О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

Национальный по форме

національний формою

Огромный по своим масштабам

величезний своїми масштабами

Старший по возрасту

Старший за віком

Проинформировать по телефону, почте

повідомити телефоном, поштою

Похожий по вкусу

схожий на смак

Кампания по выборам

кампанія по виборах

По март включительно

до березня включно

Поставить в пример

поставити за приклад

Ввести в состав

ввести до складу

Несмотря на, не глядя на

незважаючи на, не дивлячись на

Кружок для изучения

гурток для вивчення

Благодарить кого?

дякувати кому?

Снабжать чем?

постачати що?

Причинять что?

завдавати чого?

Нуждаться в чем?

потребувати чого?

ДОДАТОКИ

ДОКУМЕНТИ З КАДРОВО-КОНТРАКТОВИХ ПИТАНЬ

 

Містять інформацію про особовий склад підприємства, зафіксовану в заявах про прийняття, звільнення чи переведення на роботу, наказах про особовий склад, автобіографіях, характеристиках, контрактах, трудових угодах тощо.

 

АВТОБІОГРАФІЯ

Документ має незначний рівень стандартизації, є обов'язковим елементом особової справи. Головні вимоги - вичерпність відомостей і лаконізм викладу. Типова структура тексту - кожне нове повідомлення починається з абзацу.

Основні реквізити:

назва виду документа (посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле);

текст: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце народження (місто, село, селище, район, область, країна); відомості про навчання (з повним найменуванням всіх навчальних закладів); відомості про трудову діяльність (у хронологічній послідовності назви місць роботи і посад); відомості про громадську роботу (усі її види); стислі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти);

дата написання;

підпис автора.

Пам'ятайте! Надавайте перевагу безприйменниковим конструкціям: 2012 року, а не у 2012 році

 

Автобіографія

Я, Загоруйко Павло Дмитрович, народився 29 вересня 1977 року в м. Артемівську Донецької обл.

1980 року разом із батьками переїхав до м. Донецька, де 1984 року пішов до школи.

Після закінчення 1993 року 9 кл. середньої школи № 35 вступив до Донецького технічного коледжу. Після закінчення коледжу 1996 року вступив до Донецького національного технічного університету.

2001 року закінчив повний курс факультету економіки та менеджменту цього університету і отримав ступінь магістра економіки.

2004 року навчався в аспірантурі ДонНТУ за спеціальністю „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Цього ж року захистив кандидатську дисертацію і працюю старшим викладачем кафедри менеджменту і господарського права Донецького національного технічного університету. Кандидат економічних наук.

Одружений.

Склад сім'ї: дружина, Загоруйко Олександра Петрівна, 1978 р.н., лікар міської лікарні №1; син, Олександр, 2002 р.н.

12 жовтня 2004 року ПідписРЕЗЮМЕ

Документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні досягнення і набутки особистості. Структура резюме:

-   назву виду документа;

-   прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме; контакти (домашня, електронна адреси; телефон);

-   текст: мета складання резюме; досвід роботи; освіта; професійні уміння та навички; особисті відомості; додаткова інформація.

Основна вимога - вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. Варто дотримуватись таких правил:

-   чітке формулювання мети;

-   уживання якомога більшого числа фахових слів (іменників, бо дієслова не читаються), що відповідають посаді, яку ви хочете обійняти;

-   складання окремого резюме для кожного конкретного конкурсу;

-   вживання на початку речення активних дієслів типу організував, створив, керував, вивчав і уникання слів я, ми;

-   уникання відомостей про розмір заробітної плати й особистих відомостей, а також особистої фотокартки;

-   використання якісного паперу стандартного розміру;

-   зосередження уваги на великому досвіді роботи й набутих навичках за умови, якщо ви обіймаєте не надто високу посаду.

 

Резюме

Чухальов Олександр Володимирович

вул. Артема, 46, кв.43                                          тел.304-04-46; 099 756 66 87

м. Донецьк, 83050                                                 e-mail: oleksa_chuh@ukr.net

 

Мета: заміщення вакантної посади заступника головного редактора Закарпатської державної телерадіокомпанії.

Досвід роботи: Січень 2004 року - дотепер, телевізійний канал „Новий Донбас", тележурналіст і редактор:

-   підготовка і редагування авторських програм російською та українською мовами;

-   ведучий політичних та економічних програм.

Освіта:

1996-2000 - навчання на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій Донецького національного технічного університету. Кваліфікація: інженер-електронщик, бакалавр.

1999-2004 - навчання на факультеті журналістики Донецького інституту соціальної освіти. Кваліфікація: журналіст, спеціаліст.

Особисті відомості:1979 року народження, одружений.

Додаткові відомості: вільно володію англійською, українською та російською мовами; маю публікації в газетах і журналах; володію основами роботи телеоператора; маю навички роботи на комп'ютері.

Рекомендації будуть надані на вимогу.ХАРАКТЕРИСТИКА

Офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника, де дається оцінка його ділових і моральних якостей за підписами представників адміністрації. Характеристику пишуть (друкують) від третьої особи у двох примірниках, один з яких (копію) підшивають до особової справи.

Основні реквізити:

-     назва виду документа;

-     анкетні відомості особи, якій видається характеристика (прізвище, ім'я, по батькові, посада, рік народження, освіта);

-     текст, де зазначається, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх службових обов'язків, який має авторитет у колективі і рівень професійної майстерності;

-     дата складання;

-     засвідчення документа (підпис і гербова печатка установи).

Пам'ятайте!

Мати авторитет Брати участь

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Прокопенка Володимира Васильовича, інженера-енергетика АТ "Донецькобленерго", 1977р. народження, освіта - вища.

 

Прокопенко В.В. працює на посаді інженера-енергетика з листопада 2000 року після закінчення Донецького національного технічного університету

Службові інструкції виконує добросовісно. Має високий професійний рівень із питань експлуатації обладнання контролю й передачі електроенергії. Потребує покращення знань з англійської мови.

Підвищує свою кваліфікацію. Вільно володіє комп'ютером, застосовує його у своїй практиці.

Має авторитет у колективі, відповідально ставиться до громадських доручень. Брав участь у міжнародній програмі „Молодь проти наркотиків". Характеристика призначена для подання до конкурсної комісії.

13.04.2012

Директор АТ "Донецькобленерго"                                        О.І. Куликов

Головний інженер     М.С. ОстапчукЗАЯВА

Заява - це офіційне прохання особи чи організації, яке складається з метою реалізації прав або захисту інтересів. Заяви бувають особисті та службові, зовнішні і внутрішні. Особисту заяву пишуть власноручно в одному примірнику.

Документ складається з таких реквізитів:

-          адресат (назвав посади, повна назва установи, прізвище та ініціали керівника);

-          адресант (назва посади, прізвище, ім'я та по батькові, іноді адреса, телефон, паспортні відомості);

-          назва виду документа;

-          текст;

-          перелік додатків (якщо вони є);

-          дата;

-          підпис.

 

Ректорові Донецького національного університету проф. Мінаєву О.А.

студента Харківського національного університету Костенка Володимира Івановича

З а я в а

У зв'язку з переїздом моїх батьків до м. Донецька на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом ІІ курсу математичного факультету, спеціальність „Математика". Додаток:

1)    витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.;

2)    характеристика, видана Харківським національним університетом на 1 арк. в 1 пр.;

3)    свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;

4)    довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.

23.07.03 Підпис

 

 

НАКАЗ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Наказ щодо особового складу - це окремий вид розпорядчих документів, які регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, заохочення. Документ, як правило, містить тільки розпорядчу частину. Кожен пункт наказу розпочинається дієсловом у неозначеній формі, яке має значення вказівки: ЗАРАХУВАТИ.., ПРИЗНАЧИТИ.., НАДАТИ.., ЗВІЛЬНИТИ.., після якого ставлять двокрапку. Наступний рядок починається з прізвища, імені та по батькові працівника. Далі зазначається посада, назва структурного підрозділу та зміст дії. Після тексту розпорядчої частини зазначається підстава підготовки наказу (розпорядження).

Реквізити наказу:

-     назва підприємства, установи або назва посади керівника;

-     назва виду документа;назва місця видання наказу;

-     номер;

-     дата підписання;

-     заголовок до тексту;

-     текст;

-     підстава для складання;

-     підпис керівника підприємства (установи).

Наказ повинен мати позначення про безпосереднього виконавця (прізвище та ініціали, посада, номер телефону), а також візи посадових осіб, з якими погоджено проект наказу (їх кількість визначається керівником). Завізований проект наказу подається на підпис керівникові.

Після підписання наказ реєструється у книзі реєстрації наказів, що має таку форму:

-     номер наказу;

-     дата реєстрації;

-     короткий зміст;

-     ким підписано (прізвище, ініціали);

-     кому направлено (оголошено під розписку).

У груповому наказі, який передбачає декілька питань, їх розміщують у такій послідовності (прізвища працівників розміщують в алфавітному порядку):

-     прийняття на роботу (призначення на посаду);

-     переведення на іншу постійну роботу у межах даної установи;

-     звільнення з роботи;

-     надання відпусток;

-     заохочення;

-     стягнення.

 

Харківське акціонерне товариство „Електрон" НАКАЗ

12.02.2010                                              № 104-К                                           м. Харків

Про особовий склад

 

ПРИЗНАЧИТИ:

Павленко Олену Михайлівну на посаду економіста планового відділу з 15 лютого поточного року з двотижневим випробувальним терміном з окладом 2150 (дві тисячі сто п'ятдесят) грн. на місяць.

Підстава: заява Павленко О.М.

 

З наказом ознайомлена                                                     Проект наказу вносить ____

О.М. Павленко                                           начальник ВК

_ В.А. Пінчук

Генеральний директор

ВАТ „Електрон"                                (підпис)                                   С.П. Калягін

Проект наказу погоджено:

Головний бухгалтер Юрист

(підпис) П.Ю. Остапчук      (підпис) О.П. НікіфоровКОНТРАКТ

Це   особлива   форма  трудового   договору,   в   якому  умови   його дії встановлюються угодою сторін. Основні реквізити контракту:

-     назва виду документа зі стислим обґрунтування його призначення (який контракт);

-     дата й місце підписання;

-     орган, що наймає працівника;

-     посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кого наймають;

-     текст;

-     підписи сторін;

-     печатка.

 

КОНТРАКТ

(типова форма контракту з працівником, затверджена наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994р, №23, яка не поширюється на керівників підприємств державної форми власності)

 

Місто                                                                                                      "___ "р.

 

(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім 'я, по батькові громадянина-підприємця) в особі власника або уповноваженого органу (посада, прізвище, ім 'я, по батькові), далі Роботодавець, з одного боку, і громадянин (прізвище, ім'я, по батькові), далі Працівник, з іншого боку, уклали контракт про таке:

Працівник (прізвище, ім'я, по батькові) приймається (наймається) на роботу (назва структурного підрозділу підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо) за професією (посадою) (повна назва професії, посади) кваліфікацією (розряд, кваліфікація, категорія - запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад).

Працівнику встановлюється (не встановлюється) строк випробування (непотрібне викреслити) (тривалість строку випробування).

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.  Цей контракт  є строковим  трудовим  договором.  На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця