І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

 

9.6 Контроль за дотриманням ліцензійних умов

 

Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які працюють у сфері туризму, Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської діяльності виконують шляхом проведення планових і позапланових перевірок наступні органи контролю: Державна служба туризму і курортів; Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим; структурні підрозділи по ту­ризму і курортам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (далі місцеві органи виконавчої влади у сфері туризму); Дер­жавний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва і йо­го територіальні органи як спеціально уповноважений орган з питань ліцензу­вання в рамках своїх повноважень.

Планові перевірки дотримання суб'єктом господарювання - ліцензіатом ліцензійних умов проводяться органами контролю відповідно до річного плану перевірок, затвердженого наказом органу контролю. Плани перевірок повинні бути узгоджені між органами контролю з урахуванням того, що планова пере­вірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово або теле­фонограмою не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення вказаної перевірки.

Позапланові перевірки здійснюються органами контролю тільки на під­ставі надходження у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення лі­цензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов. Про проведення позапланової пере­вірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

Для проведення перевірки органом контролю видається наказ про ство­рення комісії, призначення голови і членів комісії і видається посвідчення для проведення перевірки за підписом керівника органу контролю (його заступни­ка), яке підтверджується печаткою органу контролю. Посвідчення реєструють вжурналі обліку, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані й скріплені печаткою з посиланням на наказ.

При необхідності перевірки проводять із залученням фахівців централь­них і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також представників суспільних організацій, науково-дослідних установ, під­приємств і т.п. (за їх згодою).

Термін проведення перевірки складає не більше п'яти робочих днів, у разі великого об'єму робіт за рішенням керівника органу контролю термін перевірки може бути продовжений до десяти календарних днів.

Голова і члени комісії мають право:

1)  доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для
їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

2)    ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки
документами
;

3)    одержувати копії необхідних для проведення перевірки документів;

4)    одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що виникають в ході перевірки.

Голова і члени комісії зобов'язані:

1)    керуватися у своїй роботі нормами законодавства;

2)    об'єктивно відображати стан справ по дотриманню ліцензіатами ліцен­зійних умов;

3)    забезпечувати дотримання державної та інших передбачених законо­давством таємниць.

Голова і члени комісії у разі недотримання законодавства у сфері ліцен­зування несуть відповідальність згідно із законодавством.

Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити керівникові ліцензіата посвідчення і документи, що підтверджують особу голови і членів комісії. Комісія вказує у журналі відвідування ліцензіата (за наявності) терміни і мету перевірки, посаду і прізвище голови комісії. Вказані дані підтверджують­ся підписом голови комісії.

Комісія перевіряє оснащення службового приміщення ліцензіата відпові­дно до вимог Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської діяльності, а саме наявність:

-           зовнішньої реклами з вказівкою найменування (логотипу) ліцензіата відповідно до засновницьких документів;

-           інформації про режим роботи біля входу в службове приміщення;

-           копії ліцензії на видному для туриста місці;

-           копії свідоцтва про державну реєстрацію на видному для туриста

місці;

-           відомостей про працівників суб'єкта туристської діяльності (прізвища, імені, по батькові керівника, його заступника головного бухгалтера, менедже­рів) на видному для туриста місці;

-           книги відгуків і пропозицій громадян на видному для туриста місці;

-           Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської дія­льності на видному для туриста місці;документа, що свідчить про своєчасне повідомленні споживачів туристських послуг, з якими укладені угоди про надання туристських послуг, про планове закриття службового приміщення разі ремонту, санітарної обробки, зміни місцезнаходження припинення туристської дія­льності і т. ін.);

-           оголошення біля входу в службове приміщення про планове закриття приміщення (у разі ремонту, санітарної обробки зміни місцезнаходження, при­пинення туристської діяльності і т. ін.).

Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов забезпечує умови для її проведення і надає всі необхідні для перевірки документи. Отже ліцензіатом подаються документи при перевірці:

-           організаційних вимог;

-           кваліфікаційних вимог до кадрового складу працівників;

-           інформаційно-рекламної діяльності;

-           вимог до укладання договорів при наданні туристських послуг;

-           забезпечення страхового захисту туристів;

-           організації іноземного туризму;

-           організації зарубіжного туризму;

-           організації внутрішнього туризму;

-           здійснення екскурсійної діяльності.

За результатами перевірки складається акт. Акт перевірки складається в двох екземплярах під час проведення перевірки за встановленою формою: один екземпляр акту перевірки видається керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи) або самому ліцензіату (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який перевірявся, другий зберігається органом контролю, який здійснив перевірку. Екземпляри акту підписують особи, які проводили перевірку.

Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений предста­вник особисто підтверджує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один екземпляр, ставить свій підпис, дату і печатку ліцензіата. Ліцензіат (фізична особа суб'єкт підприємницької діяльності) підтверджує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один екземпляр, ставить свій підпис і дату. Для філі­алів та інших відокремлених підрозділів без права юридичної особи уповнова­жений представник ліцензіата ставить свій підпис і дату.

У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки голова комісії робить відповідний запис про те, що ліцензіат з актом ознайомлений і від підпису від­мовився. Керівник ліцензіата або його уповноважений представник (юридична особа), ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) має пра­во дати роз'яснення і висловити зауваження за змістом акту і проведенню пере­вірки. Ці документи є невід'ємною частиною акту.

Виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки, повинні бути підтвер­джені посиланнями на конкретні пункти, розділи, статті чинних нормативно-правових актів. Довільний виклад або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається. Про результати перевірки орган контролю повідомляє в Державну службу туризму і курортів.У разі виявлення порушень орган контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акту перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської діяльності видає розпорядження про усунення виявлених порушень або Державна служба туризму і курортів ухвалює рішення про анулювання ліцензії.

У разі усунення виявлених перевіркою порушень ліцензійних умов про­тягом десяти робочих днів, якщо це підтверджено документально і не потребує здійснення додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень не видається.

Ліцензіат, який отримав розпорядження про усунення їм порушень ліцен­зійних умов, зобов'язаний його виконати у встановлений в розпорядженні тер­мін і в письмовій формі повідомити про це орган контролю.

У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або ненадання ним у письмовій формі повідомлення про ви­конання орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усу­нення порушення ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

Державна служба туризму і курортів на підставі акту про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ухвалює рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається ліцензіату особисто під підпис або на­правляється листом з вказівкою підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його ухвалення. Копія рішення про анулювання ліцензії направля­ється до державної податкової інспекції за місцем реєстрації ліцензіата.

Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акту про встановлен­ня факту неподання у встановлений термін повідомлення про зміну даних, вка­заних в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акту про вияв­лення недостовірних відомостей в документах, поданих суб'єктом господарю­вання для отримання ліцензії; акту про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для здійснення господарської діяльності; акту про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської діяльності здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата (фізичної особи -суб'єкта підприємницької діяльності), керівника ліцензіата (юридичної особи) або його представників. У разі нез'явлення ліцензіата або його представників питання про анулювання ліцензії розглядається без їх участі.

У разі анулювання ліцензії на підставі акту про повторне порушення лі-цензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської і турагентської дія­льності, акту про встановлення факту неподання у встановлений термін повід­омлення про зміну даних, вказаних в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акту про виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, акту про встанов­лення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для здійс­нення господарської діяльності, акту про невиконання розпорядження про усу­нення виявлених порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право здійснення цього виду господарської діяльно­сті не раніше ніж через рік з дати ухвалення органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензії набуває чинності через десять днів з дня ухвалення.

Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня ухвалення Державною служ­бою туризму і курортів рішення про анулювання ліцензії подає скаргу в експер­тно-апеляційну раду при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва, то дія цього рішення припиняється до ухвалення відповід­ного рішення даним комітетом. Експертно-апеляційна рада інформує Державну службу туризму і курортів про отримання такої скарги і про результати її роз­гляду. Позитивне для ліцензіата рішення експертно-апеляційної ради з його скарги є підставою для ухвалення розпорядження про усунення виявлених по­рушень законодавства у сфері ліцензування, допущеного органом контролю при перевірці.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Збиток, нанесений порушенням законодавства у сфері ліцензування, під­лягає відшкодуванню за позивами зацікавлених осіб у порядку, визначеному законодавством. Разом з тим до суб'єктів господарювання за здійснення госпо­дарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів в розмірах, встановлених законом. Зокрема, ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КоАП) встановлено, що заняття господарською діяльністю без ліцензії, якщо її отримання передбачено законом, спричиняє за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока не оподаткову­ваних податком мінімумів доходів громадян (від 340 грн. до 680 грн.) з конфіс­кацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої. Якщо вказані дії, зроблені особою, яка протягом року була піддана адміністра­тивному стягненню за те ж порушення, то на таку особу накладається штраф від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 1020 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої.

Справи про такі адміністративні правопорушення розглядають судді ра­йонних, районних в місті, міських судів. Протоколи про правопорушення ма­ють право складати уповноважені на це посадовці органів, на які відповідно до чинного законодавства покладені функції контролю за наявністю ліцензій. Вка­зані штрафи перераховують до Державного бюджету України.

Крім того, слід зазначити, що згідно з частиною першою ст. 22 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" посадовці органу ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування у разі недотримання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність від­повідно до діючого законодавства.Контрольні запитання для самодіагностики

1.       Яка основна мета проведення ліцензування туристської діяльності?

2.       Яка різниця між ліцензіатом і здобувачем ліцензії?

3.       Які види діяльності у сфері туризму підлягають ліцензуванню в Україні?

4.       Які органи державної влади в Україні проводять ліцензування у сфері туризму?

5.       Вказати основні законодавчі документи, що регламентують прове­дення ліцензування у сфері туризму в Україні?

6.       Який порядок оформлення ліцензії на туристську діяльність?

7.       У який термін орган з ліцензування повинен прийняти рішенн про ви­дачу ліцензії?

8.       Вказати основні умови ліцензування туристської діяльності.

9.       Чи може підприємство - туроператор займатися іншими видами діяль­ності крім туроператорської?

10.   Назвіть випадки, в яких може бути відмовлено у видачі ліцензії суб'єкту господарювання, який займається туристською діяльністю?

11.   В яких випадках ліцензія переоформляється?

12.   В який термін суб'єкт господарювання, який займається туристською діяльністю, зобов'язаний повідомити орган з ліцензування про зміни у докуме­нтах, що є підставою для переоформлення ліцензії?

13.   В яких випадках видається копія ліцензії?

14.   В яких випадках видається дублікат ліцензії?

15.   Які документи необхідно підготувати для отримання ліцензії на туро-ператорську діяльність?

16.   Які документи необхідно підготувати для отримання ліцензії на тура-гентську діяльність?

17.   Які документи необхідно підготувати для отримання копії ліцензії?

18.   Які документи необхідно підготувати для отримання дубліката ліцензії?

19.   Яка періодичність проведення планових перевірок дотримання Ліцен­зійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності?

20.   В яких випадках проводиться позапланова перевірка дотримання Лі­цензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності?

21.   Які основні права й обов'язки комісії з перевірки за дотриманням лі­цензійних умов здійснення туристської діяльності?

22.     В яких випадках може бути анульовано ліцензію на туроператорську або турагентську діяльність?

Який порядок оскарження висновків комісії за дотриманням ліцензій­них умов виконання туристської діяльності?10 СЕРТИФІКАЦІЯ В ТУРИЗМІ

 

10.1 Сутність сертифікації

 

Загальне поняття сертифікації випливає з етимології слова "сертифікат" (лат. certum - правильно + facere - робити), тобто зроблено правильно. Сертифі­катом засвідчують наявність якого-небудь факту. Такими фактами можуть бу­ти, наприклад, походження, справжність товару тощо. Найбільш поширеним випадком застосування сертифікації є підтвердження відповідності якого-небудь об'єкта встановленим до нього вимогам.

Підтвердження відповідності може здійснювати перша сторона (вироб­ник, продавець, виконавець), друга сторона (споживач, замовник), третя сторо­на (особа або орган, які визнані незалежними від сторін, що беруть участь у ро­згляді певного питання).

Найбільш об'єктивною оцінкою вважають оцінку третьої сторони.

Термін "сертифікація" вперше було сформульовано й визначено Комі­тетом з питань сертифікації Міжнародної організації з стандартизації (ISO) та включено у Керівництво №2 ISO (ISO/ІЕС 2) версії 1982 р. "Загальні те­рміни та визначення у галузі стандартизації, сертифікації та акредитації".

У відповідності до цього документу сертифікація визначалась як дія з підтвердження того, що виріб або послуга відповідає певним стандартам або іншим нормативним документам.

Це визначення покладено в основу поняття сертифікації, прийнятого сьо­годні в Україні, згідно з яким сертифікація - це процедура підтвердження від­повідності, за допомогою якої третя, незалежна від виробника (виконавця) і споживача сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам. Під відповідністю розуміється додержання усіх встановлених вимог до продукції, процесів, послуг. Наявність третьої сторони в підтвердженні відповідності є головною ознакою сертифікації.

Для того, щоб переконатися, що продукція зроблена правильно або по­слуга надана правильно, необхідно:

-           знати, яким вимогам вона повинна відповідати;

-           яким чином можна отримати достовірні докази цієї відповідності. Загальновизнаним способом такого доказу є сертифікація відповідності, а

результат цієї дії, тобто письмова гарантія третьої сторони одержали назву сер­тифікату відповідності.

Сертифікат відповідності - документ, виданий відповідно до правил си­стеми сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість в то­му, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відпові­дають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Сертифікація продукції та послуг є елементом державного регулювання діяльності суб'єктів господарської діяльності.

Сертифікація створює передумови й умови для успішного вирішення ва­жливих соціально-економічних проблем та завдань, що сприяють інтеграції окремих держав у світову економіку.10.2 Цілі сертифікації

 

Сертифікація проводиться з метою:

-           створення умов для діяльності підприємств, закладів, організацій та підприємців на єдиному товарному ринку, а також для участі в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародної торгівлі;

-           сприяння споживачам у компетентному виборі продукції, послуг;

-           захисту споживачів від несумлінного виробника (продавця, виконавця);

-           контролю безпеки продукції, послуг для навколишнього середовища, життя, здоров'я та майна споживачів;

-           підтвердження показників якості продукції, замовлених виробником,

тощо.

Сертифікація товарів, робіт, послуг у сфері туристської діяльності вико­нується з метою:

-           запобігання реалізації товарів, робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров'я людей, майна і довкілля;

-           сприяння споживачам у свідомому виборі товарів, робіт, послуг;

-           забезпечення дотримання обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ре­сурсів та забезпечення екологічної безпеки;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму