І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 71

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

4)     тривалість перебування в кожному пункті маршруту. Можливі відповіді: А; В; С; D; Е.

5 ) туристсько-рекреаційний потенціал включає:

1)     сприятливі кліматичні умови;

2)     рівнинний ландшафт;

3)     багатство флори й фауни;

історико-культурні об'єкти. Можливі відповіді: А; В; С; D; Е.1.3.2 Тестові завдання на відповідність

1. З'єднайте стрілками правильні відповіді

1)  
ввіз в країну туристських вражень     а)туристський імпорт

2)    вивіз з країни туристських вражень    б)туристський експорт

3)    ввіз туристом грошей в країну___________________________________

4)    вивіз туристом грошей з країни__________________________________

Група А_____________________________________ Група Б____________________

1)    країни Шенгенської угоди__________________ а) покупні візи______________

2)    США____________________________________ б) віза-дозвіл________________

3)    Туреччина________________________________ в) безвізові_________________

4)    Єгипет______________________________________________________________

5)    Еквадор_____________________________________________________________

6)    ОАЕ________________________________________________________________

7)    Шрі-Ланка___________________________________________________________

8)    Ліван________________________________________________________________

1.3.3 Тестові завдання для визначення причинної залежності

Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою і вкажіть літеру:

 

. 1 Відповідь

Твердження 1

Твердження 2

Зв'язок

А

Правильно

Правильно

Правильно

В

Правильно

Неправильно

Правильно

С

Правильно

Неправильно

Неправильно

D

Неправильно

Неправильно

Правильно

Е

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Твердження 1. Для держави найбільш пріоритетним є співвідношення ту­ристів 1:1:4 (на 1 виїзного туриста 1 в'їзний і 4 внутрішніх туристи)

Зв 'язок ТОМУ ЩО

Твердження 2. Це дозволяє підтримувати й розвивати туристську інфра­структуру країни

Можливі варіанти відповіді: А ; В ; С ; D; Е.ПРОДУКТИВНО-СІНТЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ

2 Тестові завдання відкритої форми

2.1  Тестове завдання відкритого типу

Дайте визначення:

1)    туризм -

2)    турист -

3)    туристичний продукт -

4)    супутні туристичні послуги та товари -

5)    характерні туристичні послуги та товари -

6)    просування туристичного продукту -

7)    місце продажу (реалізації) туристичних послуг -

8)    місце надання туристичних послуг -

9)    туристичні оператори -

10)  туристичні агенти -

2.2 Тестове завдання відкритої форми з обмеженою кількістю ключових слів

1.    Турист - це особа, яка виїжджає з місця____________________________________ на

термін_____________________ з_________________ метою, окрім_________________

діяльності. (5 слів)

2.    Програма обслуговування - це набір______ , що надаються турис-
там у відповідності до їх
___________________ ,____________ тура, заздалегідь

оплачений і розподілений в часі__________________ тура.(4 слова)

3.    Туристська віза - це___________________ в_______________ дипломатичними

представництвами іноземних держав, що надає право його________________________

на _____________ вїзд на територію держави, що видала йому візу з метою

____________ і______________ . (6 слів)

2.3. Тестове завдання відкритої форми з перерахуванням вимог, елементів, факторів

1. Вкажіть, які країни підписали Шенгенську угоду 26 березня 1996 р.:

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ

 

 

Підручник

 

 

 

Автори: проф., д.е.н.                       Ілля Матвійович Писаревський,

доц. к.т.н.                  Сергій Олександрович Погасій,

доц., к. геогр. н.       Марія Миколаївна Поколодна,

доц., к.е.н.              Ірина Борисівна Андренко,

ас.                              Ірина Васильївна Сегеда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор: М.З. Аляб'єв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2008, (додатково)____________________________________________________

Підп. до друку 27.08.2007   Формат 60x84 1/16                                   Друк на різографі

Папір офісний                                 Умовн.-друк. арк. 31,8        Обл.-вид. арк. 32,3

Замовлення №                                 Тираж 500 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12 Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму