А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

 

4. Сучасна міжнародна валютна система

 

Громадяни кожної країни на внутрішньому ринку здійснюють продаж-купівлю у національній валюті. Наприклад, громадяни України - у гривнях, Росії - рублях, США - доларах, Японії - японських йєнах.

Чому необхідно мати національну валюту?

1.   Національна валюта забезпечує незалежність країни, її суверенітет.

2.   Національна валюта допомагає державі керувати економікою країни.

 

3.         У національній валюті виплачується заробітна платня, пенсії, стипендії, тощо, здійснюється оплата товарів і послуг для державних потреб.

4.      Власна валюта допомагає запобігти "завезенню" інфляції з інших країн.

Операції з обміну валют здійснюються на ринку іноземних валют. В Україні кожен громадянин чи організація може зробити обмін української гривні на американські долари чи іншу іноземну валюту в банку або в пункті обміну валют.

Ринки іноземних валют різних країн утворюють світовий валютний ринок.

На валютному ринку обмін валюти здійснюється за валютним курсом.

Валютний курс - це ціна однієї національної валюти, яка визначена у грошових одиницях інших країн.

Наприклад, в середині жовтня 2004 року в Україні один долар можна було придбати за 5,30 гривні.

Номінальний обмінний курс (МЕК, або е) - це відносна ціна двох валют, тобто пропорція їхнього обміну одна на одну.

Пряма котировка оцінює одиницю іноземної валюти певною кількістю національної:

me

е = ——

Cf     л/rf 'де: ef- номінальний обмінний курс іноземної валюти до національної;

м— - кількість національної валюти, запропонованої в обмін на іноземну;

м— -  кількість  іноземної  валюти,  запропонованої  в  обмін на національну.

Курс національної валюти є кількістю іноземної валюти, яку можна купити або продати за одиницю національної валюти на певний момент часу (обернена котировка):

е = м

де ed - номінальний обмінний курс національної валюти.

Валютний курс відіграє важливу роль у світовому господарстві і в національній економіці. З його допомогою можна порівняти ціни на товари та послуги, вироблені в різних країнах.

Розрізняють плаваючий (гнучкий) і фіксований валютний курси. 1. Коли курс обміну національних валют між собою залежить від попиту і пропозиції на валюту, - це гнучкий чи плаваючий курс.

2. Коли держава втручається в цей процес, центральний банк встановлює фіксований валютний курс.

Більшість країн, починаючи з 70-х років ХХ ст., користується валютним курсом, в основі якого лежить гнучкий курс.

Значні коливання під впливом попиту і пропозиції характерні для валютних курсів як сильних, так і слабих валют.

На попит і пропозицію іноземної валюти, а отже на валютний курс, опосередковано впливає вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх економічних відносин країни.

Серед факторів, що безпосередньо впливають на динаміку курсу валют, слід виділити: національний доход та рівень витрат виробництва, реальну купівельну спроможність грошей, рівень інфляції в країні, стан платіжного балансу, рівень процентних ставок в країні, довіру до валюти на світовому ринку тощо.

Зміни курсу валюти неоднаково впливають на різних суб'єктів ринку. При незмінних зовнішніх та внутрішніх цінах зміна курсу валют змінює відносні ціни.

Наприклад, здешевлення гривні робить вітчизняні товари на внутрішньому   ринку   -   дорожчими.   Відповідно,   якщо складаєтьсяпротилежна ситуація, це погіршує позиції національних експортерів, але йде на користь споживачам імпортних товарів в країні.

Негативні наслідки зниження вартості валюти, крім споживачів, відчувають також виробники, які у виробництві використовують імпортну сировину, матеріали, обладнання - відбувається зростання витрат і, як наслідок, падіння прибутку, або збитковість виробництва.

Коливання валютного курсу впливають на зміну сукупного попиту і сукупної пропозиції, тобто мають макроекономічні наслідки. Закономірно, що в більшості країн валютний курс розглядається як важливий об'єкт регулювання при проведенні державної економічної політики, а систему плаваючих валютних курсів часто називають системою коригованих "плаваючих" валютних курсів.

Потреба в коригуванні валютних курсів виникає у зв'язку з необхідністю досягнення збалансованості зовнішніх розрахунків. Оцінка збалансованості дається на основі платіжного балансу країни -систематизованого запису всіх операцій з активами та грошовими коштами. Рахунки платіжного балансу відображають операції країни з іншим світом і об'єднуються за видами угод.

Основні статті платіжного балансу:

-       Баланс товарів та послуг;

-       Товарний баланс;

-       Баланс послуг;

-          Операції з капіталом та фінансові операції;

-          Резервні активи.

В процесі розвитку економічних відносин і поглиблення міжнародного поділу праці розвивається міжнародна валютна система. Міжнародна валютна система включає:

-     Національні валюти і міжнародну ліквідність;

-     Валютний курс;

-     Валютні ринки;

-     Міжнародні валютно-фінансові організації;

-     Міждержавні угоди та домовленості.

Міжнародна валютна система - це форма організації міжнародних валютних відносин, обумовлена розвитком світового господарства і юридично закріплена міждержавними угодами. З середини 70-х років діє Ямайська Валютна система. Згідно з її принципами, золото перестало бути тією базою, на основі якої визначався валютний курс. Якщо ранішеспіввідношення між валютами визначалося на основі їх золотого вмісту, то зараз - на основі паритету купівельної спроможності валют, під впливом попиту та пропозиції. Із введенням Ямайської валютній системи відбулася повна демонетизація золота. Золото стало звичайним товаром, який Центральні банки та уряди країн продають та купують на світовому ринку золота. Та демонетизація золота не означає, що країни відмовилися від своїх золотих запасів. Але все більша кількість країн відмовляється від визначення золотого вмісту своїх національних валют.

Окрім міжнародної валютної системи існують також регіональні валютні системи. Яскравим прикладом є функціонування європейської валютної системи країн-членів Європейського Співтовариства. Європейське Співтовариство - до 1992 року Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС) - група західноєвропейських держав, які здійснили інтеграцію своїх економік, об'єднавшись в економічний союз. Нині до ЄС входять Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Франція, Швеція, Німеччина, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Фінляндія. У ЄС створено єдиний внутрішній ринок, знято обмеження на вільне переміщення товарів, капіталів, робочої сили між країнами, сформовано єдину валютну систему.

Єдиною валютою країн-членів ЄС виступає євро. Євро - спільна регіональна валюта країн Європейського Співтовариства, що запроваджена Європейською комісією на Раді міністрів економіки й фінансів країн ЄС 1 травня 1998 року. До монетарного союзу з 1 січня 1999 року входять 12 країн з 15 країн цього економічного об'єднання, а саме: Австрія, Бельгія, Греція, Італія, Ірландія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Франція і Португалія. У 1999 - 2001 роках євро мало обіг нарівні з національними валютами цих країн, щоправда, лише в безготівкових розрахунках. Євро замінило національні валюти з 1 січня 2002 року, коли в обіг були введені банкноти і монети (крім Англії, Данії, Швеції). Введення єдиної валюти в країнах-членах ЄС свідчить про високий рівень інтеграційних процесів в економіках цих країн.

 

Висновки:

   Країна має порівняльні переваги у виробництві певного товару, якщо вона може виробляти цей товар з нижчою внутрішньою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговий партнер.Спеціалізація, яка базується на принципі порівняльних переваг, сприяє збільшенню обсягів виробництва в країнах, що торгують між собою.

    Міжнародна торгівля - це сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що представляє собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу.

    При здійсненні зовнішньої торгівлі держава, як правило, поєднує елементи політики лібералізації зовнішньої торгівлі з елементами протекціонізму.

    Співвідношення, в якому обмінюються національні грошові одиниці, або ціна грошової одиниці однієї країни, яка визначена в грошових одиницях іншої країни, називається валютним курсом.

    Формування валютної політики держави значною мірою залежить від встановленого режиму валютного курсу (фіксованого чи плаваючого).

•    3 розвитком міжнародних економічних відносин і поглиблення міжнародного поділу праці на основі національних валютних систем виникає світова валютна система.

 

Вправа 1

За наведеними у таблиці даними оцініть, яка країна має абсолютні та порівняльні переваги. Таблиця.

Вихідні дані для вправи 1

 

Продукт

Італія

Англія

1 одиниця вина

1 робочий день

4 робочих дня

1 одиниця тканини

2 робочих дня

3 робочих дня

 

 

 

Розв'язання:

2.       1. Поясніть, що просте абсолютне порівняння показує - виробництво вина і тканин в Італії більш ефективне, бо і на виробництво одиниці вина, і на виробництво одиниці тканини в цій країні витрачається менше часу, ніж в Англії. З точки зору принципу абсолютних переваг і вино, і тканину треба виробляти в Італії; Італії невигідно торгувати з Англією. Але - це тільки на перший погляд.Розглянемо дію принципу порівняльних переваг. Запропонуйте студентам визначити, чому дорівнюють альтернативні витрати в Італії на виробництво одиниці тканини в порівнянні з альтернативними витратами на виробництво одиниці вина? (Вони складають 1/2).

3.       Тепер те саме порахуйте для Англії (За аналогією в Англії це співвідношення дорівнює 4/3).

 

4.   Робимо висновок: в Італії ці витрати відносно менші, ніж в Англії.

5.   Дайте завдання студентам зробити інше порівняння, а саме:

Італії альтернативні витрати на виробництво одиниці вина складають ... витрат на виробництво одиниці тканин. В Англії - ... Тобто в Італії альтернативні витрати вищі, ніж в Англії".

6.   Після таких порівнянь можна сказати, що в Італії краще займатись виноробством, а тканини імпортувати з Англії. Англії вигідніше спеціалізуватись на виробництві тканин, а вино завозити з Італії.

7.    Зверніть увагу студентів на те, що від спеціалізації та торгівлі
виграють обидві країни. Так, якщо Англія буде спеціалізуватися на
виробництві тканини і виробляти дві одиниці тканини замість однієї одиниці
вина та однієї одиниці тканини, то вона витрачатиме 6 робочих днів замість 7
робочих днів; отже виграш для Англії становитиме 1 робочий день.
Відповідно від спеціалізації виграє і Італія, адже, виробляючи одну одиницю
тканини та одну одиницю вина, вона витрачала 3 робочих дні, а після
спеціалізації, виробляючи дві одиниці вина, вона витрачатиме 2 робочі дні.
Таким чином, Італія виграє
1 робочий день. Отже, країни повинні
обмінюватися між собою надлишками, саме тому і виникає міжнародна
торгівля.

 

Вправа 2

Сім'я Любченко їде в США у гості і хоче взяти з собою 2500 доларів. В цей період курс гривні склав 5 гривень за 1 долар США.

а)   Скільки гривень потрібно мати для здійснення обміну національної
валюти на долари США?

(5,0 х 2500 = 12500 гривень)

б)  Припустимо, що після поїздки у них залишилось 210 доларів.
Скільки гривень вони отримають, якщо на час обміну курс національної

валюти дорівнює 0,25 дол./грн?

1.   (025= 840 гривень.)Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:

 

A.   Джон М. Кейнс;

B.    А. Сміт;

C.    Т. Мальтус;

D.   Д. Рікардо.

2.   Якщо Україна збільшила мито на ввезення продуктів харчування, то це, напевне, призведе до:

 

A.   Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні;

B.    Підвищення якості вітчизняних продуктів харчування;

C.    Підвищення цін не тільки на імпортні продукти харчування, але й на вітчизняні;

D.   Розширення вітчизняного товаровиробництва в більшості галузей.

3.   Прикладами торгівельних бар'єрів є:

 

A.   Квоти;

B.    Мито;

C.    Стандарти на ввезені товари;

D.   Все вищезазначене.

4.   Введення в державі мита на імпортні товари сприяє:

 

A.   Збільшенню виграшу вітчизняних виробників, які використовують імпортні товари в своєму виробництві, і зменшенню виграшу вітчизняних споживачів;

B.    Підвищенню виграшу вітчизняних споживачів і зниженню виграшу вітчизняних виробників, які використовують імпортні товари в своєму виробництві;

C.    Підвищенню виграшу вітчизняних споживачів і підвищенню виграшу вітчизняних виробників, які використовують імпортні товари в своєму виробництві;

D.       Зниженню виграшу вітчизняних споживачів і зниженню виграшу вітчизняних виробників, які використовують імпортні товари в своєму виробництві.

5.   У 1996 році на світовому ринку ціна і об'єми продажу алюмінію зменшились. Це могло бути викликано:

 

A.   Зменшенням обсягу експорту алюмінію з Росії;

B.    Зменшенням попиту на алюміній в світі;

Відкриттям нових родовищ бокситів;D. Збільшенням експорту алюмінію з країн Латинської Америки.

6.    Припустимо, що обмінний курс української гривні зростає. Що з наведеного нижче відбудеться в цьому випадку?

 

A.  Буде потрібно менше доларів, фунтів та іншої валюти для купівлі українських гривень;

B.  Імпортні товари в Україні подорожчають;

C.  Інші країни будуть змушені платити більші суми за товари, які вироблені в Україні;

D.  Ціни українських товарів у доларах знизяться.

7.    В довгостроковому періоді в країнах із гнучким валютним курсом та високою інфляцією відбувається:

А. Зростання курсу національної валюти;

8.    Падіння курсу національної валюти;

 

C.    Стабілізація курсу у відповідності з новим рівнем цін;

D.   Вірно все вищезазначене.

8. Якщо Національний Банк проводить політику, націлену на захист гривні від знецінення, то за інших рівних умов:

A.  Рівень відсоткових ставок відносно збільшиться, а рівень безробіття відносно знизиться;

B.  Рівень відсоткових ставок відносно збільшиться, а рівень зайнятості відносно знизиться;

C.  Рівень відсоткових ставок відносно збільшиться при незмінному рівні сукупного попиту;

D.  Рівень відсоткових ставок і рівень зайнятості відносно знизяться.

9.    Високий рівень інфляції в країні:

 

A.   Веде до знецінення національної валюти;

B.    Підвищує цінність національної валюти;

C.    Не впливає на валютний курс;

D.   Або знижує, або підвищує валютний курс.

10.  Система фіксованих валютних курсів потребує:

A.  100%-ного забезпечення золотом грошової маси в країні;

B.  Визначення обмінного курсу через взаємодію попиту і пропозиції валют на валютному ринку;

C.  Підтримки центральним банком обмінного курсу національної валюти, офіційно зафіксованого на визначений період часу;

D.        Невтручання держави в діяльність валютного ринку з метою зміни
обмінного курсу.
Задача 1

За статистичними даними Державного комітету статистики України за січень-вересень 2004 року обсяг експорту товарів становив 14948,4 млн. дол. США, імпорту - 14286,9 млн. дол. Розрахуйте зовнішньоторговий оборот і сальдо зовнішньої торгівлі товарами.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник