І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 70

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

47.     Як називається процедура підтвердження відповідності продукції,
процесів, послуг встановленим вимогам?

1) стандартизація;                               2) специфікація;                         3) сертифікація.

48.  Що підтверджує сертифікат відповідності?

1)    продукція, процес, послуга відповідають конкретному стандарту;

2)    продукція, процес, послуга відповідають конкретному закону;

3)    продукція, процес, послуга відповідають конкретному наказу.

49.  Чи підлягають обов'язковій сертифікації в Україні послуги готелів?

1)    не підлягають;

2)    підлягають послуги тільки 4-х та 5- ти зіркових готелів і вище;

підлягають послуги усіх готелів.50.           Чи підлягають обов'язковій сертифікації в Україні послуги ресторанів?

1)    не підлягають;

2)    підлягають послуги ресторанів, які знаходяться у державній власності;

3)    підлягають послуги усіх ресторанів.

51.  Чи сприяє стандартизація наданню громадянам права на безпеку та
комфортність праці та відпочинку?

1)    так, завжди сприяє;

2)    так, сприяє в залежності від виду продукції, процесів, послуг;

3)    ні, не сприяє.

 

52.    Скільки послуг згідно із законом "Про туризм" може входити до тур-продукту?

1) не менше 2-х;                           2) не менше 3-х;                                 3) не менш 4-х.

53.    Що відноситься до характерних туристських товарів та послуг?

 

1)    це товари та послуги, виробництво і реалізація яких значно залежить від попиту туристів на них;

2)    це товари й послуги, виробництво і реалізація яких не залежить від по­питу туристів на них;

3)    це товари й послуги, виробництво і реалізація яких умовно залежить від попиту туристів на них.

54.  Як впливає підвищення якості туристських послуг на конкурентоспро-
можність турфірми?

1)    збільшує;

2)    завжди зменшує;

3)    не впливає.

55.  Які з наведених ознак притаманні тільки готелю?

1)    номерний фонд;

2)    наявність більше п'яти поверхів;

3)    наявність вивіски.

56.  Що повинен обов'язково мати готельний номер?

1)    санвузол;

2)    ліжко;.

3)    телевізор.

57.  Яка з наведених служб повинна обов'язково бути в організаційній стру-
ктурі готелю?

1)    служба паркування автомобілів;

2)    служба розваг та відпочинку;

3)    служба експлуатації номерного фонду.

58.  Який чинник є вирішальним при виборі місця розташування готелю?

1)    орієнтація на трудові ресурси;

2)    орієнтація на збут послуг;

3)    орієнтація на низьку вартість землі та будівельно монтажних робіт.

59.  Яке співвідношення між поняттями "засіб розміщення" та "готель"?

1)    готель є різновидністю засобу розміщення;

2)    засіб розміщення є різновидністю готелю;

засіб розміщення і готель це еквівалентні поняття.60.     При організації харчування в ресторанах готелів напівпансіон передбачає;

1)    сніданок та обід або сніданок та вечерю;

2)    тільки обід;

3)    тільки вечерю.

61.  Чи повинні працівники підприємств харчування періодично здавати
екзамен на знання санітарного мінімуму й проходити медичний огляд?

1)    обов'язково повинні;

2)    не повинні;

3)    за рішенням адміністрації.

 

62.    Який метод обслуговування при організації харчування передбачає об­слуговування клієнтів за однаковим меню в один і той же час?

1) "а ля карт";                                 2) "табльдот";                                            3) "а парт".

63.    Який метод обслуговування при організації харчування передбачає за­мовлення клієнтом через офіціанта блюд та напоїв з меню та їх приготу­вання відразу після замовлення?

1) "а ля карт";                               2) "табльдот";                                            3) "а парт".

64.    Який метод обслуговування при організації харчування передбачає по­переднє замовлення клієнтом блюд та напоїв з меню та їх вживання в за­значений час?

1) "а ля карт";                               2) "табльдот";                                            3) "а парт".

65.    Які існують форми взаємодії туристських підприємств та авіакомпаній?

 

1)    бронювання місць та викуп авіаквитків через агентства авіакомпанії чи систему бронювання, а також договір з авіакомпанією на квоту місць на регу­лярних авіарейсах;

агентська угода і робота в ролі агентства з продажу авіаквитків для своїх туристів а також організація чартерних авіарейсів під туристські перевезення;ДОДАТОК Б

 

ПРИКЛАД ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ТЕСТІВ З ДИСЦИПЛНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ"

 

ОЗНАЙОМЧО-ОРІЄНТОВНИЙ РІВЕНЬ 1 Тестові завдання закритої форми

1.1 Альтернативні тестові завдання (запишіть "+" у стовпчику " Так", якщо твердження вірно або у стовпчику "Ні", якщо твердження неправильне.

 

                            Твердження                             Так Ні

1

Україна має значні рекреаційні ресурси для розвит­ку туризму

 

 

2

Суб'єкти туристської діяльності поділяються на ту-роператорів і турагентів

 

 

3     Послуги розміщення відносять до основних послуг

4

За останні роки постійно збільшується кількість суб'єктів туристської діяльності - ліцензіатів

 

 

5

Для країни пріоритетне значення має в'їзний ту­ризм

 

 

6     Екскурсійні послуги відносять до основних

7

Туризм є сферою економічної діяльності, що дина­мічно розвивається у світі

 

 

8

Туристський бізнес приваблює підприємців неве­ликими стартовими інвестиціями

 

 

9

Міжнародний туризм - важливе джерело надхо­джень в казну держави

 

 

10

Туристом може бути будь-яка людина, незалежно від раси, полу, мови, релігії

 

 

12    Турпакет включає основні й додаткові послуги

13

Існують країни, які можна відвідувати без отриман­ня віз

 

 

14

Туроператор може самостійно продавати свої тури туристам

 

 

15

Результатом проектування туристської послуги є технологічна документація

 

 

16

В Єгипті в'їзну візу можна купити в пункті прибут­тя

 

 

17    Індивідуальні поїздки більш дорогі

18

Договір про квоту місць без гарантії заповнення -одна з угод з готельним підприємством

 

 

19    Групові поїздки більш дорогі для туриста

20

З метою туризму можуть здійснювати подорожі жі­нки і чоловіки

 

 

1.2 Тестові завдання з множинним вибором 1.2.1Тестові завдання з простим множинним вибором

Виберіть правильну відповідь з наведених

1.   Що таке туризм відповідно до Закону України "Про внесення змін до За­кону України "Про туризм"?

а)  вільне переміщення людей від місця їх проживання і роботи, а також сфера
послуг, створена для задоволення потреб, що виникають внаслідок цих перемі-
щень;

б)  тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізна-
вальних або професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної ді-
яльності в місці перебування;

в)  діяльність осіб, які подорожують і здійснюють перебування у місцях, що
знаходяться за межами їх звичайного середовища, протягом періоду, що не пе-
ревищує одного року підряд, для відпочинку, ділових та інших цілей.

2.   Який орган є основним органом виконавчої влади у галузі туризму в Україні?

а)  Верховна Рада України;

б)  Державна служба туризму і курортів України;

в)  Національна рада з туризму;

г)  Асоціація суб'єктів туристської діяльності.

3.   Які економічні вигоди прямої дії туризму на економіку країни?

а)  рекреаційний вплив;

б)  надходження валюти;

в)  покращення політичної стабільності в країнах.

4.   Що є підставою для надання туристських послуг?

а)  ліцензія;

б)  дозвіл Кабінету Міністрів України;

в)  ваучер.

5.   Інклюзив-тур - це:

а)  тур, що складається з різних видів послуг, згідно з побажанням клієнтів;

б)  індивідуальні тури для транзитних туристів;

в)  індивідуальні тури за класом обслуговування VIP.

6.   Пекідж-тури - це

а)  подорож за визначеним маршрутом з певним комплексом послуг;

б)  поїздки груп з фіксованими датами подорожі;

7.    в)    переміщення у різних напрямках, але в межах певного маршруту.Туроператор - це:

а)  посередник, який купує елементи туру та формує їх в пакет;

б)  роздрібний продавець;

в)  виробник послуг розміщення та харчування.

8.    Турпакет - це:

а)  комплекс туристських послуг;

б)  програма перебування туристів;

в)  набір приналежностів для туристської подорожі.

9.    Тур - це:

а)  поїздка за визначеним маршрутом у визначений термін з певним комплексом
послуг;

б)  комплекс послуг;

в)  подорож до іншої країни.

 

10.  Агентська угода - це:

а)  договір оренди приміщення туроператором у турагента;

б)  договір співпраці між туроператором і турагентом, за яким останньому пере-
дається право на реалізацію турів;

в)  договір між виробниками, продавцями й споживачами туристських послуг.

1.2.2 Тестові завдання з множинним вибором за принципом класифі­кації

4)    прибуток отримує з комісійних за
продаж турпродукту
_____________________

5)    прибуток формує з різниці між ці-
ною покупки і ціною продажу
____________

6)    купує окремі послуги з яких формує
свій турпродукт
_________________________

 

Відповіді записують у вигляді:

а) <перше твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

б) <друге твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>.
а)       - <перше твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

б) - <друге твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

в) - <третє твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

г)  - <четверте твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

д) - <п' яте твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;
є) - <шосте твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

ж)  -<сьоме твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

з)  - <восьме твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>.а)   - <перше твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

б) - <друге твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

в) - <третє твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

г)  - <четверте твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

а)  - <перше твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

б) - <друге твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

в) - <третє твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

г)  - <четверте твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>;

д)      - <п' яте твердження з групи Б> - <правильні твердження з групи А>.1.3 Тестові завдання, побудовані за принципом відновлення відпо­відної частини

1.3.1 Тестові завдання, побудовані за принципом запитань із мно­жинними відповідями

У відповідях на завдання необхідно вказати одну з літер A, B, C, D, E , що найбільш точно характеризує твердження до тестового завдання

 

А, якщо

В, якщо

С, якщо

D, якщо пра-

Е, якщо всі

правильне

правильне

правильне

вильне тільки

відповіді

1,2,3

тільки 1,3,4

2,3,4

1,4.

правильні

1) Україна має:

1)    вигідне геополітичне положення;

2)    значний туристсько-рекреаційний потенціал:

3)    розвинену мережу транспортного сполучення;

4)    культурно-історичні пам'ятки. Можливі відповіді: А; В; С; D; Е.

2) Для ринку освітнього туризму характерні:

1)       переважно індивідуальний характер попиту;

2)       висока платоспроможність клієнтів;

3)       сезонні коливання попиту (70% турів - влітку);

4)       низька схильність до криз та соціально-економічних негораздів. Можливі відповіді: А; В; С; D; Е.

3) При укладанні чартеру оговорюють:

1)     марку літака;

2)     вартість оренди літака;

3)     маршрут з вказівкою аеропортів виліту і прибуття;

4)     строк дії договору. Можливі відповіді: А; В; С; D; Е.

4) При розробці програми обслуговування визначаються:

1)     маршрут подорожі;

2)     перелік туристських підприємств, що надають послуги;

3)     склад екскурсій і визначні об'єкти;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму