Автор неизвестен - Вісник науковий журнал донецького заснований у 1997 році національного університету - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Вісник

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Донецького ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

національного університету

Серія В. Економіка і право

ЗМІСТ

Економіка

Мунтіян   В . І . Доля СНД у руках Росії 7

Макогон Ю . В . Активна частина кризи пройдена, що далі? 10 Кендюхов   О . В .,   Боєнко   О . Ю . ,   Файвішенко   Д . С .   Багатопараметрична оптимізація та функціональний підхід у

брендингу: методологічні основи пошуку оптимальних рішень 15

Омельченко В . Я . , Хвостиков К . А . Керування товарними потоками в системі національної промислової політики 19 Баєв    К . А . ,     Завялова    А . В . ,     Ходарева    А . В .     Визначення стану та ефективності управління маркетинговою

діяльністю 21 Бунтовська   Л . Л . ,   Стрельченко   Д . І .,   Бунтовський   С . Ю . Соціально-трудові конфлікти та особливості їх

урегулювання 24 Васильців    Т . Г .     Проблеми взаємоузгодженості державного регулювання підприємництва, його економічної безпеки та розвитку

транскордонного співробітництва 27

Гурова   В . О .   Сучасні проблеми забезпечення захисту інтелектуальної власності в інформаційних мережах 31

Ілієв   Ц .   Виклики лідерства в інтелектуальній економіці 35

Засадко   В . В .   Теоретико-методичні підходи до моделювання тристороннього транскордонного співробітництва 38

Ковальов   В. М.,   Атаєва   О . А. Теоретичні аспекти дослідження людського капіталу 43

Лях   О. В.,   Суюсанова   О. Л. Зростання конкурентоспроможності вітчизняної металургії 48

Мельник Ю . М . Багатогранність використання маркетингових стратегій росту та методика їх вибору 51 Небава    М.    І.,    Мартьянов    М.    П.     Інституційні аспекти відродження динамізму та конкурентноздатності національної

економіки 55 Полянська   Я. Л.,   Пащенко   А. Ю.   Оцінка ефективності системи підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів на

прикладі ЗАТ УАСК «АСКА» 59 Серебренніков    Б . С .,     Сегеда     І . В .     Методологія оцінювання експортного потенціалу електроенергетики в системі

забезпечення екологічно безпечного сталого розвитку України 63

Ткач   К .   І .   Державна промислова політика і реалізація потенціалу хімічної галузі України 66

Фролова   В . Ю .,   Фролова   Г . І .   Аналіз факторів, що забезпечують високий рівень технологічного розвитку країн світу 69

Чумаченко   О . В .,   Шульгіна   Т . С .   Методичні проблеми планування управлінського персоналу металургійних підприємств 72

Щурко   У . В .   Україна і Росія: компаративний аналіз підходів до забезпечення національної безпеки 75

Алтухова І . М Управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств на світовому 78 Задворна   О . В .   Теоретико-методичні основи адаптації механізму впливу управлінського рішення на діяльність вищих навчальних закладів

України 80

Кожухівська     Р . Б .   Інформаційні технології в туризмі 84

Кононенко   О .   В .   Містоутворюючі фактори монофункціональних міст 87

Кримова   М . О .   Безперервна професійна освіта як фактор підвищення якості людського капіталу 89

Кульга   О. О .   Аналіз інноваційної системи України 92

Лясковець   Г . М .,   Жукова   Д . В . Проблема формування оптимальної структури золотовалютних резервів України 95

Малиненко   В . Є . Оцінка відповідності практики керування будівельними організаціями принципам сучасного менеджменту 98

Мачула А .I. Охорона праці у виробничій сфері як аспект формування гідної праці в Україні 101 Михайленко    Є . А .,    Михайленко    Д . А .    Підвищення ефективності взаємодії національних економічних систем в умовах

глобалізації 103

Погодаєв   С . Є . Особливості маркетингу робіт при відновленні, модернізації, переобладнанні суден 105

Сергійчук   С . І .   Удосконалення механізму управління продуктивністю праці 108

Фостик   Б. В. Сучасний протекціонізм країн в умовах членства в СОТ 112

Флейчук   М. І. Напрями підвищення ефективності державної стратегії дотримання прав інтелектуальної власності та розвитку ринку інновацій 116

Затулко   А. В.   Розвиток мультимодальних перевезень через взаємодію морського та залізничного транспорту 120

Дорошенко   І. В. Програма розвитку економіки України: яка макроекономічна політика нам потрібна? 123

Гришина   І. В.   ,   Пронченко   Т. А. Науково-практичні рекомендації відносно мотивації персоналу в умовах кризи 127

Джур   О . Є. Науково-технічне співробітництво у космічній галузі як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств України 130

Пуцентейло   П . Р . Концептуальні засади функціонування м'ясопродуктового подкомплексу в системі апк україни 134

Кондаурова   І. О .,   Казакова   А. С. Інтеграційні процеси в освіті в умовах формування економіки знань 138

Кучко- Бадіна   В. А. Оцінка ефективності використання основних ресурсів регіону 140

Бойко   А. М.,     Мединська   С. О . Проблеми і перспективи співпраці України з Європейським Союзом 144

Чижикова   О . О . Екологічний бізнес як напрямок реалізації концепції стійкого розвитку 146

Ілющенко   Б. М.,   Шаповал   І. А.,   Контурова   С. М. Методика визначення рівня задоволеності замовників 149

Хромов   М. І. Методика та показники   оцінки людського капіталу на мікроекономічному рівні 153

Фролов   О . В.,   Косюк   В. О.,   Будякова   О. Ю. Професійно-кваліфікаційна карта регіонального ринку праці 157

Чаусовський   О . М.,   Глушко   Е. С. Теорема Р.Коуза: сутність, зміст, значення для сучасної економіки 161

Чижикова   О . М . Міжнародний бізнес у контексті глобалізації 163

Хаджинова   Г. П..   Якушевська   К. В. Соціально-економічна нерівність регіонів України 165

Журба   І. Є. Транскордонне співробітництво України та Польщі в умовах Східноєвропейського партнерства 170

Желєзнова   Н. В. Напрямки стимулювання єврорегіональної співпраці в Україні 173

Медведкіна Є. О. Іноземне інвестування національної економіки в контексті розвитку глобальних трансформаційних процесів 178 Батрименко   В. В.,   Горюнова   Ю. Ю.   Наслідки лібералізації ринків банківських послуг у перехідних економічних системах

в умовах експансії транснаціонального фінансового капіталу 183

Гужва   І. Ю. Модель комплексної оцінки напрямів міжнародного співробітництва України в галуз атомної енергетики 186

Медведкін   Т. С. Іноземний досвід державного стимулювання міжнародного інноваційного бізнесу в контексті трансферу знань 189

Фінанси

Лук ' янович   М . В .   Структура й динаміка іноземних інвестицій у Росії в умовах світової економічної кризи 194

№1/2010

Орєхова   Т . В .,   Турчина   А . Я     Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків 196

Богачов   С. В.,   Жданко   Є. С. Перспективи підвищення конкурентоспроможності та розвитку інтегрованих структур в металургії 202

Шемаєва   Л. Г. Оцінка стану Національної інноваційної системи України 206

Безгін   К . С .   Методичний підхід до прийняття рішень стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві 208

Гонтарева   І. В.   Якість потенціалу в структурі оцінки системної ефективності підприємства 212

Іваненко   Л . М .   Особливості і тенденції купівельної поведінки в сучасних умовах 215

Злобін   І.   В.,   Терованесов   А.   М.   Перспективи та проблеми впровадження інституту медичного страхування в Україні 217

Леонова   Г. Д.,   Зайцева   А. М. Керування конкурентоздатністю підприємства сфери послуг в умовах кризи 219

Логачова   О . В.,   Сачли   О. Є.   Управління конкурентоспроможністю банків України під час кризи 222

Лисий   О .   П.   Шляхи підвищення інвестиційної привабливості морського транспорту 225

Міцура   О . О .   Методичний підхід до визначення розміру грошових потоків для проектів товарних інновацій 229

Музиченко   А. Г.,      Єгоренков   С. С.   Вплив світової фінансової кризи на розвиток фондового ринку України 233

Полшков   Ю. М.   Про математичні методи оптимального управління товарними запасами 236

Резнікова   Н. В.,   Відякіна   М. М.   Проблеми забезпечення стабільності в єврозоні в умовах фінансової волатильності 241

Сидорченко   Т. Ф .   Світова фінансова криза й процеси глобалізації світової економіки 247

Галіуліна   А.   Л.   Державне регулювання та сучасний стан ринків капіталу в Україні 251

Караєва   Н. В.,   Гусєва   І. І.   Способи управління ризиками в задачах електроенергетики 254

Криворучко   Н. В.   Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. та її вплив на інвестиційно-інноваційний розвиток України 259

Лукова   Н . Г .   Поняття податкових пільг як засобу державного регулювання господарської діяльності 262

Сириченко   Н . С . Криза як один з етапів життєвого циклу національної економічної системи 265

Прилипко   М . О .   Перспективи створення нового світового механізму Групи двадцяти (G-20) та міжнародних фінансових установ 269

Кутрань   К. В. Нові форми розвитку венчурного інвестування в умовах кризи 271

Адамик   Б. П. Діяльність Національного банку України як регулятора стабільності банківської системи 274

Полікарпова   О. С. Особливості нагромадження в системі ринкової економіки України 278

Половян   Н. С. Концептуальна модель керування екологічними ризиками 281

Ростовська   Г. В. Концепції управління витратами 284

Терещенко   Е. Ю.,   Андрєєва   В. Г. Концепція механізму управління фінансовим потенціалом підприємства 288

Матюх   С. А. Механізм удосконаленння системи оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн ЄС 291

Сердюк   В. Н.,   Зорина   М. С. Розробка прогнозів розвитку підприємства на основі аналізу балансу 295

Наумова М . Н ., Морозова А . И . Податки з фізичних осіб: тенденції, основні проблеми й шляхи їхнього рішення 301 Озаріна   О . В .,   Ширмук   Е . С .    ,   Кольцова   Ю .  Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями

в умовах міжнародної фінансової кризи 304

Захарін   С . В . Перспективи гармонізації кредитної та інвестиційної політики в умовах стимулювання економічного зростання 308

Камарицький   Ю . С . Визначення вартості основних засобів підприємства, враховуючи тест на наявність економічного знецінення 311

Право

Іванський   А . Й . Поняття та класифікація юридичних презумпцій у фінансовому праві 314

Гринюк   Р . Ф .,   Андрієва   А . Вимоги законодавства України до мови реклами: протиріччя норм та відповідальність 317

Антошкіна   В. К.,Клочко   Г. В. Комерційне найменування як самостійний засіб індивідуалізації підприємства 320

Звєрєва   О . В. Державне регулювання економіки з метою захисту споживчого ринку 322

Лавріненко   О . В.  Консолідація й кодифікація законодавства України про працю: проблеми та перспективи. 324

Синєокий О . В. Високотехнологічна концепція інформаційного права в системі права України 328 Тер з і    О . С .  Участь політичних партій України в трансформації українського парламенту наприкінці 80-х - першій половині 90-х років ХХ

століття (історичний аспект) 331

Руднєва   О . М . До проблеми захисту від катувань в Україні 334

Сидюк   О . В .,   Чернишов   А . А .   Правові й економічні аспекти аудита нематеріальних активів 336

Турченко   О .   Г .,   Григоренко   Д .   В . Колізійні питання міжнародного усиновлення 340

Удод   М .   В .,   Рябчиць   Ю .   Г . Правове регулювання адміністративних стягнень 342

Тужик   В . В . Співвідношення функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування (теоретико-правовий погляд) 344

Гавриляко   Я . Самозахист підприємств від рейдерства 346

Корольова - Борсоді Н . В . Порядок придбання громадянства України й Швейцарської Конфедерації: порівняльно-правовий аналіз 349 Фролов   Ю . М .,    Межуєв    С .  Деякі питання щодо можливості реєстрації права власності юридичної особи на нерухоме майно на

підставі рішення третейського суду 355 Холмянський    Я . Д .,    Ларіонова    Є . А .,    Смолін    О . О .   Шляхи подальшого вдосконалення законодавства про

дорожній рух з метою підвищення ефективності нагляду ДАІ МВС України за станом доріг 358

Шульженко   І . В . Еволюція забезпечення тендерної рівності у трудових правовідносинах (національні та міжнародні аспекти) 361

Биканова   А . В . Соціальна цінність права: проблеми та перспективи 363

Васильченко   Н . В . Захист інтересів підприємства від дій конкурентів за допомогою трудового договору 367

Гончаров   А.   В. Адміністративно-правовий статус соціальних страхових фондів в Україні 369

Кирпичов   О .   А. Міжнародні стандарти прав та свобод людини і механізми їх забезпечення та захисту 372

Пархоменко   М . М . Правове забезпечення якості товарів, робіт, послуг 375

Пед а н   В . І . Деякі особливості розслідування злочинів, пов'язаних із невиплатою заробітної плати 378

Поляков   В. Ю. До питання про поняття некомерційних організацій 380

Саєнко    Ю . О .  Понятійний апарат та сучасні проблеми нормативної структуризації правового інституту робочого часу (у контексті аналізу

проекту Трудового кодексу України) 383

Славова   Н . О . Кредитні спілки як учасники фонду гарантування вкладів (внесків): правові аспекти 386

Трофуненко Н. В. Нормативно-правове забезпечення якості будівельних робіт 388 Ярчук    В.   С.   Спеціальні норми, що регулюють припинення трудових відносин, як складник галузевого інституту трудового договору:

проблеми термінізації та шляхи вдосконалення механізму їхньої практичної реалізації 390

Зосяк   Х . В . Способи захисту прав страховиків в Україні в сучасний період 394

Мошенський С. З. Проблема дисбалансу інвестицій та заощаджень у світовій економіці 397 Русак    Д. М.,    Терес    А. С.   Вплив грошово-кредитної системи країн ЦСЄ на зростання та конкурентоспроможність національних

економік 403

Наукове життя

Круглий стіл «Транскордонне співробітництво на Сході України: соціально-економічні та екологічні аспекти» 407

XVI Міжнародний науково-практичний семінар "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний

аспект" 409

Рецензії

Гончаров     В . М .,      Зось - Кіор     М . В .    Рецензія  на   підручник   Макогона  Ю.В.,   Лук'яненка   Д.Г.,   Пахомова Ю.М.,

Пивоносова М. Ю, Філіпенка А. С. «Міжнародні стратегії економічного розвитку» 419

Орєхова   Т . В . Глобальна економічна інтеграція як науковий феномен і перспектива цивілізаційного прогресу 420

Александров   І . О .,   Краснова   В . В .   Модернізація управління місцевим економічним розвитком 421

Вестник Донецкого национального университета

Серия В. Экономика и право №1/2010

СОДЕРЖАНИЕ Экономика

Мунтиян   В. И. Судьба СНГ в руках России 77

Макогон Ю . В . Активная часть кризиса пройдена, что дальше? 10 Кендюхов    А . В .,    Боенко    Е . Ю .,    Файвишенко    Д . С .       Многопараметричная оптимизация и функциональный

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа