А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

2.    Ефективна форма залучення грошей.

3.  Можливість при необхідності збільшення розмірів виробництва товарів і
послуг.

4.    Введення нових технологій і сучасної техніки.

5.    Досягнення конкурентоспроможності.

6.    При ефективній роботі отримання прибутку і дивідендів.

7.    Зниження ризику банкрутства.

Така організаційно-правова форма підприємництва, як правило, досить довго "живе" на ринку.

Недоліки: складний і дорогий процес організації та управління корпорацією, високий ступінь конкурентної боротьби, подвійне оподаткування.

В корпорацію частіше всього перереєструються успішно працюючі на ринку товариства (партнерства) і приватні підприємці, для подальшого розвитку яких потрібно поєднання капіталу та більш потужна за розміром і можливостями фірма.

В Україні існує законодавча база щодо форм організації бізнесу; закони України   "Про   власність",   "Про   підприємство",   "Про господарськітовариства", "Про акціонерні товариства".

Відповідно до форм власності, встановлених Законом України "Про власність", можуть діяти підприємства таких видів:

-    індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці;

-    сімейне підприємство, засноване на власності та праці громадян України - членів однієї сім'ї, які проживають разом;

-    приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом найму робочої сили;

-    колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, товариства, громадської та релігійної організації;

 

-        державно-комунальне підприємство, засноване на власності ад­міністративно-територіальних одиниць;

-        державне підприємство, засноване на державній формі власності;

-        спільне підприємство, засноване шляхом об'єднання майна різних власників.

За розміром підприємства бувають малі, середні і великі. В Україні підтримку малим фірмам здійснює Асоціація малих підприємств. Відповідно до законодавства України до 2000 року до малих належали підприємства з чисельністю працюючих: в промисловості та будівництві - до 200 чол., в науці та науковому обслуговуванні до 100, в інших галузях виробничої сфери - до 50, в галузях невиробничої сфери - до 25, в роздрібній торгівлідо 15 чоловік. Щодо визначення ще одного критерію, обсягу господарського обороту, то до 2000 р. цей критерій не було кількісно визначено. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., n 51-52, ст. 447) в абзаці третьому статті 1 вперше у вітчизняній економічній практиці наступним чином визначає мале підприємство. Це - "юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро." Як бачимо, цей важливий документ не тільки вносить чітке доповнення щодо обсягів господарського обороту, але й суттєво змінює кількісний критерій.

Малі підприємства створюються на основі різноманітних форм власності в усіх видах господарської діяльності. Основна кількість малих підприємств створюється в роздрібній торгівлі, сфері обслуговування.Досвід роботи таких невеликих підприємств показав, що вони спроможні швидко реагувати на зміни попиту споживачів, насичуючи ринок товарами та послугами; краще використовують вільні ресурси; оновлюють техніку і технологію, реагуючи на досягнення науково-технічного прогресу; посилюють конкуренцію; самостійно створюють нові робочі місця.

Малі підприємства відіграють важливу роль в економіці розвинутих країн. На їх частку у США припадає близько 50% валового внутрішнього продукту країни, в Японії - понад 50%. У нашій промисловості на невеликі підприємства припадає близько 10% загального обсягу виробництва.

На розвиток малих підприємств в Україні потенційно впливає вигідне економіко-географічне розташування держави на перетині торгівельних шляхів, наявність потужного виробничого потенціалу, висококваліфікованих трудових ресурсів, науково-дослідної бази, рекреаційних ресурсів.

Середні за розміром фірми в розвинутих країнах не такі багаточисельні, причому зараз їх кількість зменшується. Це відбувається перш за все тому, що вони не мають такої гнучкості, як малі, і такої сили, як великі підприємства. Але середні підприємства більш стійкі в конкурентній боротьбі, коли працюють на спеціалізованому ринку, роблять захват окремих сегментів і стають там міні-монополістами. В цьому випадку такі підприємства являють собою значну конкурентну силу навіть для великого бізнесу, мають тенденцію до монополізації (прикладом є шведський концерн "Електролюкс", захопивший за 10 років понад 400 фірм), постійно концентрують капітал (на долю середніх фірм припадає самий великий процент поглинання).

Великі підприємства, з одного боку, прагнуть монополізувати свою сферу діяльності, з другого - умови конкуренції спонукають турбуватися про якість і не підвищувати ціни на продукцію.

1.   Безумовно, саме великим фірмам доступне масове виробництво товару, освоєння нових галузей, досягнень науково-технічного прогресу, ведення великих науково-дослідних робіт. Такі підприємства забезпечують стійке і стабільне положення економіки, мають економію на масштабах виробництва, забезпечують зайнятість великої кількості людей. Але ці переваги можуть стати недоліками великих підприємств, якщо досить відчутно зміниться економічний стан країни.Організаційні форми бізнесу - це:

 

A.   Великі, середні і малі підприємства;

B.    Одноосібне володіння, партнерство (товариство) і корпорація;

C.    Приватні і державні підприємства;

D.   Жодна з наведених відповідей не є правильною.

2.   Власники звичайних акцій отримують частину прибутку корпорації у формі:

 

A.   Відсотка;

B.    Дивідендів;

C.    Заробітної плати;

D.   Збільшення вартості капіталу.

3.   Акціонерне товариство - це:

 

A.   Об'єднання людей, які ведуть спільну господарську діяльність;

B.    Колектив співвласників, кожний із яких володіє акціями;

C.    Колектив співвласників, частина яких володіє акціями;

D.   Велике підприємство, яке засноване на спільній державній і приватній власності.

4.   Відповідальність усіх власників підприємства є необмеженою у:

 

A.   Повному товаристві;

B.    Змішаному товаристві;

C.    Товаристві з обмеженою відповідальністю;

D.   Акціонерному товаристві.

5.   Маркетинг включає напрямки:

 

A.   Дослідження і аналіз ринку;

B.    Канали розповсюдження товару;

C.    Продаж і рекламу товару;

D.   Все вищезазначене.

6.       Найвірогідніше, підприємець прагне скоротити витрати
виробництва, щоб:

A.   Збільшити суму прибутку;

B.    Не допустити конкурентів на свій ринок збуту;

C.    Зменшити кількість робітників і розмір заробітної плати;

Правильні відповіді А і В.7.       Більше можливостей впливу на управління акціонерним
товариством
мають:

A.   Власники привілейованих акцій;

B.    Власники звичайних акцій;

C.    Обидві категорії власників у рівних можливостях;

D.   Члени наглядової ради.

8.    Які організаційні форми підприємств базуються па приватній
власності?

A.   Заводи ракетобудування;

B.    Фермерські господарства;

C.    Атомні електростанції;

D.   Підприємства по виробництву військової техніки.

9.  Господарство буде одноосібним у випадку:

A.   Коли ним володіє держава;

B.    Коли ним володіють члени сім'ї;

C.    Коли ним володіє декілька осіб, що не знаходяться між собою у родинних стосунках;

D.    Коли ним володіє одна особа.

10.  Менеджери - це:

A.   Інженерно-технічні робітники;

B.    Всі господарські працівники;

C.    Робітники, які виробляють продукцію;

D.   Керівники всіх ланок підприємства, які мають знання менеджменту, володіють методами управління.

11.    Зростання значення і використання менеджменту в
Україні викликано:

A.   Зростанням кількості приватних підприємств;

B.    Появою випускників вузів зі спеціальністю "Менеджмент";

C.    Даниною моді;

D.   Переходом до ринкових відносин. Задачі

1. Валовий дохід підприємства від реалізації продукції і надання послуг за рік склав 200 тисяч гривень, від позареалізаційних операцій — 250 тисяч гривень. Витрати підприємства за даний період становили 180 тисяч гривень, в тому числі заробітна плата - 100 тисяч гривень.

Податок на прибуток - 30%, внески в бюджет із фонду оплати працідорівнюють 38% від суми заробітної плати. Розрахуйте:

а)  Чому дорівнює податок на прибуток і чистий прибуток підприємства?

б) Які за розміром повинні бути внески в бюджет із фонду оплати праці?

2.    Вироблялось 150 одиниць продукції за ціною 25 грн. за одиницю. При зниженні ціни до 20 грн. виробник зможе збільшити об'єми продажу продукції до 200 одиниць. Постійні витрати складають 1000 грн., а змінні -15 грн. за одиницю продукції.

Як зміняться підприємницький дохід і прибуток при переході від виробництва 150 одиниць до 200 одиниць продукції.

3.    Акціонерне товариство "КЬ8" на початку року випустило 15600 акцій по 100 грн. кожна. За рік корпорація отримала 896200 грн. виручки від своєї діяльності, при цьому витратила 740200 грн. Скільки дивідендів отримає власник однієї акції, якщо збори акціонерів постановили спрямувати весь прибуток на виплату дивідендів?

 

Відповіді до практикуму

Тести:

1.В; 2.В; З.В; 4.А; 5.D; 6.А; 7.В; 8.В; 9.D; 10.D; 11.D. Задачі

1.   Рішення:

а)  Визначимо валовий дохід, який отримало підприємство за рік роботи
200000 + 250000 - 450000 грн.

б) Загальний прибуток дорівнює 450000 - 180000 = 270000 грн.

в) Податок на прибуток 270000 х 0,3 = 81000 грн.

г)  Чистий прибуток 270000-81000= 189000грн.

д) Сума внеску в бюджет із фонду оплати праці 100000x0,38=38000 грн.

2.   Рішення:

а)  Дохід або валова виручка спочатку складає TR = Р х Q = 150 x 25 =3750
грн.

б) В цьому випадку загальні витрати

ТС = БС + УС х Q = 1000 +15 x 150 = 3250 грн.

в) Тоді

Прибуток = ТК - ТС = 3750 - 3250 = 500 грн.

г)  При знижені ціни валовий дохід TR = 200 x 20 = 4000 грн.

д) Загальні витрати

ТС = 1000 + 15 х 200 = 4000 грн.

е)     Прибуток = 4000 - 4000 = 0 грн.Висновок: Зниження ціни і збільшення обсягів виробництва дає зростання доходу від реалізації на 250 грн., але не дає прибутку. Тобто, зниження ціни та збільшення обсягів для підприємця за таких умов не вигідне.

3. За рік корпорація отримала прибуток: 896200 - 740200 = 156000 грн.

Кожний акціонер отримує дивідендів:

156000грн.

------------------ = 10 грн.

15600

 

 

 

 

 

Глава 14. Види ринків та їх інфраструктура

 

1.    Ринок товарів і послуг.

2.    Ринок ресурсів.

3.    Ринок праці.

4.    Фінансовий ринок.

 

1. Ринок товарів і послуг

 

В сучасній економіці існують різноманітні класифікації ринків. Під ринком слід розуміти певне економічне середовище, де відбуваються певні економічні дії (купівля, продаж, інвестування, позика тощо), що здійснюються різними економічними особами (домогосподарствами, фірмами, державою тощо).

Ринки класифікуються за різними ознаками. За рівнем конкурентності між продавцями економічних благ розрізняють типи ринків (або типи ринкових структур):

1.  Ринок досконалої конкуренції;

2.  Ринок монополії;

3.  Ринок олігополії;

4.  Ринок монополістичної конкуренції.

За територіальним охопленням ринки поділяються на:

1.  Місцевий ринок;

2.  Регіональний ринок;

3.  Національний (або внутрішній) ринок;

Глобальний (або світовий) ринок;За об'єктами купівлі-продажу економічних благ (тобто, що саме продається і купується в усьому економічному середовищі) розрізняють:

1.  Ринок споживчих товарів;

2.  Ринок послуг;

3.  Ринок ресурсів (інвестиційних товарів);

4.  Ринок праці;

5.  Фінансовий ринок.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник