О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

78.    Наведіть фактори підвищення ефективності праці державних службовців та основні напрями реформування державної служби.

 

79.        Охарактеризуйте системи оплати праці державних службовців в країнах Європейського Союзу.

1.      Сформулюйте першочергові заходи з вдосконалення умов оплати праці державних службовців.Буяльський Б.А. Як ми спілкуємося: Мовленнєвий етикет українського народу / Б.А. Буяльський, А.В. Оверчук. - Вінниця: Велес, 2001. - 96 с.

2.      Данкіна Л.С. Сучасна українська літературна мова (науковий стиль): Навч. посіб. / Л.С. Данкіна. - Х.: Вид-во ХДЕУ, 2002. - 124 с.

3.      Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осичанська. - К.: МАУП, 1999. - 208 с.

4.      Желюк Т.Л. Державна служба: навч. посібник / Т.Л. Желюк. - К.: ВД „Професіонал", 2005. - 576 с.

5.      Закон України „Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №47. - Ст. 256.

6.      Козієвська О. Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців: Автореф. дис. ... канд. наук: 25.00.03. - К., 2003. - 20 с.

7.      Кошова Л.С. Особливості інтерактивної моделі навчання / Л.С. Кошова // Нові горизонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. - Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-у, 2004. - С. 52­54.

8.      Логунова М.М. Соціально психологічні аспекти управлінської діяльності / М.М. Логунова. - К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. - 95с.

9.      Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. Серія видання „Бібліотека молодого державного службовця" / В.Я. Малиновський. -К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної с лужби, 2005. - 254 с.

10.Оболенський О.Ю. Державна служба: навч. посібник / О.Ю. Оболенський. - К.:

КНЕУ 2006. - 472с.

11.Олуйко В.М. Кадри в регіоні України: Становлення та розвиток: Монографія / В.М. Олуйко / за ред. Н.Р. Нижник та Г.І. Ленікова - К.: Наук. Світ, 2001. -150 с.

12. Пашко Л. Оцінювання службовців у державній службі Франції / Л. Пашко // Вісник УАДУ. - 2001. - № 4. - С. 380-386.

13. Плотницька І.М. Ділова українська мова у сфері державного управління: Навч. посіб. / І.М. Плотницька. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 192 с.

14.  Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань. Затверджено наказом Головного управління державної служби України №122 від 31.10.2003 р., зі змінами і доповненнями затверджено наказом Головного управління державної служби України №326 від 4.11.2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://golovdergzahist.com.ua/zagalnij_porjadok_ 23.12.09.html.Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань. Затверджено наказом Головного управління державної служби України №122 від 31.1012003 р., зі змінами №326 від 04.11.2009 р. [Электронный ресурс]. -Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1063-03.

15.  Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1922 від 28.12.2000 р. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1922-2000-%D0%BF.

16.  Про затвердження Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби №46 від 05.03.2012 р. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/z0710-12.

17.  Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Затверджено постановою Кабінета Міністрів України №1242 від 30.11.2011 р. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF.

18.  Проблеми та пріоритети удосконалення добору, розстановки й підготовки кадрів державного управління в Україні / В. Луговий, В. Князєв, В. Куценко, Г. Литвинов // Вісник УАДУ. - 2001. - № 4. - С. 5-19.

19.  Слюсаренко О. Планування кар'єрного розвитку як складова систем професійного удосконалення державних службовців США та країн Європи / О. Слюсаренко // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 10-річчю акад., м. Київ, 31 травня 2005 р.: у 2 т. / [за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва]. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - Т. 2. - С. 251-253.

20.  Слюсаренко О. Структура та компонентний склад, показники і критерії оцінювання професійної компетентності державного службовця як основи його кар'єрного розвитку / О. Слюсаренко // Вісник НАДУ. - 2006. - № 2. - С. 123­132.

Управління персоналом: навч. посіб. / [Л.В. Балабанова, О.В. Сардак]. - К.: Професіонал, 2006. - 512 с.

 

 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% до 1 року           Ш від 1 до 3 років    □ від 3 до 5 років    Ш від 5 до 10 років

CD від 10 до 15 років від 15 до 25 років понад 25 років

Рис. 1 - Структура чисельності державних службовців за досвідом праці на

державній службі18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0


17,0

 

 

 

15,0


 

16,0


17,7


 

□16,1

 

14,0


 

 

 

-.15,2

 

 

13,0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0


 

 

 

 

 

 

 

11,8


17,0

 

 

 

 

13,42005


2006


2007


2008


2009


2010 Роки—■— Плинність кадрів, % —о— Підвищення кваліфікації, % Рис. 2 - Динаміка плинності кадрів та підвищення кваліфікації державних

службовцівПримірний перелік загальних критеріїв та показників якості роботи
________________________ державного службовця___________________________

Критерії

Рівні якості виконання обов'язків та завдань

з/п

 

низький

задовільний

добрий

високий

1

2

3 4

5

6

1. Виконання обов'язків і завдань

1

Обсяг роботи, що

не відповідає

відповідає

повністю вкладається

перевищує сподівання,

 

виконується

очікуваному,

встановленому

в термін, має час на

виконує завдання

 

 

перевищується

терміну виконання

додаткове

постійно із скороченням

 

 

встановлений

 

опрацювання

терміну, виконує за цей

 

 

термін виконання

 

 

час додаткові завдання

2

Якість роботи

результати роботи

результати роботи

результатами роботи

результати роботи

 

 

потрібно постійно

майже не

можна користуватися

вищої якості, мають

 

 

принципово

потребують

 

інноваційний характер

 

 

виправляти

виправлень

 

вирішення питання

3

Планування

низький рівень

уміє організовувати

уміє організовувати

організованість і

 

роботи

планування робочого

свою роботу,

свою роботу, постійно

зібраність високі;

 

 

часу, допускаються

робота виконується

підвищує власну куль-

робота організовується

 

 

прояви безсистемних

із додержанням

туру планування; робо-

цілеспрямовано

 

 

кроків щодо

термінів (упритул з

та виконується раціо-

 

 

 

виконання завдань

ризиком порушення)

нально, з постійним додержанням термінів

 

2. Професійна компетентність

4

Професійні

знання поверхові,

володіє

володіє системними

володіє глибокими,

 

знання

не системні,

спеціальними

знаннями, здатний до

міцними і всебічними

 

 

професійні

знаннями,

розв'язання творчих

знаннями, має цілісне

 

 

завдання

достатніми для

завдань професійного

уявлення про систем-

 

 

самостійно

задовільного

характеру

ність; гнучкість

 

 

вирішувати складно

вирішення завдань професійного характеру

 

мислення дає змогу розв'язувати складні завдання теоретичного характеру в професійній сфері

5

Професійні

розвинуті

розвинуті

розвинуті та

забезпечує виконання

 

вміння і навички

недостатньо,

посередньо,

забезпечують

практичних завдань

 

 

потребує постійної

забезпечують

необхідний рівень

професійного характеру

 

 

сторонньої

необхідний рівень

самостійного

на високому рівні, має

 

 

допомоги

виконання професійних завдань при сторонній допомозі

виконання професійних завдань

можливість надати певні консультації іншому виконавцю

6

Уміння

важко зрозуміти,

взагалі легко

чітко і переконливо

логічно побудовані

 

формулювати

обмежений словнико-

зрозуміти,

викладає думки,

висловлення, влучний

 

точку зору (усно,

вий запас, документи

достатньо володіє

вільно володіє

вибір належної

 

письмово)

потрібно переробляти,

державною мовою,

державною мовою,

лексики та

 

 

робить помилки при

у документи

документи не

формулювань, у

 

 

оформленні

вносяться незначні

потребують

документах завжди

 

 

документів державною

зміни

виправлень

впорядковані, вільно

 

 

мовою

 

 

викладені думки

7

Готовність до дій,

здебільшого пасив-

працює з власної

проявляє ініціативу,

ініціативний, творчо

 

ініціатива

ний, безініціативний,

волі, виявляє

активний, не

відноситься до вирі-

 

 

елементи творчого

ініціативу,

позбавлений творчого

шення практичних

 

 

підходу до справи не

активністю і

ставлення до справи;

завдань, здатний

 

 

проявляються;

творчим

наполегливий

генерувати обґрун-

 

 

потребує постійного

ставленням до

 

товані ідеї та пропо-

 

 

спрямування до

справи не

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця