А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

B.    Збільшенні нахилу бюджетної лінії;

C.    Паралельному зміщенні бюджетної лінії праворуч;

D.   Паралельному зміщенні бюджетної лінії ліворуч. Завдання

Вірні чи невірні твердження

2.    1. Загальна корисність завжди збільшується із зростанням споживання.Якщо гранична корисність зменшується, то й загальна корисність зменшується.

3.    Для визначення оптимального рівня споживання необхідно враховувати показники загальної корисності та цін товарів.

4.    Якщо Ви купуєте більше одиниць будь-якого товару, то Ваша гранична корисність зростає.

5.    Чим менший дохід споживача, тим вище розміщується його бюджетна лінія.

Відповіді до практикуму

Тести:

1.С; 2.С; 3.D; 4.А; 5.С; 6.D; 7.В; 8.D; 9.В; 10.С; 11.С. Завдання

1.    Невірно. Якщо гранична корисність має від'ємне значення, то загальна корисність зменшиться.

2.    Невірно. У цьому випадку загальна корисність, як правило, зростає. 3меншуватись буде приріст загальної корисності, тобто гранична корисність.

3.    Невірно. Правило максимізації корисності передбачає врахування цін товарів і показників граничної корисності.

4.    Невірно. Відповідно до закону спадної граничної корисності із
збільшенням споживання будь-якого товару гранична корисність
зменшується.

5.  Невірно. Бюджетна лінія при цьому розміститься ліворуч.

 

 

 

 

 

Глава 9. Попит і пропозиція в ринковому механізмі

1.      Попит та його детермінанти. Закон попиту. Цінова еластичність попиту.

2.      Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова еластичність пропозиції.

 

1. Попит та його детермінанти. Закон попиту. Цінова еластичність попиту

 

Основними елементами ринкового механізму саморегулювання є вільні ринкові ціни, що складаються в результаті взаємодії попиту і пропозиції наоснові конкуренції. Отже, ціни, попит, пропозиція і конкуренція є основними ланками ринкового механізму саморегулювання економіки.

На боці попиту знаходяться покупці, а на боці пропозиції - виробники (продавці) товарів та послуг. Вільна ринкова ціна виступає як економічний механізм координації і узгодження економічних інтересів як покупців, так і продавців і визначає їх економічну поведінку на ринку.

Механізм ринкового ціноутворення розкриває теорія попиту і пропозиції.

Попит (demand), як економічна категорія - це представлена на ринку потреба в товарах та послугах, забезпечена грошима покупців. Це кількість товарів, яку покупці бажають і можуть придбати в даний момент при певному рівні цін.

Графічно попит відображає залежність між ціною та величиною попиту. Величина попиту - та максимальна кількість товару, яку погоджуються придбати споживачі за певною ціною при певних умовах за одиницю часу.

Ціна попиту - це та найвища ціна, яку згодні заплатити споживачі за ту чи іншу кількість товарів.

Залежність величини попиту від факторів, що його визначають, називається функцією попиту. Перш за все величина попиту на товар визначається його ціною.

За інших рівних умов величина попиту на товар більша, чим нижча його ціна (і навпаки). Ця залежність називається законом попиту.

Функція попиту від ціни може задаватись трьома способами:

1.   Табличним;

2.   Графічним;

3.   Аналітичним.


Як приклад розглянемо таку залежність і задамо її табличним способом (таблиця 2) та побудувавши графік (рисунок 4).4

 

 

 

 

 

Q

 

10       20       30       40       50       60       70 80

 

 

Рисунок 4. Графік попиту

 

Аналітичним способом лінійна функція попиту може бути записана наступним чином:

Qd=a,b х P,

де Р - ціна за одиницю товару, Qd - величина попиту на товар, a,b- константи.

Зворотний зв'язок між ціною попиту та величиною попиту можна пояснити через аналіз таких факторів:

1.    Ціна є своєрідним бар'єром, який заважає споживачам купувати товар у необмеженій кількості. Зростання висоти цього бар'єру знижує можливість і бажання купувати даний товар.

2.    Закон спадної граничної корисності, який описує цю ситуацію, твердить, що всі наступні одиниці даного товару приносять споживачеві меншу корисність. Отже кожну наступну одиницю товару (збільшуючи величину попиту) споживачі погодяться купувати при умові, що ціна товару зменшуватиметься.

На більш високому рівні закон попиту можна пояснити ефектами доходу та заміщення. Ефект доходу говорить про те, що при нижчій ціні людина може купити більше даного товару, не зменшуючи при цьому закупки інших необхідних продуктів. Тобто наслідки від зниження ціни можна порівняти із наслідками від підвищення рівня доходів. Ефектзаміщення виражається у тому, що із зниженням ціни у споживачів з'являється бажання придбати дешевші товари замість аналогічних дорожчих. Наприклад, при зниженні цін на яловичину багато споживачів захочуть замінити нею більш дорожчу свинину, покупка якої не виглядає тепер такою привабливою.

Усі товари, які ми споживаємо, можна розділити на три групи: товари низької якості, нормальні та високої якості. Трапляються ситуації, коли при зростанні цін попит на один із видів товару теж збільшується або навпаки. Тобто порушується закон попиту.

Це стосується зокрема малоцінних або низькоякісних товарів (маргарин, низькоякісні цигарки, крупи, картопля тощо). Якщо такий товар має значну частку у структурі споживання, то зростання цін на нього призводить до підвищення величини попиту на нього. Ця ситуація називається ефектом Гіффена, а сам товар - товаром Гіффена, за іменем англійського економіста Френсиса Гіффена (1837 - 1910). Вважають, що Гіффен описав цей товар, коли спостерігав, як бідні сім'ї робітників збільшують споживання картоплі, незважаючи на те, що ціна на неї зросла. Крива попиту в такому разі має позитивний нахил.

"Ефект Веблена ", або "снобістський ефект " (за іменем американського вченого Торстейна Веблена). Підвищення цін на товари, які є засобом вкладення грошей (золото, коштовності, антикваріат), призводить до підвищення величини попиту на них. На престижні коштовні товари (хутряні вироби, одяг від відомих кутюр'є, дуже дорогі машини тощо) попит може впасти, якщо ціни на них зменшаться, тоді як багатий покупець купує ці товари передусім через престижні міркування, щоб продемонструвати оточуючим свій рівень доходу, власну елітність.

Покупці не схильні скорочувати покупки за збільшення ціни, якщо очікують найближчим часом нового зростання цін, тобто в разі ажіотажного попиту.

Цінова еластичність попиту

Еластичність попиту відображає те, в якій мірі із зміною ціни змінюється величина попиту.

Якщо Е - коефіцієнт еластичності, то:

Е<} > 1, якщо із зміною ціни на 1 % величина попиту змінюється більше ніж на 1%.

Е(} < 1, попит на товар нееластичний, якщо із зміною ціни на 1 % величина попиту змінилась менше ніж на 1%.Е(} = 1 - одинична еластичність, коли із зміною ціни на 1% величина попиту змінилась на 1%.

Загальна формула для визначення коефіцієнту еластичності буде такою:

Ed = AQ% ЛР%

де - значення коефіцієнта еластичності; ЛQ - зміна величини попиту у відсотках; ЛР   - зміна ціни у відсотках.

Зазначимо, що економісти домовились виражати коефіцієнт еластичності завжди додатнім числом, тобто нас цікавить його абсолютна величина, хоча насправді це число завжди від'ємне, оскільки закон попиту являє собою обернену залежність між ціною та величиною попиту.

Причини, які визначають цінову еластичність попиту, можна виділити наступні:

1.        Замінність товарів для споживачів. Чим вищий ступінь замінності товару або послуги для споживача, тим попит на товар або послугу еластичніший.

2.        Багатофункціональність товару робить його еластичнішим.

3.        Нагальність потреби робить попит на товар в більшій мірі не-еластичним.

 

4.    Частка витрат на даний товар у бюджеті споживача. Чим ця частка вища, тим вища еластичність попиту на даний товар. Якщо покупець витрачає незначну частку свого бюджету, то зміна цін на даний товар мало впливає на величину попиту.

5.    Термін часу - з часом попит на товари стає еластичнішим. Взаємозв'язок цінової еластичності попиту та виручки від реалізації Дохід залежить від ціни і кількості реалізованої продукції. Тобто Tr = Р х q, де Tr - виручка від реалізації, Р - ціна за одиницю продукції, а q - кількість реалізованої продукції. Але величина попиту зменшується при збільшенні ціни. Тому дуже важливими для продавця є питання: до якої величини можна збільшувати ціну, щоб не зменшився доход внаслідок втрати частини споживчого попиту? Саме це можна визначити через зв'язок еластичності попиту та виручки від реалізації. Якщо попит на товар нееластичний, а ціна на нього зростає, то при цьому виручка від реалізації ^R) зросте і навпаки.

Р t; Тя|

у нееластичний попит,

p І; тя| .де Р - ціна товару,

ТR - виручка від реалізації. Якщо попит на товар еластичний, а ціна на нього зростає, то при цьому виручка від реалізації ^R) зменшиться, і навпаки.

р t; тя|

еластичний попит.

p І; TRt

 

Висновки:

    Термін "попит" в економічній теорії означає бажання та можливість споживача купувати товари та послуги протягом певного часу по різних цінах.

    Попит змінюється під дією змінних факторів, головним з яких є ціна товару. Коли змінюється ціновий фактор, на графіку відбувається рух вздовж постійної кривої попиту.

    Закон попиту говорить про те, що із збільшенням ціни величина попиту зменшується і навпаки.

    Зміни в попиті, які графічно відображаються у зсуві кривої попиту, виникають в результаті впливу нецінових факторів.

•   Реакцію зміни величини попиту на зміну ціни відображає цінова еластичність попиту, яку можна розрахувати за допомогою коефіцієнта цінової еластичності.

   Еластичність попиту впливає на розмір загальної виручки від реалізації. При нееластичному попиті цей зв'язок прямий, а при еластичному попиті обернений. Одинична еластичність залишає виручку від реалізації незмінною.

 

Практикум

Тести:

1.    Цінова еластичність попиту буде вищою:

 

A.  На товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші;

B.  В тих випадках, коли споживачі використовують товар з найбільшою користю для себе;

C.  Коли більші альтернативні витрати виробництва товару;

D.  В тих випадках, коли товар менше потрібний споживачу.

Якщо при зміні ціни кількість куплених товарів не змінюється, топопит:

A.   Нееластичний;

B.    Еластичний;

C.    Одиничної еластичності;

d.  Повністю нееластичний.

3.   Три з чотирьох подій, описаних нижче, могли б змістити криву попиту на каву у нове положення. Яка подія не буде брати в цьому участь?

 

A.   Зміна у смаках людей щодо кави;

B.    Збільшення грошових доходів споживачів кави;

C.    Падіння ціни на каву;

d.  Сподівання, що ціна на каву впаде у майбутньому.

4.   Якщо попит нееластичний :

 

A.  Зростання ціни на 5% зумовить зменшення величини продажу більш ніж на 5%;

B.  Зростання ціни на 5% зумовить зменшення величини попиту на 5%;

C.  Зростання ціни на 5% зумовить наслідком збільшення величини продажу більш ніж на 5%;

d.  Зростання ціни приведе до зростання виручки від реалізації.

5.   Якщо два товари є взаємозамінними, то зростання ціни на перший викличе:

 

A.    Падіння попиту на другий;

B.    Зростання попиту на другий товар;

C.    Збільшення величини попиту на другий товар;

d.  Падіння величини попиту на другий товар.

6.   Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то при хорошому врожаї доходи фермерів:

 

A.    Зростуть, так як зросте величина продукції, що продається;

B.    Скоротяться, так як відносне зниження цін буде більшим ніж відносне збільшення величини продажу;

C.    Залишаться незмінними;

d.  Неможливо відповісти на питання.

7.   Яке з наступних тверджень не відноситься до характеристики
еластичного попиту на товар?

A.  Коефіцієнт еластичності менший за одиницю;

b.  Загальна виручка продавця зменшується, якщо ціна зростає;

C.    Покупці відносно чутливо реагують на зміну цін;D. Загальна виручка продавця зростає, якщо ціна зменшується.

8.   До доповнюючих товарів (комплементарних) товарів належать:

 

A.   Хліб та одяг;

B.    Крем для взуття та взуття;

C.    Молоко та пепсікола;

D.   Чорні та коричневі чоботи.

9.   Крива попиту ілюструє залежність:

 

A.   Ціни від попиту;

B.   Попиту від ціни;

C.   Величини попиту від ціни;

D.   Величини попиту від пропозиції.

 

10.    Ринковий попит безпосередньо не зазнає впливу

 

A.   Кількості покупців;

B.    Цін на ресурси;

C.    Доходів споживачів;

D.   Цін товарів-замінників.

11.    Якщо ціна товару нееластичного попиту зросла з 7 до 8 грн., то виручка від реалізації:

 

A.   Скоротилась;

B.    Зросла;

C.    Абсолютно еластична;

D.   Залишилась незмінною.

12.    Яке з наступних тверджень відноситься до характеристики
нееластнчного попиту на товар?

A.   В наявності є велика кількість товарів-замінників;

B.    Даний товар є товаром першої необхідності для покупців;

C.    Покупці витрачають значну частину свого доходу на його придбання;

D.   Даний товар є товаром розкоші.

 

13.    Крива попиту змішується ліворуч, якщо:

 

A.   Доходи сім'ї зростають;

B.    Кількість покупців збільшується;

C.    Ціна на товар-доповнювач зменшилась;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник