право виконання цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати ухвалення рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

9.5 Умови ліцензування

 

Умови ліцензування діяльності турпідприємств у сфері туризму визначені ліцензійними умовами провадження туроператорської і турагентської діяльнос­ті затверджені наказами державного комітету україни з питань регуляторної політики та підприємництва і міністерства культури і туризму України 11.09.2007 № 111/55 і зареєстровані у міністерстві юстиції України 28.09.2007 за № 1123/14390.

Цим документом визначено наступні вимоги до підприємств і підприєм­ців, які надають туроператорські й турагентські послуги:

-           організаційні вимоги;

-           загальні вимоги до службового приміщення (офісу) для провадження туроператорської та турагентської діяльності;

кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туроператора ітурагента;

-           вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператорів і турагентів;

-           загальні вимоги до укладання договорів при здійсненні туристської діяльності;

-           вимоги до забезпечення страхового захисту туристів;

-           вимоги до інформаційно-рекламної діяльності туроператорів і турагентів;

-           вимоги до виконання туроператорської діяльності;

-           вимоги до виконання турагентської діяльності;

-           права й обов'язки туроператорів і турагентів.

Вимоги, визначені у даному документі, є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, які проводять туроператорську і турагентську діяльність і отримали відповідну ліцензію.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму