І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Користування мультимедійними технологіями дозволяє туристу швидко отримати інформацію про будь-який тур, вибрати з безлічі альтернативних ва­ріантів відповідний, а туроператору (турагенту) в присутності клієнта - сфор­мувати даний тур, провести оперативне бронювання і (або) резервування і про­дати туристу створену в оперативному режимі туристську послугу.

Слід також зазначити, що тут передбачені можливості презентацій тури­стських послуг, що входять до складу кожного каталогу. Електронні каталоги турів по країнах продаються за кордоном, як вроздріб, так і за підпискою (із значною знижкою). Так, відомий німецький довідник "Yeager Intertravel", зго­дом перейменований в "Y+W Travel International", що складається З 27 томів, випущений на лазерному диску. У каталозі представлена інформація про тур­операторів, турагенттів, готелі, мотелі, туристські асоціації, прокатні, круїзні, залізничні і авіаційні компанії, конгрессні центри 230 країн світу.

Особливої уваги заслуговують електронні каталоги Right Dick і Hotel Dick. У першому зібрані розклади 800000 рейсів більш ніж 800 авіакомпаній світу, а також інформація про туристські формальності в різних країнах, транс­ферах з аеропортів і т. ін. Є можливість планувати авіаційну подорож із стику­ванням рейсів, з урахуванням вибраного класу і т. ін У другому довіднику - ві­домості про 46000 готелів у 14000 містах 104 країн світу. По кожному готелю можна отримати інформацію про його розташування, категорії, типи номерів, сервісу, тарифам, пільгам та ін. Крім того, можна подивитися слайди або відео-ролики про місцеві визначні пам'ятки, музеї, галереї та ін. Інформація на даних дисках обновляється щомісячно або щокварталу.

Міжнародна група "Laisureplan International" випускає електронні катало­ги "План Відпочинку". За допомогою цього каталога туроператору або самому клієнту можна сформувати тур за лічені хвилини. Програма включає інформа­цію з розміщення, харчування, екскурсійного обслуговування, перевезення, як у вигляді готових турпакетів (турів), так і у вигляді окремих послуг. Критерієм вибору може бути ціна, набір конкретних послуг, час та ін.

Цей каталог випускається на шести дисках по Європі, Азії, Північній і Пі­вденній Америці, Африці, Австралії і Океанії.

 

26.4 Інтернет - технології в туризмі

 

Існують такі форми використовування глобальної мережі Інтернет:

-       комунікації і ефективний зв'язок;

-       реклама туристського продукту;

-       маркетингові дослідження;

-       електронна презентація фірми і її туристського продукту;

-       використовування можливостей електронних міжнародних і міжрегіо­нальних туристських виставок, ярмарків;

-       використовування системи бронювання і резервування;

-       самостійне формування туру і придбання турпутівки (ваучера);

-       використовування електронних каталогів туристського продукту по країнах і напрямах;

-       отримання інформації про країни, оперативного прогнозу погоди в різ­них країнах світу, розкладів руху різних видів транспорту;

-       отримання оперативної інформації про тарифи й ціни для готелів, рес­торанів, різних перевізників та інші туристські послуги;

-       використовування мережі для взаєморозрахунків;

-       створення віртуального туристського офісу та ін.

Розглянемо детальніше технологію використовування вищеперелічених можливостей глобальної мережі Internet.

Internet як засіб комунікації і ефективного зв'язку.

Найефективнішим засобом зв'язку між людьми на сьогоднішній день є електронна пошта - одна з перших комунікаційних технологій у глобальній ме­режі. Електронна пошта дозволяє на один - два порядки знизити витрати на зв'язок з партнерами і клієнтами. Електронна пошта дозволяє пересилати на тільки тексти, але й аудіо і відео зображення, звукові листи, дозволяє дуже швидко передавати інформацію у значних обсягах, при чому без обмежень за часом, дозволяє скоротити витрати на комунікації. Плюс додаткове викорис­тання автоматичної розсилки повідомлень за всіма зареєстрованими адресами певної поштової системи. Як негативна сторона неможливість передачі інфор­мації, яка вимагає оригінальних підписів і печатки. Перевагою Інтернету є де­шевий телефонний зв'язок.

Можливості Internet у формуванні, просуванні реалізації туристського продукту. Ці можливості використовуються для:

-       пошуку і систематизації необхідної інформації;

-       маркетингових досліджень;

-       ефективної реклами туристських послуг;

-       пошуку партнерів;

-       бронювання і резервування туристських послуг;

-       реалізації туристського продукту;

-       аналізу ефективності прийнятої рекламної стратегії та ін.

Пошук інформації і маркетингові дослідження. Цілеспрямований по­шук необхідної інформації і маркетингові дослідження проводяться за допомо­гою безлічі різних електронних каталогів і довідників, структурованих за різ­ними ознаками.

Найбільшою інформаційною потужністю володіє пошукова система Alta Vista компанії Digital Equipment Yahoo.

Маркетингові дослідження в інформаційному просторі мережі, що дина­мічно розвивається, - процес складний і трудомісткий, але досить ефективний. Тому в разі широкомасштабних досліджень рекомендується звертатися в спеці­алізовані агентства.

Електронна реклама. Просування туристського продукту на ринку ту­ристських послуг проводиться на базі маркетингових досліджень за допомогою електронної реклами.

Це відмінний спосіб просування свого продукту на світовий ринок, але такого роду реклама повинна задовольняти деяким критеріям: повинна бути привабливою і використовувати останні технологічні новинки при створенні, повинна містити найсвіжішу і оперативну інформацію, постійно поповнювати­ся і змінюватися. Деякі агентства поступово скорочують свої рекламні публіка­ції на паперових носіях і віддають перевагу електронній рекламі, або публіку­ють маленькі рекламні блоки з вказівкою адреси.

Пошук партнерів проводиться в рамках розробленої стратегії просуван­ня і реалізації турпродукту або шляхом розміщення оголошень у спеціальних службах, а також участі в міжнародних виставках і ярмарках в мережі Інтернет.

Усі найзнаменитіші туристські виставки вже відкрили свої інформаційні сторінки в Internet, в яких даються статистика, умови участі, акредитації і відві­дування виставок.

Можливість прямого і зворотного аудио-візуального зв'язку через мережу Internet дозволяє:

-       значно знизити витрати на просування туристського продукту на ринку туристських послуг;

виключити в ряді випадків витрати по участі в дорогих туристських виставках і ярмарках;- заощадити на транспортних витратах, відрядженнях, витратах на орен­ду і монтаж стендів і т. ін.

Слід також зазначити, що мережа Інтернет сьогодні широко використо­вується з метою отримання різних довідок, бронювання турів, квитків на різні види транспорту, місць в готелях, та ін. Ці можливості розглянуті у попере­дньому підрозділі. Інформація про деякі сайти наведена в списку літератури.

 

 

26.5 Ефективність роботи туристських підприємств при застосуванні інформаційних технологій

 

Ефективність роботи туристської фірми на ринку туристських послуг ви­значається різними чинниками:

-       технологією формування, просування і реалізації туристського продукту;

-       кваліфікацією кадрів;

-       організаційною структурою управління;

-       кон'юнктурою ринку;

-       упровадженням нових інформаційних технологій та ін.

У даний час практично використані всі чинники зниження собівартос­ті туристського продукту, за винятком упровадженням нових інформацій­них технологій.

Заходи, пов'язані з компю'теризацією управління туристським підприєм­ством, із застосуванням можливостей мережі Інтернет, відкривають значні ре­зерви скорочення витрат і збільшення доходів цих підприємств. Однак слід за­значити, що тут має місце одна суттєва проблема. З розвитком систем інформа­ційних технологій, систем бронювання і резервування, глобальної мережі Ін­тернет, а також з урахуванням високих темпів комп'ютеризації і можливості взаєморозрахунків за допомогою кредитних карток з'являється реальна небез­пека для турагентств як посередників між клієнтом і постачальником туристсь­ких послуг. У цих умовах клієнт (турист) має нагоду через свій домашній ком­п'ютер самостійно (без турагентств) вибрати необхідні туристські послуги, сформувати їх в пакет, забронювати засоби пересування і розміщення, сплатити дані послуги з кредитної картки або іншим способом.

Усе вищесказане свідчить про зростання конкуренції на ринку туристсь­ких послуг, збільшення асортименту, поліпшення якості і зниження ціни тури­стських продуктів.

 

Контрольні запитання для самодіагностики

1.       Розкрийте сутність інформаційних технологій.

2.       Назвіть характерні риси автоматизації роботи туристських підприємств.

3.       Які переваги використання інформаційних технологій в туризмі?

4.       Які недоліки використання інформаційних технологій в туризмі?Які технічні засоби використовують при обробці інформації на тури­стських підприємствах?

5.       Яке програмне забезпечення необхідно мати туристській фірмі?

6.       Наведіть характеристику програм автоматизації управління роботою туристського офісу.

7.       Наведіть характеристику автоматизованих системи бронювання і резе­рвування, що використовуються в туризмі.

8.       У чому полягає сутність застосування Інтернет технологій?

9.       Які основні можливості для туристського бізнесу надає Інтернет?

10.   Що необхідно для підключення туристського підприємства до мережі Інтернет?

11.   Яка основна мета використання автоматизованих міжнародних систем бронювання?

12.   Розкрийте сутність реалізації товарів і послуг в режимі онлайн.

Як впливає застосування інформаційних технологій на ефективність роботи туристських підприємств?Список літератури

1.       Конституція України.

2.       Цивільний кодекс України, 16.01.2003 р. 435-IV.

3.       Господарський кодекс України, 16/01/2003 р. 436-IV.

4.       Кримінальний кодекс України, 21.06.2001 р. 2341-ІІІ.

5.       Кодекс України про адміністративні правопорушення, 07.12.1984р 8073-Х.

6.       Закон України "Про підприємства в Україні", 27.03.1991 р. 887-ХІІ.

7.       Закон України "Про господарські товариства", 19.09.1991р. №1576-ХІІ.

8.       Закон України " Про державну реєстрацію юридичних осіб і фі­зичних осіб-підприємців", 15.05.2003 р. № 755 IV.

9.       Закон України "Про захист прав споживачів", 12.05.1991 р. №1024-ХІІ.

10.   Закон України "Про страхування", 07.03.1996 р. № 85/96-ВР.

11.   Закон України "Про рекламу", 03.07.1996 р. № 270/96-ВР.

12.   Закон України "Про аварійно-рятувальні служби", 14.12.1999 р.1281-ХПЛ

13.   Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", 16.04.1991р. 959-ХІІ.

14.   Закон України "Про правовий статус іноземців", 04.02.1994 р. 3929-ХІІ.

15.   Закон України "Про внесення змін до "Закону України про туризм", 18.11. 2002 р. 1282-IV.

16.   Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяль­ності", 01.06. 2000 р. 1775-ІІІ.

17.   Закон України "Про стандартизацію", 17 травня 2001р., №2408-ІІІ.

18.   Закон України "Про підтвердження відповідності", 17 травня 2001р., 2406-ІІІ.

19.   Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оці­нки відповідності", 1 грудня 2005 р., №3164-IV.

20.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державну програму розвитку туризму на 2002-2010 роки", 29.04.2002 р. № 583.

21.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування", 14.11.2000 р. № 1698.

22.   Постанова Кабінету Міністрів України, 19 березня 2003р. №358 "Про внесення змін до переліків центральних органів виконавчої влади, на які покла­даються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності і роз­роблення технічних регламентів".

23.   Постанова Кабінету Міністрів України, 17 серпня 2002р. №1136 "Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг іноземцям та особам без громадянства".

24.   Постанова Кабінету Міністрів України, 15 березня 2006 року №297 "Про порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)".Постанова Кабінету Міністрів України, 15 червня 2006 р. №833 "По­рядок провадження торгівельної діяльності та правила торговельного обслуго­вування населення".

25.   Розпорядження Кабінету Міністрів України, 27 червня 2003р. №390-р) "Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутріш­нього туризму".

26.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію", 29.12.1995 р. № 1074.

27.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну", 20.02.1999р. №227.

28.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України", 28.01.1997 № 79.

29.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України", 17.09.1997 № 1021.

30.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок і оздоровлення ", 21.12.2005 № 1251.

31.   Положення про порядок видачі референсу суб'єктам туристичної дія­льності України, затверджене наказом Міністерства закордонних справ Украї­ни та Держкомтуризму, 25.12.1996 № 164-09/61.

32.   Положення про пошуково-рятувальні служби суб'єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з вико­ристанням активних форм пересування туристів, затверджене наказом Держко­мтуризму, 10.07.1996 № 33.

33.   Положення про порядок видачі дозволу на право здійснення туристи­чного супроводу спеціалістам туристичного супроводу, затверджене наказом Державної туристичної адміністрації України, 24.09.2004, № 83.

34.   Наказ Державного комітету статистики України, 04.03.1998 № 96 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій до їх заповнення".

35.   Наказ Міністерства освіти України, 06.04.1999 № 96 "Про затвер­дження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентсь­кою молоддю України".

36.   Наказ Державного комітету лісового господарства України, 09.09.1999 № і 83 "Про затвердження Правил організації полювання та надання послуг іноземним туристам-мисливцям".

37.   Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, 27.01.1999 № 37 "Про внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, до Термінів введення обов'язко­вої сертифікації окремих видів продукції в Україні та затвердження Правил обо­в'язкової сертифікації готельних послуг та послуг громадського харчування".Наказ Державного комітету по житлово-комунальному господарству України і Державного комітету України з туризму, 10.09.1996 р. № 77/44 "Про затвердження Правил користування готелями і надання готельних послуг в Україні".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму