А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

купівлю товарів і послуг > = < виробництва і реалізації товарів
у поточному році       
J    [і послуг у поточному році

 

3) Метод доданої вартості (виробничий метод). ВВП, як уже зазначалось, є грошовою оцінкою всіх вироблених товарів і послуг у національній економіці протягом року. При цьому враховується тільки річний обсяг кінцевих товарів і послуг, створених на території певної країни. Для правильного обчислення ВВП необхідно враховувати всі продукти, створені в певному році, але без повторного (подвійного) рахунку. Власне тому вже в самому визначенні ВВП йдеться про кінцеві товари і послуги, які споживаються в межах домашніх господарств чи підприємств і не беруть участі у виробництві нових товарів і послуг, на відміну від проміжних товарів і послуг. Якщо у ВВП включити проміжні товари і послуги, то ми неминуче отримаємо не об'єктивно завищену оцінку ВВП.

Виключити повторний рахунок дає змогу додана вартість. Додану вартість визначають як різницю між обсягом виробленої продукції та поточними витратами на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, послуг в інших підприємствах. Додана вартість становить ринкову ціну продуктів підприємства за вирахуванням ринкової ціни спожитої сировини і матеріалів, придбаних у постачальників. Отже, додана вартість це те, що підприємство виплачує у вигляді відшкодування (оплата праці, прибуток, відсоток) тим, хто працює на підприємстві, тим, хто володіє підприємством, і тим, хто вкладає свій капітал у підприємство (Клас Еклунд. Ефективна економіка: шведська модель).

Додана вартість(ДВ) включає складові, як вартість спожитого основного капіталу у вигляді річних амортизаційних відрахувань Ар, оплата праці досплати податків і будь-яких внесків Оп, прибуток підприємств Пп, відсоток позичкового капіталу Впк, рента Р, непрямі податки на бізнес ПДн.

Загальна сума доданих вартостей, створених усіма підприємствами в країні, є ВВП, тобто ринковою оцінкою всіх вироблених товарів і послуг у суспільстві за рік. Отже, за виробничим методом, або методом доданої вартості, ВВП (ВНП) розраховують як суму ринкової вартості, доданої об­робкою в господарських суб'єктах до вартості спожитих товарів і послуг.

ВВП як загальна сума доданих вартостей, створених у суспільстві за­звичай протягом року, ВВПдв включає такі складові компоненти, як вартість спожитого основного капіталу Ар, оплата праці робітників і заробітна плата службовців до сплати податків і внесків різних видів Оп, прибуток підприємств Пп, відсоток на позичковий капітал Впк, рента Р, непрямі по­датки ПДн:

ВВПдв = Ар + Оп + Пп + Впк + Р+ ПДн, або ВВПдв = ДВ.   , | Отже, ВВП, обчислений за виробничим методом, є валовою доданою вартістю на економічній території країни в цінах виробництва.

 

На основі показника ВВП розраховується ціла низка інших макроекономічних показників. Важливе місце серед них посідають:

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) - валовий внутрішній продукт за вирахуванням амортизації.

Національний доход (НД) - сума факторних доходів, сукупність усіх доходів домогосподарств і підприємців на рівні національної економіки в цілому (НД = w + R + i + P).

Особистий доход - це отриманий доход, тобто частина національного доходу, до якої не включається ті зароблені доходи, які не надходять до домашнього господарства, а саме: відрахування до пенсійного фонду, на соціальне страхування, податок на прибуток корпорацій. З іншого боку, до особистого доходу входять трансферти, які за своєю сутністю не є заробленим доходом і не враховуються у національному доході.

3.    Доход кінцевого використання, який визначається шляхом відрахування від особистого доходу індивідуальних податків. Доход кінцевого використання - це доход, що залишається в особистому розпорядженні громадян і використовується ними на споживання та заощадження.Номінальний та реальний ВВП

 

Усі макроекономічні показники обчислюються у поточних цінах. Поточні ціни - це фактичні ціни того року, який є предметом обліку або аналізу. У зв'язку з цим рівень та динаміка ВВП залежить не лише від зміни обсягів національного виробництва, але і від зміни цін. Для того, щоб розмежувати вплив цих факторів розрізняють номінальний і реальний ВВП.

Номінальний ВВП - річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у поточних цінах.

Реальний ВВП - річний обсяг кінцевих товарів і послуг виражений у постійних (незмінних) цінах, тобто в цінах базового року.

Для корегування грошового вираження ВВП з урахуванням динаміки цін використовують дефлятор ВВП.

 

 

тт л.       „„..   Номінальний ВВП

Дефлятор ВВП =                          х 100%

Реальний ВВП

Звідси:

 

 

Номінальний ВВП

Реальний ВВП =                          х 100%

Дефлятор ВВП

 

Оскільки реальний ВВП відображає ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за рік і виміряну у постійних цінах (грошах, які мають незмінну купівельну спроможність) він є точнішим (у порівнянні з номінальним ВВП) показником функціонування національної економіки.

4.    ВВП і добробут населення

 

Слід враховувати, що реальний ВВП вимірює обсяг сукупного виробництва і не відображає змін у рівні життя окремих індивідів. Так, у випадку, коли кількість населення у країні швидко зростає, збільшення ВВП не є свідченням зростання доходів окремих людей. З цих причин обґрунтованішим показником рівня життя людей є обсяг ВВП на душу населення, а також зміни в реальному ВВП на душу населення.

-     Незважаючи на те, що розглянуті вимірники результатів національного виробництва є досить точними і дуже корисними індикаторами економічного стану країни, вони не дають повної картини добробуту суспільства, оскільки не враховують:позаринкову діяльність (працю домогосподарок, роботу у домашньому господарстві тощо);

-     задоволення, яке люди отримують від роботи ;

-     поліпшення якості продукції;

-     збільшення часу дозвілля;

-     зміни у структурі та розподілі сукупної продукції між окремими домашніми господарствами;

-     негативні економічні наслідки індустріального розвитку суспільства -забруднення довкілля тощо;

-     товари та послуги тіньової економіки тощо.

 

Висновки:

Найважливішим вимірником результатів національного виробництва є ВВП - ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за рік.

   ВВП враховує лише кінцеві товари та послуги і не враховує проміжних товарів та послуг. Він також не враховує купівлю товарів, які вже були у вжитку, купівлю-продаж акцій та облігацій, трансфертні платежі.

   ВВП враховує лише додану вартість на кожній стадії виробництва і не враховує проміжний продукт.

   Існують два способи підрахунку ВВП:

   За сумою видатків на придбання товарів і послуг;

   За сумою доходів, отриманих власниками економічних ресурсів.

   Розрізняють номінальний та реальний ВВП, причому останній є більш точним показником функціонування національної економіки.

•   Реальний ВВП на душу населення є узагальнюючим показником досягнутого рівня життя населення країни.

 

Вправа

Визначте, які з перелічених нижче явищ та процесів відносяться до макроекономічних, а які - до мікроекономічних.

1.    Підприємство-монополіст підвищило ціну на вироблену продукцію.

2.    В Україні знизився рівень безробіття.

3.    Приватний навчальний заклад будує новий басейн.

4.    Уряд приймає рішення щодо погашення державного боргу.

5.    Сім' я придбала новий будинок.

6.   Влітку в Україні різко зріс попит на цукор.Підприємець Іванов вирішив закрити приватну перукарню.

7.   Економіка країни знаходиться в кризовому стані.

8.   Темпи зростання міжнародної торгівлі в останні роки перевищують темпи зростання виробництва.

10.  У поточному році експорт країни перевищив її імпорт.

 

Відповідь: Мікрорівень: 1, 3, 5, б, 7. Макрорівень: 2, 4, 8, 9, 10.

 

Задача 1

За наведеними у таблиці даними розрахуйте, яким був реальний ВВП у 2002 році, якщо за базовий взяти 1999 рік.

Таблиця.

Вихідні дані для задачі 1.

 

Рік

Номінальний ВВП

Дефлятор ВВП

1999

96 млрд. Г. о.

100%

2002

48 млрд. Г. о.

75%

 

 

 

Розв'язання:

 

„           „ „„„   Номінальний ВВП

Реальний ВВП =-----------------

Дефлятор ВВП

 

 

_.         „ „„„   48 млрд. г. о.

Реальний ВВП =-------- = 64 млрд. г. о.

0,75

 

1.       Таким чином, реальний ВВП (2002 р.) - це ВВП у цінах базового (1999) року. Для приведення номінального ВВП до його реального значення використовують дефлятор. Важливо зрозуміти, що реальний ВВП є більш точнішим вимірником результатів національного виробництва, оскільки він дозволяє виявити зміну обсягів національного виробництва у постійних цінах і таким чином не приймати до уваги зміни ВВП, викликані коливанням цін.Що з перерахованого нижче є предметом макроекономічного аналізу:

 

A.   Підвищення цін на цукор в результаті зростання попиту споживачів;

B.    Умови максимізації прибутку фірми, яка виробляє дитячі іграшки;

C.    Зростання кількості безробітних в країні в період кризового падіння виробництва;

D.   Зростання цін на бензин в одному з регіонів країни.

2.    Як співвідносяться ВВП, розрахований за сумою видатків і ВВП, розрахований за сумою доходів?

 

A.    ВВП за доходами дорівнює ВВП за видатками;

B.    В умовах економічної кризи ВВП за витратами перевищує ВВП за доходами;

C.     Співвідношення між цими показниками залежить від темпів
зростання цін;

D.  ВВП за доходами завжди перевищує ВВП за витратами.

3.    ВВП країни у поточних ринкових цінах зріс на 10% порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 6%. Яким було реальне зростання ВВП?

 

A.   10%;

B.    Менше, ніж на 4% ;

C.    Більше, ніж на 4% ;

D.   4 %.

4.    За рік в умовній країні ціни зросли у 2 рази, а обсяг випуску продукції не змінився. За цих умов

 

A.   Реальний ВВП зріс;

B.    Номінальний ВВП зріс;

C.    Номінальний ВВП не змінився;

D.   Номінальний ВВП зменшився.

5.    Величина ВВП складає 10000 грошових одиниць (г. о.). споживчі видатки 2000 г. о., інвестиції - 1500 г. о., державні видатки - 500 г. о. Чистий експорт дорівнює:

 

A.   6000 г. о.;

B.    12000 г. о.;

C.    4000 г. о.;

6.    1000 г. о.ВВП збільшиться, якщо:

 

A.   Зменшаться державні витрати на закупівлю товарів і послуг;

B.    Експорт товарів та послуг перевищить їх імпорт;

C.    Імпорт товарів та послуг перевищить їх експорт;

D.   Зменшаться споживчі видатки.

7.    Що не включається до складу ВВП при підрахунку його за сумою доходів:

А. Амортизація;

8.    Заробітна плата;

 

C.    Непрямі податки;

D.   Чистий експорт.

8. Дефлятор ВВП використовують для:

A.   Зведення номінального ВВП до реального;

B.    Врахування неринкових і нелегальних операцій;

C.    Зведення реального ВВП до номінального;

D.   Врахування невиробничих операцій.

9.    Номінальний ВВП вимірюється:

 

A.   У ринкових поточних цінах;

B.    У базових (незмінних) цінах;

C.    У світових цінах;

D.   В експортних цінах.

10.  Які витрати будуть враховуватись як інвестиції при розрахунку

ВВП?

A.   Кондитерська фабрика купує нові комп'ютери;

B.    Підприємець купує акції на фондовій біржі;

C.    Фермер купує трактор, що вже був у користуванні;

D.   Фермер купує державні облігації.

 

Задачі

1.  Іваненко зрубав дерево і продав його Петренку за 100 грн. Петренко
розпиляв дерево на дошки і продав його Кузьменку за
150 грн. Кузьменко
зробив із дощок стіл і продав його Савченку за
400 грн. При цьому всі
учасники ринкових угод сплатили
50 грн. податків у місцевий і 40 грн.
податків у загальнодержавний бюджет. Підрахуйте приріст
ВВП за сумою
доданих вартостей.

-     2.        Підрахуйте ВВП та НД, використовуючи наступні дані:
- урядові закупівлі товарів та послуг-32 млн.г.о.;заробітна плата - 80 млн. г. о.;

-     прибуток фірм - 150 млн. г. о.;

-     інвестиції фірм в устаткування - 70 млн. г. о.;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник