І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

6.       З чого складається процес надання санаторно-курортних послуг?

7.       Назвіть основні методи санаторно-курортного лікування.

8.       Назвіть функціональні складові курортного обслуговування.

9.       У чому полягає ефективність правильно організованої санаторно-курортної діяльності?

Які перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України26 ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ - ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

26.1 Сутність основних понять інформаційних технологій

 

Інформаційні технології (ІТ) - це сукупність прийомів, методів і засобів послідовного якісного перетворення інформації на таких етапах інформаційних процесів, як: збір, передача, зберігання, обробка, накопичення. ІТ - це алгоритм перетворення інформації з використанням відповідних методів і засобів. Кожна інформаційна система може реалізувати ту або іншу інформаційну технологію.

Інформаційні технології є основою створення і функціонування інформа­ційних систем.

Технічний прогрес в області інформаційних технологій міцно завойовує свої позиції в туристській індустрії. Значно спрощується процедура формуван­ня туристського продукту з використанням міжнародних систем бронювання, системи Інтернет, систем електронних каталогів туристських подорожей по країнах, електронних баз даних за нормативно-правовими актами в туризмі, ав­томатизованих систем взаєморозрахунків і т. ін.

За кордоном такі системи є нормою технологічного процесу формування туру, його просування на ринку і реалізації.

У даний час сформувалися наступні напрями розвитку інформаційних те­хнологій в туризмі:

-      локальна автоматизація роботи в туристському офісі;

-      упровадження прикладних програм автоматизації формування, просу­вання і реалізації туристського продукту;

-      використання систем управління базами даних;

-      використання локальних комп'ютерних мереж;

-      упровадження телекомунікаційних систем резервування місць в го­телях і бронювання квитків;

-      упровадження мультимедійних маркетингових систем;

-      використання глобальної мережі Інтернет.

Розробка і упровадження нових досягнень науково-технічного прогресу в області інформаційних технологій в туризмі має такі характерні риси.

1.    Найсучасніші розробки виконані (або проектуються) в режимі реально­го часу on-line за принципом "безпаперового офісу".

2.    Основною ідеологією систем є замкнутий технологічний цикл: клієнт -турагент - туроператор - послуга - аналіз.

3.    Розробники відмовилися від створення дорогих універсальних автома­тизованих систем і пішли шляхом упровадження локальних агрегатованих офі­сних технологій для туроператорів, турагентів, перевізників, маркетингу та ін.

4.    На ринку інформаційних технологій пропонуються офісні програми, що розробляються як для широкого споживача, так і на замовлення конкретної фірми - спеціальні системи.Багато запропонованих систем є сумісними між собою і виконані у ви­гляді автоматизованого робочого місця або локальних (всередині офісу) мереж (до 50 робочих місць) з виходом до глобальної мережі Інтернет.

5.    На багатьох туристських підприємствах використовуються нові інтер­активні можливості мультимедійних технологій.

6.    Усі технології для автоматизації роботи туристського офісу, що про­понуються на ринку, забезпечені сервісним супроводом, включаючи оновлення, консалтинг, навчання персоналу, гарантійне обслуговування та ін.

7.    Спостерігається інтенсивне оновлення програмних продуктів для робо­ти в середовищі нових версій системи Windows.

8.    Локальні прикладні програми і локальні системи бронювання і резер­вування об'єднуються в національні й інтегруються в міжнародні мережі.

10.  Швидкими темпами йде впровадження глобальної мережі Інтернет до
системи формування, просування і реалізації туристського продукту.

 

26.2 Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств

 

Інформаційні технології займають важливе місце в процесі функціону­вання туристського підприємства. Крім розв'язання традиційних завдань авто­матизації офісу, загальних практично для всіх типів підприємств (використову­вання локальних мереж, мультимедійних технологій, організації електронного документообігу та ін.), можливе застосування засобів, специфічних саме для сфери туризму, наприклад, міжнародних систем бронювання квитків і резерву­вання номерів у готелях.

Слід виділити наступні три рівні використовування сучасних інформа­ційних технологій на туристському підприємстві:

-       внутрішньокорпоративний;

-       міжкорпоративний;

-       інтерактивні технології взаємодії із зовнішніми споживачами і клієнтами.

До внутрішньокорпоративного рівня слід віднести використання інфо­рмаційних технологій для автоматизації окремих робочих місць (розробка і впровадження АРМ), а також діяльності основних структурних підрозділів ту­ристського підприємства (наприклад, бухгалтерії, відділу маркетингу і т. ін.). На цьому рівні здійснюватиметься забезпечення офісу комп'ютерною технікою, засобами комунікацій, додатковими пристроями. На базі технічних засобів створюється комп'ютерна мережа, інсталюється необхідне програмне забезпе­чення: операційна система і сервісні програми, прикладні пакети (як загального призначення - текстовий редактор, електронні таблиці і т. ін., так і спеціально­го: засоби для автоматизації бухгалтерського обліку, маркетингових дослі­джень, формування турів та ін.). Вищим ступенем автоматизації обробки інфо­рмації на цьому рівні можна вважати створення корпоративної інформаційної системи, що дозволяє здійснювати ефективний обмін даними між усіма струк­турними підрозділами підприємства. Подібні системи реалізуються на базі ло­кальних комп'ютерних мереж або інтрамереж (інтранет) і дозволяють фактичноповністю перейти до електронного документообігу, створити ефективну струк­туру зберігання інформації у вигляді розосереджених або розподілених баз да­них, реалізувати механізми колективної роботи з даними і документами розме­жувати доступ до інформації для різних категорій користувачів, організувати видалений доступ до ресурсів системи.

На міжкорпоративному рівні здійснюються різні форми взаємозв'язку між підприємствами: наприклад, створення екстрамереж (об'єднання корпора­тивних інформаційних систем, декількох підприємств з можливістю використо­вування такої сумісної мережі всіма користувачами кожного підприємства) Сюди ж можна віднести електронну комерцію Вusiness-То-Вusiness, а також ор­ганізацію віртуальних підприємств. Застосування подібних технологій дозволяє істотно скоротити управлінські й допоміжні штати на підприємствах, приско­рити процес формування турів, оптимально вирішити завдання управління фі­нансовими потоками, використовувати нові перспективні канали дистрибьюції товарів і послуг. Як приклади, слід навести технологію "клієнт - банк", яка все частіше реалізується на базі електронних комунікаційних каналів, взаємодію турагентів з туроператорами, туристських підприємств з глобальними система­ми бронювання. Будь-яке туристське підприємство може підключитися до одні­єї з подібних систем і стати її постійним користувачем.

Інтерактивні технології взаємодії із зовнішніми споживачами і клієн­тами дозволяють проводити дослідження ринку і споживацьких переваг (ін-тернет-маркетинг), просування товару, послуг або бренду на ринку (інтернет-реклама), безпосередню реалізацію товарів або послуг кінцевому споживачеві, післяпродажну інформаційну підтримку клієнта. Характерною особливістю да­ного виду інформаційних технологій є широта охоплюваної аудиторії, початко­ва орієнтованість на максимальну кількість потенційних клієнтів. Подальший маркетинг дозволяє розбити аудиторію на більш вузькі категорії, для роботи з кожною з яких може бути вибрана найефективніша стратегія продажів.

Слід зазначити, що розглянуті рівні досить умовні, тому описати чіткі межі переходів між ними складно. До того ж багато інформаційних технологій, вникаючи вперше на рівні автоматизації внутрішньокорпоративних бізнес-процесів, абсолютно природним чином розповсюджуються і на бізнес-процеси більш високих рівнів.

 

26.3 Програмне забезпечення туристських подорожей

 

У даний час у сфері туризму використовується велика кількість різних прикладних програм вітчизняних і зарубіжних розробників.

Сучасні програми реалізують можливості редагування і зберігання інфо­рмації про тури, готелі, клієнтів, про розклад руху транспортних засобів, про стан заявок та ін. Усі вони без винятку дають можливість друкувати безліч різ­них документів: від анкет, ваучерів і списків туристів до описів готелів, турів, а деякі - і фотографії видів готелів та ін.

Більшість програмних комплексів дозволяє контролювати оплату турів, друк платіжних документів, вести календарний облік місць у готелях і на тран­спорті. Одна з важливих функцій подібних програм - автоматизований розра­хунок вартості турів з урахуванням індивідуальних і групових знижок, комісій­них, курсів валют та інших чинників.

Головна особливість сучасних програм в тому, що вони дозволяють вико­нувати всі перераховані дії в рамках єдиної системи і навіть на декількох ком­п'ютерах одночасно, якщо вони з'єднані в локальну мережу.

Для правильного вибору програми необхідно вирішити, яким основним вимогам вона повинна задовольняти. Наприклад, виконувати складні замовлен­ня індивідуальних туристів або забезпечувати обмін даними з відділом прода­жів. Існує два типи програм:

-    "гнучкі", що дають можливість без звертання до розробників самостій­но змінювати формати даних, форми документів, "гарячі клавіші" і ін.;

-    "жорсткі", де всяка зміна зажадає обов'язкове звернення до розробників. Особливістю ринку програмного забезпечення для туристської сфери є

великий діапазон цін на комп'ютерні комплекси від 100 до 1500$ і вище. До ба­зової версії часто пропонуються додаткові модулі, гарантійне обслуговування, навчання персоналу, консультації.

Розглянемо найбільш відомі програмні продукти, що використовуються у сфері туризму.

Програма "Само -Тур", Програма має чотири головні режими роботи: введення інформаційних довідників, створення турів, обслуговування клієнтів і бухгалтерія.

На першому етапі роботи проводиться формування 6 основних і декіль­кох допоміжних довідників. До основних відносяться довідники готелів, пере­візників, турагентств, приймаючих операторів, корпоративних замовників і по­сольств. Усі вони деталізуються. Наприклад, опис кожного готелю містить 28 інформаційних полів, включаючи відомості про вид з вікна і наявність сейфа в номері. По кожному з довідників можна здійснити будь-які види пошуку інфо­рмації. Для туроператорських фірм є можливість ведення графіків бронювання і довідника сезонних цін.

Створення туру проводиться простим вибором необхідного готелю, авіа-рейсу і додаткових послуг з відповідних довідників. На етапі роботи з клієнтом спочатку здійснює прийом попередньої заявки, а потім вже виконується безпо­середнє бронювання туру.

Відмінна риса програми - широкі можливості друкування вихідних доку­ментів: ваучерів, списків для посольства, авіакомпанії, туристських путівок, ан­кет, листів резервування і ануляції для готелів (на англійській мові), а також де­кількох видів звітів: про платежі, бронювання і продаж путівок за певний період.

У програмі є режим ділової графіки, який дозволяє одержати різні статис­тичні дані, наприклад, списки найбільш активних турагентств, графіки заван­таження готелів, рейтинги популярності тих або інших напрямів.

Додатково до комплексу "Само-Тур" за бажанням замовника поставля­ється бухгалтерський модуль. Він дозволяє виконувати всі види бухгалтерських робіт: від формування рахунків і платіжних документів до виконання проводок, обліку основних засобів і касових розрахунків.Передбачені й можливості розділення доступу, наприклад, із списками готелів або з бухгалтерською частиною. Таке розмежування значно скорочує ризик внесення помилок у програму некомпетентними діями і дозволяє зберег­ти конфіденційність інформації.

Програма "Турбо -Тур". Програмний комплекс орієнтований в першу чергу на туроператорскі компанії, які спеціалізуються на внутрішньому, в'їзно­му, виїзному груповому або індивідуальному туризмі. За задумом розробників, комплекс дозволить повністю автоматизувати діяльність агентств у межах офі­су, а надалі інтегрувати агентства в єдиний інформаційний простір.

Логічно програма складається з декількох робочих місць (максимально -16) - керівника, який формує тури, менеджерів, який здійснюють прийом замо­влень, бронювання і обробку груп, адміністратора, який визначає рівні доступу користувачів, що створює нові форми звітів, і керівника, який здійснює конт­роль за фінансовим станом фірми.

"Турбо-тур" автоматизує не тільки бронювання турів, але і намагається реалізувати технологію безпаперового офісу. Вбудовані режими дозволяють автоматично проводити підготовку стандартних документів і виводити їх на факс, файл або на принтер. У новій версії програми до неї додається електронна пошта і програмні засоби підтримки роботи в мережі Internet. Цікаво реалізова­ні в "Турбо-тур" довідники. Разом з текстовою вони містять і графічну інфор­мацію: наприклад, карти регіонів, види готелів і визначних пам'яток. Не менше зручно, що в "Турбо-тур" реалізований обмін інформацією з багатьма популяр­ними програмними пакетами, такими як "WinWord", "WinFax", "1 С-Бухгалтерія" та ін.

Програма "Tur - Win" може використовуватися як на окремому комп'ю­тері, так і в локальній мережі. Як видно з назви, комплекс працює в операцій­ному середовищі Windows.

Робота з "Tur - Win" починається із заповнення інформаційних довідни­ків (з вказівкою квот) - напрямів, готелів, рейсів, валют, партнерів, рекламних видань та ін. Після вибору з довідників країн, готелів, авіарейсів і вказівки ін­ших додаткових послуг програма самостійно виконує формування і калькуля­цію туру.

При роботі з клієнтом програма дозволяє легко підібрати відповідний тур за декількома критеріями - країна, напрям, готель, терміни й вартість поїздки. За відсутності відповідного пакету можна створити індивідуальний тур. Офор­млення замовлення закінчується заповненням анкетної картки на клієнта, дру­ком ваучера і рахунку до оплати.

Основними елементами програми є такі поняття, як Тур, Замовлення, За­їзд, Клієнт. Відразу можна роздрукувати анкету (іспанську, французьку, маль­тійську, швейцарську і будь-яку іншу - за запитом).

Після оформлення клієнта всі його дані автоматично відображаються у всіх списках (на оформлення страховки, візи, на бронювання, і т. ін.).

Крім закладених в "Tur - Win" готових вихідних документів (списки в по­сольство, авіакомпанії, ваучери та ін.), користувачі можуть і самостійно ство­рювати за допомогою програми необмежене число різних звітів. Готовий звітможна не тільки відправити на друк, але і переслати для подальшої обробки програми Excel, Word або відправити на факс.

У програмі є можливість контролювати завантаження готелів і рейсів, а також, аналізувати ефективність власної реклами (при заповненні клієнтської картки вказується рекламне видання). Бухгалтерська частина програми дозво­ляє відстежувати оплату рахунків і робити фінансову звітність.

Програма "АІСТ 2.5". Автоматизована система туристського офісу "АІСТ 2.5" розроблена в АТ "Рада з туризму і екскурсій Санкт-Петербурга". Застосування цієї системи доцільне при оперативній обробці великого обсягу інформації, а також для ухвалення оперативного рішення в режимі реального часу.

Система "АІСТ 2.5"дозволяє берегти в пам'яті комп'ютера опис туристсь­ких маршрутів, розклад відправки груп, квоти місць в готелях, калькуляції ту­рів, структуру додаткових послуг і т. ін.

Система інтегрована з поштовою службою Internet. Вона містить в пам'яті всі необхідні туристські формуляри, а також проводить автоматизований облік оплати путівок, бухгалтерський облік і звітність.

Розроблена програма обмеження доступу до конфіденційної інформації. Система має обмеження щодо внесення змін і доповнень. Інтеграція системи "АІСТ 2.5" з мережою rnternet дозволяє значно розширити можливості роботи.

Пакет прикладних програм "Туристський офіс". Його призначення -комплексна автоматизація туристських фірм (як операторів так і агентів) в ме­жах офісу з унікальною можливістю їх подальшого об'єднання в єдиний інфор­маційний простір України.

Складається з трьох модулів: Туристський; Фінансовий; Управлінський (керування документообігом і зовнішніми зв'язками).

Туристський модуль призначений для реалізації таких функції:

-       ведення початкових довідників: країн, міст, готелів, авіакомпаній, авіа-перельотів і т. ін.;

-       внесення в початкові довідники цін на послуги, отримані від партера;

-       підготовка індивідуальних і групових турів (планування);

-       продаж індивідуальних і групових турів;

-       постановка завдання для операторів по придбанню або продажу авіа­квитків, готелів, віз, страховок, харчування, усього комплексу туристських послуг;

-       контроль за обсягами продажів (контроль виконання плану);

-       оформлення (підготовка на друк) договорів, ваучерів, анкет для посо­льства, формування всіляких списків за певними шаблонами.

Фінансовий модуль реалізує такі функції:

-       настройка на особливості бухгалтерського обліку;

-       введення первинних бухгалтерських документів з подальшою переда­чею інформації в певну бухгалтерську програму з метою складання звіту за квартал або за рік;

контроль фінансових взаємостосунків між фірмою і іншим агентством, яке надає або користується послугами даного туристського підприємства, тобтоконтроль взаєморозрахунків;

-       контроль за первинним або попереднім кошторисом;

-       контроль за фактичним туристським кошторисом;

-       аналіз і контроль за фінансовим станом фірми.

Керування документообігом і зовнішні зв'язки. Кожний оператор, пра­цюючи на фірмі, має доступ до певних документів, які або одержує, або ство­рює сам. Оператор може оперативно керувати цими документами: сформувати, видалити, внести поправку, створити новий документ по визначеному шаблону.

Спочатку програма налаштована на абстрактно-ідеальну турфірму з пев­ними взаємостосунками і певною структурою, посадовими обов'язками:

-       генеральний директор (укладання контрактів, отримання певних розці­нок, внесення розцінок в довідники і контроль за підсумковим фінансовим ста­ном фірми);

-       фінансовий директор (контроль за плановим і реальним кошторисом, контроль взаєморозрахунків з партнерами, попередній аналіз фінансового ста­ну, аналіз причин неотримання прибутку і отримання позапланового прибутку):

-       операторський відділ або менеджер-оператор (внесення початкових даних в туристський довідник першого типу, внесення інформації в довідники другого типу - з цінами і партнерами, які ці ціни представляють, формування індивідуальних або групових турів;

-       відділ продажів або менеджер з продажу (при спілкуванні з клієнтом -показати готові пакети турів, підібрати індивідуальний тур по своєму бажанню, сформувати документи типа договору, путівки, ваучера, прийняти від клієнта анкету, початкові дані, надавши замість необхідні документи, після чого інфо­рмація передається в операторський відділ);

-       відділ маркетингу або секретар (займається підготовкою документів і, використовуючи програму документообігу, може здійснювати розсилку цих документів між всілякими партнерами, а також бронювання готелів, квитків);

-       головний бухгалтер (аналіз руху бухгалтерської документації, передача цієї інформації до бухгалтерського програмного комплексу).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму