Автор неизвестен 2 - Вісник науковий журнал донецького заснований у 1997 році національного університету - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ВІСНИК НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Донецького ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

національного університету

Серія В. Економіка і право №2/2010

ЗМІСТ

Економіка

Алькема   В . Г . Логістичні утворення як суб'єкти розвитку економічної безпеки 7

Бараннік   В . О . Енергетична безпека держави: візуалізація теоретико-методологічних підходів до оцінки рівня 17

Бородач Ю . В . Вплив внутрішніх факторів на матеріальні потоки складального виробництва 26 Важинська   В . В . Про формування й обґрунтування адекватного наукового підходу до вирішення кризових ситуацій у розвитку

економічної системи регіону 29

Варяниченко   О . В . Удосконалення методики розрахунку коефіцієнта оборотності товаро - матеріальних запасів 34

Вишневський   О . С . Міжнародні моделі реалізації соціальної орієнтації економіки: сучасний стан 40

Галіуліна   А . Л . Розвиток ринку капіталу України в умовах глобалізації 45

Гапонюк   О . І . Вплив глобалізаційних процесів на розвиток ринку позикового капіталу 52

Гончаров   В . М .,   Калюк   Ю . В . Розробка комплексного критерію оцінки конкурентоспроможності підприємства 59

Гришина   І . В . Удосконалення системи мотивації на підприємстві 65

Гурова   В. О. Система моніторингу управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства 71

Денисенко І . А . Сучасні підходи до управління кадровою підсистемою підприємства 78 Димеденко   І . В . Методичні підходи до діагностики фінансового стану в системі управління діяльністю підприємств туристичного

бізнесу 83

Дружиніна   В . В . Стратегія підвищення зайнятості населення міста 89

Дугінець   Г . В .   Міжнародний аутсорсинг як фактор глобалізації національних економік 97

Жаворонкова   Ю . В . Научно-методологические рекомендации относительно формирования финансовой стратегии предприятия 104

Жданко Є . С . Напрями підвищення ефективності діяльності міських підприємств сфери життєзабезпечення 109 Загребельний    В . С .   Технологічна конкурентоспроможність економіки України на міжнародному ринку та напрями її

забезпечення 117 Зінченко    Н . Н .,    Гавенко    С . С .,    Бригіда    В . С .  Віртуальні технопарки - «фабрики думки» інноваційного

прориву Донецька 2025-го року 124

Зова   В . А . Ефективність управлінських операцій роботи залізничного транспорту як складова концепції контролінгу 132

Калиниченко   М. П. Науково-методичні основи оцінки ринкової орієнтації промислових підприємств 142

Калошина Ю . О ., Чумаченко О . В . Емоційний інтелект як основа підвищення результатів праці 149 Каркачова   А . В . Правове регулювання заохочення інвестицій в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на окремих

територіях 157

Клименкова   О . В . Про вдосконалювання розвитку людського капіталу України в кризовій економіці 164

Кокорєва   О. В. Міграційна політика в системі економічної безпеки національної економіки 172

Кондратенко   Н. О. Загальгі тенденції у сфері ресурсозбереження в галузях народного господарства України 178

Корчевська   Л . О .,   Жосан   Г . В . Система напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства 184

Криворучко   Н. В. Інноваційний розвиток під час фінансово-економічної кризи 2008-2010 років: приклад іноземних держав 192

Кучер В . А . Промисловий маркетинг як інструментарій поліпшення збутової політики підприємства 197 Кучко - Бадіна   В . А .   Про можливі результати реалізації інституціональних умов ефективного використання регіональних

ресурсів в Донецькому регіоні 204

Ларичева   А . В . Информационно-компьютерная система управления непрерывной профессиональной подготовкой 211

Литвинчук   А. В. Кількісні методи оцінки ефективності комунікацій підприємства 216

Лук ' янченко   Н . Д .,   Хромов   М . І . Системний підхід в питанні дослідження людського розвитку в Україні 222

Лясковець   Г . М . Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародних фінансових послуг 232

Мариніна   С . В . Світова фінансово-економічна криза та її вплив на економіку України 239

Мельник   Т . М .   Інституційні чинники економічного розвитку: теорія і практика 245

Мешко Н . П . Науково-теоретичні основи дослідження технологічної спеціалізації у високотехнологічних галузях 252 Миронишина   Е . В .  Стратегические приоритеты рыночной экспансии фармацевтических компаний в условиях экономического

спада 258

Музиченко   Г . Г . Вплив глобальної фінансової кризи на соціально-економічний розвиток країн 266

Муромець   Н . Є . Дослідження структури та показників трудового потоку 271

Навроцька   Н . А . Конкурентоспроможність української економіки в умовах глобалізації 278

Небога   Т . В . Роль держави у формуванні інноваційної інфраструктури країни та підвищенні ефективності її функціонування 286

Небрат В . Г . Економічна безпека держави в умовах інтеграційних процесі 294 Омельченко   В . Я .,   Козарук   А . Я . Концепція функціонально-логістичного підходу до управління витратами великого

багатопрофільного промислового підприємства 303

Орехова   Т . В . Модель формування соціального партнерства між університетами, роботодавцями та суспільством в країнах Європи 309

Паршиков   О . М . Проблеми впливу авіації на екологію 312

Перцев   Ю . О . Динаміка глобальної кон'юнктури на ринку в сучасних умовах 314

Підгурська   І . А . Типологія та організаційні форми міжнародних партнерських відносин 321

Пікалова   Г . А . Фактор справедливості у трудовому процесі 330

Подольський   Р . Ю .,   Саєнко   О . О . Теоретичні засади маркетингу освітніх послуг 340

Попов   А . В . Моделювання стійкості виробництва сільськогосподарських культур в ПСП «Рамус» 348

Прокошіна   А. Г. Міграційні процеси на території України в кінці ХІХ - початку ХХ століття 353

Райко   Г . А .,   Игнатенко   Г . А . Региональный мониторинг решения задач развития 357

Свідрак   О. В. Фактори підвищення інвестиційної привабливості регіонів України 365

Севрюкова   С . Умови формування людського капіталу у домогосподарствах 372

Семенов   А. А. Механізм розрахунків за угодами фірмових зливань і поглинань 376

Сердюк   О . Ю .,    Миронова    О . М .,    Гуменюк   Н . В .   Механізм забезпечення гідної праці на підприємствах

України 384 Середа   Л . О . Перспективні напрямки удосконалення стратегії розвитку світової вугільної промисловості у контексті трансформації

європейського енергетичного ринку 390

Соколов   Д . Сучасні тенденції розвитку профспілкового руху в Україні 399

Сталінська   О . В . Основні принципи та напрями управління нематеріальними активами 406

Стрельнікова   Д . О . Класифікація вітчизняних кондитерських виробів 414

Тараненко   І . В . Системний характер формування інноваційної конкурентоспроможності в контексті глобалізаційних процесів 422

Турбан   Г . В . Розвиток міжнародної торгівлі та зростання протекціонізму 430

Уманець   Т . В . Активізація розвитку малого підприємництва як ознака формування середнього класу 435

Устінов Д . О . Оцінка впливу організаційних змін на тарифну політику ЖКГ 443 Федотов   А. А.,    Федотова   М. М.  До питання про механізм функціонування інституційного середовища інноваційної

діяльності 449

Філахтова   Т. В. Концепція гідної праці як засіб забезпечення сталого розвитку країни 457

Хаджинов   І. В.,   Власов   В. А. Деякі теоретичні аспекти транскордонного співробітництва 463

Христова   М. Баланси в обов'язковому страхуванні здоров'я 466

Цветошенко   М . В . Позиционирование и дифференциация в территориальном маркетинге 476

Чаусовська   К . О . Формальне та неформальне в економіці 486

Чорноус   О . І . Регіональні відмінності у функціонуванні автотранспортних систем 493

Шабуришвили   Ш .,   Маісурадзе   Н . Просування експорту на ринок ЄС: досвід Грузії 505

Шамал   Ахмед   Кадер . Вплив глобальної економічної кризи на розвиток світового енергетичного ринку 509

Шилець   О . С . Нові технології управління людськими ресурсами як інструмент ведення міжнародної конкурентної боротьби 514

Шира   Н . О .   Структуризація курсових співвідносин валютного ринку 523

Шульга   В . Г . Концепція системного управління людським капіталом промислових підприємств України в умовах кризи 529

Яковенко   О. О., Стрельченко   Д. І.   Єдина інформаційна платформа з питань соціально-трудових відносин 537

Яцкевич   І . В . Вплив основних факторів на функціонування центру відповідальності в системі управління підприємств зв'язку 545

Право

Антошкіна   В . К .,   Клочко   Г . В . Проблеми правового регулювання договору франчайзингу 549

Бе згін   К . С . Розробка Кодексу Законів «Про інноваційну діяльність» як фактор національної безпеки України 553

Бєлкін   Л. М. Проблеми соціального забезпечення громадян України в умовах нестабільності законодавства 562

Бернатович К . В . Питання реформування органів державної виконавчої служби України 569 Бугрім   О . В .,   Баканов   В . А .  Шляхи вдосконалення практики застосування технічних засобів фіксації порушень ПДР

підрозділами ДАІ МВС України 576

Валітов   С . С . Проблеми розгляду монопольного положення суб'єктів господарювання в судових рішеннях 582

Васильченко Н . В . Проблемні питання нормативного забезпечення трудового договору 590 Воротіна    Н. В.   Актуальні питання застосування відповідальності та заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

України 596 Грабельников    В. А.,    Юдін    М. С.   Напрямки реформування законодавства України у сфері забезпечення безпеки

дорожнього руху 604

Дергачов Є. В. Проблеми поняття та класифікація за кримінально-правовими ознаками організованих злочинних угруповань 609 Деревянко    Б . В .,    Родіна    В . В .   До механізму страхування життя і здоров'я пасажирів при перевезеннях міським

електричним транспортом 615

Єгоров   С . В . Роль інформаційного забезпечення у діяльності ДАІ з профілактики дорожньо-транспортного травматизму 621

Крисенко А. Є . Поняття та правова природа акредитиву 627 Курта   О .   О. Роль і значення юридичної доктрини в механізмі правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ України:

теоретико-прикладні аспекти. 636

Курчин О . Г . Суб'єкти розміщення зовнішньої реклами 644 Лавріненко    О.   В.   Соціально-трудові відносини як основна критеріальна ознака й сфера реалізації галузевого принципу

обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці 652

Моісєєв   Ю. О. Товарний ф'ючерсний контракт: окремі питання теорії і практики 663

Мудрак   І. В. Національні ментальні структури судових дебатів у кримінальному судочинстві 670

Пальчик   В. О., Смирнов   А. А.   Доктринальні проблеми криміналізації незаконного поводження з холодною зброєю 673

Перекрестная   О. О. Зловживання правом на подання позову в господарському процесі 683

Попова   О . Б . Щодо строку, з закінченням якого вантаж може бути визнано втраченим 689

Романюк   О . І .,   Колосова   Б . В . Загальнотеоретичні проблеми правового регулювання конкурентних відносин 694

Уралова   Ю . П . Пенсійне забезпечення суддів в контексті реформування законодавства про судоустрій та статус суддів 702

Фролов   Ю . М .,   Кирпичов   О . А . Міжнародно-правові аспекти боротьби з морським піратством 708

Хачук К . Д . Щодо формування органами місцевого самоврядування комунального замовлення 714 Холмянський    Я . Д .,    Ларіонова    Є . А .   Сучасні напрямки розв'язання проблем організації дорожнього руху в

Україні та підвищення його безпеки 721 Хромов     О . І .    Правове  забезпечення  регулярних  пасажирських  перевезень   автобусним  транспортом  у  разі збільшення

пасажиропотоку 727

Щербаков В . В . Правове положення посадових осіб органів акціонерного товариства залежно від їх розміру 733 Ярчук   В .   С .  Правовий інститут трудового договору й структурно-видова класифікація його норм: теоретичний та законотворчий

аспекти 739

Наукове життя

Шевченко    В . П .,    Москардіні    А. О .,    Кучко    А. М .,    Черніченко    Г . О ., Орєхова Т . В .,     Іванов   С . М .,   Власова   Т . В .   Цванг   В . А .   Проблеми стійкості й вигоди від програми TEMPUS для

Донецького національного університету 748

Альтернатива імпорту природного газу до України 753 Восьма міжнародна наукова конференція «Проблеми й перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках

Чорноморського економічного співробітництва й ГУАМ» 757

ВеСтнИк Донецкого нацИонального унИверСИтета

Серия В. Экономика и право №2/2010

СОДЕРЖАНИЕ Экономика

Алькема   В . Г . Логистические образования как субъекты развития экономической безопасности 7

Баранник   В . А . Энергетическая безопасность государства: визуализация теоретико-методологических подходов к оценке уровня 17

Бородач Ю. В. Влияние внутренних факторв на материальные потоки сборочного производства 26 Важинская    В. В.   О формировании и обосновании адекватного научного похода к решению кризисных ситуацій в развитии

экономической системы региона 29

Варяниченко   Е. В. Усовершенствование методики расчетов коэффициента оборачиваемости товарно-материальных запасов 34

Вишневский   А. С. Международные модели реализации социальной ориентации экономики: современное положение 40

Галиулина   А. Л. Развитие рынка капитала Украины в условиях глобализации 45

Гапонюк   О.   И. Влияние глобализационных процессов на развитие рынка ссудного капитала 52

Гончаров   В. М.,   Калюк   Ю. В. Разработка комплексного критерия оценки конкурентоспособности предприятия 59

Гришина   И. В. Совершенствование системы мотивации на предприятии 65

Гурова   В . А . Система мониторинга управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия 71

Денисенко И. А. Современные подходы к управлению кадровой подсистемой предприятия 78 Димеденко   И. В. Методические подходы к диагностике финансового состояния в системе управления деятельностью предприятий

туристического бизнеса 83

Дружинина   В. В. Стратегия повышения занятости населения города 89

Дугинец   А. В. Международный аутсорсинг как фактор глобализации национальных экономик 97

Жаворонкова   Ю. В. Научно-методологические рекомендации относительно формирования финансовой стратегии предприятия 104

Жданко Е. С. Направления повышения эффективности деятельности городских предприятий сферы жизнеобеспечения 109 Загребельный   В. С.  Технологическая конкурентоспособность экономики Украины на международном рынке и направления ее

обеспечения 117 Зинченко   Н. Н.,   Гавенко   С. С.,   Бригида   В. С. Виртуальные технопарки - «фабрики мысли» инновационного

прорыва Донецка 2025-го года 124

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Автор неизвестен 2 - Вісник науковий журнал донецького заснований у 1997 році національного університету