Автор неизвестен - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 1

Страницы:
1  2 

Вісник Донецького національного університету

Серія В. Економіка і право

ЗМІСТ

Економіка

Дергачов     В . О . Геополітична архітектура чорноморського регіону 7

Кровя к   А . Визначення ступеня подоби макроекономічного оточення в ГУАМ, Росії й Польщі в 1998 - 2006 роках 20

Румянцев     М . В         Медведева     М . І .    Дослідження системи  обслуговування з  ненадійним  приладом і

переналагодженням на початку періоду зайнятості 27

Паршиков О . М . Економічні проблеми туристичної галузі в Україні 33 Гавриленко   С . М       Дегтярьова   В . М       Солод   М . А .  Розробка державної стратегії підвищення

конкурентоспроможності продукції в умовах глобалізації 36

Лондаридзе   О . С .   Вуглеводневий грузинський транзит: стан та перспективи 46

Дудек   М       Мазуркевич   П . ГУАМ - перспективи європейської економічної інтеграції 58

Єрхов   А . Г . Інвестування електроенергетики Скандинавських країн у ході ринкових реформ у галузі 62

Журба   І . Є .   Динамічна структурно-функціональна модель транскордонного співробітництва на кластерних засадах 68

Корж   М . В .   Механізм аналізу результативності керування системою міжнародного маркетингу 76

Попов   В .   Економічний потенціал веб-послуг та сервісоорієнтованих архітектур 82

Череватський   Д . Ю . Кон'юнктура світових вугільних ринків та її вплив на вугільну промисловість України 87

Корчевська Л . О . Функціонування світового ринку праці на основі маркетингових досліджень 94 Мірошниченко   Е . А .   Аналіз маркетингових досліджень - основа для визначення конкурентних переваг туристичних

послуг та підвищення їх якості 103

Мироненко   Т . В         Шиянов   І . А . Зниження ризику втрат при плануванні виробництва 111

Аксельрод   М . В . Досвід соціально-економічних трансформацій нових країн-членів ЄС 121

Бєліченко   К . О . Особливості інтеграції України до європейської економіки за умов розвитку постіндустріальних процесів 127

Герасименко   І . А . Обгрунтування формування стратегії забезпечення економічної безпеки фармацевтичної галузі 135

Гончаревич   Л . Г . Податкова система як економічних регулятор міжнародної конкурентоспроможності країни 143

Калмикова   Н . М .   Визначення регіональної складової в інтеграційному процесі країни 149

Калюсь   О . О .   Інформаційні тенденції економічного розвитку: міжнародний, національний та комерційний рівні 154

Ку чай   О . В .   Міжнародний досвід організації діяльності торгово-промислових палат: інституційні аспекти 160

Малова   Т . І . Перспективи реалізації національної програми Форсайт (Foresіght) в Україні 167

Мордасов   О .   В . Соціально-економічний розвиток регіонів та організація його фінансування 171

Рафі   Алоєс   М . Експортно-імпортні операції країн Близького Сходу й Північної Африки 179

Савоськіна   О . М . Галузеві класифікації в економіці знань 187

Середа   Л . О . Моделювання життєздатних систем у вугільній промисловості на прикладі ДП "Селидіввугілля" 192

Тарасенко   Д . Л . Впровадження інформаційного моніторингу інноваційних процесів розвитку міста 199

Федотов   О . О . Основні концепції інноваційного розвитку: історичний аналіз 203

Юдковська   Д . Теоретичні основи створення конкурентної стратегії в компанії 208

Яковенко   О . О . Історичний огляд становлення інституту колективних трудових суперечок (конфліктів) 214

Медведкіна    Є . О        Ассіде    Л . Х .    Вплив ТНК на инвестиционно-инновационную діяльність України в

контексті глобалізації 220 Борщевський     В . В .    Чорноморсько-Балтійське   співробітництво   як   засіб   підвищення конкурентоспроможності

української економіки в умовах європейської інтеграції 225

Дорошенко   І . В .   Інтеграція банківського сектору України в світову фінансову систему 229

Іванова   О . В .   Україна на світовому ринку капіталу: проблеми та сучасний стан 238

Колмикова   Є . Аналіз міграційних процесів у Донецькому регіоні 243

Меша   О . В .   Конкурентні переваги України та її регіонів на світовому ринку технологій 249

Мешко   Н . П . Механізми державного впливу на розвиток високих технологій в провідних країнах світу 255

Мітюшкіна Х . С . Сучасні системи енергетичної безпеки в країнах світу 261 Молочко    І . М .   Механізми регулювання міжнародного інвестування в контексті глобалізації і інтернаціоналізації

фінансових ринків 269 Петров   А . О . Іноземний капітал на національному ринку банківських послуг в умовах фінансової глобалізації міжнародного

бізнесу 275

Синяєва   Л . В .   Проблеми договірного регулювання нормування праці в Україні 281

Снігова   О . Ю . Проблеми депресивних шахтарських міст: оцінка та напрями подолання 288

Туровцева І . Г . Розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації 293 Хаджинова    Г . П        Шанькіна    О . В        Лев    В . М .    Міжнародна економічна діяльність підприємств

Донецької області з країнами ЄС в 2007 році 298

Хаджинов   І . В       Яшин   О . О . Каспійські газ та нафта: видобуток та перспективи 301

Васіна   І . П . Аналіз становлення регіональних інноваційних систем в Україні 306

Чорноусова   М . О . Еволюція теорій внутрішньофірмового менеджменту ТНК в умовах транснаціоналізації 312

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

№2/2008

Фінанси

Бударіна Н . О . Вплив глобалізації на світовий фінансовий ринок і світову економіку в цілому 320 Андрєєва    В . Г        Шевцова    Я . А .    Взаємозв'язок категорій грошей і фінансів: новий погляд на дискусійну

проблему 328

Аванесова   І . Б .   Аналіз теоретико-методологічних аспектів інвестиційної діяльності суб'єктів міжнародного бізнесу 333

Ситнік І . В Шира Н . О . Вибір стратегії грошово-кредитної політики 340 Баранніков      В . В .     Синтез   комбінованих   імітаційно-оптимізаційних   моделей   кругообігу   оборотних активів

(синергитичний ефект) 347

Нікешина   Н . В . Сучасні тенденції розвитку ринку капіталу 350

Очерет А . Ю . Вдосконалення механізмів корпоративного управління боржника щодо порушення справи про банкрутство 355 Сьомік   В . А .   Програмно-цільові засади інвестиційно-інноваційного процесу у відкритих економіках в контексті сучасного

НТП 361

Дудка   О . І ,    Черних   С . С .  Концепція моделювання стратегії фінансового забезпечення інноваційної діяльності в

регіоні 369

Серьожнікова   О . В . Взаємодія України зі світовими фінансовими інститутами 374

Степанова   А . Е . Причини і наслідки глобалізації світового фінансового ринку 380

Право

Джабраілов   Р . А . Територіальна громада міста та місто у сфері господарювання 386

Дмитрієнко   Ю . М . Підходи до вивчення української масової правової свідомості 394

Валітов С . С . Конкурентне право: зміст, предмет і метод регулювання 402 Синєокий     О . В .    Організаційно-правові   й   медико-психологічні   особливості   одержання   оперативної інформації

спеціалізованою слідчо-оперативною групою з розслідування серійних сексуальних убивств за допомогою поліграфу та під гіпнозом 411 Фролов    Ю . М .,    Педан    В . І .   Деякі проблеми кримінально-правової відповідальності за протидію законній

господарській діяльності, як механізму гарантій економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні 420

Терзі О . С Колесник О . С . Генезис ідеї правової держави 425 Живко    З . Б .    Економіко-правові аспекти управління та захисту інтелектуальної власності в умовах інтеграції та безпеки

бізнесу 430

Борзих   Н . В . Особи, які допускаються до участі у кримінальній справі у якості захисника 437

Живко М . О . Специфіка формування вітчизняного законодавства у сфері захисту інформації 444 Лавріненко   О . В . Сучасна система правового та соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України:

напрями вдосконалення наукової термінології та питання нормативно-правової структуризації 450

Міхайліна   Т . В . Особливості кваліфікації злочинів, передбачених ст.361-1 Кримінального кодексу України 459

Селіванова   Т . В . Подвійна правова природа Національного банку України 464

Шевченко   О . М . Інновації в сфері праці персоналу ОВС 471

Ілларіонов   О . Ю .   Правове регулювання експорту та імпорту вугілля 476

Жуков   С . В . Загальна характеристика добровільної ліквідації підприємств 485

Олейніков   В . В .   Проблема кріпацтва у «Судженні про становище кріпосних селян...» депутата Я.П. Козельського 493

Наукове життя

Круглий стіл «Проблеми функціонування вугільної галузі й ринку вугілля» 497

Літня школа як одна з форм підвищення якості підготовки фахівців 505

Шляхи розвитку інтеграційних процесів між країнами Південно-Східної Європи в рамках ОЧЕС і ГУАМ 508

Вестник НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Донецкого ОСНОВАН В 1997 ГОДУ

национального университета

Серия В. Экономика и право №2/2008

СОДЕРЖАНИЕ Экономика

Дергачев   В . А . Геополитическая архитектура черноморского региона 7

Кровя к А . Определение степени подобия макроэкономического окружения в ГУАМ, России и Польши в 1998 - 2006 годах 20 Румянцев    Н . В        Медведева    М . И .   Исследование    системы    обслуживания   с    ненадежным прибором и

переналадкой в начале периода занятости 27

Паршиков А . М . Экономические проблемы туристической отрасли в Украине 33 Гавриленко     С . Н        Дегтярёва     В . М         Солод     М . А .     Разработка     государственной стратегии

повышения конкурентноспособности продукции в условиях глобализации 36

Лондаридзе   А . С .   Углеводородный грузинский транзит: состояние и перспективы 46

Дудек   М       Мазуркевич   П . ГУАМ - перспективы европейской экономической интеграции 58

Ерхов   А . Г . Инвестирование электроэнергетики Скандинавских стран в ходе рыночных реформ в отрасли 62

Журба   И . Е . Динамическая структурно-функцыональная модель транграничного сотрудничества на кластерной основе 68

Корж   М     В . Механизм анализа результативности управления системой международного маркетинга 76

Попов   В . Экономический потенциал веб-услуг и сервисоориентированных архитектур 82

Череватский   Д . Ю . Конъюнктура мировых угольных рынков и ее влияние на угольную промышленность Украины 87

Корчевская Л . А . Функционирование мирового рынка труда на основе маркетинговых исследований 94 Мирошниченко    Е . А .   Анализ маркетинговых исследований - основа для определения конкурентных преимуществ

туристических услуг и повышения их качества 103

Мироненко   Т . В .   ,   Шиянов   И . А .   Снижения риска потерь при планировании производства 111

Аксельрод М . В . Опыт социально-экономических трансформаций новых стран-членов ЕС 121 Беличенко    Е . Особенности интеграции Украины в европейскую экономику в условиях развития постиндустриальных

процессов 127 Герасименко   И . А .   Обоснование формирования стратегии обеспечения экономической безопасности фармацевтической

отрасли 135

Гончаревич   Л . Г .   Налоговая система как экономический регулятор международной конкурентоспособности страны 143

Калмыкова Н . М . Определение региональной составляющей в интеграционном процессе страны 149 Калюсь    О . О .    Информационные тенденции   экономического развития: международный, национальный и коммерческий

уровни 154

Ку чай   О . В .     Международный опыт организации деятельности торгово-промышленных палат: институциональные аспекты 160

Малова   Т . И .     Перспективы реализации национальной программы Форсайт в Украине 167

Мордасов   А . В . Социально-экономическое развитие регионов и организация его финансирования 171

Рафи   Алоес   М . Экспортно-импортные операции стран Ближнего Востока и Северной Африки 179

Савоськина   Е . Н . Отраслевые классификации в экономике знаний 187

Середа   Л . А . Моделирование жизнеспособных систем в угольной промышленности на примере ГП «Седидовуголь» 192

Тарасенко   Д . Л . Внедрение информационного мониторинга инновационных процессов развития города 199

Федотов   А . А      Основные концепции инновационного развития: исторический анализ 203

Юдковская   Д . Теоретические основы создания конкурентной стратегии в компании 208

Яковенко Е . А . Исторический обзор становления института коллективных трудовых споров (конфликтов) 214 Медведкина    Е . А        Ассиде    Л . Х .   Влияние ТНК на инвестиционно-инновационную деятельность Украины в

контексте глобализации 220 Борщевский   В . В .   Черноморско-Балтийское сотрудничество как способ повышения конкурентоспособности украинской

экономики в условиях европейской интеграции 225

Дорошенко   И . В .   Интеграция банковского сектора Украины в мировую финансовую систему 229

Иванова   О . В .   Украина на мировом рынке капитала: проблемы и современное состояние 238

Колмыкова   Е .   Анализ миграционных процессов в Донецкой области 243

Меша   О . В .   Конкурентные преимущества Украины и её регионов на мировом рынке технологий 249

Мешко   Н .   П . Механизмы государственного влияния на развитие высоких технологий ведущих стран мира 255

Митюшкина К . С . Современные системы энергетической безопасности в странах мира 261 Молочко   И . Н . Механизм регулирования международного инвестирования в контексте глобализации и интернационализации

финансовых рынков 269 Петров    А . О .   Иностранный капитал на национальном рынке банковских услуг в условиях финансовой глобализации

международного бизнеса 275

Синяева   Л . В . Проблемы договорного регулирования нормирования труда в Украине 281

Снеговая   Е . Ю . Проблемы депрессивных шахтерских городов: оценки и направления преодоления 288

Туровцева И . Г . Развитие финансового рынка в условиях глобализации 293 Хаджинова     Г . П         Шанькина     О . В         Лев     В . М .    Международная   экономическая деятельность

предприятий Донецкой области со странами ЕС в 2007 году 298

Хаджинов   И . В       Яшин   А . А . Каспийские газ и нефть: добыча и перспективы 301

Васина   И . П . Анализ становления региональных инновационных систем в Украине 306

Черноусова   М . А .   Эволюция теорий внутрифирменного менеджмента ТНК в условиях транснационализации 313

Финансы

Бударина Н . А . Влияние глобализации на мировой финансовый рынок и мировую экономику в целом 320 Андреева    В . Г        Шевцова   Я . А .    Взаимосвязь категорий денег и финансов: новый взгляд на дискуссионную

проблему 328 Аванесова   И . Б .  Анализ теоретико-методологических аспектов инвестиционной деятельности субъектов международного

бизнеса 333

Ситник И . В ., Шира Н . О . Выбор стратегии денежно-кредитной политики 340 Баранников    В . В .   Синтез комбинированных имитационно-оптимизационных моделей кругооборота оборотных активов

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа