І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

130.        Спортивно-туристичний портал // www.skinet.ru/top/.

131.        Рада   з    туризму   Карпатського   регіону   // www.tourism-carpathian.com.ua.

132.        Каталог туристских cайтов // www.tourlib.columb.net.

Все о туризме. Туристская библиотека // www.tourlib.net.ДОДАТОК А

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ"

1.    Яка максимальна тривалість туристської подорожі згідно із Законом України "Про туризм"?

1) 3 місяці;                                   2) 6 місяців;                                           3) 12 місяців.

2.    Яка мета не може бути метою туристської подорожі?

 

1)    заняття оплачуваною діяльністю;

2)    пізнавальна мета подорожі;

3)    ділова мета подорожі.

 

3.    Яка функція туризму реалізується при продажу супутніх послуг і това­рів?

1) економічна функція;   2) соціальна функція;   3) гуманітарна функція.

4.    Яка функція туризму реалізується при раціональному використанні ві­льного часу?

1) економічна функція; 2) соціальна функція; 3) гуманітарна функція.

5.    Яка функція туризму реалізується при відвідуванні виставки?

1) економічна функція; 2) соціальна функція; 3) гуманітарна функція.

6.    Які категорії туризму існують?

 

1)    міжнародний, внутрішній, національний;

2)    туризм у межах країни, міжнародний, внутрішній;

3)    національний, міжнародний, туризм у межах країни.

7.  Які типи туризму існують?

1)    зовнішній, в'їзний, виїзний;

2)    внутрішній, в'їзний, виїзний.

3)    внутрішній, транзитний.

8.  До якої групи організацій відноситься Всесвітня туристська організація
(UNWTO)?

1)    до світових туристських організацій загального характеру;

2)    до світових туристських організацій галузевого характеру;

3)    до особливих світових туристських організацій.

9.  До якої групи організацій відноситься Міжнародна організація цивільної
авіації (ІСАО).?

1)    до світових туристських організацій загального характеру;

2)    до світових туристських організацій галузевого характеру;

3)    до особливих світових туристських організацій.

10.  Органами державної виконавчої влади в галузі туризму є:

1)    Міністерство культури і туризму України і Державний комітет України з фізичної культури і спорту;

2)    Міністерство культури і туризму України і Державна служба туризму і курортів;

Міністерство культури і туризму України і Державний комітет з розви­тку спорту, туризму та молодіжної політики.11.   Туристські формальності поділяються на такі групи:

1)    ліцензування, сертифікація, стандарти обслуговування;

2)    ліцензування, валютний контроль, митні правила, паспортні, візові;

3)    медичні, митні, валютний контроль, паспортні, візові.

12.  Коли святкується міжнародний день туризму?

1)    27 червня;

2)    27 серпня;

3)    27 вересня.

13.  Яка основна мета функціонування турпідприємства?

1)    задоволення потреб споживачів в туристських послугах;

2)    надання послуг розміщення;

3)    надання послуг харчування.

14.  Статут турпідприємства повинен містити таку інформацію:

1)    предмет і мету діяльності;

2)    умови реорганізації та ліквідації;

3)    усі відповіді вірні.

15.  Статут турпідприємства повинен містити таку інформацію:

1)    дані про назву та адресу підприємства;

2)    характеристику керування підприємством та порядок утворення й ви­користання майна підприємства;

3)    усі відповіді правильні.

16.  Установчий договір - це документ, що регламентує й закріплює відно-
сини між сторонами із приводу:

1)    участі у створенні підприємства;

2)    участі в керуванні підприємством та користування результатами спі­льної діяльності;

3)    усі відповіді правильні.

17.  Установчий договір - це документ, що регламентує й закріплює відно-
сини між сторонами із приводу:

1)    взаємних прав і обов'язків засновників;

2)    участі у створенні й використанні майна підприємства;

3)    усі відповіді вірні.

18.  Установчий договір туристського підприємства повинен містити на-
ступні відомості:

1)    відповідальність засновників у випадку заподіяння ними збитків;

2)    порядок утворення і використання майна підприємства та порядок роз­поділу прибутків;

3)    усі відповіді правильні.

19.  Установчий договір туристського підприємства повинен містити на-
ступні відомості:

1)    розмір і принципи формування статутного фонду та умови виходу за­сновника зі складу підприємства;

розмір, склад, терміни та порядок внесення учасниками вкладів при створенні підприємства;20.       Туроператорська діяльність - це:

1)    будь-яка діяльність у сфері туризму;

2)    придбання і реалізація продукції з метою перепродажу та задоволення потреб туристів:

3)    діяльність з формування, просування і реалізації туристського продук­ту, що здійснюється юридичною особою на підставі ліцензії.

21.  Чи може фізична особа бути туроператором?

1)    може при наявності спеціального дозволу, виданого органом централь­ної влади;

2)    може;

3)    ні, не може.

22.  Чи може фізична особа бути турагентом?

1)    не може;

2)    може;

3)    може при узгодженні з існуючими тур агентами.

23.  Яку з перелічених функцій виконує туроператор?

1)    надання послуг розміщення;

2)    надання послуг харчування;

3)    формування пакета послуг.

24.  Яку з перелічених функцій виконує турагент?

1)    реалізація турпродукту;

2)    надання послуг розміщення;

3)    надання послуг харчування.

 

25.    Яка з перелічених функцій найбільш важлива для туроператора?

1) комплектуюча;                                  2) сервісна;                                  3) виробнича.

26.    Яка з перелічених функцій найбільш важлива для турагента?

1) інформаційна;                             2) комплектуюча;                               3) виробнича.

27.    Що з переліченого відноситься до етапів створення туристського під­приємства?

 

1)    вибір назви фірми, визначення юридичної адреси та отримання доку­ментів на приміщення;

2)    вибір організаційно-правової форми підприємства;

3)    усі відповіді вірні.

28.  Чи потрібно реєструвати туристське підприємство в Державній подат-
ковій адміністрації?

1)    так, обов'язково;

2)    так, за бажанням власника підприємства;

3)    ні, не потрібно.

29.  Чи потрібно реєструвати туристське підприємство у пенсійному фонді
та фонді соціального захисту?

1)    так, обов'язково;

2)    так, за бажанням власника підприємства;

ні, не потрібно.30.     Чи необхідно туристському підприємству мати рахунок у банку?

1)    так, обов'язково;

2)    так, за бажанням власника підприємства;

3)    ні, не потрібно.

31.  Що таке ліцензія?

1)    нормативний документ, розроблений на основі консенсусу, затвердже­ний визнаним органом, направлений на досягнення оптимального ступеня впо­рядкування в певній області;

2)    спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обо­в'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов;

3)    документ, який вказує, що забезпечується необхідна упевненість в тому, що відповідним чином ідентифікована продукція, процес, послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

32.  Ліцензійні вимоги і умови - це:

1)    сукупність встановлених нормативними актами вимог і умов, виконан­ня яких ліцензіатом обов'язково при здійсненні ліцензованого виду діяльності;

2)    спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов;

3)    документ, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість в то­му, що відповідним чином ідентифікована продукція, процес, послуга відпові­дають конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

33.  Чи підлягає ліцензуванню в Україні туроператорська діяльність ?

1)    не підлягає;

2)    підлягає тільки для державних підприємств - туроператорів;

3)    ліцензування є обов'язковим для усіх підприємств - туроператорів.

34.  Чи підлягає ліцензуванню в Україні турагентська діяльність ?

1)    не підлягає;

2)    підлягає тільки для державних підприємств - турагентів;

3)    ліцензування є обов'язковим для усіх підприємств - турагентів.

35.  Який орган державної влади здійснює ліцензування туристської діяль-
ності в Україні?

1)    УкрСЕПРО;

2)    Міністерство туризму і спорту України;

3)    Державна служба туризму і курортів.

 

36.   Який повинен бути стаж роботи керівника підприємства-туроператора при отриманні ліцензії?

1) не менше 5 років;                     2) не менше 2 років;      3) не менше 3 років.

37.   Для яких туристських підприємств у керівника повинна бути вища освіта в області туризму?

1) туроператор;                            2) турагент;                                 3) не має значення.

38.   Чи може фізична особа одержати ліцензію на туроператорську діяльность?

 

1)      так, може при наявності спеціального дозволу, виданого органом центральної влади;

2)    так може;

39.    ні, не може.Яка величина гарантії відповідальності для туроператора з міжнарод­ного туризму?

1) 200 євро;                              2) 2000 євро;                                         3) 20000 євро.

40.    Яка величина гарантії відповідальності для туроператора з в'їзного та внутрішнього туризму?

1) 2000 євро;                                 2) 10000 євро;                                 3) 20000 євро.

41.    Яка величина гарантії відповідальності для турагента?

1) 200 євро;                                   2) 2000 євро;                                     3) 20000 євро.

42.    Що необхідно зробити для продовження дії ліцензії при закінченні тер­міну її дії?

 

1)    переоформити ліцензію;

2)    оформити дублікат ліцензії;

3)    оформити ліцензію заново.

 

43.    Який документ необхідно оформити при відкритті філії турпідприємства?

1) нову ліцензію;                        2) копію ліцензії;                       3) дублікат ліцензії.

44.    Який документ видається при втраті ліцензії?

1) копія ліцензії;                         2) нова ліцензія;                         3) дублікат ліцензії.

45.    Що може бути підставою для відмови у видачі ліцензії:

 

1)    наявність в документах, представлених здобувачем ліцензії, недостові­рної або спотвореної інформації;

2)    невідповідність здобувача ліцензії, що належать йому або що викорис­товуються їм об'єктів ліцензійним вимогам і умовам або відсутність у здобува­ча ліцензії мінімального розміру фінансового забезпечення;

3)    усі перераховані відповіді вірні.

46.  В яких випадках відбувається анулювання ліцензії?

1)    у разі припинення діяльності фізичної або юридичної особи, що займа­ється туристською діяльністю;

2)    у разі неодноразового порушення ліцензіатом ліцензійних вимог і умов або у разі грубого порушення ліцензіатом ліцензійних вимог і умов;

3)    у всіх перерахованих випадках.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму