О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

2.  Терміном „сторони" позначаються роботодавець і працівник.

ОБОВ 'ЯЗКИ СТОРІН

4.         3.    За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу,
визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати
працівникові заробітну плату й забезпечувати умови, необхідні для виконання
роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.Працівник зобов'язується:
(зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівнем виконання норм і нормативних завдань, дотримання правил охорони праці, строків її виконання тощо).

5.             Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити її безпечні і нешкідливі умови, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці: (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо).

6.  Обов 'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці
із зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівникові за
роботу        в        небезпечних        і        шкідливих        умовах праці:

 

 

РОБОЧИЙ ЧАС

7.     Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8.     Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

 

 

(вказати необхідне)

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА

9.      За виконання обов'язків, передбачених контрактом, працівнику
встановлюється:

посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі________________ на

місяць або у розмірі______________ за годину роботи;

надбавка (доплата та інші виплати)

 

(вказати вид доплати, надбавок тощо)

у розмірі________________ % до тарифної ставки, посадового окладу).

10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових
поїздок йому встановлюється компенсація
___________________________

(вказати вид, розмір)

11.   Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
основна
_______ днів

додаткова____ днів

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі_______________

12.   Додаткові пільги, гарантії, компенсації:_________________________

(за необхідністю вказати, які з них надаються)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.    У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених
цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства та цього контракту.
14.   Суперечки між сторонами вирішуються в порядку, установленому
чинним законодавством.

15.   Інші умови:______________________________________________________

(за необхідністю вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р., №170)

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

16.   Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

17.   Цей контракт припиняється:

а)  після закінчення строку дії контракту;

б)          за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках,
передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України зі змінами,
затвердженими наказом Мінпраці України від
12.04.95 р., № 20) та цим
контрактом;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

18.     Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не
передбачені чинним законодавством:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

При розірванні контракту на підставах, не передбачених чинним законодавством, звільнення працівника проводиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19.    У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, у тому числі розірвання контракту працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюється відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові.

20.    Дострокове розірвання контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, здійснюється з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21.    За два місяці до закінчення строку чинного контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

22.     Строк дії контракту з_________________ до__________________________

Контракт  набуває  чинності з моменту  його  підписання сторонами

або______________________________________________________________________

(вказати випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин)

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

25.    24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:

 

 

 

(вказується перелік додатків, якщо вони є)

26.    Інші умови, пов 'язані зі специфікою праці:

 

АДРЕСИ СТОРІН

27.    Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по

батькові громадянина-підприємця_____________________________________________

Адреса________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок №______________________________________________

(№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в_____________________

28.    Відомості про працівника:

Домашня адреса:_______________________________________________________

Домашній телефон:_____________ Службовий телефон:___________________

Паспорт: серія__________ №_______ виданий "_____ "_______________________

 

(назвати орган, що видав паспорт)


Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

ТРУДОВА УГОДА

Трудова угода укладається між організацією і людиною, яка не працює в цій організації. Складається у кількох примірниках, один з яких знаходиться у виконавця.

Трудова угода містить такі реквізити:

-     назву виду документа;

-     дату й місце його складання;

-     перелік сторін, що уклали угоду;

-     зміст угоди із зазначенням обов'язків виконавця і замовника;

-     юридичні адреси сторін;

-     підписи сторін;

печатку підприємства або організації.ТРУДОВА УГОДАм. Донецьк


01 грудня 2012 р.Донецький національний університет в особі проректора з АГР Бондаренка В.І., що діє на підставі Статуту і далі йменується „Замовник", з одного боку, і громадянин Дондик Микола Іванович, паспорт серії ВВ, № 543310, виданий Пролетарським РВ УМВС України м.Донецька 12.03.93, що мешкає у м. Донецьку на вул. Петровського, 15, що далі йменується „Виконавець ", з другого боку, уклали угоду про наступне:

1. Предмет угоди

1.1.    Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи: установити пожежну сигналізацію з 24 до 29 грудня 2012 р. в головному корпусі ДонНУ за адресою: м.Донецьк, вул. Університетська.

1.2.    Замовник забезпечує Виконавця всім необхідним для виконання роботи, передбаченою цією угодою.

1.3.    На період виконання робіт Замовник забезпечує Виконавця проїзними
талонами у міськелектротранспорті,
____________________________

2. Розмір і порядок оплати

2.1.      За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцю 2000 (дві тисячі) гривень.

2.2.      Оплата здійснюється не пізніше 30 грудня 2012 р., а в разі дострокового виконання робіт - наступного дня після прийняття роботи, що фіксується в акті приймання робіт.

 

3.   Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань згідно з чинним законодавством.

4.   Дострокове розірвання угоди

4.1. У разі порушення однієї зі сторін зобов'язань за цією угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку, попередивши про це другу сторону за 2 (два) дні.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІНЗАМОВНИК


ВИКОНАВЕЦЬДонецький національний університет 83050, Донецьк-50, вул. Університетська, 24

Розрахунковий рахунок_______

МФО_______

Дондик Микола Іванович, паспорт серії ВВ, № 543310, прописаний за адресою: м. Донецьк, вул. Петровського, 15Проректор


В.І. Бондаренко


М.І. ДондикОСОБОВІ ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ За їхньою допомогою громадяни передають повноваження іншій особі щодо отримання документів, грошей, товарів; закріплюють свої права перед державою, установою, іншими особами (розписки, доручення та ін.).

 

ДОРУЧЕННЯ

Це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати обумовлені юридичні операції або одержувати матеріальні цінності.

Доручення поділяються на особисті й офіційні.

Обов'язковою умовою особистого доручення є наявність підпису службової особи та печатка установи, закладу або підприємства, що засвідчує підпис довірителя.

В офіційному дорученні повинні бути такі реквізити:

-     назва організації, яка видає доручення;

-     номер доручення й дата видання;

-     назва виду документа;

-     текст (посада, прізвище, ім'я та батькові особи, якій видано доручення; назва організації чи підприємства, від якого мають бути одержані матеріальні цінності; назва документа, що посвідчує особу одержувача цінностей (паспорт, посвідчення);

-     перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму;

-     термін дії доручення;

-     зразок підпису особи, якій видано доручення;

-     підписи службових осіб, які видали доручення;

-     печатка організації, що видала доручення.

Для багатьох доручень існують бланки, куди вписуються тільки конкретні дані, які завіряються підписом і круглою печаткою.

 

ЗАТ „Київстар", м. Київ, вул. Сосюри, 34

рахунок № 09876549444 у Печерському відділенні Промінвестбанку м. Києва

Доручення дійсне до 15 березня 2012 року

ДОРУЧЕННЯ

Дата видачі: 15 лютого 2012 року                                                                           м. Київ

Видане енергетику Москвітіну Олегу Васильовичу, паспорт ВА № 507596 від 16 червня 1997 року, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області.

На одержання в господарському управлінні за нарядом № 81 15.02.2012 товарно-матеріальних цінностей:

 

№№

Найменування цінності

Одиниця вим

Кількість (словами)

1.

Запобіжники

шт

Тридцять чотири

2.

Кабель мідний

м

Сорок

Підпис особи, яка одержала доручення засвідчуємо.

Директор                                                                                                 Л.В. Самойлова

Гол. бухгалтер       І.Г. ФещенкоДОРУЧЕННЯ

Я, Іванов Олег Петрович, асистент кафедри філософії, доручаю одержати належну мені зарплату за лютий 2012 року Шевчуку Івану Петровичу за його паспортом серії ВА № 553776, виданим Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 16 червня 1997 p., прописаним за адресою: Донецьк-00, Комсомольський проспект, б. 27, кв. 19.

У чому розписуюсь.

15 лютого 2012 р.

Підпис Іванова О.П. засвідчую.

Начальник відділу кадрів                                                             Л. С. Матвієнко

18.02.2012

ДОРУЧЕННЯ

Я, студент гр. АСК-97б, Каверін Віталій Андрійович, доручаю Мінаєву Сергію Юрійовичу одержати належну мені стипендію за лютий 2012 р. Доручення дійсне до 1 травня 2012 року.

 

5 березня 2012 р. Підпис

Підпис студента гр. ACK-97 б Каверіна В.А. засвідчую.

Декан радіофізичного ф-ту КНУ                                                      B.I. Бєльський

 

РОЗПИСКА

Це письмове посвідчення про передання й одержання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей.

Розписка пишеться тільки в одному примірнику. Ніякі виправлення в ній неприпустимі.

Якщо передається сума грошей, у розписці вказують адресу, номер і серію паспорта того, хто їх одержує. Грошові суми пишуться словами, а в дужках -цифрами. Підпис особи, що дає розписку, засвідчується нотаріальною конторою.

 

 

РОЗПИСКА

Я, Гарматський Андрій Анатолійович, електромонтер 5-го розряду ТЗЦ-4, одержав від майстра кранового господарства ТЗЦ-4 Жигайлова Петра Федоровича 10 (десять) наборів монтажного інструменту.

Підстава: наказ директора № 102 від 02.08.2012 р.

8 серпня 2012 р. (підпис)

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця