І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Обстеження процесу надання послуги харчування здійснюється з ме­тою оцінки технічних можливостей заявника забезпечити надання сертифікова­них послуг харчування із стабільними показниками, в повній відповідності з обов'язковими вимогами нормативних документів. ОСПХ формує комісію з проведення обстеження надання послуги харчування. Головою комісії призна­чають аудитора із сертифікації послуг. Членами комісії можуть бути аудитори і кандидати в аудитори із сертифікації послуг харчування (у тому числі позашта­тні). До складу комісії можуть бути залучені кваліфіковані фахівці з послуг ха­рчування, які не зацікавлені у результатах обов'язкової сертифікації. Заявник повинен надати комісії всі необхідні матеріали й створити умови для її роботи, в тому числі безперешкодний доступ в усі приміщення.

Обстеження процесу надання послуги харчування проводиться за затвер­дженою керівником ОСПХ програмою. Випробування результату надання по­слуги харчування може виконуватися за методиками соціологічного опитуван­ня із залученням, у разі потреби, акредитованої соціологічної лабораторії. ОСПХ може проводити соціологічне опитування власними силами за наявності у штаті ОСПХ фахівців відповідної кваліфікації і затверджених методик.

При позитивних результатах обстеження процесу надання послуги харчу­вання виконавча група оформляє звіт за результатами обстеження процесу на­дання послуг харчування, який повинен містити аналіз обстеження і обґрунто­вані висновки (у тому числі з випробувань результату надання послуги) і про­позиції з доцільності видачі сертифікату відповідності або необхідності прове­дення заходів коригувань. Звіт підписують голова і члени комісії. Один екземп­ляр звіту передають заявнику.

Атестація виробництва продукції в Системі проводиться виконавчою групою згідно з рішенням ОСПХ або за ініціативою заявника відповідно до ви­мог нормативних документів Системи. При проведенні сертифікації за схемою, що передбачає атестацію виробництва, заявник одночасно з нормативними до­кументами на сертифіковані послуги передає в ОСПХ інструкцію з атестації те­хнічних можливостей, розроблену й затверджену у встановленому порядку. По­зитивні результати атестації оформляють атестатом виробництва.Сертифікацію системи якості підприємства харчування здійснює орган із сертифікації систем якості виключно за бажанням заявника. Порядок прове­дення сертифікації встановлюється органом із сертифікації систем якості з ура­хуванням вимог нормативних документів Системи. Позитивні результати сер­тифікації системи якості заявника оформляються сертифікатом на систему яко­сті підприємства харчування.

При наявності в заявника сертифікату відповідності на систему якості, який розповсюджується на виробництво заявленої на обов'язкову сертифікацію продукції, заявник додає до заявки копію цього сертифікату відповідності. Ор­ган з сертифікації після отримання заявки і копії сертифікату відповідності на систему якості направляє запит до органу із сертифікації систем якості за доку­ментальним підтвердженням задовільного функціонування на підприємстві си­стеми якості. Після отримання документів, що підтверджують відповідність функціонування системи якості вимогам нормативних документів, поширюва­них на Систему, і за позитивними результатами їх аналізу орган із сертифікації визначає схему сертифікації з оцінкою сертифікованої системи якості.

Виконавча група ОСПХ на підставі позитивних результатів аналізу мате­ріалів випробувань з метою обов'язкової сертифікації, звіту про обстеження процесу надання послуги харчування або атестації виробництва, або сертифіка­ції системи якості (відповідно до вибраної схеми сертифікації) готує сертифікат відповідності за однією з форм, визначених в Системі, і ухвалює рішення про термін дії сертифікату, а також готує проект ліцензійної угоди із заявником (на право використовування сертифікату відповідності і маркування супровідних документів знаком відповідності).

Оригінал сертифікату разом з ліцензійною угодою у триденний термін видається заявнику, копія виданого сертифікату з ліцензійною угодою зберіга­ється ОСПХ у справі із сертифікації послуг харчування заявника. Другий екзе­мпляр копії подається в Держспоживстандарт України. Не пізніше ніж за 3 мі­сяці до закінчення терміну дії сертифікату відповідності заявник подає нову за­явку в ОСПХ для проведення подальшої обов'язкової сертифікації.

Технічний нагляд за стабільністю надання сертифікованої послуги здійснює ОСПХ або за його дорученням інша організація з метою встано­влення того, що послуга продовжує відповідати вимогам, на які вона бу­ла сертифікована.

Залежно від схеми сертифікації застосовують наступні види технічного нагляду:

-   проведення періодичних вибіркових перевірок результату послуги (ви­пробувань зразків кулінарної продукції), а також обстеження процесу надання послуги;

-   проведення періодичних випробувань зразків кулінарної продукції, а та­кож технічний нагляд за атестованим виробництвом заявника;

-   проведення періодичних випробувань зразків кулінарної продукції, а та­кож оцінка функціонування сертифікованої системи якості в заявника.

Періодичність проведення технічного нагляду, програму і порядок його проведення встановлює ОСПХ. За результатами технічного нагляду виконавецьскладає і подає в ОСПХ звіт з вказівкою, за наявності невідповідностей встано­вленим вимогам, можливих причин і запропонованих заходів коригувань. ОСПХ може припинити дію сертифікату і ліцензійної угоди у разі:

-   виявлення невідповідності процесу надання послуг вимогам, встановле­ним під час сертифікації;

-   порушення заявником вимог ліцензійної угоди;

-зміни виробником нормативних документів, методів обслуговування, складу продукції і т. ін., які можуть вплинути на відповідність сертифікованої послуги встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ОСПХ.

Рішення про припинення дії сертифікату відповідності може бути відмі­нено в тому випадку, якщо проведенням заходів коригувань заявник може усу­нути невідповідності і причини їх виникнення в місячний термін і без прове­дення випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії підтвердити ві­дповідність послуги встановленим вимогам. За інших умов сертифікат відпові­дності і ліцензійна угода відміняються у встановленому порядку.

Усі витрати із здійснення заходів з коригування і контролю за їх вико­нанням несе заявник. Крім того, слід враховувати, що всі роботи з обов'язкової сертифікації послуг харчування оплачуються заявником саме за договорами на проведення робіт, які укладаються між заявником і органом із сертифікації, ви­пробувальними (соціологічними) лабораторіями.

Якщо заявник бажає оскаржити рішення про відмову йому у видачі сер­тифікату відповідності або про припинення або призупинення дії сертифікату відповідності, то він повинен подати письмову апеляцію до органу з сертифіка­ції не пізніше одного місяця після отримання повідомлення за ухваленим рі­шенням. Подача апеляції не припиняє дії ухваленого рішення. Апеляція розгля­дається апеляційною комісією органу з сертифікації не пізніше місяця після її отримання.

Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна мати такі документи:

-            апеляцію заявника;

-            листування із спірного питання між заявником, випробувальною (со­ціологічною) лабораторією і органом із сертифікації;

-            протоколи випробувань продукції;

-            зразки або фотографії продукції;

-            фотографії приміщень;

-            відповідні матеріали перевірок, звітів з технічного нагляду;

-      нормативну документацію на продукцію, послуги і т.ін. Документація надається голові й членам апеляційної комісії органом з

сертифікації не пізніше як за два тижні до засідання комісії.

Кожна зацікавлена сторона має право бути присутньою на засіданні апе­ляційній комісії і запросити експерта для надання пояснень. Разом з тим апеля­ційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. При цьому при ухвален­ні рішення повинні бути присутній тільки члени комісії у повному складі.

Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з наступних рішень:

-            видати сертифікат відповідності;

відмовити у видачі сертифікату відповідності;-   відмінити виданий сертифікат відповідності.

Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника і органу з сер­тифікації протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. У разі не­згоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право звернутися в Комісію з апеляцій Держспоживстандарту України протягом 10 днів від дня отримання рішення або в суд.

 

10.5.3 Відповідальність за порушення законодавства у сфері сертифі­кації

За здійснення господарської діяльності без отримання сертифікату відпо­відності до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у ви­гляді штрафів у розмірах, встановлених законом. Зокрема, ст. 170 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що введення виро­бником або постачальником в обіг продукції (у тому числі імпортної), яка під­лягає обов'язковому підтвердженню відповідності, але по якій немає сертифіка­ту відповідності, спричиняє за собою накладення штрафу на посадовців підпри­ємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власни­ків підприємств або уповноважених ними осіб, громадян, які займаються під­приємницькою діяльністю, від трьох до вісімдесяти восьми не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 51 до 1496 грн.).

Крім того, невиконання законних вимог посадовців органів виконавчої влади у сфері сертифікації щодо усунення порушень законодавства про сер­тифікацію або створення перешкод для діяльності цих органів, а також неви­конання вимог розпоряджень, пов'язаних з порушенням вимог стандартів, норм і правил за якістю продукції, спричиняє за собою накладення штрафу від трьох до двадцяти не оподатковуваних податком мінімумів доходів гро­мадян (від 51 грн. до 340 грн.) (ст. 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Разом з тим посадовці органу сертифікації у разі недотримання законо­давства у сфері сертифікації також несуть відповідальність згідно із закону. Так, відповідно до ст. 172 Кодексу України про адміністративні правопорушен­ня порушення встановленого порядку видачі сертифікату відповідності спри­чиняє за собою накладення штрафу на посадовців від трьох до сорока чотирьох не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 51 до 748 грн.).

 

Контрольні запитання для самодіагностики

1.      Що позначає слово "сертифікація"?

2.      Які організації можуть проводити сертифікацію?

3.      Що таке сертифікат відповідності і знак відповідності?

4.      Яка основна мета сертифікації в туризмі?

5.      Які існують види сертифікації?

6.      В яких випадках проводиться обов'язкова сертифікація?

7.      Яка мета проведення додаткової сертифікації?

8.      Які основні завдання державної системи сертифікації УкрСЕПРО?Які організації входять до державної системи сертифікації

УкрСЕПРО?

10.  Яку інформацію містить сертифікат відповідності послуг?

11.  Які послуги у сфері туризму підлягають обов'язковій сертифікації?

12.  Які організації можуть проводити сертифікацію готельних послуг?

13.  Який порядок проведення сертифікації готельних послуг?

14.  Скільки існує схем сертифікації готельних послуг?

15.  Які роботи можуть проводитися органом з сертифікації готельних послуг?

16.  Для чого проводиться технічний нагляд за сертифікованими готельни­ми послугами?

17.  На який термін видається сертифікат відповідності готельних послуг?

18.  В яких випадках може бути припинена дія сертифікату відповідності готельних послуг?

19.  Які організації можуть проводити сертифікацію послуг харчування?

20.  Який порядок проведення сертифікації послуг харчування?

21.  Скільки існує схем сертифікації послуг харчування?

22.       Які роботи можуть проводитися органом з сертифікації послуг
харчування?

23.  Для чого виконується технічний нагляд за сертифікованими послугами харчування?

24.  На який термін видається сертифікат відповідності послуг харчування?

25.  В яких випадках може бути припинена дія сертифікату відповідності послуг харчування?

26.  Який існує порядок апеляції рішення органу з сертифікації про неви­дачу сертифіката?

27.       Як здійснюється контроль відповідності якості послуг у сфері
туризму?

28.  Хто фінансує роботи з сертифікації послуг, що надають суб'єкти гос­подарювання у сфері туризму?

Яка відповідальність за порушення законодавства з сертифікації?11 СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ТУРИЗМІ - ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА

ІНТЕРЕСІВ ТУРИСТІВ

11.1    Поняття про стандартизацію і стандарти

 

Одним з напрямів реалізації державного захисту прав і інтересів спожи­вачів є стандартизація.

Стандартизація - це діяльність, спрямована на розробку і встановлення вимог, норм, правил, характеристик, як обов'язкових для виконання, так і ре­комендованих, що забезпечує право споживача на придбання продукції, послуг належної якості за прийнятну ціну, а також право на безпеку й комфортність праці та відпочинку.

Стандарт - нормативний документ, який розроблено на основі консенсу­су, затверджений визнаним органом, спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній галузі.

Основними принципами стандартизації є:

-           врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, еконо­мічної доцільності й ефективності технологічних процесів для виробника, ви­годи та безпеки для споживача і держави в цілому;

-           гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжнародни­ми, регіональними і національними стандартами інших країн; забезпечення від­повідності вимог нормативних документів актам законодавства;

-           участь у розробці нормативних документів усіх зацікавлених сторін (розробник, виробник, споживач); взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів; придатність нормативних документів для сертифікації і

продукції;

-           відкритість інформації про чинні стандарти й програми робіт з стан­дартизації з урахуванням вимог чинного законодавства;

-           відповідність комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв'язкам об'єктів стандартизації для певної галузі, раціональність, несуперечність та об­ґрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки;

-           застосування інформаційних систем і технологій у галузі стандартизації.

11.2    Цілі й завдання стандартизації

 

Мета й основні завдання стандартизації знаходяться у логічному взаємо­зв'язку з рівнем розвитку країни та спрямовані на вирішення питань міжнарод­ного співробітництва, внутрішнього розвитку країни й розвитку самої системи стандартизації.

Цілями стандартизації є:

-           встановлення положень, що забезпечують відповідність об'єкта стандартизації своїй визначеності й безпечність його щодо життя чи здо­ров' я людей, тварин, рослин, а також майна й охорони навколишнього природного середовища;створення умови для раціонального застосування усіх видів націона­льних ресурсів;

-           сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі, підвищенні конку­рентоспроможності продукції, робіт та послуг відповідно до рівня розвитку на­уки, техніки і технологій.

Основна мета стандартизації - оптимальне впорядкування об'єктів ста­ндартизації для прискорення науково-технічного прогресу, підвищення якості продукції, удосконалення управління народним господарством, розвитку між­народного економічного, наукового й технічного співробітництва. Досягнення цієї мети забезпечується за рахунок створення системи нормативних докумен­тів та стандартів, які визначають прогресивні вимоги до продукції, послуг, про­цесів на стадіях їх розробки, виготовлення і використання, а також здійснення нагляду за дотриманням встановлених у цих документах вимог.

Завданнями стандартизації є:

-           забезпечення небезпечності продукції, процесів та послуг стосовно життя, здоров'я та майна людей, тварин, рослин, довкілля;

-           створення умов для захисту і зберігання майна і продукції, зокрема під час їх транспортування чи зберігання;

-           досягнення високої якості продукції, процесів і послуг, відповідної до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей;

-           реалізація прав споживачів;

-           забезпечення технічної та інформаційної сумісності і взаємо­замінності;

-           досягнення збіжності й відтворності результатів контролю;

-           встановлення оптимальності вимог до суспільно важливої продукції, процесів та послуг;

-           заощадження усіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва;

-           впровадження новітніх технологій, оновлення виробництва та підви­щення його продуктивності;

-           забезпечення господарських об'єктів, складними технічними систе­мами захисту з урахуванням допустимого ризику виникнення природних і тех­ногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

-           розвиток міжнародного й регіонального співробітництва;

-           усунення технічних бар'єрів у торгівлі та ін.

Метою стандартизації у сфері туризму є нормативне забезпечення під­вищення рівня якості та ефективності туристського й екскурсійного обслугову­вання і захист інтересів споживачів туристських послуг.

Основними завданнями стандартизації у сфері туризму є:

-           встановлення номенклатури показників якості послуг та обслугову­вання туристів та методів їх контролю;

-           встановлення прогресивних вимог до технології і типових технологіч­них процесів надання туристських послуг;

встановлення вимог, що забезпечують безпеку послуг, охорону здоров' я населення, охорону навколишнього середовища, точність тасвоєчасність виконання послуг, ергономічність та естетичність послуг та умов обслуговування;

-           встановлення вимог до сертифікації туристських послуг;

-           забезпечення координації діяльності туристських підприємств з під­приємствами інших галузей, що беруть участь у процесах туристсько-екскурсійного обслуговування;

-           встановлення термінів і визначень основних понять в галузі ста­ндартизації та управління якістю послуг у сфері туристсько-екскурсійного обслуговування.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму