О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

6.      Ділова українська мова: Навч. посіб. / О.Д. Горбул, Л.Г. Галузинська, Т.І. Ситник, С.А. Яременко: За ред. О.Д. Горбула. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2001. - 226 с.

7.      Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. - Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО", 2004.

 

-     480 с.

8.      Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / Зубков М. - Х.: Торсінг, 2001.

-     384 с.

9.      Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. - К.: Вища школа, 1977. - 294 с.

10.  Коваль А.П. Ділове спілкування / П. Коваль. - К.: Либідь, 1992.- 279 с.

11.  Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. - К.: Либідь, 1990. - 304 с.

12.  Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів / А.Ф. Марахова. - К.: Наукова думка, 1981. - 140 с.

13.  Мозговий В.І. Ділова українська мова в державному управлінні. Курс професійного спілкування: [навч. посібник для слухачів магістратур державного управління] / В.І. Мозговий. - Донецьк: Технопарк ДонДТУ „УНІТЕХ", 2005. - 584 с.

14.  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. [навч. посібник для студентів] / В.І. Мозговий. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 592 с.

15.  Молдованов    М.І.    Сучасний    діловий    документ    /    М.І. Молдованов,

1.    М. Сидорова. - К.: Техніка, 1992. - 399 с.

16.  Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. - К.: Довіра, 1996. - 797 с.

17.  Орфографічний словник української мови: Близько 114 000 слів / За ред. С.І. Головащука і В.М. Русанівського. - К.: Наукова думка, 1975. - 856 с.

18.  Паламар Л.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. - К.: Либідь, 1998.- 294 с.Плотницька І.М. Ділова українська мова у сфері державного управління: Навч. посіб. / І.М. Плотницька. - К.: Вид-во УаДу, 2000. - 286 с.

19.  Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навч. посіб. / І.М. Плотницька. - К.: Міленіум, 2003. - 254 с.

20.  Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навч. посіб. / І.М. Плотницька. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 256 с.

21.  Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: [навч. посібник] /

0.   Пономарів. - К.: Либідь, 2008. - 240 с.

23.  Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ / Ю.К. Редько. - К.: Радянська школа, 1969. - 255 с.

24.  Російсько-український словник: Близько 37 тис. слів / Д.І. Ганич, І.С. Олійник.

 

-     К.: Радянська школа, 1976. - 880 с.

25.  Український   орфографічний   словник:   близько   172 000   слів   / уклали: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко, Г.М. Ярун; за ред. В.Г.Скляренка.

-     К.: Довіра, 2008. - 983 с.

26.  Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ін-т української мови. - К.: Наукова думка, 2003. - 240 с.

27.  Універсальний   довідник-практикум   з   ділових   паперів   /   С.П. Бибик,

1.    М. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.

-     399 с.

28. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник / С.В. Шевчук. - К.:

Літера ЛТД, 2002. - 480 с.ДОДАТКИ ДОДАТОКА Фонетичний мінімум. Норми наголосу

 

Правильний варіант

Неправильний варіант

1

2

агрон' омія

агроном' ія

б'уде, б'удемо

буд'е, буд'емо

бюлет' ень

бюлетень

валов' ий

в' аловий

везт' и

в' езти

вест' и

в' ести

вим' ога

в' имога

в'ипадок, в'ипадком, але присл. і вставне сл. вип'адком

вип' адок

відб' иток

в' ідбиток

в' ідомість (документ)

від' омість

в' ільха

вільх' а

в' исоко

високо

водн'очас

водноч' ас

глиб' око

гл' ибоко

г' остей

гост' ей

гр' ошей, гр' ішми і грош' има

грош'ей, грішм'и

дзв' онить

дзвон' ить

діал'ог

ді' алог

добов'ий

добовий

докум' ент

док' умент

доп' ізна

допізн' а

д'ошка

дошк'а

експ' ерт

'експерт

жив' опис

ж' ивопис

завд' ання

завданн'я

зокр'ема

зокрем'а

зарпл' ата

зарплатн'я

їдк' ий

' їдкий

каж'у

к'ажу

катал' ог

кат' алог

кауч'ук

к' аучук

кварт' ал

кв' артал

к' інчити

кінч' ити

кістков' ий

кістк' овий

контракт' овий

контр' актовий

котр' ий

к' отрий

листоп' ад

лист' опад

літоп' исний

літ' описний

м' аркетинґ

марк' етинґ

м' енеджмент

менеджм' ент

метал' ургія

металург' ія

навч' ання

навчання

нап' ій

н'апій

'обшир

обш'ир

один' адцять

од' инадцять


1

2

некрол' ог

некр' олог

нест' и

н' ести

нов'ий

н'овий

носк' ий

н' оский

пер' епис

п' ерепис

пиш'у

п' ишу

п' ідемо

під' емо

п'одруга

подр'уга

п'оказ

показ

п' омилка

пом' илка

пом' овчати

помовч' ати

по-тв'оєму

по-тво' єму

п' отім

пот' ім

принест' и

прин' ести

пр' иріст

прир' іст

пр'иятель

при'ятель

пр' оріз

проріз

пр' остий

прост' ий

р' ешето

решет' о

різк' ий

різкий

р' озбрат

розбр' ат

р' озвідка

розв' ідка

рук' опис

р'укопис

русл' о

р'усло

сер' едина

серед' ина

стар' ий

ст' арий

ст' оляр

стол'яр

т' игровий

тигр' овий

ц' ентнер

центн' ер

цілодобов' ий, але ціледоб' ово

цілодобовий

черств' ий

ч' ерствий

чотирн' адцять

чот' ирнадцять

шовковий

шовковий

ш' остий

шост' ий

щ' ипці

щипц'і

ясеновий

'ясеновий

ДОДАТОК Б Орфографічний мінімум. Слова, правопис яких зазнав змін згідно з новими правилами 1993 р.

 

Українська мова

Російська мова

Аарне

Аарне

аґрус

крыжовник

Аддис-Абеба

Аддис Абеба

Адріатика

Адриатика

Айзенах

Эйзенах

Алжир

Алжир

Америка

Америка

Антарктида

Антарктида

Антарктика

Антарктика

Аньолек

Анёлек

Аргентина

Аргентина

Арктика

Арктика

Ассирія

Ассирия

Атлантида

Атлантида

Атлантика

Атлантика

Африка

Африка

Балтика

Балтика

бароко

барокко

безідейний

безыдейный

Бастилія

Бастилия

беладона

беладонна

бравісимо

брависсимо

Бразилія

Бразилия

Біблія

Библия

Бог

Бог

Божа Мати

Божья Мать

Благовіщення

Благовещенье

Бразилія

Бразилия

Братислава

Братислава

брошура

брошюра

Вавилон

Вавилон

Вайєль

Вайель


1

2

Вайян

Вайян

Ван-Дейк

Ван-Дейк

ват

ватт

Ватт

Ватт

Ватикан

Ватикан

Вашингтон

Вашингтон

Великдень

Пасха

Великий піст

Великий пост

Великобританія

Великобритания

Верховна Рада України

Верховная Рада Украины

Вірджинія

Виргиния

Віші

Виши

Вотсон

Уотсон

В'яземський

Вяземский

В'яльцева

Вяльцева

В'ячеслав

Вячеслав

гаазький

гаагский

ґава

ворона

ґазда

хозяин

Гамбурґ

Гамбург

ґатунок

сорт

ґвалт

шум

ґвалтувати

насиловать

Ґданськ (і Гданськ)

Гданск

Гельсінська спілка

Хельсинский союз

Генсьорський

Генсиорский

Ґетеборг

Гётеборг

ґрупето

группетто

Гемпшир

Гемпшир

Ґібралтар

Гибралтар

герцоґ

герцог

ґето

гетто

Голембйовський

Голембиовский

ґрати

решётка

Ґренландия

Гренландия


1

2

ґречний

вежливый

ґринджоли

деревянные сани

ґрунт

грунт

ґудзик

пуговица

ґун

гунн

дезінформація

дезинформация

Ден Сяопін

Ден Сяопин

Державна дума

Государственная Дума

дзиґа

юла

диякон

дьякон

Дідро

Дидро

Дон Жуан

Дон Жуан

Дон Кіхот

Дон Кихот

дон Педро

дон Педро

Единбург

Эдинбург

Євангеліє

Евангелие

Єгипет

Египет

Ємен

Йемен

єна

иена

Єна

Йена

єпископ

епископ

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця