О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

Який належить певній особі.

Який стосується окремої людини. Той, що виділяється, неординарний.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення  слів (у перших двох випадках під впливом рос. личный)


1 2

3 4

Первинний   (первинна продукція; організація; ознака, якість) Первісний  (стан,  первісна епоха; задум, матеріал, форма)

Початковий,   що   з'явився раніше вторинного; початкова ланка якоїсь структури. Який існував у найдавніші періоди; існував спочатку.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія під   впливом рос.

первичный

Передусім (Передусім скажемо про те, що...)

У першу чергу.

Написання слова окремо

Міжмовна синоні­мія від рос. прежде всего

Писемний       (писемна форма мовлення, писемна людина) Письмовий (твір)

Абстрактні, процесуальні поняття. Конкретні, визначені поняття.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. письменный

Повноваження (строк повноважень продовжено)

Уповноваження (за

уповноваженням райвиконкому відряджається)

Права певної особи на дії від імені когось.

Надання якійсь особі прав діяти від імені когось або чогось.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Позбавити (прав, громадянства) Позбавитися (аварійного стану) Позбутися (поганого працівника)

Відібрати щось у когось.

Запобігти чомусь, попередити щось

неприємне.

Звільнитися, врятуватися від чогось, уникнути      чогось неприємного, втратити когось, щось.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Показник (економічний, можливостей)

Покажчик  (дивись  покажчик на останній сторінці звіту)

Наочне вираження чогось (у цифрах, графічно); те, з чого можна судити про розвиток і хід певного явища. Напис, стрілка, що вказує на щось; до­відник.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Привид (війни, минулого) Привід (для суперечки)

Те, що ввижається.

Підстава для якоїсь негативної дії.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Рахувати (рахувати до десяти) Вважати (Явважаю, що...) Підлягати обліку (зняти з обліку)

Називати       числа       у певній послідовності, визначати кількість. Робити якийсь висновок, визнавати. Реєстрація з занесенням до чогось.

Уживання слів

рахувати, облік у нетипо­вих значен­нях: Я рахую, що; З обліком того, що.

Міжмовна полісемія і    паронімія під впливом  рос. счи­тать, учитывать

Робітник (з електрозварювального цеху)

Робочий (робоча людина, сила) Працівник    (апарату управління, села, заводу)

Той,    що    працює    фізично на робітничих підприємствах. Який живе зі своєї праці. Той, що працює; співробітник.

Взаємозаміна слів

Нерозуміння значення паронімів робітник, робочий під   впливом рос. рабочий і синоніма працівник

Сварка, свара (між людьми) Зварювання (конструкцій)

Взаємні непорозуміння. З'єднання елементів через розігрів.

Уживання слова свака у значенні

зварювання

Міжмовна омонімія від рос. сварка

Свідоцтво  (авторське, метричне; про освіту) Посвідчення (особи)

Офіційний        документ, який підтверджує якийсь факт. Документ, який посвідчує особу.

Взаємозаміна слів

Паронімічне збли­ження слів під впли­вом міжмовного синоніма

свидетельство

Спиратися    (на   досвід, знання, уміння)

Опиратися (всьому новому)

Використовувати щось як опору. Чинити опір, не піддаватися.

Взаємозаміна слів

Нерозуміння значення префіксів

Спільно з (виконкомом)

Сумісно          (працювати за

сумісництвом)

Діяти разом. Заміщати когось.

Взаємозаміна слів

Міжмовна омонімія під   впливом рос.

совместно

Сполучення (слів) Сполучення (залізничне) Зв'язок (телефонний) Повідомлення (усне)

Зв'язок слів. Маршрут. З'єднання. Про події.

Взаємозаміна слів

Міжмовна омонімія під   впливом рос.

сочетание, сообщение, связь

Споріднений (споріднене слово) Родинний (родинні стосунки)

Те, що має спільний корінь, спільне походження.

Те, що пов'язане з сім'єю, родиною.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос.

родственный


_2_


4Становище (міжнародне становище, знайти вихід з цього становища, моє становище, офіційне становище) Положення („ Положеня про вибори", основні положення економічної теорії, вертикальне положення)

Стан (стан фінансів, стан справ, стан хворого, за станом на...) Стержень      (синій, червоний, загострений)

Стрижень (ідейний, колосовий)

 

Суворий (чоловік, батько, клімат, закон, режим, побут) Суровий   (сурова   нитка, пряжа, сурове полотно)

Обстановка, ситуація, обставини Уживання життя суспільства і людини.

 

Зведення правил і законів.

чогось   на певний

або Уживання

 

 

Сума якостей момент часу.

Деталь здебільшого з осьовою опорною частиною механізму. Головна частина чогось; серединна частина     чогось     у рослинному

організмі.___________________

для Уживання

пароніма

суровий

Вимогливий, несприятливий життя, дуже тяжкий. Грубий, небілений.


Міжмовна полісемія від рос. положение і нерозуміння значення понятійних синонімів становище, положення, стан в українській мові

під рос.

Міжмовна синонімія впливом

стержень

під рос.

Міжмовна синонімія впливом

суровыйТеперішній час (дієслова)

Сьогодні   (загострилися проблеми

екології)

Уживання

Граматична категорія.

Час, при якому відбувається дія у словоспо даний момент.


Міжмовна синонімія під впли­вом        рос. в

настоящее времяТощо


Об'єднання   в   систему   однорідних Написання
понять при перерахуванні.            слова окремо


Міжмовна синонімія від рос.

то естьЧастина   (невід 'ємна, органічна, апарата, двигуна, мотора, літака) Частка   (особиста,   моя; праці, провини)

чогось,   деталь Взаємозаміна

слів

Складна одиниця механізму, споруди. Внесок людини, народу, суспільства у загальну справу.


Міжмовна синонімія від рос.

частьЄ (Цей підручник є основним) Являється (образ заступника)


Засвідчення наявності у теперішньому Поширене
часі. використання
Ввижається комусь щось. другого
____________________________ варіанту


Міжмовна омонімія під   впливом рос.

является

 

 

 

акад. - академік вид. - видавництво від. - відділення в.о. - виконуючий обов'язки головн.н.с. - головний науковий співробітник гр. - громадянин грн. - гривня див. - дивись д.а. - друкарський аркуш д.г.-м.н. - доктор геолого-мінералогічних наук д.н.держ.упр. - доктор наук з державного управління Дн. - Дніпропетровськ доц. - доцент

д.пед.н. - доктор педагогічних наук

д.психол.н. - доктор психологічних наук

д.с.-г.н. - доктор сільськогосподарських наук

д. філол. наук д. філол. н.) - доктор філологічних наук

д.філос.наук д.ф.н.) - доктор філософських наук

д.ю.н. - доктор юридичних наук

зав. - завідувач

зам. - замісник

заст. - заступник

ім. - імені

і т.д. - і так далі

і т.ін. - і таке інше

і под. - і подібне

К. - Київ

к.н.держ.упр. - кандидат наук з державного управління коп. - копійка

канд. філол. наук к.філол.н.) - кандидат філологічних

наук

канд. філос. наук к. ф. н.) - кандидат філософських

наук

к.г.-м.н. - кандидат геолого-мінералогічних наук к.с.-г.н. - кандидат сільськогосподарських наук

М. - Москва

Мн. - Мінськ

напр. - наприклад

н.е., до н.е. нашої ери, до нашої ери

н.с. - науковий співробітник

о. - острів

обл. - область

оз. - озеро

пор. - порівняй, порівняйте

провідн.н.с. - провідний науковий співробітник

проф. - професор

п/с - поштова скринька

р. - рік; річка

р-н - район

рр. - роки

с. - село; сторінка

с.н.с. - старший науковий співробітник

СПб - Санкт-Петербург

с/р - сільська рада

ст. - станція, сторіччя

т. - том

та ін. - та інше

тов. - товариш

тт. - товариші; томи

Х. - Харків

член-кор. - член-кореспондентДОДАТОК Ж Особливості форм керування в документах

 

УКРАЇНСЬКА МОВА Завідувач чого?, але завідуючий чим? Загроза чого?, але погроза чим? Властивий кому?, але характерний для кого? Опанувати що?, але оволодівати чим? Сповнений чого?, але наповнений чим? Оснований на чому?, але заснований ким? Багата на що?, але славиться чим? Дорівнювати чому?, але рівнятися на що? Потребувати чого?, але вимагати від кого? Торкатися чого?, але доторкатися до чого?

 

РОСІЙСЬКА мова

УКРАЇНСЬКА МОВА

1

2

В полной мере

повною мірою

Подготовиться к

підготуватися до

Стремиться к

прагнути до

Предупреждать о (об)

попереджувати про

Думать о (об)

думати про

Заботиться о (об)

піклуватися про

Случилось по

трапилось через

Работать по (совместительству)

працювати за (сумісництвом)

Выполнять по (распоряжению)

виконувати за (розпорядженням)

Обратиться по (адресу)

звернутися на адресу

По приказу

за наказом

Согласно приказу

згідно з наказом

Соответственно приказу

відповідно до наказу

По возвращении

після повернення

По указанию

за вказівкою

По всем правилам

за всіма правилами

По инициативе

з ініціативи

Речь по вопросу

промова у питанні

По закону

по закону; за (згідно з) законом

Получать по счету

одержувати за (згідно з) рахунком

По нашей инициативе

з нашої ініціативи; (за) нашою ініціативою

Мероприятия по

заходи щодо, для, до

С 2000 по 2003 год

з 2000 по 2003 рік (до 2003 року)

По подозрению в чем

підозрюючи в чому; маючи підозру, що;

за підозрінням в чому

По многим причинам

з багатьох причин

По принуждению

з примусу

По моему адресу

на мою адресу

По заказу, предложению

на замовлення, пропозицію

По требованию

на вимогу

По его желанию

на його бажання

По праздникам

у свята

По ошибке, невнимательности

через помилку, необережність

По окончании, получении, рассмотрении, прибытии

після повернення, закінчення, одержання, розгляду, прибуття


1

2

По поводу чего

з нагоди чого

По всем направлениям

в усіх напрямках

Вызывать по служебному вопросу

викликати у службових справах

Комиссия по составлению резолюции

комісія для складання резолюції

Комитет по вопросам экономики

комітет у справах економіки

Называть по имени-отчеству

називати на ім 'я та по батькові

Отпуск по болезни

відпустка через хворобу

Исследования по экономике

дослідження з економіки

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця