О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця проводиться шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах. Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на п'ять років. Результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав для просування по службі. Державним службовцям створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах та шляхом самоосвіти.

При   Президенті   України   діє   Національна   академія державного

управління - державний вищий навчальний заклад з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. Академія пропонує магістерську підготовку за напрямом „Державне управління" за 11 спеціальностями („Державне управління", „Управління суспільним розвитком", „Публічна політика та управління", „Регіональне управління", „Місцеве самоврядування", „Публічне адміністрування", „Державне управління у сфері охорони здоров'я", „Державне управління у сфері освіти", „Державне управління у сфері національної безпеки", „Електронне урядування", „Парламентаризм та парламентська діяльність") і 48 спеціалізаціями.

Професійне навчання - це процес підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, тобто, загальне систематичне зростання знань, навичок, умінь працівників, засвоєння ними нових організаційних ролей, підвищення мотивації, планування їхньої подальшої кар'єри, комунікаційних здібностей - обов'язкова і невід'ємна складова професійної діяльності. Професійне навчання складається з етапів:

визначення потреб;

формування бюджету навчання;

визначення завдань навчання;

визначення змісту програми;

вибір методів навчання;

процес навчання, вироблення професійних навичок і знань; оцінка результатів навчання. Професійним розвитком є процес підготовки державних службовців для виконання нових функцій, заміщення нових посад, реалізації нових завдань.7.3. Зарубіжний досвід оплати та стимулювання праці державних службовців

Успіх чи неуспіх економічних і соціальних перетворень без ефективної роботи державних службовців неможливий. Здійснення професійної діяльності державними службовцями потребує спеціальної підготовки, наявності необхідних знань, умінь і навичок для прийняття оптимальних, оперативних і перспективних рішень, інформаційного обслуговування та забезпечення сприятливих умов праці.

Трудова діяльність державних службовців - це надзвичайно складна сфера праці. Вона відзначається високим інтелектуальним, нервово-емоційним напруженням, дефіцитом рухомої активності, як правило, високою відповідальністю, ненормованим робочим днем, неритмічним навантаженням, непередбаченістю ситуацій і появи доручень тощо, не кажучи про стислі терміни. Така напружена праця державних службовців вимагає і відповідної оплати. Отже, одним із суттєвих факторів підвищення ефективності праці державних службовців та основних напрямів реформування державної служби є створення ефективної системи оплати праці державних службовців. При цьому зарплата має виконувати соціальну, відтворювальну, мотивувальну та регулюючу функції.

Розуміючи це, у країнах з розвинутою економікою на державну службу витрачається надзвичайно висока частка державного бюджету. Наприклад, у Франції ці витрати, як правило, перевищують 20% державного бюджету. Для порівняння - в Україні розмір цих витрат не перевищує 5%.

У державній службі країн ЄС використовуються різні системи оплати праці державних службовців. У деяких країнах ЄС державним службовцям формально платять менше, ніж у приватному секторі, однак державний сектор створює кращі умови щодо додаткових трудових преференцій, а в приватному секторі існує більша диференціація оплати праці залежно від якості виконаних робіт.

Державна служба в більшості країн ЄС завжди надавала працівникам постійні привілеї щодо гарантії зайнятості та пенсійного забезпечення. Традиційно державні службовці не отримували будь-якого матеріального заохочення за належне виконання своєї роботи. Логіка такого дисбалансу має свої історичні причини: служіння суспільству є з етичної точки зору вищим за приватні інтереси, відповідно, до державних службовців висуваються вищі моральні вимоги та привілеї. Тому заробітна плата розглядається як засіб підтримки та забезпечення життя державних службовців, а не як винагорода.

На початку ХХІ ст. ця традиція почала поступово зникати. Саме тому в країнах ЄС тепер державним службовцям платять не за надання послуг державі, а за якісно виконану роботу. Це, у свою чергу, означає відповідне зменшення їхніх привілеїв. Наприклад, протягом останніх десяти років у Франції та Бельгії вперше прибутки від професійної діяльності вищих посадових осіб майже зрівнялися з прибутками топ-менеджерів у приватному секторі.

Запровадження системи оплати праці залежно від якості виконаної роботи у країнах ЄС часто пов'язують із системою бонусів. Найчастіше система додаткових виплат є досить складною, а основна заробітна плата державнихслужбовців - низька відносно загальної суми виплат. Наприклад, у Латвії додаткові виплати досягають 50% від загальної суми заробітної плати, а в Литві -до 70%. Утім і в цих країнах досі відсутні чіткі критерії оцінювання якості виконуваних державними службовцями робіт, і надбавки виплачуються, як правило, за стаж і потенціал кар'єрного росту. У деяких країнах, навпаки, преміальні виплати не перевищують 3-5%. Загалом на рівні ЄС досі не відбулося узагальнення практики преміювання державних службовців за критерієм якості.

В Україні посадовий оклад державного службовця в структурі заробітної плати може становити від 70% (для молодших категорій посад) до 20% (у вищих категоріях) заробітної плати, усе інше - надбавки. Відповідно до статистичних даних, заробітна плата державних службовців в Україні в середньому трохи перебільшує 150 дол. США, що не досягає достатнього рівня. Саме тому в Україні в перспективі має бути запроваджено практику періодичного перегляду системи організації оплати праці державних службовців. При цьому залишається проблемою врегулювання диференціації заробітної плати державних службовців. Це стосується великих розбіжностей у рівнях заробітної плати різних державних відомств (різниця у 1,5-2 рази), що знижує мотивацію державних службовців та є способом „переманювання" кращих працівників із однієї структури до іншої. Наприклад, працівники Міністерства юстиції України мають удвічі більше надбавок, ніж працівники Міністерства праці та соціальної політики України.

Порядок нарахування заробітної плати державним службовцям в Україні регулюється занадто великою кількістю нормативно-правових актів (їх більше 55). Саме цими документами безсистемно визначено всі надбавки.

Одним із першочергових заходів є вдосконалення умов оплати праці державних службовців на основі введення єдиних умов оплати праці співробітників органів державного управління та встановлення оптимальних співвідношень у розмірах посадових окладів з урахуванням складності та відповідальності робіт, виконуваних державними службовцями одного організаційно-правового рівня. На першому етапі врегулювання системи оплати доцільно запровадити посадові оклади, які дадуть можливість довести їхню питому вагу до 50% і в цілому підняти заробітну плату державним службовцям на рівень оплати праці в приватному секторі. Крім того, система оплати має уніфікувати різницю в окладах і заробітних платах між місцевим та обласним рівнями та рівнем центральних органів виконавчої влади.

1.   Хоча в ЄС не існує уніфікованого підходу щодо стимулювання виконавської дисципліни державних службовців, у цілому аналіз європейського досвіду вказує на деякі спільні для країн ЄС риси організації державної служби. Це, зокрема, такі: планування, спрямоване на досягнення конкретного результату; контроль з урахуванням якості досягнутого результату; оцінювання персоналу на основі досягнутого результату та індивідуального внеску працівника; стимулювання виконавської дисципліни державних службовців шляхом забезпечення належних умов їхньої праці, кар'єрного просування, високого соціального рівня тощо. Система стимулювання виконавської дисципліни державних службовців в Україні поки що не відповідає таким вимогам.Визначте необхідність планування діяльності державних органів.

2.   Сформулюйте вимоги до планування діяльності державних службовців.

3.   Наведіть   і  охарактеризуйте   ієрархію  планування  діяльності державного службовця.

4.   Яких   принципів   дотримуються   при   здійсненні   планування діяльності державного службовця?

5.   Визначте   вплив   мовної  культури   на  професійну  діяльність державних службовців.

6.   Охарактеризуйте основні аспекти володіння мовою державними службовцями.

7.   Назвіть засоби підвищення мовної культури державних службовців.

8.   Охарактеризуйте принципи, на яких базується поняття мовної культури.

9.   Визначте основні показники мовної культури державних службовців у сфері усного ділового мовлення.

 

10.    Сформулюйте основні правила спілкування державних службовців.

11.    Наведіть поради для підготовки державних службовців до індивідуальної бесіди.

12.    Назвіть правила здійснення результативної телефонної розмови.

13.    Сформулюйте перелік запитань, якими можна скористатися при здійсненні бесід при прийнятті на роботу.

14.    Яким чином державному службовцю можна справити позитивне враження у процесі спілкування?

15.    Які вислови можуть поставити психологічні бар'єри в спілкуванні?

16.    Наведіть правила переконання співрозмовника.

17.    Сформулюйте практичні поради державним службовцям, які прагнуть стати ефективними керівниками.

18.    Визначте поняття і основні ознаки документа.

19.    Охарактеризуйте специфіку інформації, зафіксованої в документі.

20.    Наведіть та охарактеризуйте види діловодства.

21.    Визначте    необхідність    здійснення    належного    діловодства    та його вдосконалення.

22.    Назвіть аспекти діловодства.

23.    Визначте   місце   документування   у   процесі   здійснення управлінської діяльності.

24.    Назвіть основні елементи системи документації.

25.    Визначте основні завдання діловодної служби.

26.    Що передбачає інтенсифікація діловодства?

27.    Охарактеризуйте основні складові документообігу.

28.    Дайте визначення обсягу документообігу.

30.    29.            Визначте призначення контролю за виконанням документів в органах
державної влади.
Сформулюйте   сутність   поняття   „справа"   та   охарактеризуйте порядок формування справ.

31.    Охарактеризуйте види номенклатури справ, які використовуються у державній службі.

32.    Охарактеризуйте види документів за ознаками класифікації та групами.

33.    Визначте сутність і мету стандартизації та уніфікації документів.

34.    Сформулюйте основні етапи уніфікації та стандартизації документів.

35.    Виявіть необхідність трафаретизації текстів.

36.    Назвіть необхідність впровадження системи електронного документообігу.

37.    Визначте сутність та охарактеризуйте види електронних документів.

38.    Охарактеризуйте основні стадії життєвого циклу документа.

39.    Назвіть переваги електронних документів.

40.    Виділіть труднощі, які виникають при переході на безпаперову технологію роботи з документами.

41.    Сформулюйте     основні     принципи     побудови     електроних систем документообігу.

42.    Визначте сутність наради як однієї з найважливіших форм управлінської діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування.

43.    Охарактеризуйте види нарад.

44.    Наведіть характерні недоліки нарад.

45.    Що передбачає підготовка нарад?

46.    Охарактеризуйте основні етапи підготовки нарад.

47.    Визначте складові ефективного проведення наради.

48.    Визначте процедуру ефективного проведення офіційної (ділової) зустрічі.

49.    Наведіть  чинники,  які  рекомендовано  враховувати  під  час організації переговорів.

50.    Як відбувається організація зустрічі делегації?

51.    Наведіть права громадянина, який звернувся із заявою чи скаргою до органу державної влади чи місцевого самоврядування.

52.    Сформулюйте обов'язки органів державної влади і місцевого самоврядування при зверненні громадян із заявою чи скаргою.

53.    Які рішення, дії або бездіяльність можуть бути оскаржені в органах державної влади чи місцевого самоврядування?

54.    У якій формі може відбуватися звернення громадян до органу державної влади чи місцевого самоврядування?

55.    Охарактеризувати організацію роботи з розгляду звернень громадян.

56.    Сформулюйте призначення особистого прийому громадян.

57.    Визначте порядок прийому громадян в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

58.    Охарактеризуйте  форми  реєстрації  пропозицій,  заяв  і  скарг  та облік особистого прийом громадян.

59.    Визначте сутність та призначення банку реєстраційних даних.Назвіть мету оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань.

60.    Охарактеризуйте основні засади для оцінювання діяльності у державному секторі.

61.    Які функції виконує оцінювання діяльності у державному секторі?

62.    Сформулюйте найпоширеніші стандарти оцінювання діяльності у державному секторі.

63.    Визначте цілі проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями професійних обов'язків та покладених на них планових і позапланових завдань.

64.    Охарактеризуйте критерії та показники якості роботи державного службовця.

65.    Назвіть складові форми бланку щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань.

66.    Визначте сутність та призначення атестації державних службовців.

67.    Охарактеризуйте процедуру організації та проведення атестації державних службовців.

68.    Наведіть принципи й складові організаційного та методичного забезпечення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

69.    Які результати службової діяльності державних службовців не підлягають оцінюванню?

70.    Охарактеризуйте етапи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

71.    З яких елементів складається заробітна плата державних службовців?

72.    Визначте сутність заохочення та охарактеризуйте види заохочувальних заходів для державних службовців.

73.    В яких випадках до державного службовця застосовуються дисциплінарні стягнення?

75.    Яким чином відбувається підвищення рівня професійної компетентності
державного службовця?

76.    Визначте сутність та етапи професійного навчання державного службовця.

77.    Назвіть напрями і спеціальності Національної академії державного управління.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця