О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

При запамороченнях ефективні також циннаризин 0.025 грама 2-3 рази на день, ка-винтон (винпоцетин) 0.005 грама 3 рази на день.

ст. Лікування вегето-судинного кризу змішаного типу

Раціональна психотерапія.

Корекція дихального стереотипу.

Внутрішньом'язове (а при важкому перебігу кризу — внутрішньовенне) введення седуксена 2 мл 0.5% розчину.

Лікування (Р-адреноблокаторами або холинолитиками з урахуванням переважання симптоматики симпатоадреналової або парасимпатичної активності).

 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОКОРРЕКЦИІ РІВНЯ ЗНАНЬ

1.  Як описують пацієнти    найчастіше відчуття болю при НЦД:

 

A.Колючі. Б. Що тисне.

B. Стискання і розпирання, як при розтягуванні.

2.  Яка депресія сегменту ST (на скільки міліметрів) вважається значущою для діагностики НЦД?

 

A.  3мм Б. 5 мм

B.  До 2 мм

3.  Який з перерахованих симптомів є патогномонічним для НЦД :

 

A.Колючі болі в області серця під час фізичного навантаження.

Б.Желудочковая екстрасистолія після фізичного навантаження.

B.Загрудинний біль, і депресія сегменту ST що проходить після навантаження. Г.Зубец Q в відвіденнях III і aVF.

Д. Негатівний зубець Т у відведеннях V2-V6.

 

4. Хворий 20 років поступив зі скаргами на головний біль. Об'єктивно: шкірні по-
криви
блідо-рожеві, астенічної статури, над легенями ослаблене дихання везикули ЧДД 18
в хв Тони серця ясні, ритмічні ЧСС 90 в хв. Межі відносної серцевої тупості не змінені.
АТ
100/70 мм рт. ст. Психічний розвиток і інтелект не порушені. Емоційно лабильний.
Який діагноз найбільш вірогідний?

A.  Синдром Шерешевського-тернера

B.  НЦД

C.  Синдром Штейна-льовенталя E. Синдром Іценко-кушинга

 

 

Правильні відповіді: 1А, 2В, 3В, 4В. Технологическая карта проведення практичних занять по темі.

Тема 1. Визначення, класифікація НЦД, психогенна
ЖАЛОБЫ


АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ
s

О J.

&.        t

го        a

о.  a

Б


 

СО


(J

.

m О

CO


О Ш <D

В


X і

E  °   s

ш 2  m

и  ш і

f£ <u    <u

О  "   ^


g   I   «     Q.   s   о £

I §- I !       І 1 Ї |

M E^       МІР

S ? §         5 * І Ё

Q- (JОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕЗмоциональнаяІ
'--- б--- 7---- '

ОСМОТР

Синдром Р " I


__ ПЕРКУССИЯ     |

Границы COR в


АУСКУЛЬТАМИЯ

Отсутствие

Тоны ясные

гпредварительный диагнозЛАБОРАТОРНЫЕ


ДАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
I           ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ IКровь без из-


Моча без


АД - чаще


|ЭКГ - нарушения автоматизма, |брадикардия

Велоэргометрия-
снижение физи-
ческой
рабо то-
способности
        ДИФФЕРЕНМИПАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗПсихогенная

НМД


НМД

Инфекционно-токсическая    Связанная с физическим Смешанная

перенапряжениемЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОМИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ

 

Антидепрес-


Мереброан-ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ Актуальність теми

Загальна мета практичного заняття. Розглянути етіологію та патогенез аритмій, засвоїти діагностичні критерії, особливості клінічної картини, диференційної діагностики, медикаментозного і хірургічного лікування порушень серцевого ритму і провідності.Для цього необхідно уміти (конк­ретні цілі):

1)   правильно зібрати скарги і анамнез, об­рати найбільш характерні ознаки захворю­вання, що призвело до аритмії;

2)   скласти план обстеження хворого;

3)   провести об'єктивне обстеження хворого, вибрати найбільш інформативні ознаки,

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання - уміння:

1)знання електрофізіології серця

2)навики збору скарг, анамнезу захворю­вання і анамнезу життя;

3)володіння методами перкусії, пальпації, аускультації;

знання нормальних значень і умінняінтерпретувати показники електрокардіограми

5)  знання сучасних методів клінічних, лабо­раторних і інструментальних досліджень;

6)  знання найважливіших сучасних лікарських препаратів для фармакотерапії порушень серцевого ритму.

характерні для порушень серцевого ритму;

4)   інтерпретувати результати додаткових інструментальних і лабораторних досліджень;

5)   Здійснити діагностику невідкладних станів, обумовлених порушеннями серце­вого ритму (гостра серцево-судинна недостатність, фібриляція шлуночків, тромбоемболії).

6)   обрати і обгрунтувати план лікування хворого;

7)   призначити медикаментозну терапію;

8)   визначити і обгрунтувати показання до хірургічного лікування порушень серцевого ритму.

Мета заняття: на основі теоретичних і практичних знань студент повинен уміти розпізнавати різні варіанти порушень серцевого ритму, визначити лікувальну тактику у кожному конкретному випадку, призначити адекватну терапію і оцінити отримані резуль­тати.

При підготовці до занять користуйтеся літературою

1.                  Терапія: Керівництво для студентів і лікарів - інтернів /Л.Т. Мала, В.М. Лозина.- Х.:Факт, 2001.-1032с.

2.                  Кардіология/ Н. Р. Грабб, Д. Ю.Ньюрбі: Пер. з англ. Під редакцією Д. А. Струтінського. - М. Медпрес-інформ, 2006. - 704 з.

3.                  Клінічна кардіологія в 2 т./ Амосова е.М. - К.: Здоров'я, 1997.Коваленко м. В., Ганжа и.М. і ін. Внутрішні хвороби.- К.: Здоров'я, 2002.- 992 з.

4.                  Невідкладна медична допомога: учбовий посібник-під редакцією Ф.С.Глумчера, В.Ф.Москаленко. - К.: Медицина, 2006. - 632 з.

5.                  Серцево-судинні захворювання. Класифікація, схеми діагностики і лікування/ Під ред. В. М. Коваленко, М. І. Лутай. - К.: "Четверта хвиля", 2003.-77с.

6.                  Госпітальна терапія. Н.М. Середюк, Е.М. Нейко, Ш.П. Закалюк і др.; під редакцією Е.М. Нейко. - К.: Здоров'я, 2003 - 1176 з.

7.                  Сучасні класифікації захворювань внутрішніх органів : Метод. вказ. для студентів 5 - 6 курсів і лікарів інтернів /Склали:П.Г.Кравчун, Л.А.Лапшина, О.Ю.Борзова, О.В.Ломакіна.- Харків: Харьк. націон. мед. університет, 2005 - 32 з.

8.                  Сучасні методи дослідження серця і судин. - Харків : Торнадо, 2006 - 212 з

9.                  Вагнер Г.С. Практична електрокардіографія Марріотта: Пер. з англ. Спб: Діалект Неви. - М.: Видавництво БІНОМ. - 2002. - 480 з.

Г.Е.Ройтенберг, А.В. Струтинський. Внутрішні хвороби (серцево-судинна система) ВАТ. Медицина. 2003.
C. D. E.


суправентрикулярна екстрасистолія; шлуночкова екстрасистолія; атріовентрикулярна блокада II ступеня.
5. Пацієнт 72 років скаржиться на неритмічне серцебиття, задишку при помірному фізичному навантаженні. Об'єктивно: ритм серцевої діяльності неправильний, ЧСС -96/хв., тони серця ослаблені, систоличний шум над аортою, ЧД - 16/хв. На ЕКГ: відсут­ність зубців Р у всіх відведеннях, різні інтервали P-P, хвилі f найбільш виражені в V2. Про яке порушення ритму серцевої діяльності слід думати?

A.  Фібриляція передсердя

B.Шлуночкова екстрасистолія

C.Передсердна екстрасистолія Д.Трепотіння передсердя

Е. Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса

 

6. Атріовентрикулярна блокада I ступеня характеризується:

A.                 деформацією зубця Р

B.                 розширенням зубця Р більш ніж 0,1 с

C.                 подовженням інтервалу Рq

не реєструється на звичайній ЕКГ7.Синоаурікулярна блокада II ступеню з періодами Самойлова - Венкенбаха характеризується:

A.                 розширенням зубця Р

B.                 звуженням зубця Р

C.                 подовженням інтервалу Р-Р

D.                 укороченням інтервалу Р-Р

E.                  випадінням комплексу PQRST

 

8.        Для блокади задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса характерно:

A.                 різке відхилення електричної осі серця вправо

B.                 розширення комплексу QRS до 0,12 с і більше

C.                 виражені зміни в грудних відведеннях

D.                 переважно негативний комплекс QRS у відведеннях II, III, AVF

E.                  різке відхилення електричної осі серця вліво

 

9.        М-образний вид QRS в V1-2-3 характерний для:

A.                 внутрішньопередсердної блокади

B.                  синдрому WPW

C.                  блокади лівої ніжки пучка Гіса

D.                 блокади правої ніжки пучка Гіса

 

10.     Діагностика ішемії міокарду за даними моніторингу ST сегменту ускладнена

за наявності  на ЕКГ:

A.                
блокади правої ніжки пучка Гіса

B.                  блокади лівої ніжки пучка Гіса

C.                  ознак гіпертрофії міокарду лівого шлуночку

D.                 повної блокади серця

E.                  ознак насичення серцевими глікозидами

6. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ.

Перелік теоретичних питань, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

1.  Визначення поняття «Аритмія».

2.  Етіологічні чинники і патогенез порушень ритму серця.

3.  Класифікація порушень серцевого ритму і провідності.

4.  Електрофізиологічні механізми аритмій ( екстрасистолія, фібриляція і трепотіння передсердь, надшлуночкові і шлуночкові пароксизмальні тахікардії, фібриляція шлуночків).

5.  Клініка пароксизмальних порушень серцевого ритму.

6.  Клінічні і інструментальні методи діагностики порушень серцевого ритму.

7.  Диференційна діагностика пароксизмальних порушень ритму серця.Медикаментозні і немедикаментозні методи лікування аритмій.

8.  Невідкладна допомога при раптовій зупинці кровообігу.

 

10.  Показання до хірургічного лікування атріовентрикулярних блокад серця. Прин­ципи електрокардіостимуляції (тимчасової, постійної). Типи електрокардіостимуляторів.

11.  Визначення поняття «Блокади серця».

12.  Етіологічні чинники і патогенез порушень провідності серця.

13.  Класифікація блокад серця.

14.  Електрофізиологічні механізми порушень провідності (синоатріальна блокада, атріовентрикулярна блокада, блокада ніжок пучка Гіса).

15.  Клініка різних ступенів синоатріальної та атріовентрикулярної блокад, блока­ди ніжок пучка Гіса.

16.  Клінічні, інструментальні і лабораторні методи діагностики блокад серця.

17.  Диференційна діагностика синоатріальної і атріовентрикулярної блокад серця, блокад гілок пучка Гіса.

18.  Медикаментозні і немедикаментозні методи лікування блокад серця

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 


Похожие статьи

О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія

О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань