О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

65.    Назвіть здібності, на яких базуються критерії поділу праці між окремими працівниками державної служби.

66.    Визначте необхідність та виділіть позитивні та негативні сторони делегування повноважень державних службовців.

67.    Чи знімається відповідальність з державного службовця при делегуванні повноважень? Обґрунтуйте відповідь.

68.    Визначте значення кооперування праці на державній службі.

69.    На яких рівнях відбувається кооперування праці державних службовців?

70.    Визначте складності кооперування і координування в системі державного управління.

71.    Назвіть    необхідність    розроблення    та    запровадження професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

72.    Охарактеризуйте основні принципи формування професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців.

73.    Які    загальні    вимоги    враховуються    при    формуванні професійно-кваліфікаційних характеристик?

74.    Охарактеризуйте структуру професійно-кваліфікаційної характеристики.

75.    Назвіть    призначення    Довідника    типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

76.    В чому полягає сутність та призначення посадових інструкцій державних службовців?

77.    Визначте порядок розробки посадових інструкцій державних службовців.

78.    Охарактеризуйте розділи тексту посадової інструкції.

79.    Визначте   обов'язки   начальника   головного   управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) та його заступників.

80.    Визначте обов'язки начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління та його заступників.

81.    Назвіть обов'язки завідувача сектору?

82.    Назвіть обов'язки спеціалістів різних категорій.

83.    В чому полягає раціональна організація робочих місць державних службовців?

84.    Охарактеризуйте системи планувань робочих місць для держслужбовців.

Які умови зобов'язана забезпечити адміністрація державного органу дляналежного виконання працівниками норм праці?

87.    Визначте принципи раціональної організації робочого місця державних
службовців.

88.    Для чого необхідний опис робочих місць?

89.    Назвіть переваги правильної та раціональної організації робочого місця.

90.    Охарактеризуйте    напрями    вдосконалення    організації   робочих місць державних службовців.

91.    Які довідкові матеріали необхідно мати на робочих місцях державним службовцям для забезпечення оперативності у роботі?

92.    Охарактеризувати    склад    сучасних    технічних    засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності.

93.    Назвіть  параметри  раціонального  освітлення  робочих  місць державних службовців.

94.    Визначте нормативи температури, вологості і чистоти повітря при організації робочого місця державного службовця.

95.    Охарактеризуйте естетичні вимоги при проектуванні та обладнанні службових приміщень.

96.    Назвіть небезпечні та шкідливі фактори та заходи їх усунення при організації робочих місць державних службовців.

97.    Охарактеризуйте вплив стресу на роботу державних службовців та усунення його наслідків.

98.    Визначте сутність культури праці державних службовців

99.    Охарактеризувати організаційно-правові заходи щодо розвитку культури управління в органах державної влади.

 

100.    Назвіть нормативи режиму праці та відпочинку державних службовців.

101.    Проаналізуйте зміст праці державних службовців.

102.    Охарактеризуйте  етапи  дослідження  витрат робочого  часу державних службовців.

103.    Як   визначається   рівень   продуктивного   використання   робочого часу державних службовців?

104.    Чим   регламентується   і  який   порядок  надання   відпусток державним службовцям?

105.    Охарактеризуйте види відпусток, які надаються державним службовцям.

1.      Як визнається тривалість щорічних відпусток державних службовців?Бублик Г.В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Г.В. Бублик. - К.: Київський національний економічний університет, 2005. - 20 с.

2.      Василевська Т.Е. Етичні аспекти взаємовідносин між колегами у професійних колективах державних службовців: Зб. наук. пр. НАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во НАДУ. - 2004. - Вип. 2. - С. 150-158.

3.      Верех С.М. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kds.org.ua/blog/etika-povedinki-derzhavnih-sluzhbovtsiv-stan-problemi-i-shlyahi-ih-virishennya.

4.      Віноградська О.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник / О.М. Віноградська. - Харків: ХНАМГ, 2008 - 190 с.

5.      Вісловух А.М. Безпечні умови праці державних службовців на робочих місцях, обладнаних комп'ютерною технікою: Навч.-метод. розробка / А.М. Вісловух. -К.: НТК ДСЗУ, 2010. - 58 с.

6.      Гаєвський Б. Культура державного управління: організаційний аспект: [моногр.] / Б. Гаєвський, В. Ребкало. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 144 с.

7.      Гончарук Н.Т. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування: правові й функціональні аспекти / Н.Т. Гончарук, Л.Л. Трокопенко // Теорія та практика державного управління. - 2011. - №1 (32). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-1/doc/3/02.pdf.

8.      Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / О.А. Грішнова. - К.: Знання, 2004. - 535 с.

9.      Денищик О.І. Трофесійно-кваліфікаційні характеристики державних службовців / О.І. Денищик // Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Моногр. / Кол. авт.; За заг. ред. проф. О.Ю. Оболенського. -Хмелиницький: Тоділля, 1999. - С. 248-275.

10.  Державна служба в цифрах 2012. Інформаційне видання. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2012. - 22с.

11.  Добротворский И.Л. Самоменеджмент: Эффективные технологии: Практическое руководство для решения повседневных проблем / И.Л. Добротворский. - М.: Триор-издат, 2003. - 272 с.

12.  Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. Затверджено наказом Національного агентства України з державної службі від 13.09.2011 р. №11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/pro-dovidnik-tipovih-profesiino-kvalifikaciinih-harakteristi-doc85133.html.

13.  Дубенко С. Кадрова політика - ключове завдання посилення дієздатності держави: Зб. наук. пр. УАДУ. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - Вип. 2. - Ч.3. - С. 50.

14.Закон України „Тро державну службу" // Відомості Верховної Ради України. -1993. - №52. - Ст. 490.15.Закон України „Тро порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації": від 23.09.1997 № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№ 49. - Ст. 299.

16.Зінченко О.М. До питання професіоналізму в державній службі / О.М. Зінченко // Вісн. держ. служби України. - 2006. - № 1. - С.17-20.

17.  Кинан К. Самоменеджмент [пер. с англ. Л.В. Квасницкой] / К. Кинан. - М.: Эксмо, 2006. - 80 с.

18.  Кинан К. Управление временем [пер. с англ. О.И. Губренко] / К. Кинан. - М.: Эксмо, 2006. - 80 с.

19.  Кодекс поведінки державного службовця // Урядовий кур'єр. - 2000. -29 листоп. - № 222. - С.14-15.

20.  Козаков В.М. Трофесіоналізм як визначальна ціннісна ознака державного управління - ДУТТ 2007/2 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-2/txts/06квмvgs.htm.

21.  Колосок С.В. Формування іміджу установи в системі державного управління / С.В. Колосок // Актуальні проблеми державного управління: наук. зб. - Вип. ІІІ: наук. вид. - Одеса: АстроТринт, 2000. - С. 84-90.

22.  Конституція України (1996 р.). Конституція України: [із змін. та допов.] станом на груд. 2004 р. - Одеса: Негоціант, 2005. - 80 с.

23.  Концепція подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності" // Державне управління і політика: моногр. / В.В. Цвєтков, В.М. Селіванов, О.В. Скрипник. - К.: Абрис, 2006. - С. 311-325.

24.  Куйбіда В. Механізм взаємодії державної системи управління і органів місцевого самоврядування України / В. Куйбіда, Р. Фрис // Регіональна економіка. - 2003. - № 1. - С. 91-94.

25.  Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб / В.Я. Малиновський. -Луцьк: Вежа, 2000. - 558 с.

26.  Мельничук Я. Імідж державних службовців / Я. Мельничук // Буковинський вісник держ. служби та місцевого самоврядування. - 2011. - №1. - С.40-41.

27.  Могильний С.А. Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування / С.А. Могильний // Актуальні проблеми державного управління. - 2010. - №2. - С. 1-8.

28.  Моргенстерн Д. Тайм менеджмент. Исскуство планирования и управления своим временем и своей жизнью / Д. Моргенстерн. - М.: Издательство „Добрая книга", 2006. - 256 с.

29.  Нижник Н.Р. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект): Монографія / Нижник Н.Р., Олуйко В.М., Яцюк В.А. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка", 2003. - 300 с.

30.  Нижник Н.Р. Ділове спілкування у сфері державного управління / Нижник Н., Ташко Л., Олуйко В., Кіндзерський С. - Хмельницький: Толіграфіст, 2005. -195 с.

Нижник Н.Р. Системний підхід в організації державного управління: Навч.посібник / Нижник Н.Р., Машков О.А. - К.: УАДУ, 1998. - 160 с. 32.Оболенський   О.   Державне   управління,   державна   служба   і місцеве

самоврядування / О. Оболенський. - Хмельницький: Тоділля, 1999. - 570 с. 33.Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник / О. Оболенський. - К.:

КНЕУ, 2003. - 344 с. 34.Оболенський О.Ю. Державна служба:  Тідручник / О. Оболенський. - К.:

КНЕУ, 2006. - 472 с. 35.Олуйко В.М.   Троблеми формування регіональних лідерів в Україні на

сучасному етапі / В.М. Олуйко // Вісник НАДУ. - 2004. - № 4. - С. 349-354.

36.  Терсональный менеджмент: Учебник / С.Д. Резник и др. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 622 с.

37.  Толоження про Всеукраїнський конкурс „Триязна адміністрація": Тостанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 933 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uapravo.net/data2008/base20/ukr20798.htm.

38.  Толоження про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №747 від 20.09.1995 р., та зі змінами затверджено постановою Кабінету Міністрів України №627 від 11.07.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/747-95-%D0%BF.

39.  Толоження про формування кадрового резерву для державної служби. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №199 від 28 лютого 2001 р. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/199-2001 -%D0%BF.

40.  Точебут Л.Г. Организационная социальная психология: Учебное пособие / Л.Г. Точебут, В.А. Чикер. - СТб.: Речь, 2002.- 298 с.

41.  Триходько В. Інститут делегування повноважень як основа правових відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування / В. Триходько. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/Apdu_o/2009_1/R_4/Prihodko.pdf.

42.  Тро боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. 356/95-ВР // Травове регулювання діяльності державних службовців: у 2 т. / [А.В. Толстоухова, Т.В. Мотренко, В.І. Луговий та ін.]. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - Т. 1. - С.44-48.

43.  Тро доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування: Законопроект від 10 квітня 2008 р. № 2362 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// gska2.rada. gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32266.

44.  Тро Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. Затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби №11 від 13.09.2011 р. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://nads.gov.ua/control/publish/article?art_id=501533.

Тро запровадження Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець": Тостанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152   [Електронний ресурс].  - Режим  доступу: http://www.uapravo.net/data2008/base18/ukr18188.htm.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця