О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

Останнє має спиратися на головну складову будь-якої діяльності -професіоналізм, набуття якого можливо при вичерпному ознайомленні зі специфікою праці на державній службі, умілому використанні принципів її поділу та кооперування, вчасному та обґрунтованому делегуванні повноважень конкретним державним службовцям. Не меншу роль у цьому процесі мають відігравати якісно розроблені професійно-кваліфікаційні характеристики посад та посадові інструкції для кожної категорії працівників.

Ефективна організація та обслуговування робочого місця дозволять створити оптимальні умови для результативної праці, а раціональне використання робочого часу, впровадження обґрунтованого режиму праці та відпочинку будуть сприяти підвищенню продуктивності праці державного службовця. Раціонально здійснене планування у поєднанні з регламентованим професійним спілкуванням дозволить ефективно працювати зі службовими документами, результативно проводити наради та офіційні зустрічі, продуктивно розглядати звернення та вести прийом громадян. Важелями забезпечення високої результативності кожної з перелічених складових є контроль якості роботи, що має реалізовуватися шляхом щорічних оцінювань, атестацій, та стимулювання її діяльності.

Завершальним етапом формування позитивного іміджу державного службовця має стати досконале володіння мовою як головного інструмента і головної умови стійкості людської організації, користування нею на рівні усного й писемного ділового мовлення і знання державної української мови на рівні її фонетико-орфографічних, граматико-морфологічних, синтаксично-пунктуаційних і стилістичних норм та особливостей.

Розкриттю сутності перелічених питань і проблем присвячено дане видання.Змістовний модуль 2.08.01.

 

 

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО

СЛУЖБОВЦЯТема 1. МЕТА Й ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО

СЛУЖБОВЦЯ

 

1.1. Сутність, мета та принципи державної служби України

 

В Україні склалася й функціонує єдина державна служба, єдність якої забезпечується організаційними, правовими, кадровими та інформаційними засадами. Як зазначено в Законі України „Про державну службу", державна служба - це професійна діяльність осіб із практичного виконання завдань і функцій держави, які займають посади в державних органах та їхньому апараті і одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Особи, які здійснюють цю діяльність і мають відповідні службові повноваження, є державними службовцями.

У системі владних відносин державна служба виступає одним із головних елементів: вона об'єднує зусилля всіх гілок влади на формування цивілізованої держави і створює кадровий потенціал для роботи в органах державного управління. Державні службовці у зв'язку з цим покликані створювати умови для забезпечення й розвитку соціально-політичних і правових відносин громадян з державними інститутами. Отже, мета державної служби складається з двох соціально значимих напрямків:

1.     Формування суспільно-політичних і державно-правових умов для
забезпечення соціального розвитку держави й суспільства.

2.   Створення об'єктивної системи виявлення й підбору професіоналів для
служби в державному апараті.

Функції державної служби розкриваються в соціальних складових її діяльності, до яких належать:

забезпечення ефективного функціонування всіх гілок державної влади;

створення умов для виконання обов'язків посадовцями і сприятливого середовища для реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

Призначення державної служби полягає в тому, що через неї реалізується демократична сутність держави і позитивні тенденції життєдіяльності суспільства; зміцнюється державний апарат і його роль в суспільному розвитку. Державна служба, підтримуючи постійний зв'язок держави з суспільством, виступає головним засобом реалізації функцій соціальної держави.

Виходячи з цього, основним її завданням є підтримка соціальної спрямованості розвитку держави, що забезпечується:

охороною інтересів суспільства, прав і свобод людини і громадянина; досягненням і зміцненням цілісності держави; забезпеченням ефективної діяльності державних органів; демократизацією формування і діяльності державного апарату та ін.Державна служба побудована на таких принципах: відданого служіння народу України; демократизму і законності; гуманізму і соціальної справедливості; пріоритету прав людини і громадянина;

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; дисципліни  й  персональної  відповідальності  за  виконання службових обов'язків;

дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і реґіонального самоврядування;

дотримання прав підприємств, установ, організацій і об'єднань громадян. 1.2. Управління державною службою України

 

Державна політика у сфері державної служби визначається Верховною Радою України. Основними її напрямами поряд з визначенням цілей, завдань та принципів функціонування самого інституту державної служби, є забезпечення ефективної роботи всіх державних органів відповідно до їхньої компетенції.

Для проведення такої політики в життя створено Національне агентство України з питань державної служби (Нацдержслужба), яке є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Основними завданнями Нацдержслужби є:

участь у формуванні й реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби;

забезпечення функціонального управління державною службою;

розробка заходів щодо підвищення ефективності її діяльності, у тому числі координація та здійснення контролю за їхнім виконанням;

забезпечення методичного керівництва діяльністю кадрових служб з питань конкурсного відбору та атестації держслужбовців, щорічної оцінки виконання державними посадовцями покладених на них завдань, формування кадрового резерву для державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, здійснення заходів із запобігання корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

організація та координація заходів щодо проведення наукових досліджень з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

участь у проведенні адміністративної реформи;

організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління;

здійснення контролю за дотриманням визначених законодавством умов діяльності державної служби і права громадянина на державну службу;

дотримання єдиних вимог до професійної відповідності кандидатів на зайняття вакантних посад державних службовців;організація підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

розробка типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

Нацдержслужба України відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі заходи:

формує єдину державну політику і забезпечує її реалізацію у сфері державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;

бере участь у розробці проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України; у межах компетенції готує пропозиції до щорічних та позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для їхнього врахування особами, на яких поширюється дія Законів України „Про державну службу" і „Про службу в органах місцевого самоврядування";

проводить аналіз кількісного та якісного складу державних службовців, за результатами якого готує органам державної влади пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з кадрами;

веде облік даних державних службовців першої-третьої категорій посад та проводить моніторинг даних обліку державних службовців четвертої-сьомої категорій посад, що ведеться територіальними органами Нацдержслужби України;

здійснює методичне керівництво роботою, що проводиться з особами, які перебувають у кадровому резерві; аналізує пропозиції державних органів щодо формування кадрового резерву перед його затвердженням Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України або Кабінетом Міністрів України на посадах державних службовців; подає щорічно на розгляд Кабінету Міністрів України узагальнені матеріали моніторингу про можливості використання кадрового резерву з аналізом його якісного складу;

аналізує подані Апаратом Верховної Ради України списки народних депутатів України, строк повноважень яких закінчився або припинений достроково за особистою заявою про складання депутатських повноважень, і надає пропозиції щодо зарахування таких осіб до кадрового резерву для подальшого працевлаштування в установленому порядку;

складає та веде реєстр посад державних службовців, а також посад керівних працівників і спеціалістів державних органів, установ та організацій, які належатьдо категорій посад державних службовців;

здійснює заходи щодо вдосконалення механізму проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, щорічної оцінки виконання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань;

готує і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо внесення нових категорій державних службовців, у тому числі в органах місцевого самоврядування, що не зазначені в Законах України „Про державну службу" і „Про службу в органах місцевого самоврядування", до відповідних категорій посад;

видає керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій висновок про призначення на посаду та звільнення з посади керівника кадрової служби відповідного органу;

контролює в межах своїх повноважень дотримання вимог Законів України „Про державну службу" і „Про засади запобігання і протидії корупції", здійснює заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

узагальнює аналітичну інформацію, що надійшла від органів державної влади про дотримання державними службовцями вимог Законів України „Про державну службу" і „Про засади запобігання і протидії корупції" у частині подання відомостей щодо себе і близьких осіб про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, що подаються у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їхній основі нормативно-правовими актами, та подає її Кабінету Міністрів України;

проводить у встановленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України „Про державну службу", а також фактів порушення етики поведінки державного службовця;

забезпечує проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади, готує пропозиції щодо оптимізації структури та системи зазначених органів і подає їх у встановленому порядку Кабінету Міністрів України;

здійснює методичне забезпечення діяльності кадрових служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також методичне та консультативне забезпечення органів місцевого самоврядування з питань служби в цих органах;

вивчає потребу органів державної влади, органів місцевого самоврядування у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації їхніх працівників;

вносить пропозиції керівникам державних органів щодо скасування рішень, що суперечать законодавству з питань державної служби;

здійснює разом із зацікавленими органами заходи щодо стимулювання державних службовців;розробляє та вносить у встановленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення системи матеріального та соціально-побутового забезпечення державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування;

здійснює відповідно до законодавства функції управління об'єктами державної власності, що належать Нацдержслужбі України;

організовує та координує професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, бере участь у межах своїх повноважень у здійсненні контролю за якістю навчання;

бере участь у формуванні та розміщенні державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю або напрямом підготовки „державне управління" і контролює його виконання; укладає державні контракти з відповідними вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти і контролює їхнє виконання;

контролює у межах своїх повноважень формування державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та його виконання органами державної влади;

визначає разом з органами державної влади вимоги до навчальних закладів, що ведуть підготовку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, проводить у встановленому порядку відбір таких закладів, бере участь у межах своїх повноважень в їхньому ліцензуванні та акредитації, а також у сертифікації та погодженні освітньо-професійних програм підготовки і професійних програм підвищення кваліфікації;

визначає разом з іншими органами державної влади пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, сприяє направленню на навчання за кордон державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (у тому числі тих, хто буде навчатися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги), аналізує та веде облік відповідних відомостей;

видає журнал „Вісник державної служби України", збірники з довідковими, науковими та науково-методичними матеріалами з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

вивчає досвід діяльності у сфері державної служби інших держав, укладає в установленому порядку міжнародні договори про співробітництво з іноземними партнерами;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію проектів та виконання програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, у тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги;

спрямовує та координує діяльність із підготовки та виконання міжнароднихпрограм у сфері державної служби;

розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб для організації проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;

установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання щодо нагородження ними державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

забезпечує в межах своїх повноважень проведення державної політики у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

виконує інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Нацдержслужба має право: здійснювати контроль за виконанням Закону України „Про державну службу", інших актів законодавства з питань державної служби, вносити в установленому порядку пропозиції відносно скасування прийнятих центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, місцевими радами та їхніми органами рішень з питань державної служби, якщо вони суперечать чинному законодавству;

одержувати безплатно від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, місцевих рад та їхніх органів в разі потреби передбачені державною статистичною звітністю дані й інші необхідні матеріали;

здійснювати свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

створювати за погодженням із відповідними керівниками групи вчених, працівників центральних і місцевих органів для підготовки нормативних та інших матеріалів із питань державної служби;

залучати до виконання окремих робіт і до розробки окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, у тому числі на договірній основі;

одержувати інформацію, документи й матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їхніх посадових осіб;

створювати комісії та робочі групи, організовувати і брати участь у конференціях, семінарах і нарадах з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

користуватися державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку, іншими технічними засобами і відповідними інформаційними базами даних державних органів.

Накази Нацдержслужби України, видані в межах її повноважень, єобов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їхніми територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця