І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 66

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Вказані обов'язки можна змінити згідно з особливостями тієї або іншої фірми.

Система автоматизації роздрібного продажу туристських послуг ту­ристського офісу «TRAVEL OFFICE-2000» Система забезпечує автоматизо­ваний документообіг туристського офісу, що відповідає вимогам: діючого за­конодавства; податкових органів; сучасних туристських технології. Ця система реалізує наступні завдання:

-       забезпечує формування замовлення на продаж турпродуктів з автома­тичним формуванням листа бронювання на адресу постачальника туристських послуг;

-       забезпечує пересилку листів бронювання туроператорам засобами еле­ктронної пошти;

автоматично роздруковує усі види документів: листи бронювання, ра­хунки, рахунки-фактури, прибуткові і витратні ордери та ін. (при цьому пара­метри замовника (прізвище, ім'я та по-батькові. туриста, дати поїздки, маршрутта ін.) заносяться до системи тільки один раз і більше не дублюються;

-       видає туристську путівку встановленого зразка;

-       реєструє оплату турів і авіаквитків готівкою, безготівковим платежем, за допомогою кредитної картки;

-       автоматично оформлює будь-які види повернень і рекламації;

-       веде журнал і відомість реалізації;

-       веде касову книгу з автоматичним оформленням інкасації;

-       має систему реєстрів, застережень про закінчення термінів дії замов­лення, оплати рахунків та ін.;

-       формує будь-які види звітності про продажі з можливістю вибірки по турпродуктам, періодам часу продажів, видам платників, туристам та ін.

Система може бути подана в наступних модифікаціях:

-       у базовому варіанті;

-       у комплексі з системою автоматизації контролю продажу авіапереве-зень (TICKET OFFICE-2000);

-       у комплексі з системою інтеграції мережі роздрібного продажу турист­ських послуг (TRAVELNET-2000);

-       у комплексі з системою автоматизації контролю зайнятості чартерних і блок-чартерних місць у авіаперевізників (CHARTER OFFICE-2000).

Система може функціонувати в одному з двох варіантів локальному і мережному.

Система інтеграції мережі роздрібного продажу туристських послуг "TRAVELNET-2000". Дана система розроблена компанією "Інтурсофт" і при­значена фірмам, що мають видалені пункти продажів (у тому числі в інших міс­тах), для контролю і управління продажами туристських послуг в цих пунктах і по фірмі в цілому.

Система вирішує наступні завдання автоматизації:

-       веде нормативно-довідкову базу даних, єдину для всіх пунктів-продажів компанії;

-       регулярно збирає дані про всі замовлення, рахунках, платежі, продажі та ін. зі всіх пунктів продажів;

-       веде зведений по фірмі журнал реалізації;

-       забезпечує контроль за станом будь-якого замовлення, де б він не був оформлений;

-       формує різні види аналітичної звітності по пунктам продажів і фірмі в цілому (по постачальниках, послугах, валютах, періодах часу, способах оплати, типах платників та ін.). Система використовується тільки у комплексі з систе­мою автоматизації роздрібного продажу турпослут (TRAVEL OFFICE-2000), встановлюваною в пунктах продажів.

Система може функціонувати в одному з двох варіантів - локальному і мережному.

Система автоматизації туроператорскої діяльності "TOUR-OPERATOR-2000". Ця система розроблена компанією "Інтурсофт" і призначе­на для туроператорів виїзного туризму.

-       "TOUROPERATOR-2000" розв'язує наступні завдання:веде базу даних постачальників, що надаються ними послуг (по розмі­щенню, перельоту, переїзду, круїзам, трансферу, екскурсіям та ін.);

-       забезпечує формування і автоматичне ціноутворення турпродуктів на підставі цін постачальників з можливістю завдання сезонного відсотка маржі як на продукт в цілому, так і на окремі послуги, що входять в нього;

-       веде облік квоти місць для різних видів послуг;

-       надає повністю автоматизовану технологію обробки замовлення будь-якого типу - від його реєстрації до формування ваучера для повністю сплачено­го замовлення з автоматичним бронюванням місць у квотах відповідних послуг, що входять до складу турпродукта;

-       забезпечує контроль за станом будь-якого замовлення клієнта;

-       веде історію обслуговування кожного покупця;

-       формує широкий спектр оперативних і аналітичних звітів по різних компонентах туроператорскої діяльності.

Система може бути подана в наступних модифікаціях:

-       в базовому варіанті;

-       в комплексі з системою автоматизації роздрібного продажу турпослуг ("TRAVEL OFFICE-2000"), встановлюваного в пунктах продажів.

Система автоматизації маркетингової роботи з діловими партнерами "TRAVAL PARTNER-2000". Система розроблена компанією "Інтурсофт" і призначена для організації і аналізу маркетингової роботи туристської фірми з діловими партнерами.

"TRAVEL PARTNER-2000" розв'язує такі завдання:

-       забезпечує створення і ведення єдиної бази даних партнерів шляхом реєстрації загальних відомостей і контактних даних партнерів, опис їх вироб­ничої діяльності і взаємостосунків з туристською фірмою;

-       реєструє різні акції (рекламні кампанії), готує необхідні повідомлення як складові частини цих акцій (кампаній);

-       здійснює довільний відбір партнерів з єдиної бази для розсилки повідомлень;

-       здійснює організацію і реєстрацію багатократної розсилки повідомлень різними способами, у тому числі автоматичної розсилки факсом або через елек­тронну пошту з реєстрацією результатів відправки, а також відповідей адреса­тів, що прийшли;

-       проводить аналіз результатів рекламно-маркетингової роботи шляхом формування різних реєстрів, звітів і довідок по тих або інших партнерах, повід­омленнях, проведених відправках, рекламних кампаніях.

Система може функціонувати в одному з двох варіантів - локальному і мережному.

Крім наведених програмних продуктів фірмою "Інтурсофт" розроблені система керування бухгалтерським обліком, система автоматизації контролю продажу авіаперевезень, система автоматизації контролю заповнення чартерних місць на авіаперевезеннях, програми "Тревел Агент", "Готель" і "Ресторан".

Програмний комплекс для автоматизації туристського офісу "Майс­тер Тур". Складається з шести функціональних блоків: формування турів; реа­лізації туристського продукту; роботи з партнерами; фінансового; адміністра­тивного; довідкового.

Дозволяє як адміністратору так і самому туристу сформувати тур. Перед­бачена можливість функціонування в режимі видаленого доступу, тобто органі­зувати роботу мережі туроператор-турагентства, туроператор-філії (представ­ництва).

Система автоматизації туристського офісу "BEWOTEC".

Розв'язує в автоматизованому режимі такі завдання:

-       робота з базами даних, довідниками, каталогами, розкладами;

-       бронювання будь-яких сегментів туристських послуг;

-       створення уніфікованих форм вихідних документів;

-       ведення бухобліку і статистики.

Система "Continent - ANT". Ідеологія цієї системи полягає в тому, що, у розпорядженні компанії - власника програми (ANT Group) знаходиться деякий процесинговий центр, в якому зосереджена вся інформація по всіх турагентах і туроператорах, працюючих в даній системі. У туроператора встановлюється та частина загального програмного забезпечення, яка призначена для комплекту­вання турів, виставлення їх на продаж і ведення розрахунку з агентами, а в ту-рагентстві встановлюється програмне забезпечення, призначене для обслугову­вання клієнтів. Уся робота учасників корпоративної системи ведеться на зага­льній базі даних процесингового центру, до якої підключені комп'ютери і туро­ператора, і агентів. Таке підключення може бути здійснено як через звичайні телефонні канали, так і через загальнодоступну мережу передачі даних.

Переваги подібного способу роботи для учасників полягають в тому, що всі інформаційно-технологічні проблеми вирішує для них процесинговий центр, але в цьому головний недолік такої технології: залежність турфірм від цього центру стає практично безмежною. Центр залишає собі відсоток з кожної операції. Крім того, незважаючи на декларовані розробником принципи захис­ту інформації від несанкціонованого доступу, зрозуміло, що всі фінансові опе­рації, що зв'язують туроператора і його агентів, турагентів і їх клієнтів, доступ­ні процесинговому центру.

Схожий підхід застосований і в програмному комплексі "Майстер-тур", розробленому фірмою "Мегатек". Відмінність полягає лише в тому, що "Мега-тек" пропонує кожному туроператору придбати програмне забезпечення і ство­рити власний процесинговий центр. Хоча комплекс і орієнтований в основному на автоматизацію роботи туроператорів, а не турагентів, але, при необхідності, його можна використовувати також і для автоматизації продажу турпослуг пев­ного туроператора в агентствах. Комплекс "Майстер-тур розроблений на основі технології роботи компанії "Мега полюс Тур". Сьогодні його використовують також ряд інших туроператорів.

Система "Continent-ANT" представлена трьома блоками: блок для тура­гентства; блок для туроператора; блок для спільної роботи туроператора з ме­режею турагентств.

Блок для турагентства реалізує такі завдання:

-       об'єднання пропозицій різних туроператорів;прямий доступ до інформації у видалених пунктах;

-       автоматизація технологічного процесу фірми і контроль виконання заявок;

-       формування бази даних клієнтів, а також ведення різних видів статис­тичного аналізу й звітності;

-       ведення касової книги, забезпечення правильності застосування цін і тарифів;

-    формування і друк різних видів документів і формулярів. Блок для туроператора передбачає:

-        формування турів у рамках єдиного технологічного процесу;

-        формування і управління агентською мережею;

-        створення, ведення і оновлення різного роду довідників і каталогів;

-        систематизацію роботи з групою однорідних замовлень;

-        автоматизацію документообігу і звітності, а також фінансовий аналіз діяльності фірми;

-        облік і контроль грошових потоків та ін.

Блок для спільної роботи туроператора з мережею турагентств працює за принципом віртуального офісу, де робота видалених один від одного агентств імітується як робота в сусідніх офісах з однаковим доступом до інформації в режимі реального часу. При цьому заощаджуються кошти на зв'язок, зменшу­ється час обслуговування клієнта, а туристський бізнес стає більш динамічним.

Система "Continent-ANT" побудована за схемою "клієнт - сервер" і вико­нана в розрахованому на одного користувача і локально-мережному варіантах.

Великою популярністю у сфері туризму користуються автоматизовані системи бронювання і резервування.

Бронювання місць на авіарейсах вже доведено до досконалості і тепер усі зусилля спрямовані на роботу таких систем у суміжних галузях: морському і залізничному транспорті, готелях, прокату авто, автоматизації роботи туристсь­ких офісів, а також над просуванням своїх послуг в будинки й офіси клієнтів -мандрівників.

Система "AMADEUS" є повнофункціональною комп'ютерною систе­мою бронювання, в яку входять: більше 38000 туристських агентств, понад 430 авіакомпаній, більше 35000 готелів, 55 фірм з оренди автомобілів.

Система "AMADEUS" є найпопулярнішою комп'ютерною системою бро­нювання і здатна надавати більшу кількість міжнародних послуг, ніж будь-яка інша подібна система. За лічені секунди "Амадеус" дозволяє будь-якому агенту в реальному часі отримати найточнішу на даний момент інформацію

Партнерство в ім'я розвитку - саме ця філософія є рушійною силою, що спрямовує розвиток продуктів і послуг компанії "AMADEUS". Повна нейтра­льність і незалежність усіх продуктів "Амадеус" допомагає уявити клієнтам можливі варіанти відпочинку і подорожей.

"AMADEUS Air" - це система, що забезпечує доступ до вибору міжнаро­дних авіарейсів у світі, надаючи в режимі реального часу розклади польотів бі­льше ніж 400 авіаліній. Тут гарантується абсолютно точна, скоректована наостанню хвилину інформація про рейси до будь-якого пункту призначення у світі. Це забезпечує велику доступність останніх відомостей про вільні місця.

"AMADEUS Fare Guote" - найбільша і проста у використанні база даних за тарифами авіаліній. Уся потрібна інформація доступна за допомогою одного запиту, тому немає необхідності проглядати на дисплеї результати додаткових запитів. Система дає можливість швидко і просто отримати комбіновані ціни для складних маршрутів з наданням можливих знижок. При цьому немає по­треби в бронюванні.

Система "AMADEUS Hotels" пропонує точну, скоректовану на останню хвилину інформацію про розміщення орієнтовно в 35000 готелях у всьому світі. Додатково ця система надає цінні відомості про місцезнаходження готелю, на­явність вільних місць, про види послуг і спеціальні розцінки, обумовлені конк­ретним агентством. За допомогою системи клієнтам можна запропонувати са­ме той номер в готелі, який найбільше їм підходить.

Система "AMADEUS CARS" пропонує можливості бронювання у ре­жимі реального часу, забезпечуючи взаємодію з основними компаніями прока­ту автомобілів у тисячах населених пунктів у сотнях країн. Можна отримати інформацію з бази даних багатьох компаній, дізнатися про спеціальні розцінки і пропозиції, тарифи в місцевій валюті. Усі представлені ціни будуть фактични­ми цінами, без яких-небудь прихованих умов, що дозволяє сміливо пропонува­ти їх клієнтам.

Система "AMADEUS CARS" надає такі можливості:

-       отримання і збереження даних про клієнта ("профіль замовника"), та­ких як номери контактних телефонів, паспортні дані й побажання з приводу майбутньої подорожі;

-       автоматизоване виписування квитків та інших документів для подорожі;

-       негайне виписування рахунку з урахуванням маршруту поїздки;

-       автоматизовані записи, що пов'язують фірму з вибраною банківською системою.

Крім того, розроблено систему, яка самостійно бронює і формує тури для ділових людей і туристів через глобальну мережа Інтернет.

Система "Worldspan" вважається однією з самих популярних комп'юте­рних систем бронювання в світі.

Умови користування стаціонарною версією Worldspan схожі з принципа­ми роботи в Амадеус. Необхідний місячний об'єм бронювання 570 сегментів. Максимальна місячна абонплата 850 $.

Система "Worldspan" обслуговує 45 країн. До цієї системи підключено понад 16 000 агентств, 414 авіакомпаній, 105 готельних мереж, більш 29000 го­телів, що бронюються, 40 компаній з прокату авто.

Крім того тут передбачена автоматична калькуляція туру, а також пошук за заданими датами рейсів, що стикуються, з урахуванням мінімуму ціни і реа­льної наявності місць.

Система "Galileo" - одна з найвідоміших серед комп'ютерних систем бронювання у світі і одна з самих передових в технічному відношенні. Система обслуговує 57 країн. Цією системою користуються понад 33 000 агентств, бі­льше 500 авіакомпаній, 193 готельні мережі, більше 29500 готелів, що броню­ються, 40 компанії з прокату авто.

Мультимедійні довідники і каталоги для туристських фірм.

У даний час туристські довідники і каталоги випускаються в наступних видах:

-       у книжковому виконанні;

-       на відеокасетах;

-       на лазерних дисках CD-ROM;

-       у мережі Internet.

Окрім мережних версій в Internet, найбільше поширення набувають дові­дкові видання з туризму на лазерних дисках - CD-ROM.

Їх перевагами у порівнянні з іншими машинними носіями інформації є:

-       величезна місткість інформативного простору, що дозволяє розмістити 5,0 - 6,0 тисяч томів еквівалентної "книжкової інформації";

-       невибагливість до умов експлуатації і зберігання (даним дискам не страшні магнітні поля, вогкість, температура та ін.);

-       малі вага й габарити;

-       прийнятна ціна і т. ін.

Багатотомні щорічні каталоги по країнах на CD-ROM вміщаються на 1-2 дисках. Так, електронний каталог "Travel Planner для США" фірми "Expert software" пропонує клієнту вибрати близько 10 тисяч туристських маршрутів, "пройти" ці маршрути в активному режимі з використанням будь-яких видів транспорту, проглянути по трасі маршруту в відеорежимі інформацію про об'­єкти показу, ознайомитися з інформацією про країни, системою пільг і знижок, законодавством в області туризму, отримати інформацію про всі готелі, кемпін­ги, мотелі та інші засоби розміщення по всіх штатах і містах.

Аналогічні каталоги для Франції, окрім вищеперелічених можливостей, включають інтерактивні екскурсійні тури по найбільших музеях і виставкових залах у всіх департаментах країни.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму