О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

Амінотрансферази - ферменти, що каталізують міжмолекулярне перенесення аміногрупи між аміно- і кетокислотами. Найбільше діагностичне значення мають аспарта-тамінотрансфераза (АСАТ) і аланінамінотрансфераза (АЛАТ).

Найбільша кількість АСАТ виявлена в міокарді, менше в печінці, скелетних м'язах, головному мозку, нирках. Активність АЛАТ більше в печінці і підшлунковій залозі, менше в м'язі серця, скелетних м'язах. У здорових людей в сироватці крові міститься: АСАТ - 0,1­0,45 мкмоль/л, АЛАТ -0,1-0,68 мкмоль/л.

Активність АСАТ підвищується через 6-12 годин після початку дестабілізації ІХС, при розвитку інфаркту міокарда досягає максимуму через 24-48 годин, потім поступово зме­ншується, повертаючись до норми через 4-5 днів. При стабільній стенокардії напруги ак­тивність АСАТ в нормі.

Співвідношення активностей АСАТ/АЛАТ в нормі рівне 1,33-0,42, при нестабільній стенокардії і гострому інфаркті міокарду воно зростає.

Цей показник зростає також при захворюваннях печінки, жовчовивідних шляхів, пі­дшлункової залози, при розшаровуючої аневризмі аорти, тромбоемболії легеневої арте­рії 25-50 % хворих), мозковому інсульті, інфаркті нирок, при травмах і захворюваннях скелетної мускулатури (м'язова дистрофія, дерматоміозит та ін.), а також при різних хірур­гічних втручаннях 95 % хворих). Підвищення активності аспартатамінотрансферази спо­стерігається і при різних захворюваннях серця - міокардиті, перикардитах і навіть при ка­тетеризації серця. Підвищення активності ензиму описане при важкій застійній серцевій недостатності і після тривалих пароксизмів тахікардії; у цих ситуаціях його пов'язують із застоєм крові в печінці. Значний підйом активності ферменту спостерігається у хворих з патологією жовчних шляхів, після ін'єкцій морфіну. Гіперферментемія виникає у 10 % жі­нок, що використовують таблетовані контрацептивні засоби.


Щоб довести або виключити пошкодження міокарду, необхідно повторно визначи­ти активність ферментів в крові (тропонінів T, І і МВ-КК, міоглобіну) відразу після госпіталі­зації пацієнта і впродовж перших 6-12 годин після неї або після будь-яких наступних епізо­дів сильного болю в грудях (табл. 1 ).
Для лабораторної діагностики ревматизму використовується комплекс показників (загальноклінічне дослідження крові, ШОЕ, загальноклінічне дослідження сечі, біохімічні показники, дослідження імуноглобулінів, циркулюючих імунних комплексів, кріоглобулі-нів, показників системи комплементу та ін.). Лабораторні дослідження при ревматизмі необхідні для:

   підтвердження діагнозу;

   характеристики активності процесу;

   оцінки ефективності терапії;

   прогнозування результатів;

   уточнення патогенетичних механізмів.

Антістрептолізін-0 в сироватці крові В нормі рівень антистрептолізіну-О (АСЛО) в сироватці крові: у дорослих менше 200 МЕ/мл, у дітей до 150 МЕ/мл.

Інфекції, обумовлені стрептококом групи А, викликають специфічну імунну відпо­відь значне підвищення титру антитіл принаймні до одного з позаклітинних стрептоко­кових антигенів стрептолізіну-0, дезоксірібонуклеази В, гіалуронідази або нікотінамід-аденіндінуклеотидази.

АСЛО антитіла проти стрептококового гемолізіну-0. АСЛО маркер гострої стре­птококової інфекції. Рівень АСЛО підвищується в гострий період інфекції (7—14-й день) і знижується в період реконвалесценції та одужання. Визначення АСЛО використовують для спостереження за динамікою ревматичного процесу. Титр АСЛО підвищується у 80—85 % хворих з ревматичною лихоманкою. Діагностичне значення має стійке значне підвищення активності АСЛО. До 3-го тижня захворювання ревматизмом титр значно підвищується, досягаючи максимуму до 6—7-го тижня. При сприятливому перебігу процесу до 4—8-го місяця активність АСЛО знижується до норми. Під впливом терапії, що проводиться, ці те­рміни можуть скоротитися. Відсутність зниження активності АСЛО до 6-го місяця захворю­вання дозволяє припустити можливість рецидиву. Стійке і тривале підвищення активності після ангіни може бути передвісником ревматичного процесу. У 10—15 % випадків ревма­тизму підвищення активності АСЛО не визначається.

Підвищення АСЛО знаходять у деяких хворих з ревматоїдним артритом, проте рі­вень його підвищення при цьому захворюванні нижчий, ніж при ревматизмі. При виділен­ні бета-гемолітичних стрептококів групи А підвищені титри АСЛО виявляються у 40—50 % бактеріоносіїв. Збільшення титрів АСЛО виявляється у половини хворих гострим гломеру­лонефритом, що розвивається після стрептококової піодермії.

В більшості випадків гострий ревматизм розвивається в період від 1 тижнів до 1 міс. після інфікування; в середньому латентний період складає 18 днів після інфекції глот­ки і до 2—3 тижнів після шкірних інфекцій. Тому найімовірніше виявити підйом рівня АСЛО та інших антитіл в перших 2—3 тижні від початку захворювання.

Підвищення рівня АСЛО характерний для ревматизму, гострої стрептококової інфе­кції: ангіни, скарлатини, піодермії, гнійних запальних процесів, хронічного тонзиліту, гост­рого нефриту, гломерулонефриту.Прийом антибіотиків в гостру фазу стрептококової інфекції значно знижує вираже-ність імунної відповіді і підйом рівня АСЛО може бути незначний.

АнтиДезоксірибонуклеаза В в сироватці крові Титр АнтиДезоксірибонуклеази В в сироватці крові у дорослих в нормі менше 120 Од/мл, у дітей шкільного віку менше 200 Од/мл.

Стрептокок групи А виробляє чотири різних за своїм антигенним складом Дезоксі-рибонуклеази (ДНКази), що позначається А, В, С і D. Найбільше значення серед них має ДНКаза В, основна частина якої виробляється патогенними для людини штамами групи А.

Анті-ДНКаза В утворюється в організмі у відповідь на інфікування стрептококом групи А верхніх дихальних шляхів, так само часто, як і АСЛО, але на відміну від останнього нерідко зустрічається і при шкірних стрептококових інфекціях.

Зростання титру анти-ДНКази В починається незабаром після інфікування і досягає максимуму через 6-8 тижнів. Ще через декілька тижнів титр поступово знижується, але значно повільніше, ніж рівень АСЛО.

Збільшення титру анти-ДНКази В може розцінюватися як свідоцтво недавнього ін­фікування стрептококом групи А. Разом з тим одноразово виміряний титр, як високий, так і низький, може ввести в оману. Здорові особи після перенесеної стрептококової інфекції можуть мати титр вище прийнятих нормальних величин.

Антитіла до гіалуронідази у сироватці крові. Титр антитіл до гіалуронідази в си­роватці крові у дорослих в нормі менше 128 ОД/мл.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 


Похожие статьи

О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія

О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань