А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

g = sl soab

де:      SL - площа заштрихованої частини графіка; SOAB - площа трикутника.

Величина коефіцієнту змінюється в діапазоні від нуля до одиниці. Якщо коефіцієнт дорівнює нулю, це означає стан абсолютної рівності, а якщо одиниці - абсолютної нерівності. Чим вище значення коефіцієнту, тобто чим ближче він наближається до одиниці, тим більша диференціація в розподілі сукупного доходу між окремими частинами населення країни.

В розвинених країнах значення коефіцієнту Джині становить 0,25-0,35, в слаборозвинених - 0,70-0,80. В Україні - 0,60-0,75.

Важливою проблемою розподілу і регулювання доходів є визначення оптимального співвідношення між економічною ефективністю та соціальною справедливістю, розв'язання існуючого між ними протиріччя.

Зміст цього протиріччя полягає в тому, що надмірне державне втручання в перерозподільчі процеси, зростання частки соціальних трансфертів в доходах окремих соціальних груп, веде до зниження їх трудової активності, підриває стимули і мотивацію до високоефективної праці, породжує психологію соціального утриманства.Джерелами соціальних трансфертів є високі податки на прибутки корпорацій та особисті доходи, які нерідко пов'язані з високою діловою активністю, конкурентноздатністю, кваліфікацією та підприємницькими здібностями платників податків.

Сучасні західні неоліберальні теорії, в тому числі монетаризм, активно проповідують принципи економічної свободи, обмеження державного втручання в економіку, її дерегулювання.

На думку монетаристів, головна цінність суспільства - це не соціальна справедливість, а свобода, яку забезпечують приватна власність, конкуренція, особиста ініціатива. Необхідно, вважають представники цієї школи, відмовитися від ідеї соціальної справедливості, яку вони об'являють "марксистською догмою".

Голова Чикагської школи монетаризму Мілтон Фрідмен, захищаючи індивідуалізм і свободу, розширення соціальних гарантій з боку держави у вигляді безкоштовної освіти, медицини, вважає "сповзанням до соціалізму".

 

Висновки:

   Власник кожного ресурсу отримує свою форму доходу.

    Основними формами факторних доходів є заробітна плата, рента, процент, прибуток.

    Розмір кожної форми доходу залежить від ринкової ціни ресурсу, яка визначається граничним продуктом, створеним відповідним ресурсом.

    В ринковій економіці існує нерівність в доходах, яка є одним із "дефектів" ринкової системи.

    Держава здійснює перерозподіл доходів шляхом їх регулювання і вирівнювання.

    Основними інструментами державної політики доходів є прогресивне оподаткування та створення ефективної системи соціального страхування.

 

 

 

Задача 1

Як і на скільки змінилася реальна заробітна плата, якщо номінальна зарплата за рік зросла з 320 до 360 грн., а річний рівень інфляції становив 10%?

 

Спочатку знаходимо індекс зростання номінальної зарплати: iWH =    = 1,125, а індекс інфляції (10%) становить 1,1.Індекс реальної зарплати обчислюється шляхом ділення індексу номінальної зарплати на індекс цін:

Iwp = = = 1,023. WP     I 1,1

Таким чином, реальна зарплата зросла на 2,3%.

 

Задача 2

Фермер вирощує на своїй ділянці землі в середньому 500 т картоплі в рік. Ціна 1 кг картоплі за рік не змінювалась і становила 0,3 грн. Щорічні витрати на вирощування, збір і реалізацію картоплі оцінюється в 100 тис. грн. Чому дорівнюватиме розмір щорічної ренти?

 

Обсяг щорічної ренти оцінюється як різниця між виручкою і витратами. Виручка (ТЯ) дорівнює добутку ціни і кількості продукції: ТЯ = р х Q = 500000 х 0,3 грн. = 150 тис. грн. R = 150 тис. грн. - 100 тис. грн. = 50 тис. грн.

 

Задача 3

Якою буде реальна процентна ставка за кредит, якщо номінальна процентна ставка складає 12,5%, а річний рівень інфляції 6,8%?

 

Реальна процентна ставка обчислюється як різниця номінальної процентної ставки і рівня інфляції: 12,5% - 6,8% = 5,7%.

Норма позичкового проценту визначається співставленням обсягу позичкового проценту і загального розміру позики. Спосіб обчислення норми позичкового проценту показаний в задачі 4.

 

Задача 4

Якою буде норма позичкового проценту, якщо обсяг грошової позики становив 16 тис. грн,, а за кредитною угодою фірма має повернути 18 тис. грн.

r = 18 тис. грн.-16 тис. грн. х 100% = 12,5%. 16 тис. грн.

В задачі 5 ілюструється механізм обчислення доходу з депозитного вкладу за простими та складними процентами.Задача 5

Яку суму повинен повернути через 3 роки банк вкладнику, якщо розмір вкладу складає 12 тис. грн. під 10% річних за складними процентами і за простими процентами?

 

а)  За простими процентами, щорічно на депозитному рахунку величина
вкладу зростає на однакову величину:
12 тис. грн. х 0,1 = 1,2 тис. грн.

За 3 роки приріст вкладу складатиме: 12 тис. грн. х 0,3 = 3,6 тис. грн.

Тому загальний розмір вкладу за 3 роки за простими процентами становитиме:

12 тис. грн. + 3,6 тис. грн. = 15,6 тис. грн.

б)  За складними процентами 10% відсотків нараховуються до величини
попереднього року:

позичковий процент за 1 рік =12 х 0,1 = 1,2 тис. грн.

позичковий процент за 2 рік = (12 + 1,2) х 0,1 = 1,32 тис. грн.

позичковий процент за 3 рік = (13,2 + 1,32) х 0,1 = 1,452 тис. грн.

Загальний приріст вкладу за 3 роки складе: 1,2 + 1,32 + 1,452 = 3,972 тис. грн., а загальний розмір вкладу: 12 + 3,972 = 15,972 тис. грн.

Розмір позичкового проценту можна підрахувати відразу по формулі: r = (1+r)', де t - кількість років; r - процентна ставка.

В нашому прикладі: r = (1+0,1)3 = 1,331.

Загальний розмір вкладу: 12 х 1,331 = 15,972 тис. грн.

 

Задача 6

У підприємця є варіанти капіталовкладення 3 проектів. Перший вимагає витрат у 50 тис. грн. і може принести 10 тис. грн. прибутку; другий відповідно: 60 тис. грн. і 15 тис. грн.; третій 40 тис. грн. і 6 тис.грн. Якому проектові надасть перевагу підприємець?

 

Слід визначити рівень прибутковості кожного проекту за нормою прибутку

Р'=— х 100%. ТС

1   проект: Р/1 =    х 100% = 20%.

проект: Р'2 = 60 х100% = 25%.З проект: Р = -40 х юо% = 15%.

Найприбутковіший 2 проект, бо принесе найвищий розмір прибутку на вкладений капітал (25%).

Балансовий прибуток підприємства визначається після реалізації продукції, а чистий прибуток після сплати податків. Спосіб обчислення балансового і чистого прибутку підприємства наводиться в задачі 7.

 

Задача 7

За рік фірма реалізувала 200 тис. одиниць продукції за ціною 5 грн. Витрати на одиницю продукції становили 3 грн. Податок на прибуток складає 30%. Який балансовий і чистий прибуток отримає фірма?

Для знаходження балансового прибутку слід відняти від загальної виручки загальні витрати (ТЯ - ТС). Загальну виручку знаходимо шляхом добутку кількості реалізованої продукції і ціни:

ТЯ = р х Q = 200 тис. грн. х 5 грн. = 1 млн. грн.

Загальна витрати знаходимо помноженням середніх витрат виробництва на кількість продукції:

ТС = АТС х Q = 3 грн. х 200 тис. грн. = 600 тис. грн.

Таким чином, балансовий прибуток:

Р = ТЯ - ТС = 1 млн. грн. - 600 тис. грн. = 400 тис. грн.

За ставкою податку на прибуток (30%) фірма має направити до держбюджету 30% балансового прибутку, тобто 400 тис. грн. х 0,3 = 120 тис. грн.

Чистий прибуток - все те, що лишається після сплати податку: Р2 = 400 тис. грн. - 120 тис. грн. = 280 тис. грн.

 

Практикум

Тести:

1.    Премія - це вид зарплати;

 

A.   основної;

B.    додаткової;

C.    відрядної;

D.   погодинної.

2.    Прибуток дорівнює:

 

A.   виручка мінус податки і амортизація;

B.    виручка мінус зарплата;

актив мінус пасив;D. доходи мінус витрати.

3.    Яку форму доходу отримує власник земельного ресурсу?

 

A.   прибуток;

B.    ренту;

C.    зарплату;

D.   позичковий процент.

4.    Норма позичкового процента буде вища, якщо комерційний банк надає:

 

A.   кредит із заставою на 3 роки;

B.    кредит із заставою на 5 років;

C.    кредит без застави на 3 роки;

D.   кредит без застави на 5 років.

5.    Рівень доходів у ринковій економіці визначається:

 

A.   державним комітетом по праці;

B.    профспілковими організаціями;

C.    попитом на результати діяльності;

D.   нормами справедливості.

6.    Що є найкращим мірилом рівня життя в країні?

 

A.   грошовий дохід на душу населення;

B.    реальний дохід на душу населення;

C.    рівень безробіття;

D.   рівень інфляції.

7.    Мінімальна зарплата вперше в світі впроваджувалась:

А. після промислового перевороту;

8.    після "Великої депресії";

 

C.    після Другої світової війни;

D.   внаслідок розпаду СРСР.

8. Що можна вважати формою використання особистого доходу?

A.   сплата податків;

B.    заощадження;

C.    дарування;

D.   споживання.

9. Встановлення державою мінімальної заробітної плати - це:

A.   рекомендована нижня межа індивідуального доходу;

B.    розмір прожиткового мінімуму;

C.    нижня межа заробітної плати на будь-якому підприємстві;

10.    вартість основних продуктів споживання за певний період.Який фактор не впливає на ставку заробітної плати?

 

A.   попит на працю;

B.    діяльність профспілок;

C.    Норма позичкового проценту;

D.   політика держави у сфері оплати праці.

11.    Прибуток - це:

 

A.   винагорода за ризик;

B.    форма доходу за статус;

C.    гарантована форма доходу підприємства;

D.   різниця між валовим доходом і загальними витратами.

 

Завдання

Вірні чи невірні твердження

1. Номінальна зарплата завжди вища за реальну зарплату.

2.    Власник кожного з економічних ресурсів отримує свою форму
доходів.

3.  Ренту отримує власник виключного ресурсу.

4.        Ефективність в розподілі ресурсів не означає справедливості в розподілі доходів.

5.        У сучасних умовах частіше використовується погодинна форма зарплати.

 

6.   Одна людина може отримувати декілька форм доходів.

7.   Нерівність у доходах є важливим стимулом економічного розвитку.

8.     Чим більше комерційний ризик банку при наданні позики
підприємству, тим менше норма позичкового проценту.

9.  Диференційну земельну ренту отримують фермери, що господарюють
на найбільш родючих землях.

10.     Механізм розподілу доходів істотно впливає на економічну
ефективність.

 

Задачі

1.     Номінальна заробітна плата зросла на 40%, а вартість споживчого кошика - на 15%. Як і наскільки зменився рівень життя при інших рівних умовах?

2.     Розрахуйте індекс цін, якщо за звітний період номінальна заробітна плата зросла на 20%, а реальна заробітна плата знизилась на 20%.Величина капіталу, що надана в позику 6 млн. грн, депозитний процент - 6%, норма позичкового процента за кредитом - 8%. Чисті банківські витрати 200 тис. грн., власний капітал банку - 2 млн. грн. Розрахуйте норму банківського прибутку.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник