О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

5 %.

Пробу з добутаміном можна виконувати після клінічної стабілізації стану хворого з нестабільною стенокардією (відсутність нападів стенокардії спокою впродовж 10 - 15 днів) і зникненнями знов виниклих період погіршення) змін на ЕКГ в групі хворих з ни­зьким ризиком виникнення несприятливих результатів для виявлення нової асинергії або погіршення попередніх порушень локальної скоротності. Таким чином, Ехо-КГ з добутамі-ном є найбільш раннім стрес-тестом, дозволеним до проведення хворим з нестабільною стенокардією.

Крім діагностики гібернуючого міокарду і ІХС, стрес-Ехо-КГ добутамінова проба ви­користовується і для дослідження загальних резервів скоротності міокарду, наприклад у хворих із застійною серцевою недостатністю і кардіоміопатією.

Стрес-Ехо-КГ з електричною стимуляцією передсердя найчастіше використову­ють для цього черезстравохідну електричну стимуляцію передсердя. Даний навантажува­льний тест у поєднанні із стрес-Ехо-КГ проводять у хворих, не здатних виконати задане на­вантаження на тредмілі або велоергометрі та що мають при цьому протипоказання до фа­рмакологічних стрес-тестів. ЧСЕСП проводять по описаній вище методиці. Стандартні Ехо-КГ перетини реєструють і оцінюють на кожному ступені ЧСС. В ході проби є можливість безперервно моніторувати дані Ехо-КГ, що у випадках ішемії дозволяє побачити ранні змі­ни локальної скоротності міокарду до змін, зареєстрованих на ЕКГ, і розвитку больового синдрому.

Стрес-Ехо-КГ і сцинтіграфія міокарду з Талієм-201 Спільне використання наван­тажувальної Ехо-КГ і сцинтиграфії міокарду з Талієм-201 ефективно для виявлення ішемії і діагностики життєздатного міокарду. Навантажувальна сцинтіграфія з Талієм-201 підвищує чутливість стрес-Ехо-КГ. Метод зазвичай використовується при сумнівних результатах стрес-Ехо-КГ з фізичним або фармакологічним навантаженням. Радіофармацевтичний препарат вводять на останньому ступені навантаження і через 5-10 хвилин в трьох проек­ціях проводять сцинтіграфію. Введення препарату повторюють через декілька годин, і як­що є ішемія, то в цих ділянках із-за перерозподілу радіонукліду сліди індикатора зника­ють, а в сегментах некрозу або фіброзу зберігаються. Кількісна оцінка дефектів накопи­чення і їх стійкість визначаються за допомогою комп'ютера. Поєднане застосування сцин­тіграфії з Талієм-201 і добутамінової стрес-Ехо-КГ підвищує точність вибору хворих для ре-васкуляризації міокарду.

Стрес-Ехо-КГ і позитронно-емісійна томографія В ехокардіографічно визначених зонах акінезії і дискінезії може зберігатися життєздатний міокард («оглушений» і такий, що «заснув»). Це припущення підтверджується, якщо при Ехо-КГ не виявлено стоншування міокарду, при сцинтіграфії з Талієм-201 виявляється захоплення ізотопу, а при позитрон-но-емісійній томографії - збережений метаболізм глюкози.

Стрес-Ехо-КГ з контрастуванням міокарду Міокардіальна контрастна Ехо-КГ ви­користовується для характеристики змін в розподілі регіонального і трансмурального кро­вотоків при передсердній стимуляції у хворих на ІХС. У хворих з стенозуючим атероскле­розом коронарних артерій при стимуляції передсердя зниження міокардіального контрас­тування в субендокардіальних сегментах супроводжується болями за грудиною і змінами сегменту S-T на ЕКГ. Зниження міокардіального контрастування в субендокардіальних се­гментах після передсердної стимуляції не спостерігається у хворих з нормальними коро­нарними судинами або після ангіопластики.

Передсердно-індуковане зниження міокардіального контрастування спостерігаєть­ся також у хворих з рубцовими змінами міокарду і добрим колатеральним кровопоста­чанням у спокої. У хворих, що перенесли інфаркт, колатеральний кровообіг достатній для забезпечення перфузії міокарду у спокої, але недостатній для попередження міокардіальної ішемії під час стресу. Таким чином, міокардіальна контрастна Ехо-КГ особ­ливо корисна для визначення ішемії при стресі, обумовленому коронарним стенозом у хворих з нестабільною стенокардією і при поганому колатеральному кровообігу на фоні рубцевих змін.

Стрес-Ехо-КГ і тканинна доплерівська візуалізація міокарду У зв'язку з прогре­сом в області ультразвукового діагностичного устаткування з'явилися нові можливості ви­явлення ішемії сегментів міокарду, перфузія яких здійснюється критично стенозованою коронарною артерією. Звичайна стрес-ехокардіографія дозволяє тільки якісно або напівкі-лькісно оцінити результати дослідження. Кольорова доплерівська візуалізація тканини (доплер Ехо-КГ) відкрила нову можливість діагностики ішемії.

Проводять стрес-Ехо-КГ з добутаміном або діпірідамолом. На кожному ступені про­токолу записують кольоровий і спектральний режими доплер-Ехо-КГ з використанням 12-сегментної моделі лівого шлуночку. Позитивним результатом по доплер Ехо-КГ вважаєть­ся поява в одному або декількох сегментах якого-небудь з наступних ознак: зниження ранньої діастолічної швидкості - більш ніж на 2 см/с, збільшення часу ізоволюмічної рела­ксації більше 75 мс, часу досягнення пікової ранньої діастолічної швидкості - більше 55 мс.

На закінчення відзначимо, що стрес-Ехо-КГ дозволяє не тільки ефективно виявляти ішемію міокарду, але і визначати локалізацію і ступінь вираженості ішемії, що з'являється, дає можливість оцінити гемодинамічну і функціональну значущість стенозу коронарної артерії і колатерального кровообігу в ішемізованій зоні, виявити наявність життєздатного і нежиттєздатного міокарду. Чутливість стрес-ехокардіографії коливається від 80 до 85 %, а специфічність наближається до 90 %.

 

Трансторакальна і черезстравохідна Ехо-КГ коронарних артерій

 

Трансторакальна Ехо-КГ дозволяє отримати зображення проксимального сегмен­ту коронарних артерій в поперечному перетині з парастернального доступу на рівні трохи вище за локацію аортальних стулок. Найчастіше вдається візуалізувати короткий відрізок стовбура лівої коронарної артерії протяжністю 8-15 мм і рідше - гілок лівої коронарної ар­терії. На екрані стовбур лівої коронарної артерії розташований в задненижнем сегментіМал. 18 і Б). Парастернальний, по короткій осі, вид серця. Мал. 18 А - Стрілки показують нормальні ліву (1) і праву коронарні артерії (RCA), аортальний синус (2). Мал. 18 Б - Візуа-лізується кальцинована бляшка в просвіті коронарної артерії. дозволу завідувача кафе­дри променевої діагностики ХМАПО д-ра мед. наук, професора Р.Я. Абдуллаєва, 2003).

Коронарні артерії краще видно при проведенні черезстравохідноїЕхо-КГ. Даний метод дозволяє побачити стовбур лівої коронарної артерії приблизно в 90 % випадків. Ві-зуалізація коронарних артерій здійснюється як при поперечних, так і подовжніх перетинах чеезстравохідного доступу. При поперечному перетині коронарні артерії візуалізуються трохи вище за рівень аортальних стулок. Для цього датчик в стравоході поміщається на глибині 30-35 см від зубів. Після отримання зображення тракту, що виносить, правого шлуночку за допомогою зовнішніх ручок управління, відхиливши головку датчика вліво і трохи наперед, отримують перетин аорти із стулками аортального клапану. На цьому ж рівні візуалізуються короткий загальний стовбур і біфуркація лівої коронарної артерії. Для цього датчик слід поволі витягувати на декілька міліметрів догори від рівня аортальних клапанів до рівня синуса Вальсальви. Іноді можна прослідкувати впродовж декількох сан­тиметрів огинаючу гілку лівої коронарної артерії.

Черезстравохідна Ехо-КГ майже у всіх випадках дозволяє візуалізувати стовбури лі­вої і правої коронарних артерій, а в більшості спостережень - проксимальний сегмент лівої передньої низхідної і лівої огинаючої артерії. Чутливість і специфічність методу в діагнос­тиці стенозу проксимальних сегментів коронарних артерій складає 81 і 98 % відповідно. Кольорове доплерівське дослідження значно полегшує діагностику стенозу коронарних артерій, його чутливість і специфічність досягають 90 і 100 %.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 


Похожие статьи

О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія

О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань