А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

40 млн.

Рівень Рівень Природний .

_ Фрикційно Структурн Рівень +

го ого

Безробіття _

безробіття Безробіття

 

Природний рівень безробіття = 2% + 3% = 5%.

 

Рівень Рівень

Рівень

Фактичног Природног Циклічного  = -

Безробіття

безробіття Безробіття

 

Рівень циклічного безробіття = 20 % - 5 % = 15 %. Причинами перевищення фактичного рівня безробіття над природним є   періодичні   спади   економічної   активності,   економічні   кризи, які супроводжуються падінням загальних обсягів виробництва.Фрикційне безробіття 3%, структурне безробіття - 4%, фактичне безробіття - 12%. Потенційний ВВП дорівнює 130 млн. грош. од. Чому дорівнює фактичний ВВП в країні?

 

Розв'язання:

1.  За законом Оукена, кожний відсоток перевищення рівня безробіття
над природним рівнем призводить до скорочення реального
ВВП на 2,5% від
потенційного рівня ВВП.

Природний рівень безробіття = Фрикційне + Структурне = 3% + 4% =

7%.

2.     Відхилення рівня безробіття від природного рівня (циклічне
безробіття)
== 12% - 7% = 5%.

3.   Реальний ВВП зменшився на 5 х х 2,5 = 12,5%.

4.   Фактичний ВВП = 130 - (130 х х 0,125) = 113,75 млн. гр. од.

 

 

 

 

Картки з прикладами різних видів безробіття (ситуаційне завдання "Різні види безробіття")

 

і/.                             Випускник\2.   Дорослі   члени сім'ї

'університету        шукае\шукаютъ роботу у зв 'язку

і і

\роботу після закінчення\із        зміною місця

і і

\вузу. '.проживання.

\3.   Після   відпустки   по\4. Автоматизація

і і

'.народженню та догляду'.виробничого                             процесу

\за дитиною жінка шукає\спричинила                           звільнення

\роботу.                         робітників,                     зайнятих

і і

і                                                     '.ручною працею.

;5.    Кризові    явища    в\б. Без відриву від основної

і і

'.економіці                викликали'.роботи працівник

і і

'^банкрутство                             '^закінчив навчальний

підприємства,   внаслідок\заклад   і   здобув нову

і і

'.чого робітники вимушені'.професію, в зв'язку з чим 'шукати нову роботу.       'шукає роботу.

г---------------------------------------- і-------------------------------------------

\7. Робітник шукаєроботу\8. Підприємство звільнило
офсетного набору з\баз та скорочення допомогою комп'ютерів\оборонних видатків призвело до скорочення\призвело до звільнення '.робітників, які мали'.рагатьох працівників, які професію лінотипіста у\поповнили ряди поліграфічному \безробітних. виробництві. і

11. Скорочення сукупного\12. Механізація сільського

і

попиту  на   товари   та'.господарства викликала послуги     призвело до\скорочення зростання безробіття в\некваліфікованих

і

країні. 'робітників.

13.   Перукар   відмовився\14.   Робітник втратив

і

від пропозиції про прийом'.роботу внаслідок

і

на роботу, оскільки його'роботизації більшості
не                            влаштовує\трудових    операцій на

і

запропонована заробітна'.підприємстві. плата.

і

------------------------------------- t------------------------------------------

75.  Продавець магазину] 16.    Учень, закінчивши

і

втратила                    роботу'школу,  подав заяву про

внаслідок       скорочення\прийом на роботу, але

і

кількості продаж під час'.йому    відмовили через

і

Практикум

Тести:

1. Рівень безробіття визначається як відношення числа безробітних

до:

A.   Числа зайнятих;

B.   Чисельності працездатного населення;

C.   Чисельності робочої сили;

економічного спаду.     '.низьку кваліфікацію.d. Загальної чисельності населення.

2.    Впровадження нових технологій привело до скорочення 15%
робітників, зайнятих ручною працею. Внаслідок цього зріс рівень:

A.   Циклічного безробіття;

B.    Фрикційного безробіття;

C.    Структурного безробіття;

d.   Сезонного безробіття.

3.    Повна зайнятість існує за умов:

 

A.   Державного регулювання ринку праці;

B.    Відсутності циклічного безробіття;

C.    Раціонального використання робочої сили;

d.  Відсутності безробіття.

4.    Природний рівень безробіття відрізняється від фактичного на величину:

 

A.   Циклічного безробіття;

B.    Фрикційного безробіття;

C.    Структурного безробіття;

d.   Нічим не відрізняється.

5.    Робітники, які бажають працювати, але втратили надію і
припинили пошук роботи:

A.   Відносяться до фрикційного безробіття;

B.    Відносяться до непрацездатного населення;

C.    Не враховуються у складі робочої сили;

d.  Згідно із законодавством отримують допомогу по безробіттю.

6.  Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за відсутності:

A.   Циклічного безробіття;

B.    Структурного безробіття;

C.    Природного безробіття

d.  Фрикційного безробіття;

7.        Робітник, який знаходиться у неоплачуваній відпустці, або працює неповний робочий день, офіційною статистикою:

А. Відноситься до безробітних;

8.     Відноситься до зайнятих;

C.  Не враховується при визначенні безробіття;

d.  Не враховується при визначенні чисельності робочої сили.

8.    8. До соціально-економічних наслідків безробіття слід віднести: А. Зростання реального ВВП;Недовиробництво ВВП;

 

C.    Зростання кількості служб зайнятості;

D.   Активізацію діяльності профспілок.

9.    До економічно активного населення відносяться:

 

A.   Непрацездатні;

B.   Працездатні;

C.   Зайняті та безробітні;

D.   Зайняті.

10.  Діяльність служб зайнятості спрямована на:

A.  Створення робочих місць шляхом нарощування інвестицій;

B.  Пошук кадрів з допомогою реклами в засобах масової інформації;

C.  Реєстрацію безробітних, профорієнтацію та працевлаштування тих, хто шукає роботу;

D.  Законодавче регулювання умов найму та використання робочої сили.

 

Задачі

1.    Населення одного із регіонів України складає 7 млн. осіб. Із них: 2 млн. чол. - діти віком до 16 років, 1,5 млн. чол. - пенсіонери, 0,3 млн. -домогосподарки, 0,2 млн. чол. - студенти, безробітні складають 0,5 млн. чол. Розрахуйте рівень безробіття.

2.    Розрахуйте циклічне безробіття, коли відомо, що в умовній країні чисельність робочої сили складає 200 млн. осіб, чисельність зайнятих - 120 млн. чол., природна норма безробітних - 6 %.

3.    У місті зареєстровано 2 тис . безробітних, які мають право на отримання допомоги по безробіттю. Розмір допомоги складає 75% від середньої заробітної плати - 350 грн. Середній термін виплати допомоги - 3 місяці. Із урахуванням того, що кожен робітник у середньому утримує одного непрацездатного, розмір допомоги підвищується на 15 %. Визначити, яка сума із фонду зайнятості необхідна для виплати допомоги по безробіттю.

Чисельність населення в країні - 24 млн. осіб. Із них 14 млн. чол. -економічно активне населення. Безробіття в країні характеризується наступними даними: 900 тис. осіб втратили роботу у зв'язку із структурною перебудовою виробництва і стоять на обліку в службі зайнятості; 900 тис. осіб - проживають у сільській місцевості, зайняті у підсобному господарстві, не працюють за наймом і не зареєстровані у службі зайнятості, 640 тис. осіб втратили роботу внаслідок кризового спаду в економіці, стоять на обліку в службі зайнятості і активно шукають роботу, 120 тис. осіб не шукаютьроботу, оскільки втратили надію на працевлаштування. Визначити рівень безробіття в країні та охарактеризувати його форми.

5. У період економічного піднесення частка осіб, які стали безробітними, у загальній кількості зайнятих знизилась з 0,024 до 0,016, а частка безробітних, які знайшли роботу, підвищилась з 0,2 до 0,224. Як змінився рівень безробіття?

 

Відповіді до практикуму

Тести:

1. С; 2. С; 3. B; 4. А; 5. C; 6. А; 7. B; 8. В; 9. C; 10. С.

 

Задачі (розв язання задач)

1.   Робоча сила = все населення - діти до 16 років - особи, що
перебувають у спец. закладах - пенсіонери - домогосподарки - студенти.
Робоча сила = 7 млн. чол. - 2 млн. чол. - 1,5 млн. чол. - 0,3 млн. чол. - 0,2
млн. чол. = 3,0 млн. чол.

Рівень безробіття = Безробітні х 100%.

Робоча сила

Рівень безробіття = 0,5 млн. чол. х100% = 16,6%. 3 млн. чол

2.  Циклічне безробіття = Фактичне безробіття - Природне безробіття
Фактичне безробіття = 200 млн. чол. - 120 млн. чол. = 80 млн. чол.

^              _                 200 млн. чол. х 6% ,„

Природне безробіття =------------- = 12 млн. чол.

v v              v 100%

Циклічне безробіття = 80 млн. чол. - 12 млн. чол. = 68 млн. чол.

3.   Сума виплат = 350х75 %х3х2 тис. чол.х1,15 = 1811,25 тис. грн.

100%

4.   Рівень безробіття =   Безробітні х 100%.

Робоча сила

(900 тис. чол. + 640 тис. чол.)

Рівень безробіття =------------------------ х 100% = 11%.

14 млн. чол.

0,024 =

(0,2 + 0,024)

Структурне безробіття - 900 тис. осіб Циклічне безробіття   - 640 тис. осіб Фактичне безробіття   - 1540 тис. осіб Приховане безробіття - 900 тис. осіб

Рівень безробіття у період економічного піднесення0,107 = 10,7%.

Рівень безробіття до фази економічного піднесення

 

0,0667 = 6,7%.


0,016 (0,016 + 0,224)Таким чином, рівень безробіття збільшився на 4%.

 

 

 

 

 

 

Глава 23. Розподіл доходів. Політика доходів та її інструменти

1.    Форми доходів в ринковій економіці.

2.    Політика доходів та її інструменти.

 

1. Форми доходів в ринковій економіці

 

Створений в процесі суспільного виробництва продукт, проходить стадію (фазу) розподілу. В результаті утворюються доходи основних суб'єктів ринкової економіки. Отримані доходи визначають рівень і структуру споживання, ступінь задоволення матеріальних потреб членів суспільства.

Як відомо, всі економічні ресурси, що використовуються в процесі створення матеріальних благ, виступають у вигляді факторів виробництва. Основними факторами виробництва є земля, праця, капітал та здатність до підприємництва.

В умовах ринкової економіки кожен фактор (ресурс) має свого власника і ціну. Існують ринки факторів виробництва: землі, праці, капіталу. Всі фактори приймають участь у створенні матеріальних благ (продукту) і приносять своїм власникам відповідний доход, який визначається ринковою ціною кожного ресурсу.

Земля приносить доход у формі земельної ренти, праця - заробітну працю, капітал - процент, здатність до підприємництва - прибуток. Ці доходи називаються факторними доходами.

З чим пов' язаний такий розподіл доходів?

Економічний механізм розподілу обмежених ресурсів пов'язаний з тим, що всі фактори приймають участь у створенні матеріальних благ і послуг та в процесі їх виробництва переносять свою вартість на вартість і ціну виробленої продукції. Після її продажу і отримання виручки від реалізації, виробник повинен відшкодувати (оплатити) вартість використаних у виробництві ресурсів їх власникам за рахунок чого і утворюються факторні доходи. Вони становлять собою плату за використання ресурсів, їх ціну наринку факторів виробництва. Ця плата необхідна для подальшого використання і відтворення ресурсів.

Ринкова ціна кожного фактору виробництва визначається в результаті взаємодії попиту і пропозиції на відповідних ринках. Попит на кожний із факторів визначається вартістю граничного продукту, що ним створюється. Гранична вартість продукту, в свою чергу, залежить від пропозиції фактору.

За законом спадної граничної продуктивності (доходності) фактор, який пропонується на відповідному ринку з надлишком, тобто його пропозиція перевищує попит, характеризується низьким граничним продуктом і низькою ціною. Фактор, пропозиція якого обмежена, створює більший граничний продукт і має більш високу ціну.

У стані рівноваги кожний фактор забезпечує дохід, що дорівнює його граничному внеску у виробництво товарів та послуг. Таким чином, факторний розподіл доходів здійснюється пропорційно граничній продуктивності кожного економічного ресурсу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник