О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

46.  Тро затвердження Загальних правил поведінки державного службовця. Затверджено наказом Головного управління державної служби України №58 від 23.10.2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 45. - Ст. 1971.

47.  Тро затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. Затверджено наказом Головного управління державної служби України №164, 08.07.2011 р., та зі змінами затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби №57 від 17.11.2011 р. // Офіційний вісник України. - 2011. -№61. - Ст. 2459.

48.  Тро затвердження Трограми запровадження управління якістю в органах виконавчої влади: Тостанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 614 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uapravo.net /data2008/base36/ukr36501.

49.  Тро затвердження Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 55 від 28.01.2005 р. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseut/ua-smepat.htm.

50.  Тро Комплексну програму підготовки державних службовців: Указ Трезидента України від 09.10.2000 р. № 1212/2000 // Травове регулювання діяльності державних службовців: у 2 т. / [А.В. Толстоухова, Т.В. Мотренко, В.І. Луговий та ін.]. - К.: НАДУ, 2004. - Т. 1. - С. 408-416.

51.  Тро порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №250 від 27.04.1994 р., та зі змінами затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1396 від 26.10.2001 р. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /250-94-%D0%BF.

52.  Тсихологічні особливості управлінської діяльності державного службовця в сучасних умовах: навч.-методич. посіб. / уклад.: С.М. Задорожна, Л.А. Чабак. -Чернігів: ЦТТК, 2009. - 14 с.

53.  Райт Г. Державне управління / Г. Райт. - К.: Основи, 1994. - 90 с.

54.  Сергеев Т.В. Менеджмент: Вопросы и ответы / Т.В. Сергеев. - М.: Юриспруденция, 1999. - 120 с.

55.  Сторожук І.Т. Тринцип делегування повноважень у місцевому управлінні / І.Т. Сторожук // Університетські наукові записки. - 2005. - №4 (16). - С. 231­236.

56.  Тимофієв В.Г. Методичні рекомендації на допомогу керівникам і працівникам органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / В.Г. Тимофієв. - Кіровоград: „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації", 2010. - 53 с.

Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник / О.А. Цуруль. - К.: КНЕУ, 2002. - 142 с.
Рис. 1


Динаміка чисельності посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців в Україні


52,08%



Неповна, базова вища освіта —□— Повна вища освіта Рис. 3 - Динаміка освітнього рівня державних службовців України

Рис. 5 - Структура чисельності службовців за категоріями посад

(станом на 01.01.2012 р.)ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, Законів України „Про державну службу" та „Про засади запобігання і протидії корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1.    Основні розділи Конституції України.

2.    Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).

3.    Форма правління в Україні (ст. 5).

4.    Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).

5.    Конституційний статус державної мови та мов національних меншин (ст. 10).

6.    Об'єкти права власності Українського народу (ст. 13, 14).

7.    Найважливіші функції держави (ст. 17).

8.    Державні символи України (ст. 20).

9.    Конституційне право на працю (ст. 43).

 

10. Конституційне право на освіту (ст. 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (ст. 49).

13. Обов'язки громадянина України (ст. 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (ст. 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).

16. Питання,   правове   регулювання   яких   визначається   та встановлюється виключно законами України (ст. 92).

17. Державний бюджет України (ст. 96).

18. Порядок обрання Президента України (ст. 103).

19. Повноваження Президента України (ст. 106).

20.  Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (ст. 107).

21.  Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).

22.  Повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 116, 117).

23.  Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).

24.  Статус прокуратури України за Конституцією України (ст. 121).

25.  Система судів в Україні (ст. 125).

26.  Основні засади судочинства в Україні (ст. 129).

27.  Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).

28.  Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (ст. 137).

29.  Повноваження Автономної Республіки Крим (ст. 138).

30.  Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).

31.  Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст. 143).

32.  Статус та повноваження Конституційного Суду України (ст. 147, 150).

33.  Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції (ст. 154). II. Питання на перевірку знання Закону України „Про державну службу"

 

1.    Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України „Про державну службу" (ст. 1, 2).

2.    Право на державну службу (ст. 4).

3.    Основні принципи державної служби (ст. 3).Основні напрями державної політики у сфері державної служби (ст. 6).

4.    Основні обов'язки державних службовців (ст. 10).

5.    Основні права державних службовців (ст. 11).

6.    Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (ст. 12, 16).

7.    Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (ст. 14).

8.    Присяга державних службовців (ст. 17).

 

10.    Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою

(ст. 22).

11.    Класифікація посад та ранги державних службовців (ст. 25, 26).

12.    Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (ст. 15, 18, 19).

13.    Просування по службі державного службовця (ст. 27).

14.    Кадровий резерв державної служби (ст. 28).

15.    Підстави припинення державної служби (ст. 30).

16.    Підстави для відставки державного службовця (ст. 31).

17.    Оплата праці державного службовця (ст. 33).

18.    Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (ст. 35, 36).

19.    Пенсійне забезпечення державних службовців (ст. 37).

20.    Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (ст. 38).

21.    Етика поведінки державного службовця (ст. 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції"

1.    Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (ст. 1).

2.    Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (ст. 4).

3.    Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (ст. 5).

4.    Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 6, 7).

5.    Обмеження щодо одержання дарунків та роботи близьких осіб (ст. 8, 9).

6.    Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10).

7.    Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (ст. 11).

8.    Фінансовий контроль (ст. 12).

9.    Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 13, 14).

 

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (ст. 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (ст. 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

(ст. 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (ст. 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (ст. 22).

15.            Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди,
завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного
правопорушення (ст. 25).
ДОДАТОК Б Зразок форми екзаменаційного білета

 

 

 

 

 

 

(найменування державного органу)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

 

(підпис) (прізвище, ініціали)
"___ "______________ 20__ року

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №                   

 

 

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних

службовців

1.    Питання на перевірку знання Конституції України.

2.    Питання на перевірку знання Закону України „Про державну службу".

3.    Питання на перевірку знання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції".

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.Зразок форми екзаменаційної відомості

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних

службовців конкурсною комісією


(найменування державного органу)
від
«____ »______________ 20___ року

Члени комісії: ____________________________________  ______________________

(підпис)                                            (П. І. Б.)

 

(підпис)                                            (П. І. Б.)

 

(підпис)                                            (П. І. Б.)

 

(підпис)                                            (П. І. Б.)

Секретар комісії _________________  _____________________________

(підпис)           (П. І. Б.)Кваліфікаційні вимоги до державних службовців згідно

„Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад

державних службовців"Посада держслужбовця 1

Кваліфікаційні вимоги

2_Директор департаменту

 

 

 

Заступник директора департаменту

 

 

Заступник директора департаменту -начальник відділу

 

 

Начальник самостійного

управління (самостійного відділу)


Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр

державного управління за відповідною спеціалізацією._________________

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій). Повна вища освіта відповідного професійного спрямування. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій). Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управлінням персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.Заступник начальника самостійного управління -начальник відділу

 

 

Начальник територіального управління


Повна вища освіта відповідного професійного спрямування. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій). Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.Начальник управління у складі департаменту, відділу у складі управління


Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.Продовження Додатку Г

 

Заступник начальника управління у складі департаменту, відділу у складі управління

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця