А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

1. Теорія раціональної поведінки споживача допускає, що раціональний споживач намагається максимізувати...

 

A.    Середню корисність.

B.    Граничну корисність.

C.    Загальну корисність.

D.    Різницю між загальною і граничною корисністю.

2. Альтернативна вартість - це...

 

A.    Все те, що нам хотілось би мати, але ми не маємо.

B.    Всі блага, які нам не потрібні у житті.

C.    Те краще, від чого ми відмовились внаслідок нашого рішення.

D.    Те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.

3. Раціональна  поведінка  споживача  передбачає,  що він...

 

A.  Намагається максимізувати свій добробут.

B.   Намагається задовольнити першочергові потреби.

C.   Задовольнити свої потреби, виходячи з необхідності зберігати навколишнє середовище.

D.  Мінімізує свої потреби, виходячи з обмеженості наявних економічних благ.

Викладач англійської мови у вихідні дні зазвичай займається репетиторством, одержуючи 250 грн. за день. Але в найближчі вихіднійому запропонували дводенний відпочинок в пансіонаті за містом. Вартість путівки 100 грн. Вартість проїзду до пансіонату автобусом 10 грн., електропоїздом - 5 грн. Викладач вирішив відпочити і їхати більш комфортабельним видом транспорту -автобусом. Яка альтернативна вартість прийнятого рішення: дводенний відпочинок в пансіонаті за містом?

A.   510грн.

B.    620 грн.

C.    120 грн.

D.   630 грн.

 

5. Граничні витрати - це...

 

A.   Додаткові витрати, пов'язані із збільшенням обсягів виробництва.

B.   Додаткові витрати виробника, пов'язані з підвищенням цін на природні ресурси та енергоносії.

C.   Приріст витрат, пов'язаний із випуском додаткової одиниці продукції.

D.   Приріст витрат, пов'язаний із зменшенням ефективності виробничих ресурсів.

6. Економічна раціональність припускає, що:

 

A.  Усі люди при наявності достовірної інформації обирають один і той же об'єктивно найкращий варіант.

B.  Існує об'єктивний оптимальний засіб рішення будь-якої економічної проблеми.

C.  Більшість людей робить вибір раціонально, з вигодою для себе.

D.  Необхідно витрачати якнайменше грошей.

7. Порівняльна перевага - це:

 

A.   Здатність виробляти товари та послуги з меншими альтернативними витратами.

B.    Можливість виробляти та обмінювати товари та послуги з меншими витратами ресурсів.

C.  Можливість виробляти товарів більше, ніж виробляють інші фірми.
D. Можливість виробляти той товар чи послугу, попит на який

найбільший.

8.   При бартерному обміні українського цукру на російське
паливо:

A.    Україна виграла, Росія програла.

B.   Україна програла, Росія виграла.Ніхто не виграв.

C.   Обидві країни виграли.

9. Підприємець приймає рішення щодо раціонального використання трудових ресурсів. Олена може зняти мірки та викроїти сукню за одну годину; на пошив цієї сукні їй потрібно 5 годин. Юлія виконала цю роботу відповідно за 1,5 години та 8 годин. Підприємець вважає за доцільне:

A. Найняти Олену для виконання всіх операцій, тому що вона має абсолютні переваги по всіх видах робіт.

B.  Найняти Олену для виконання всіх операцій, тому що вона має порівняльні переваги по всіх видах робіт.

C.  Залучити Олену до виконання роботи закрійниці, а Юлію -швачки, тому що вони мають порівняльні переваги по цих видах робіт.

D. Залучити Олену до виконання роботи швачки, а Юлію - закрійниці,
тому що вони мають порівняльні переваги по цих видах робіт.

 

Відповіді до практикуму

Тести:

1.В; 2.С; З.А; 4.В; 5.С; 6.С; 7.А; 8.D; 9.D.РОЗДІЛ II Основи мікроекономіки

 

Глава 8. Економічна поведінка споживача

1.   Що лежить в основі вибору споживача?

2.   Загальна та гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. 1. Що лежить в основі вибору споживача ?

 

Як відомо, за умов обмеженості ресурсів, споживачі вирішують проблему вибору. При цьому вони намагаються діяти раціонально. Що ж лежить в основі споживчого вибору? Перш за все - це смаки і уподобання споживача.

По-друге - це обмеженість ресурсів особи, яка приймає рішення про те, що вона може спожити, реально виходячи із її доходу і ринкових цін на товари та послуги.

По-третє - як сумістити бажання споживача з його можливостями, визначитись, який набір благ максимізує його добробут і вигоду.

Товари важливі не самі по собі, а як засіб задоволення потреб споживачів. Потреб багато, проте бюджет споживача обмежений. Якщо гроші витрачаються на придбання певного товару або набору товарів, тоді витрати на придбання інших товарів скорочуються.

Вирішуючи проблему альтернативного вибору, будь-який споживач прагне максимізувати загальну корисність (вигоду) від придбання та споживання благ. Саме тому основу споживчого вибору становить максимізація корисності благ, їх корисного ефекту для споживача.

Як же виміряти корисність?

 

2. Загальна та гранична корисність. Закон спадної граничної

корисності

Корисність - поняття суто індивідуальне. Те, що для одного споживача може мати високу корисність, інший сприймає як антиблаго.

Хтось з ранку обов'язково випиває чашку кави, інший її взагалі не спо­живає.

Корисність - це суб'єктивне відчуття задоволення від споживання блага. Це здатність блага задовольняти ту чи іншу потребу конкретного споживача.Ступінь корисності певного блага оцінюється величиною іншого альтернативного блага, якою споживач здатний пожертвувати заради отримання обраної кількості блага.

Чим більша жертва, на яку здатний споживач заради певного набору благ, тим більшу корисність становить для нього корисність обраного набору благ.

Для аналізу поведінки споживача на ринку необхідно розрізняти загальну (сукупну) корисність блага і його граничну корисність.

Загальна корисність - це сукупна величина задоволення, яку отримує споживач від споживання певної кількості продукту, наприклад 10-ти одиниць блага. Загальна корисність збільшується, якщо збільшується кількість благ, що споживається.

Але зростання загальної корисності уповільнюється внаслідок зменшення граничної корисності.

Гранична (маржинальна) корисність блага - це корисність останньої одиниці наявного блага, яка задовольняє найменш значущу потребу споживача.

Гранична корисність одиниці блага - та корисність, яку отримує споживач при споживанні додаткової одиниці блага, тобто це додаткове задоволення, яке споживач отримує від додаткової одиниці цього блага. (Іншими словами граничну корисність ще можна визначити, як приріст загальної корисності).

Корисність є суб'єктивною характеристикою, і те, що корисне для однієї людини, може бути абсолютно нецікавим для іншої. Виходячи з високої міри суб'єктивності оцінки корисності, її дуже важко виміряти кількісно. Економісти домовились вимірювати корисність в "ютілях" (utility англ. -корисність). Далі будемо використовувати такі символи для характеристики величин корисності:

MU гранична корисність;

XU - загальна корисність.

Чим більше споживання деякого блага, тим менший приріст загальної корисності, отримуваний від одиничного приросту споживання цього блага. Вперше цей принцип був сформульований німецьким економістом Г. Госсеном в 1854 р. Це і є закон спадної граничної корисності.

Закон спадної граничної корисності можна сформулювати ще наступним чином: гранична корисність будь-якого блага зменшується із збільшенням наявного запасу блага. Як результат, споживач погоджується придбати кожну наступну одиницю блага за нижчою ціною, кожну наступну одиницю віноцінює для себе дешевше.

Кожен споживач прагне максимізувати свій добробут, максимізуючи при цьому загальну корисність.

Максимізація корисності споживача за умов обмеженого бюджету, наступає тоді, коли остання витрачена грошова одиниця на придбання того чи іншого блага приносить однакову граничну корисність. (Другий закон Госсена).

MUa= МЦв= MUn

Ра    Рв Pn де MUa - гранична корисність блага А; Мив - гранична корисність блага В; Ра - ціна товару А; Рв - ціна товару В; MUn - гранична корисність блага N; Pn - ціна одиниці блага N.

 

Висновки:

   В основі споживчого вибору лежить максимізація корисності благ, їх корисного ефекту для споживача.

   Корисність - це ступінь задоволення потреб споживача в процесі споживання певних товарів та послуг.

   Загальна корисність - це сукупна величина задоволення потреби, яку отримує споживач від споживання певної кількості одиниць блага.

   Гранична корисність - це додаткова корисність, одержана від споживання кожної додаткової одиниці блага.

   Сутність закону спадної граничної корисності полягає в тому, що із збільшенням споживання гранична корисність кожної наступної одиниці блага менша за корисність попередньої одиниці блага.

 

 

 

Практикум

Тести:

1. Яке з наведених тверджень найкраще розкриває поняття зменшення граничної корисності?

A.  В міру того, як ви споживаєте більше товару, загальне задоволення від цього має тенденцію до зростання;

В міру того, як ви споживаєте більше товару, загальне задоволення відцього має тенденцію до зниження;

C.  В міру того, як ви споживаєте більше товару, додаткове задоволення від кожної нової одиниці товару має тенденцію до зниження;

D.  В міру того, як ви споживаєте більше товару, середнє задоволення від цього має тенденцію до зниження.

 

2.   Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:

 

A.   Зменшується;

B.    Збільшується;

C.    Збільшується або зменшується, але є додатньою величиною;

D.   Збільшується повільно.

3.   Який рядок значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?

 

A. 200, 150, 150, 150;

B.  200, 230, 250, 280;

C.  200, 300, 400, 500;

D. 200, 150, 90, 40.

4.   Ціна товару X дорівнює 1,5 грн., а товару Y - 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y в 30 ютілів, прагне досягти найбільшого задоволення від покупки товарів X та Y, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару X за:

 

A.   45;

B.    30;

C.    20;

D.   15.

5.   Яке з наступних тверджень є невірним?

 

A.   Кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;

B.    Всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;

C.    Всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності;

D.   Кожна точка на бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів.

6.   Рівновага споживача на карті байдужості - це:

 

A.   Будь-яка точка на найвищій з кривих байдужості;

B.    Будь-яка точка на бюджетній лінії;

C.    Будь-яка точка, що розташована на просторі, обмеженою бюджетною лінією;

D.   Точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості.

7.   Гранична норма заміни товару X товаром Y означає:

А. Міру збільшення граничної корисності, якщо споживання товарів X і Yзбільшується на одиницю; в. Ту кількість одиниць товару X, від якої споживач готовий відмовитися в обмін на одержання однієї одиниці товару Y, щоб загальна корисність залишилась незмінною;

C.    Ту кількість товару X, яку споживач купує, коли його дохід зростає, а споживання товару Y залишається незмінним;

D.   Ту міру збільшення загальної корисності, якщо споживання товарів X і Y збільшується.

 

8.     Якщо споживач обирає комбінацію, яка представлена точкою на площині, обмеженій бюджетною лінією, то він:

А. Бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет; в. Знаходиться в стані рівноваги;

C.    Максимізує корисність;

D.   Неповністю використовує свій бюджет.

9.     Теорія поведінки споживача припускає, що споживач намагається максимізувати:

 

A.   Граничну корисність;

B.    Загальну корисність;

C.    Середню корисність;

D.   Різницю між загальною і граничною корисністю.

 

10.    Щоб опинитися в стані рівноваги, споживач повинен:

 

A.  Бути впевненим, що ціни всіх купованих ним товарів пропорційні загальній корисності;

B.  Не купувати недоброякісних товарів;

C.  Розподіляти дохід таким чином, щоб остання гривня, витрачена на придбання будь-якого товару, приносила такий самий приріст корисності, як і гривня, витрачена на купівлю іншого товару;

D.  Бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничній корисності грошей.

11.    Збільшення доходу споживача графічно відбивається в:

 

A.   Зменшенні нахилу бюджетної лінії;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник