І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

-            виконання умов нормативних і організаційно-методичних документів, що встановлюють вимоги до послуг і процесу їх надання;

-            наявність кваліфікованого персоналу, знання ним інструкцій і правил обслуговування, згідно із сферою діяльності.

Схема з оцінкою процесу надання послуг рекомендується для готелів, що не відповідають вимогам найнижчої категорії - * (одна зірка), і для інших місць короткочасного мешкання. Сертифікат відповідності, виданий по схемі, що пе­редбачає оцінку процесу надання послуг, має термін дії до одного року.

Атестація підприємства виконується з урахуванням специфіки готель­них послуг, які не мають ознак, властивих виробничим процесам, і матеріаль­ного результату, що піддається кількісному вимірюванню. При проведенні обо­в'язкової сертифікації за цією схемою заявник заповнює декларацію про свою відповідність вимогам до категорії (зірці), на яку претендує, згідно з вимогами відповідного стандарту. Декларацію підписує заявник і скріплює свій підпис печаткою.

При позитивних результатах аналізу декларації ОСГП проводить перевір­ку на відповідність вимогам безпеки, перевірку відповідності номенклатури і якості готельних послуг встановленому нормативними документами переліку вимог до готелів певної категорії (зірки), та іншої інформації, наведеної в де­кларації. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає атеста­цію підприємства, має термін дії до трьох років.Сертифікацію системи якості проводять органи, акредитовані в Системі на право проведення цих робіт. Порядок проведення сертифікації встановлю­ється органом із сертифікації систем якості з урахуванням вимог нормативних документів Системи.

Сертифікація системи якості виконується за ініціативою заявника з метою підтвердження відповідності системи забезпечення якості готельних послуг ви­могам відповідних стандартів, а також того, що підприємство може постійно надавати готельні послуги, що відповідають обов'язковим вимогам норматив­них документів з безпеки і вимогам до певної категорії (зірки).

У разі проведення сертифікації системи якості заявник згідно з рішенням ОСГП направляє заявку до органу із сертифікації систем якості. Після отри­мання заявником сертифікату відповідності на систему якості цей сертифікат надається органу із сертифікації готельних послуг для подальшого проведення робіт з обов'язкової сертифікації. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає сертифікацію системи якості, має термін дії до п'яти років.

У процесі роботи комісії заповнюють звіт за результатами оцінки процесу надання готельних послуг або протокол випробування (перевірки) на відповід­ність вимогам безпеки і протокол випробування (перевірки) на відповідність вимогам категорії, які є підставою для складання акту і ухвалення рішення.

Протоколи випробувань (перевірок) готельних послуг повинні бути під­писані головою і всіма членами комісії, представником заявника, у присутності якого проводилися випробування (перевірки). З протоколами повинен бути ознайомлений заявник. Якщо до проведення випробувань (перевірок) була за­лучена випробувальна (соціологічна) лабораторія, то за результатами випробу­вань (перевірок) лабораторія складає свій протокол випробування (перевірок), підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником лабораторії, і подає його в ОСГП, а копію - заявнику.

Після завершення випробувань (перевірок) на підставі усіх матеріалів складають акт проведення обов'язкової сертифікації готельних послуг. Акт під­писує голова і члени комісії. Один екземпляр акту передається заявнику.

ОСГП розглядає всі матеріали (звіт, протоколи, акт, результати соціологі­чних досліджень і т. ін.). При позитивних результатах розгляду матеріалів ОСГП ухвалює рішення про видачу сертифікату відповідності. При цьому якщо схемою сертифікації, приведеної в рішенні за заявкою, передбачена сертифіка­ція системи якості, то ОСГП при позитивних результатах цієї роботи ухвалює рішення про термін дії сертифікату відповідності.

Якщо ОСГП ухвалює рішення про відмову у видачі сертифікату відповід­ності, то рішення з обов'язковою вказівкою причин відмови передається заяв­нику в строк, що не перевищує 10 днів з дня підписання акту, а заявка анулю­ється. Повторне випробування (перевірка) з метою сертифікації може бути про­ведено тільки після подачі нової заявки в ОСГП і переконливих доказів заявни­ка щодо проведення ним заходів коригувань для усунення причин, що виклика­ли невідповідність.

ОСГП оформляє сертифікат відповідності і реєструє в Реєстрі системи в строк, що не перевищує 10 днів з дня надання акту. Оформлені в установлено­му порядку оригінал сертифікату відповідності і ліцензійна угода на право за­стосування сертифікату відповідності і знака відповідності ОСГП надають за­явнику. Виконавці послуг застосовують знак відповідності (вид знаку визначе­но ДСТУ 2296-93 "Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги і правила застосування"), проставляючи його в рекламній і супровідній документації, яка видається клієнту (картках гостя, квитанціях і т. ін.), а також на вивісках.

Якщо вимоги до показників (характеристик) сертифікованої готельної по­слуги змінюються, то дія сертифікату припиняється з дати введення змін. У разі зміни умов надання або номенклатури готельних послуг або технологічної до­кументації на їх надання, які можуть вплинути на показники, підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередити про це ОСГП.

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення дії сертифікату відповідності заявник подає нову заявку до органу із сертифікації для отримання сертифікату на наступний період. Орган із сертифікації визначає необхідний обсяг робіт за заявою з урахуванням результатів технічного нагляду.

Технічний нагляд за сертифікованими готельними послугами під час їх надання здійснює ОСГП, який видав сертифікат відповідності, або за його до­рученням - інша організація. Технічний нагляд проводять протягом всього тер­міну дії сертифікату відповідності у формі планових і позапланових перевірок.

Кількість планових перевірок і форми їх проведення визначаються умо­вами договору на здійснення технічного нагляду між ОСГП і заявником. Об­сяг, зміст і порядок проведення технічного нагляду визначає ОСГП у кожно­му конкретному випадку з урахуванням схеми, за якою проводилася сертифі­кація, і регламентує їх у програмі технічного нагляду, яка розробляється ОСГП і затверджується його керівником. При проведенні технічного нагляду здійснюють:

-            контроль дотримання підприємством вимог до сертифікованих готе­льних послуг шляхом перевірки їх відповідності діючій нормативний і техніч­ній документації, відсутності змін в документації, а також перевірки характеру змін, внесених в нормативні документи, за якими була сертифікована готельна послуга, перевірку вимог безпеки, що містяться в нормативній документації;

-            соціологічну або експертну оцінку, яку проводять за тими ж процеду­рами, які діяли і при сертифікації готельних послуг;

-            оцінку процесу надання готельної послуги, атестацію підприємства, оцінку системи якості за тими ж методиками, які діяли і при сертифікації готе­льної послуги;

-            контроль дотримання умов ліцензійної угоди, яка складається з пере­вірки наявності і правильності нанесення знака відповідності і знака відповід­ності категорії (зірки) на картки гостя, квитанції, рекламні матеріали, вивіски.

За результатами технічного нагляду ОСГП складає звіт, в якому вказу­ються можливі причини невідповідності готельної послуги встановленим вимо­гам (за наявності невідповідності) і пропонуються заходи коригувань для їх усунення. Один екземпляр звіту вручають заявнику.ОСГП може ухвалити рішення про проведення додаткових позапланових перевірок у разі надходження інформації про претензії (у скаргах, рекламаціях) до сертифікованих готельних послуг від їх споживачів, а також від органів, що здійснюють суспільний або державний контроль за готельними послугами згід­но законодавчих актів. Додаткові перевірки можуть також проводитися за на­явності інформації від заявника про зміну технології, характеристик або номен­клатури готельних послуг або умов обслуговування.

Дія сертифікату відповідності і ліцензійної угоди може бути припине­на у разі:

-            встановлення невідповідності готельної послуги вимогам норматив­них документів з її безпеки;

-            встановлення відсутності умов для забезпечення безпеки готельної послуги;

-            встановлення невідповідності послуги вимогам нормативних докуме­нтів відносно наданому готелю категорії (зірки);

-            встановлення змін, внесених в нормативну і технологічну документа­цію на готельну послугу без попереднього узгодження з ОСГП;

-            порушення правил застосування сертифікатів і знаків відповідності;

-            наявності скарг і претензій до сертифікованих готельних послуг;

-            відмови заявника від оплати робіт по технічному нагляду.

У такому разі ОСГП в триденний термін подає письмову інформацію про ухвалене рішення щодо припинення або відміни дії виданого сертифікату від­повідності в Держспоживстандарт України, його територіальний орган, у Дер­жавну службу туризму і курортів України і заявнику. Рішення про припинення дії сертифікату відповідності може бути відмінено, якщо за допомогою прове­дення заходів коригувань заявник може усунути невідповідність і причини її виникнення у встановлений ОСГП термін. По закінченні цього терміну прово­диться технічний нагляд, який може виконуватися за скороченою процедурою, враховуючи результати попереднього технічного нагляду.

Заходи коригувань проводяться заявником після отримання відповідно­го рішення ОСГП. Контроль за виконанням заходів коригувань, прийнятих для усунення причин виявлених невідповідностей, здійснює ОСГП. Всі ви­трати, пов'язані із заходами коригувань і контролем за їх виконанням, опла­чує заявник.

Рішення про. відміну дії сертифікату відповідності може бути прийняте,

якщо:

-            недоліки неможливо усунути за прийнятний час;

-            заходи коригувань не виконані або вони не мали наслідків у встанов­лений рішенням про припинення дії сертифікату відповідності термін;

-            не виконана умова ліцензійної угоди.

Відміна сертифікату відповідності набуває чинності з моменту вилучення його з Реєстру системи.

Готельна послуга, на яку була відмінена дія сертифікату відповідності, може заявлятися замовником на повторну обов'язкову сертифікацію після виконання ним заходів коригувань, направлених на усунення порушень, ви­явлених під час технічного нагляду. У такому разі роботи із сертифікації проводяться без урахування результатів попередньої обов'язкової сертифі­кації даної послуги.

Якщо заявник має бажання оскаржити рішення про відміну ліцензії на право застосування сертифікату відповідності і маркування знаком відповідно­сті готельних послуг, вказаних в сертифікаті і що надаються заявником протя­гом терміну дії ліцензійної угоди, то він повинен подати (письмово) апеляцію в ОСГП не пізніше місяця після отримання повідомлення про ухвалення рішення. Подача апеляції не припиняє дії ухваленого ОСГП рішення.

Як вже вказувалося вище, апеляція розглядається ОСГП в місячний тер­мін з дня її надходження. Для розгляду спірних питань створюється апеляційна комісія. Заявник має право бути присутнім на засіданні комісії. Рішення комісії відносно поданої апеляції письмово доводиться до відома заявника і ОСГП. У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право протягом 10 днів з дня отримання рішення звернутися в Комісію з апеляції Національного органу з сертифікації або в суд.

 

10.5.2 Порядок обов'язкової сертифікації послуг харчування

Вимоги Правил обов'язкової сертифікації послуг харчування є обов'язко­вими для органів із сертифікації послуг харчування (далі ОСПХ), акредито­ваних в Українській державній системі сертифікації продукції Системі сер­тифікації УкрСЕПРО (далі Система), акредитованих випробувальних лабо­раторій (центрів) і суб'єктів туристської діяльності, що надають послуги харчу­вання. Обов'язкову сертифікацію послуг харчування здійснюють ОСПХ, акре­дитовані в установленому порядку на проведення обов'язкової сертифікації по­слуг харчування в Системі і зареєстровані в Реєстрі Системи.

Об'єктами обов'язкової сертифікації в Системі є послуги харчування, результати послуг харчування, процес надання послуг харчування, систе­ми якості.

Згідно з п. 3 Правил обов'язкової сертифікації послуг харчування послуга громадського харчування - результат діяльності підприємств і громадян-підприємців із задоволення потреб споживача у харчуванні і проведенні дозвіл­ля, а процес обслуговування - сукупність операцій, виконуваних виконавцем послуги громадського харчування у разі безпосереднього контакту із спожива­чем послуг при реалізації кулінарної продукції і організації дозвілля.

Обов'язкова сертифікація послуг харчування в Системі здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам діючих в Україні нормативних документів з безпеки життя і здоров'я людей, збереження їх майна, охорони навколишнього природного середовища. Під час обов'язкової сертифікації послуг харчування перевіряють вимоги безпеки і екологічності послуг і умов обслуговування, ви­користовуючи методи, які дають можливість:

- повно і достовірно підтвердити відповідність послуги харчування ви­могам, спрямованим на забезпечення безпеки для життя і здоров'я громадян, їх майна, охорони навколишнього природного середовища, встановленим в нор­мативних документах для цієї послуги, а також іншим вимогам, які згідно зако­нодавчим актам повинні підтверджуватися при обов'язковій сертифікації;

-            провести ідентифікацію послуг харчування, а також кулінарної продукції;

-      перевірити приналежність підприємства до класифікаційної групи. Крім того, харчова продукція, сировина, напівфабрикати вітчизняного і

імпортного виробництва, які використовуються у процесі надання послуг хар­чування і підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, повинні мати серти­фікат відповідності.

Вартість робіт з обов'язкової сертифікації послуг харчування в Системі оплачується заявником на договірних умовах.

Для проведення обов'язкової сертифікації послуг харчування в Системі заявник подає заявку за встановленою формою в будь-який з акредитованих в Системі орган із сертифікації послуг харчування, а за відсутності інформації про його наявність - в Держспоживстандарт України. Заявник разом із заявкою подає в ОСПХ заповнену опитувальну анкету, а також початкову документацію для проведення оцінки підприємства. Перелік питань опитувальної анкети мо­же уточнюватися у процесі розгляду заявки.

Заявку розглядає орган із сертифікації, який:

-            реєструє заявку в журналі обліку і відкриває окрему справу про обо­в'язкову сертифікацію послуг харчування, в якій надалі зберігаються все листу­вання і документи сертифікації;

-            проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення рекві­зитів, наявності і актуалізації вказаних в заявці нормативних документів на послугу.

Термін розгляду заявки і ухвалення рішення по ній не повинен пе­ревищувати 30 діб з дня її реєстрації. Рішення за заявою в триденний те­рмін передається:

-            заявнику;

-            випробувальній лабораторії, яка проводитиме випробування.

Копія підписаного рішення за заявою зберігається у справі із сертифікації вказаних послуг харчування.

Причиною відмови у розгляді заявки може бути офіційна інформація са­нітарно-епідемічної станції або Держпожежнагляду щодо невідповідності під­приємства санітарним правилам і нормам, протипожежним правилам і нормам або відсутність висновків.

Якщо прийнято рішення проводити сертифікацію, то здійснюють вибір схеми сертифікації. Згідно з Правилами обов'язкової сертифікації послуг харчу­вання існує три схеми сертифікації.

Перша схема передбачає обстеження процесу надання послуги. За другою схемою проводиться атестація виробництва. При здійсненні серти­фікації за третьою схемою виконується сертифікація системи управління якістю. При проведенні сертифікації за будь-якою схемою обов'язково здій­снюються вибіркова перевірка кулінарної продукції (випробування резуль­тату послуги) і технічний нагляд за стабільністю надання послуги після видачі сертифікату відповідності.Схема сертифікації заявлених послуг харчування визначається виконав­чою групою ОСПХ за узгодженням із заявником до початку робіт з обов'язкової сертифікації послуг і залежить від виду надання послуги харчування, номенк­латури і кількості виробленої кулінарної продукції, типу підприємства харчу­вання та інших вихідних даних.

Сертифікат відповідності при сертифікації послуг харчування за схе­мою, що передбачає обстеження процесу надання послуги, має термін дії до одного року. В передбачених випадках (у разі впровадження на підприємст­ві заходів з поліпшення якості) сертифікат відповідності може мати термін дії до двох років.

Термін дії сертифікату відповідності при сертифікації послуг харчування за схемою, що передбачає атестацію виробництва, встановлюється з урахуван­ням терміну дії атестата виробництва і не повинен перевищувати трьох років.

Термін дії сертифікату відповідності при сертифікації послуг харчування за схемою, що передбачає сертифікацію системи якості, встановлюється з ура­хуванням терміну дії сертифікату системи якості і не повинен перевищувати п'яти років.

Усі схеми сертифікації послуг харчування передбачають перевірку наяв­ності висновків органів санепідемнагляду, ветеринарних свідоцтв для продуктів тваринництва, карантинного дозволу на сировину і продукцію рослинного по­ходження, пожежного нагляду щодо відповідності підприємства харчування санітарно-гігієнічним вимогам і вимогам протипожежної безпеки, а також на­явність сертифікатів відповідності на харчові продукти й продовольчу сирови­ну, що використовуються для виготовлення кулінарної продукції.

Для оцінки якості послуги харчування перевіряють дотримання вимог відносно:

-            умов виробництва кулінарної продукції, зберігання, реалізації і орга­нізації споживання, в тому числі сировини і продовольчих товарів, що викорис­товуються для виробництва кулінарної продукції;

-            умов обслуговування;

-            умов матеріально-технічного оснащення;

-            рівня професійної підготовки і кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Для випробування якості кулінарної продукції проводять органолептичну оцінку кулінарної продукції, контроль маркування, упаковки, транспортування і зберігання., За наслідками контролю складають протокол. У разі сумнівної якості контрольованої продукції представник ОСПХ направляє відібрані зразки в акредитовану випробувальну лабораторію для проведення оцінки за фізико-хімічними і мікробіологічними показниками. Для випробувань відбирають зра­зки кулінарної продукції, які є найуразливішими з мікробіологічної точки зору або в технологічному процесі приготування яких передбачені ручні операції пі­сля проведення термічної обробки. При цьому зразки-свідки кулінарної проду­кції не відбирають.

Відбір зразків кулінарної продукції для випробувань проводить представ­ник ОСПХ у присутності представника заявника і оформляє актом відбору зра­зків. Акт оформлюють у трьох екземплярах. Його підписує представник органу із сертифікації послуг, який проводив відбір, і представник заявника. Один ек­земпляр залишається у заявника, другий прямує до органу із сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) - в акредитовану випро­бувальну лабораторію. Відібрані зразки для випробувань маркують і пломбу­ють. Заявник за свої кошти оплачує відібрані зразки кулінарної продукції для випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії.

Ідентифікація кулінарної продукції (відібраних зразків), у тому числі ім­портних проводиться представником ОСПХ при відборі зразків у присутності представника заявника. Ідентифікація відібраних зразків виконується за резуль­татами аналізу інформації, наведеної на етикетці або в маркіровці, візуального огляду відібраних зразків відносно:

-            дати виготовлення і терміну придатності до вживання;

-            найменування і адреси виробника;

-            наявності сертифікатів відповідності на використану сировину, поку­пні товари і винно-горілчані вироби, що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні;

-            маркування, упаковки.

Не підлягає ідентифікації продукція без етикеток або чіткого маркування, без належної інформації, з виявленими ознаками пошкодження упаковок і для якої термін придатності до вживання не вказаний або вичерпаний. За наслідка­ми ідентифікації зразків кулінарної продукції представник ОСПХ разом із заяв­ником або уповноваженою особою заявника складають акт ідентифікації.

Відібрані й ідентифіковані зразки опечатують або пломбують і разом з актом відбору і ідентифікації передають у випробувальну лабораторію у разі потреби проведення випробувань за фізико-хімічними і мікробіологічними по­казниками. Заявник за свої кошти передає відібрані для випробувань зразки ку­лінарної продукції у випробувальну лабораторію. Якщо зразки кулінарної про­дукції були передані у випробувальну лабораторію, то вона повинна забезпечи­ти умови зберігання зразків кулінарної продукції для випробувань згідно з ви­могами нормативного документа на кулінарну продукцію протягом всього тер­міну зберігання. Зразки кулінарної продукції, використані для ідентифікації та/або випробувань, підлягають списанню. Списання використаних для іденти­фікації та/або випробувань зразків скріпляється підписами заявника або його представника і відповідальної особи лабораторії у графі про списання в «Жур­налі обліку зразків».

Випробування зразків кулінарної продукції проводять виключно акреди­товані в Системі випробувальні лабораторії, визначені органом по сертифікації в рішенні за заявкою. Самостійне ухвалення випробувальною лабораторією рі­шень про проведення випробувань зразків з метою обов'язкової сертифікації продукції не допускається.

За результатами випробувань випробувальна лабораторія подає до органу із сертифікації протокол випробувань кулінарної продукції. Протокол повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником випробувальної лабораторії. Якщо випробування проводилося у випробувальній лабораторії,акредитованій в Системі тільки на технічну компетентність, то протокол ви­пробувань повинен бути підписаний також представником органу із сертифіка­ції, який (за дорученням органу по сертифікації) брав участь у випробуваннях. Наданий протокол випробувань розглядається відповідною виконавчою групою ОСПХ. При позитивних результатах розгляду протоколу та інших робіт, перед­бачених в рішенні за заявкою, виконавча група ОСПХ продовжує подальші ро­боти із сертифікації. У разі отримання негативних результатів хоча б одного з показників випробування з метою сертифікації припиняються. Інформація про негативні результати подається в триденний термін заявнику і ОСПХ, який від­міняє заявку.

Повторні випробування можуть бути проведені тільки після оформлення нової заявки і надання заявником ОСПХ переконливих доказів проведення за­ходів коригувань щодо усунення причин, що викликали невідповідність показ­ника вимогам нормативного документа.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму