О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

Дієприслівник - називає додаткову дію, поєднуючи в собі дієслівні ознаки (вид) з прислівниковими (незмінюваність).

Діловий імідж державного органу і окремих посадовців включає в себе наявність навичок ділового (бізнесового) етикету та ефективність реалізації будь-яких відносин державного органу з іншими суб'єктами державного управління як на горизонтальному, так і на вертикальному рівнях.

Діловий стиль, активізуючи пізнавальну та професійну функції мови, задовольняє потреби суспільства в документальному оформленні актів державного, суспільного, політичного, економічного та виробничого життя й діяльності, ділових відносин між державами, організаціями, і стосунків між членами суспільства в офіційній сфері їхнього спілкування.Діловодство - це сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами.

Довідково-інформаційні документи (довідки, службові листи, протоколи, акти, доповідні та пояснювальні записки, оголошення, доповіді, звіти, плани робіт, телефонограми) містять інформацію про стан справ в організаціях, носять допоміжний характер, не обов'язковий для виконання.

Документ (з лат. documentum - повчальний приклад, спосіб ведення) -основний вид писемного ділового мовлення, що містить інформацію, „зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі". Документ - запис інформації, яка може бути використана як одиниця в документаційному процесі.

Документи з кадрово-контрактних питань містять інформацію про особовий склад підприємства, зафіксовану в заявах про прийняття, звільнення чи переведення на роботу, наказах про особовий склад, автобіографіях, характеристиках, контрактах, трудових угодах.

Документування - це регламентований процес запису інформації на різноманітних носіях за встановленими правилами, що забезпечує її юридичну силу, та спрямований на збереження всієї документації, що стосується основних напрямів і процедур роботи органу державної влади та прийнятих рішень, протягом такого часу, допоки ця документація становить цінність.

Документування управлінської інформації - створювання службових документів, змістом яких є управлінська інформація.

Дужки - парний знак-функція для відокремлення вставних речень або складних синтаксичних конструкцій, які граматично не зв'язані з основною інформацією (у межах художнього й публіцистичного стилів у таких випадках може ставитися і парне тире).

Електронний документ - це файл, що представляє змістовну інформацію, яка може бути використана, наприклад, для пошуку документа або віднесення його до тієї або іншої групи.

Етика державного службовця - це система норм поведінки, порядок дій і правил, взаємин і принципів державно-службових відносин, що є сукупністю найбільш придатних, глибоко усвідомлених і конкретизованих норм загальнолюдської моралі, які властиві даному суспільству.

Завдання - це нормативно визначена серія робіт або частина роботи, яка має бути виконана заздалегідь встановленим способом у заздалегідь обумовлені строки.

Заява - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.Заохочення - важливий засіб впливу на державних службовців і зміцнення службової дисципліни, що реалізується у формі заходів матеріального стимулювання, які застосовуються до державних службовців за сумлінне ставлення до своїх службових обов'язків.

Іменник - це самостійна частина мови, яка має значення предметності і відповідає на питання „хто? " або „що?".

Імідж - це образ, що формується у суспільній чи індивідуальній свідомості засобами масової комунікації і психологічного впливу.

Класифікація документів - це поділ документів на класи за найбільш загальними ознаками подібності або відмінності та формування на цій основі справ.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Коми - це парні знаки-функції для відокремлення частин, які повністю або частково відірвались від основного змісту речення.

Кооперування праці - це об'єднання працівників для спільної участі в одному або різних напрямах діяльності, пов'язаних між собою процесом праці.

Крапка з комою - знак-функція для роз'єднання різних за змістом інформацій, об'єднаних у безсполучникове складне речення (як правило, з одним неповним реченням).

Культура мовлення - це здатність використовувати оптимальні для конкретної ситуації мовні засоби.

Міркування - класична прерогатива службових або пояснювальних записок.

Мови національностей (термін „мови національних меншин" образливий для більшості і його краще уникати) - це мови компактного проживання громадян певної національності у певних територіальних межах.

Мовна норма - це сукупність загальновизнаних і обов'язкових для всього суспільства правил мовної комунікації, що відповідають соціальним тенденціям і системним особливостям розвитку конкретної мови в конкретний період її функціонування.

Морфема - найпростіший елемент слова, який має лексичне або граматичне значення.

Морфологія - це об'єднання однакових за морфологічною структурою слів у певні частини мови.

Нарада - це спосіб залучення колективного розуму до виробітку оптимальних рішень щодо актуальних і найбільш складних питань, що виникають на державній службі.

Національна мова - це тип національного мислення, спосіб передачі філософії і психології певного народу, який може реалізовуватися в різних мовних системах і витворах національної культури як формах вираження різними засобами національного мислетвірного процесу.Національне   агентство   України   з   питань   державної служби

(Нацдержслужба) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який створено для проведення єдиної державної політики та функціонального управління державною службою.

Опис робочих місць - перелік складу робіт, виконуваних на даному робочому місці, прав, обов'язків, ступеня відповідальності та рівня кваліфікаційних вимог до працівника.

Організаційно-розпорядча документація - підсистема управлінської документації, що забезпечує виконання організаційної та розпорядчої функцій управління.

Особові офіційні документи - це документи, за допомогою яких громадяни передають повноваження іншій особі щодо отримання документів, грошей, товарів; закріплюють свої права перед державою, установою, іншими особами (розписки, доручення та ін.).

Оцінювання - це потужний засіб, що виявляє саму сутність роботи організації та персоналу, дає можливість встановити наскільки ефективною є адміністративна діяльність, визначити наслідки і причини неефективних дій, перебудувати та відкоригувати управлінські та організаційні процеси діяльності.

Пароніми - слова, які мають подібне звучання, але не мають спільного лексичного значення.

Планування - вид управлінської діяльності, що спрямований на визначення перспективного стану об'єкта управління і сприяє формуванню орієнтирів його діяльності у майбутньому. Планування - головна частина всіх систем управління, процес, за допомогою якого система пристосовує свої ресурси до зміни зовнішніх і внутрішніх умов.

Повноваження - це обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля деяких її співпрацівників на виконання визначених завдань.

Поділ праці - це диференціація видів трудової діяльності між підрозділами організації, поділ трудового процесу на низку часткових функцій і операцій, спеціалізація працівників у процесі їх трудової діяльності.

Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посадова інструкція - це документ, що видається з метою регламентації організаційно-правового статусу працівника, його конкретних завдань та обов'язків, прав і відповідальності, а також забезпечує умови для його ефективної роботи.

Практичне діловодство - це загальний порядок виробництва справ у службових місцях згідно зі встановленими формами і за встановленими зразками ділових документів.

Прийменник - це службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями служить для вираження підрядних зв'язків між словами, вказуючина відмінок іменника або займенника (від кого? - родовий відмінок, в чому? -місцевий відмінок тощо).

Прийом відвідувачів - один із видів приватного ділового спілкування, за яким треба швидко оцінювати ситуацію, психологічні особливості відвідувача і намагатися створити атмосферу відвертості, неупередженості, доброзичливості для отримання повної інформації і правильного прийняття рішення.

Прикметник - це самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета і відповідає на питання „який? " або чий?".

Прислівник - незмінювана самостійна частина мови, яка характеризує дію, стан або ознаку дії і відповідає на питання „як?", „де?", „коли?", „куди?", „наскільки? ".

Промова - це усний виступ з висловленням певної інформації, що має вплинути на розум, почуття й волю слухачів.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також оприлюднюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Протокол наради - це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво вправі вимагати від співробітників виконання доручених їм завдань.

Професійне навчання - це процес підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, тобто, загальне систематичне зростання знань, навичок, умінь працівників, засвоєння ними нових організаційних ролей, підвищення мотивації, планування їх подальшої кар'єри, комунікаційних здібностей - обов'язкова невід'ємна складова професійної діяльності державних службовців.

Професійний розвиток - процес підготовки державних службовців для виконання нових функцій, заміщення нових посад, реалізації нових завдань.

Професіоналізм державного службовця - це передусім здатність державного службовця визначати з урахуванням умов і реальних можливостей найбільш ефективні шляхи та способи реалізації поставлених перед ними завдань у межах нормативно визначених повноважень.

Професійно-кваліфікаційна характеристика посади державного службовця - це нормативний документ, який встановлює науково обґрунтований перелік професійних завдань, обов'язків та повноважень державного службовця, вимоги до його професійної підготовки, освітньої кваліфікації і досвіду практичної роботи.

Пунктуація - це кодований синтаксичний виражальний засіб, що фіксує інформацію, передану невербальними засобами комунікації, за допомогою розділових знаків у писемній формі мовлення.

Регіональні мови - це мови, що не обов'язково входять до структуринаціональної мови, проте їх розуміє більшість громадян певного реґіону незалежно від національності (наприклад, польська мова на кордоні з Польщею).

Робоче місце - зона трудової діяльності одного або декількох працівників на обмеженій ділянці площі, оснащена необхідними засобами для виконання посадових обов'язків.

Розпорядчі документи - це документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність, оперативне керівництво у певній установі (постанови, розпорядження, накази із загальних питань, вказівки, ухвали, правові акти вищих органів управління).

Синтаксис - розділ граматики, який описує будову і способи поєднання слів у словосполучення й речення для передачі інформації.

Система документації - сукупність документів, взаємопов'язаних за ознаками походження, призначення, виду, сфери дії, єдиних вимог до їх оформлення.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Службова дисципліна - це стан суспільних відносин, що характеризується дотриманням державним службовцем вимог законодавства та належним виконанням покладених на нього службових повноважень.

Соціальний імідж - це уявний образ державного органу чи певного його працівника, що виникає в процесі виявлення соціального ефекту (суспільної корисності чи соціальної ефективності) від його діяльності.

Сполучник - це службова частина мови, яка з'єднує однорідні члени речення або речення.

Справа - це комплекс належно оформлених і згрупованих закінчених виробництвом документів службового характеру, що вміщує вичерпну інформацію стосовно вирішення конкретного питання.

Стандартизація - це встановлення єдиних норм та вимог, які пред'являються до документів.

Стилі - функціональні різновиди спільнонаціональної мови, які різняться типовими засобами залежно від сфери людського спілкування.

Телефонна розмова - найбільш розповсюджений у наш час спосіб безпосереднього обміну інформацією, який здійснюється на будь-якій відстані і може мати миттєвий результат.

Теоретичне діловодство - це наука, що викладає правила складення ділових паперів, актів і самих справ.

Терміни - це слова або словосполучення, які утворюються для точного вираження відомих у світі спеціальних понять, процесів, явищ, предметів і вживаються у специфічній сфері мовлення, а отже, вони прагнуть до інтернаціоналізації.Тире - знак, що передає інформацію наслідку, висновку, протиставлення (знак „розриву").

Трафаретизація - це засіб уніфікації текстів документів, який полягає в тому, щоб вся інформація, яка характерна для групи документів умовно поділилась на трафаретну або постійну, індивідуальну або змінну.

Уніфікація документів - це встановлення єдиного комплексу видів і різновидів документів для аналогічних управлінських ситуацій, розробка єдиних форм і правил складання, оформлення і створення трафаретних текстів.

Управлінська документація - система документації, що забезпечує виконання функцій управління.

Формування справи - це групування окремих документів відповідно до встановленої номенклатури.

Функції державної служби - це напрями її діяльності, що відображають її роль і призначення в суспільстві: забезпечення ефективного функціонування всіх гілок державної влади; забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів та обов'язків людини і громадянина.

Частка - це службова частина мови, яка передає ставлення мовця до викладеної інформації, що надає висловлюванню чи окремому слову певного смислового або емоційного відтінку.

Числівник - це самостійна частина мови, яка означає кількість або порядок предметів при лічбі і відповідає на питання „скільки?" або „котрий?".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця