А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

D.   Ціна на товар-субститут зменшилась.

14.    Якщо будь-яка кількість товару продається по однаковій ціні, то попит на цей товар є:

 

A.   Абсолютно нееластичним;

B.    Абсолютно еластичним;Еластичним;

C.    Нееластичним.

15. На який з наведених товарів еластичність попиту за ціною вища?

A.  Сіль;

B.  Чорний хліб;

C.  Розкішні автомобілі "Роллс-ройс";

D.  Чорний хліб "Дарницький". Задачі.

 

1.     Розрахуйте коефіцієнт цінової еластичності попиту, якщо відомо, що ціна на товар зросла з 500 до 600 грош.од., а величина попиту скоротилась з 20000 до 16000 одиниць.

2.     Розрахуйте коефіцієнт цінової еластичності попиту, якщо відомо, що ціна на товар зросла з 25 до 27 грош. од., а величина попиту скоротилась з 15 до 10 одиниць.

3.     Розрахуйте коефіцієнт цінової еластичності попиту, якщо відомо, що ціна на товар зменшилась з 10 грош. од. до 7 грош. од., а величина попиту при цьому зросла із 100 од. до 120 од.

4.     Визначити еластичність попиту товару, розрахувавши виручку від реалізації за умови, що ціна товару змінилась.

Нехай ціна товару зменшилась від 19 грош. од. до 17 грош. од., а величина попиту при цьому збільшилась із 100 од. до 200 од.

5.     Визначити еластичність попиту товару, розрахувавши виручку від реалізації за умови, що ціна товару змінилась.

Нехай ціна товару зросла від 5 грош. од. до 11 грош. од., а величина попиту при цьому зменшилась із 100 од. до 85 од. Завдання

Вірні чи невірні твердження

1.    Закон попиту розкриває обернений зв'язок між ціною товару і
величиною попиту.

2.    При зростанні грошових доходів споживачів крива попиту зміщується ліворуч.

3.    Попит на мармелад більш еластичний, ніж на цукор.

4.    Від менш еластичного товару споживачеві важче відмовитись, ніж від більш еластичного.

5.    Зменшення ціни на піцу викличе зміщення праворуч кривої попиту на

піцу.1.D; 2.D; З.С; 4.D; 5.В; 6.А; 7.А; 8.В; 9.С; 10.В; 11.В; 12.В; 13.D; 14.В; 15.D. Задачі

1.   Её = 1,22 (попит еластичний).

2.   Её = 5,2 (попит еластичний).

3.   Её = 0,52 (попит нееластичний).

4.   В даному завданні ціна зменшилась. Подивимось, як змінилась виручка від реалізації.

ТЯ1 = 1900 грош. од. ТЯ2 = 3400 грош. од.

Отже, ми можемо зробити висновок, що попит на даний товар еластичний.

5.   В даному завданні ціна зросла. Подивимось, як змінилась виручка від реалізації.

ТЯ1 = 500 грош. од. ТК2 = 935 грош. од.

Отже, ми можемо зробити висновок, що попит на даний товар нееластичний.

 

Завдання

Вірні чи невірні твердження

1.   Вірно. Із збільшенням ціни величина попиту зменшується і навпаки.

2.   Невірно. Відбудеться зміщення кривої попиту праворуч.

3.   Вірно. Для цукру існує менше замінників.

4.   Вірно. Для менш еластичного товару існує менше замінників.

5.   Невірно. Вплив цінового фактору. Зміниться лишень величина попиту, як результат руху вздовж кривої попиту.

 

2. Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова еластичність пропозиції.

 

Пропозиція (supply) - це кількість товарів та послуг, що пропонується виробниками для реалізації на ринку в даний момент при певному рівні цін.

В кількісному відношенні - це сума цін товарів та послуг, що пропонуються для продажу на ринку.

Ціна пропозиції - це та найнижча ціна, за якою виробник згоден запропонувати   певну   кількість   товару.   Величина   пропозиції   - цемаксимальна кількість якогось товару, яку згоден запропонувати продавець або група продавців за проміжок часу при певних умовах по тій чи іншій ціні.

Залежність величини пропозиції від факторів, що її визначають, називається функцією пропозиції. Залежність величини пропозиції від ціни може бути різною, однак найтиповішою є наступна:

Чим вища ринкова ціна, тим більшою буде величина пропозиції, і навпаки (тобто має місце пряма залежність). Ця залежність і назива­ється законом пропозиції.

Функція пропозиції від ціни може бути задана трьома способами:

1.  Табличним.

2.  Графічним.

3.  Аналітичним.

Як приклад розглянемо таку залежність і задамо її табличним способом (таблиця 3) та побудуємо графік.


Таблиця 3.

Графік пропозиції за табличними даними виглядатиме наступним чином (рисунок 5).

 

Зміна величини пропозиції в залежності від зміни ціни на товар графічним способом виглядає як рух по кривій пропозиції. Зображений графік кривої пропозиції має позитивний нахил і є опуклим в сторону величини пропозиції. Як окремий випадок можна використовувати лінійний характер функції пропозиції. Надалі ми будемо використовувати для аналізу змін пропозиції саме лінійну функцію пропозиції.

Пряму залежність між ціною та величиною пропозиції теоретично можна пояснити наступним чином:

1.       При зростанні ціни виробник може підвищити пропозицію даного товару шляхом залучення незадіяних раніше малоефективних ресурсів. Його втрати через використання дорожчих технологій, менш кваліфікованої робочої сили, дорожчих або менш якісних природних ресурсів і комплектуючих покриватимуться за рахунок вищої ціни товару.

2.       Виробник, нарощуючи залучення мобільних ресурсів (робоча сила, сировина і матеріали, комплектуючі, інструменти), з часом стикається з проблемою нарощування стаціонарних ресурсів. Верстати, стаціонарні виробничі площі виявляються перевантаженими, внаслідок чого ефективність виробництва знижується, а витрати на виробництво кожної наступної одиниці зростають. Це зростання можна покрити за рахунок підвищення цін.

За законом пропозиції, зміна ціни товару супроводжується відповідною зміною величини пропозиції, тобто відбувається рух уздовж кривої пропозиції. Але така залежність зберігається, як зазначалось вище, не завжди,а лише при умові незмінності інших, тобто нецінових факторів. У реальному житті ми часто спостерігаємо, як при стабільній ціні змінюється величина пропозиції. Ці факти є результатом зміни самої пропозиції і відбуваються вони під впливом нецінових чинників. Як і функція попиту, функція пропозиції відображає не тільки ту кількість товару, яку виробники готові запропонувати за якоюсь певною ціною, але і величину, яку вони згодні запропонувати за кожною з можливих цін.

За умови, що ціна товару залишається незмінною, пропозиція буде змінюватись під впливом нецінових факторів. Розглянемо особливості впливу кожного з відомих нам нецінових факторів:

1. Pres - ціни на ресурси.

Почнемо з цін на ресурси. Якщо витрати виробника на сировину, матеріали, паливо, а також робочу силу зменшуються, то виробник буде пропонувати більшу кількість продукції по нижчій ціні, тобто пропозиція товару зросте. Зросте також і величина пропозиції. І навпаки, при підвищенні цін на ресурси пропозиція буде зменшуватись. 2. Р2 - ціни на інші товари.

Товари можуть знаходитись між собою у відношенні взаємозамінності і взаємодоповнюваності. Зокрема зниження цін на яловичину може заставити фермерів більше вирощувати і пропонувати до продажу м'ясо птиці. І навпаки, підвищення цін на яловичину приведе до скорочення пропозиції м'яса птиці.

3.   N - кількість виробників.

Якщо кількість виробників даного товару збільшується, то буде збільшуватись і його пропозиція. І навпаки, коли кількість виробників зменшується, пропозиція зменшується.

4.   Tch - рівень розвитку технології.

Чим вищий рівень наукового прогресу, тим ефективнішим стає виробництво, тобто на кожну одиницю витрачених ресурсів виробляється все більше кінцевої продукції.

Відповідно зростає пропозиція. Зростає також і величина пропозиції. І навпаки, коли рівень технології стає менш досконалим, продуктивність праці зменшується, то і пропозиція відповідно зменшиться, зменшиться також і величина пропозиції.

5.   К - вплив природно-кліматичних умов.

Особливо яскраво цей фактор проявляється в сільськогосподарському виробництві.   У   випадку  несприятливих   природних   умов пропозиціяпродукції зменшиться.

6.   Т/S - податки та субсидії.

В більшості випадків податки розглядаються як витрати підприємства. Підвищення податків буде збільшувати витрати виробника і скорочувати пропозицію. Субсидії - це податки навпаки. Державні дотації знижують витрати на виробництво одиниці продукції, тим самим збільшуючи пропозицію.

7.   Е - очікування виробників.

В певній ситуації виробники зерна, наприклад, не хочуть продавати його ні державі, ні населенню, так як очікують підвищення цін і можливість в майбутньому більш вигідно реалізують свою продукцію. Але може виникнути і зворотня ситуація, коли виробники очікують падіння цін на зерно. Тоді виробники будуть намагатись продати якомога більше зерна вже сьогодні. Пропозиція зросте. Цінова еластичність пропозиції

Цінова еластичність пропозиції показує, на скільки відсотків зміниться кількість товару, що пропонується, при зміні його ціни на 1%. При цьому мова може йти про еластичність пропозиції як окремого підприємства, так і галузі в цілому, тобто в основі її визначення може бути як крива пропозиції окремого підприємства, так і крива галузевої пропозиції.

Пропозиція еластична, коли коефіцієнт еластичності більший за 1, і нееластична, коли коефіцієнт еластичності менший за 1. Оскільки при цьому і ціна, і кількість змінюються в одному напрямку, то еластичність пропозиції завжди більша 0.

Окрім фактору часу на еластичність пропозиції впливають також такі фактори:

1.    Ціни на інші товари. Мова йде про перехресну еластичність пропозиції. У випадку підвищення цін на ресурси пропозиція основного товару зменшиться. Еластичність пропозиції товару буде залежати від того, як його виробництво реагує на підвищення цін на ресурси.

2.    Рівень досягнутого використання ресурсів. У випадку відсутності резервів можливості реагування пропозиції на зміну цін обмежені, тобто еластичність пропозиції товару буде меншою.

3.    Ступінь монополізованості галузі і можливості переливу капіталу з інших галузей робить пропозицію товару менш еластичною.

Технологічні особливості виробництва певного товару. Складніші технології роблять  пропозицію  товару менш  еластичною. Наприклад,побудова літаків та хлібопекарня. Безперечно, що пропозиція хліба буде більш еластичною.

 

Висновки:

   Пропозиція являє собою ту кількість товару, яку виробники готові запропонувати до продажу на ринку при тому чи іншому рівні цін.

   Пропозиція змінюється під впливом змінних факторів, головним з яких є ціна. Коли змінюється ціновий фактор, на графіку відбувається зміна вздовж постійної кривої пропозиції.

   Зсуви кривої пропозиції відбуваються під впливом нецінових факторів.

•    До основних нецінових факторів, які впливають на пропозицію, відносяться:

-   ціни на ресурси;

-   ціни на інші товари;

-   кількість виробників;

-   зміни в технологіях виробництва;

-   податки та субсидії;

-   природно-кліматичні умови; -очікування виробників.

 

   Реакцію виробників на коливання цін відображає поняття еластичності. Пропозиція товару може бути еластичною, нееластичною та мати значення одиничної еластичності.

   Основним фактором, який визначає еластичність пропозиції за ціною, є час.

   Фактори, які також впливають на еластичність пропозиції, наступні:

 

-   ціни на інші товари;

-   рівень досягнутого використання ресурсів;

-   ступінь монополізованості галузі;

-   технологічні особливості виробництва певного товару.

 

Практикум

Тести:

1. Який з наведених нижче факторів найімовірніше призведе до збільшення пропозиції яблук?

A.   Несприятливі погодні умови в районах вирощування яблук;

B.   Зниження цін на груші і мандарини;

Підвищення врожаю яблук;D. Підвищення попиту на банани.

2.    Якщо зменшення ціни товару на 4% призводить до скорочення величини пропозиції на 7%, то така пропозиція:

 

A.   Еластична;

B.    Нееластична;

C.    Абсолютно еластична;

D.   Абсолютно нееластична.

3.    Крива пропозиції ілюструє залежність:

 

A.   Величини пропозиції від попиту;

B.    Пропозиції від ціни;

C.    Ціни від пропозиції;

D.   Величини пропозиції від ціни.

4.    Що з наведеного нижче не вплине на зміни в пропозиції телевізорів?

 

A.    Удосконалення технології виробництва телевізорів;

B.    Зменшення кількості виробників телевізорів;

C.    Зниження цін на телевізори;

D.    Зростання цін на комплектуючі вироби.

 

5.    Пропозиція якого із наступних товарів найбільш еластична за ціною?

 

A.   Пшениця;

B.   Чорні метали;

C.   Годинники;

D.   М'ясо.

6.    Ринкова пропозиція безпосередньо не зазнає впливу:

 

A.   Цін на ресурси;

B.    Кількості фірм;

C.    Доходів сімей;

D.   Зміни технології.

 

7.   Зростання цін на матеріали, необхідних для виробництва товару X, викличе:

 

A.   Зсув кривої попиту праворуч;

B.    Зсув кривої пропозиції ліворуч;

C.    Зсув кривої попиту та кривої пропозиції праворуч;

D.   Зсув кривої пропозиції праворуч;

8.   Удосконалення технології зсуває:

 

A.   Криву попиту праворуч;

B.    Криву пропозиції ліворуч;Криву попиту ліворуч;

C.    Криву пропозиції праворуч.

 

9.      Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, проявляється в:

 

A.   Рості пропозиції;

B.    Зменшенні пропозиції;

C.    Рості величини пропозиції;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник