В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

Крім того, матка (uterus) фіксована до стінок таза кардинальною зв'язкою (lig. cardinale), або попереч­ною зв'язкою шийки (lig.transversum cervicis).

Піхва (vagina) Піхва є еластичним м'язово-фіброзним трубчас­тим органом довжиною 7-9 см, який сполучає поро­жнину матки (cavitas uteri) із зовнішніми жіночими статевими органами (organa genitalia feminina externa).

Верхня частина піхви охоплює шийку матки, утворюючи склепіння піхви (fornix vaginae), яке має передню частину (pars anterior), задню частину (pars posterior) та бічні частини (partes laterales).

Піхва має передню стінку (paries anterior) та за­дню стінку (paries posterior) і відкривається отво­ром (ostium vaginae) в присінок піхви (vestibulum vaginae).

У дівчат цей отвір закритий складкою слизової оболонки - дівочою перетинкою (hymen), а після дефлорації від неї залишаються сосочки дівочої пе­ретинки (carunculae hymenales).

Слизова оболонка піхви містить поперечні склад­ки, які називаються піхвовими зморшками (rugae vaginales). Ці зморшки утворюють на передній та задній стінках поздовжні стовпи зморщок (columnae rugarum).

Середня оболонка піхви м'язова, а зовнішня оболонка сполучнотканинна.ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ

(organa genitalia feminina externa)Жіноча соромітна ділянка; вульва

(pudendum femininum; vulva) Великі соромітні губи (labia majora pudendi) є складкою шкіри, яка містить жирову тканину (textus adiposus).

Вони оточують соромітну щілину (rima pudendi).

Права велика соромітна губа (labium majus pudendi dextrum) та ліва велика соромітна губа (labium majus pudendi sinistrum) з'єднуються між собою за допомогою передньої спайки губ (commissura labiorum anterior) та задньої спайки губ (commissura labiorum posterior).

Малі соромітні губи (labia minora pudendi).

Це складки шкіри, в яких немає жирової клітко­вини, вони розміщені присередньо стосовно вели­ких соромітних губ (labia majora pudendi).

Передній край малих соромітних губ (margo anterior labiorum minorum pudendi) роздвоюючись,утворює передню шкірочку клітора (preputium clitoridis) та вуздечку клітора (frenulum clitoridis).

У місці з'єднання малих соромітних губ (labia minora pudendi) ззаду утворюється вуздечка соромі­тних губ (frenulum labiorum pudendi).

Клітор (clitoris) Клітор завдовжки 2-3 см, є аналогом печеристих тіл статевого члена (corpus cavernosum penis) і скла­дається з:

-  ніжок клітора (crus clitoridis);

-  тіла клітора (corpus clitoridis), на якому роз­міщена голівка клітора (glans clitoridis).

Ніжки клітора (crura clitoridis) прикріплюються до нижніх гілок лобкових кісток (rami inferiores ossium pubis).

В основі клітора (clitoris) розміщене парне пече­ристе тіло клітора (corpus cavernosum clitoridis).

Присінок піхви (vestibulum vaginae) Присінок піхви є щілиною між малими сороміт­ними губами, куди відкриваються:

-  зовнішнє вічко сечівника (ostium urethrae externum);

-  отвір піхви (ostium vaginae);

-  протоки малих присінкових залоз (ductus glandularum vestibularium minorum);

-  протоки великих присінкових залоз (ductus glandularum vestibularium majorum), або Бартолініє-вих залоз.

Цибулина присінка (bulbus vestibuli) розміщена в основі великих соромітних губ з двох боків від ни­жнього кінця піхви і складається з печеристої ткани­ни (подібна до губчастого тіла статевого члена).

Варіанти та аномалії розвитку органів жіночої статевої системи

1 У процесі розвитку яєчників трапляються випа­дки зміщення яєчника - ектопія яєчника (ectopia ovariorum). Вони можуть знаходитись біля глибокого пахвинного кільця (anulus inguinalis profundus) або проходити через пахвинний канал (canalis inguinalis) і залягати під шкірою великих соромітних губ (labium majus pudendi).

2Додатковий яєчник (ovarium accessorium).

3Недорозвинення одного або обох яєчників.

4Відсутність маткових труб.

5Зарощення вічка (отвору) матки.

6Зарощення внутрішнього анатоміч-ного вічка (отвору) матки.

7При недостатньому зрощенні дистальних кінців правої та лівої парамезонефральних проток розви­вається дворога матка (uterus bicornus).

8При повному незрощенні дистальних кінців правої та лівої парамезонефральних проток розви­вається подвійна матка та подвійна піхва (uterus et vagina duplex).

9При затримці розвитку парамезонефральної протоки на одному боці виникає асиметрична, або однорога матка.

 

10Недорозвинена матка малих розмірів - інфа­нтильна (дитяча) матка.

11Справжній гермафродитизм - характеризу­ється наявністю у однієї і тіє самої людині яєчок та яєчників при чоловічому або жіночому типі будови зовнішніх статевих органів.

12Несправжній гермафродитизм - статеві за­лози належать до однієї статі, а зовнішні статеві ор­гани за своїми ознаками відповідають інший статі. Вторинні статеві ознаки при цьому нагадують ознаки протилежної статі або є проміжними.

Жіночий несправжній гермафро-дитизм -при ньому статеві залози диференціюються і розви­ваються як яєчники. Вони спускаються в товщу ста­тевих валиків, які настільки зближуються один з од­ним, що нагадують калитку. Кінцева частина сечос­татевого синуса залишається дуже вузьким і піхва відкривається в сечостатевий синус, при цьому отвір піхви стає малопомітним. Статевий горбик значно розростається та імітує статевий член. Вторинні ста­теві ознаки набирають вигляду, характерного для чоловіків.ПРОМЕЖИНА (perineum)У вузькому розумінні слова промежина (perineum) - це м'які тканини, що розміщені між переднім краєм відхідника (anus) і заднім краєм зовнішніх статевих органів (organa genitalia externa).

У широкому розумінні слова промежина - це комплекс м'яких тканин, які закривають вихід із по­рожнини малого таза (pelvis minor).

Промежина (perineum) за формою нагадує ромб, який оточений:

-  верхівкою куприка (apex coccygis) ззаду;

-  нижнім краєм лобкового симфізу (margo inferior symphysis pubicae) спереду;

- сідничими горбами (tubera ischiadica) з боків. Лінією,  проведеною  між сідничими горбами

(tubera ischiadica), промежина (perineum) умовно поділяється на передню ділянку (regio anterior) та задню ділянку (regio posterior).

Передня ділянка промежини (regio anterior perinei) лежить майже у лобовій площині (planum frontale) і через неї у чоловіків проходить сечівник (urethra), а у жінок - піхва (vagina) та сечівник (urethra).

Ця ділянка називається сечо-статевою ділянкою (regio urogenitalis).

Задня ділянка промежини (regio posterior perinei) знаходиться у горизонтальній площині (planum horizontale), і називається тазовою ділян­кою (regio pelvica), або відхідниковою ділянкою (regio analis), і через неї проходить кінцевий відділ прямої кишки (rectum) - відхідник (anus).

Згідно із сучасною анатомічною номенклатурою промежина (perineum) має:

-  підшкірний мішок промежини (saccus subcutaneus perinei);

-  поверхневий          відділ промежини
(compartimentum superficiale perinei), або поверхне-
вий простір промежини
(spatium superficiale);

глибокий мішок промежини; глибокий простір промежини (saccus profundus perinei; spatium profundum perinei).Підшкірний мішок промежини (saccus subcutaneus perinei) - це простір між підшкірною жировою клітковиною промежини (panniculus adiposus perinei) і поверхневою обгортальною фас­цією промежини (fascia investiens perinei superficialis).

Крововиливи або ексудат у підшкірний мішок промежини (saccus subcutaneus perinei) можуть проникати глибоко:

-  у підшкірний прошарок промежини (tela subcutanea perinei);

-  у передню стінку черевної порожнини (paries anterior cavitatis abdominis);

-  уздовж клітора/статевого члена/або в соромітні губи (labia majora) чи калитку (scrotum).

Поверхневий          відділ промежини

(compartimentum superficiale perinei) - це цілком закрита порожнина, яка оточена:

-  знизу - фасцією промежини (fascia perinei);

-  вгорі - перетинкою промежини (membrana perinei).

Водночас глибокий мішок промежини (saccus profundus perinei) відкритий зверху.

Він і глибокі м'язи сечо-статевої ділянки (mm. regionis urogenitalis) оточені знизу перетинкою промежини (membrana perinei) і простягаються вго­ру до таза (pelvis), тому старі терміни diaphragma urogenitale і fascia diaphragmatis urogenitalis inferior помилкові.

М'язи промежини (mm. perinei), за поперед­ньою анатомічною номенклатурою, поділяються на поверхневі м'язи та глибокі м'язи.

До поверхневих м'язів сечо-статевої ділянки (musculi superficiales diaphragmatis urogenitalis, PNA) належать:

1 поверхневий поперечний м'яз промежини (m. transversus perinei superficialis), який укріплює промежину (perineum);

2 цибулинно-губчастий м'яз (m. bulbo-spongiosus), який стискує отвір піхви (ostium vaginae) у жінок, а у чоловіків видавлює сім'я і сечу;

3 сідничо-печеристий м'яз (m. ischiocaver-nosus), який сприяє ерекції статевого члена (penis) чи клітора (clitoris).

До поверхневих м'язів відхідникової ділянки (musculi superficiales regionis analis; PNA) належить зовнішній м'яз-замикач відхідника (m. sphincter ani externus), який складається з поперечно-смугастих волокон (myofibrae transversostriatae) і є вольовим.

Глибокі м'язи промежини (mm. perinei profundi) беруть участь в утворенні тазової та сечо-статевої діафрагм (diaphragmata pelvis et urogenitale).

До глибоких м'язів сечо-статевої ділянки (mm. perinei profundi regionis urogenitalis) належать:

-  глибокий поперечний м'яз промежини (m. transversus perinei profundus), що починається від сідничих горбів (tubera ishiadica) і закінчується в сухожилковому центрі промежини (centrum tendineum perinei);

-  зовнішній м'яз-замикач сечівника (m. sphincter urethrae externus), утворений коловими поперечно­смугастими волокнами (myofibrae transversostriata). Це вольовий м'яз, що стискує перетинчасту частину (pars membranacea) сечівника (urethra).

До глибоких м'язів тазової ділянки (PNA) нале­жать:

- м'яз-підіймач відхідника (m. levator ani);

- куприковий м'яз (m. coccygeus), він більше роз­винутий у тварин.

До фасцій тазової ділянки (fasciae regionis pelvis) належать:

- поверхнева фасція промежини (fascia perinei superficialis), яка є продовженням поверхневої фас­ції тіла (fascia superficialis corpori) і закінчується в шкірі відхідника (cutis ani);

- власна фасція промежини (fascia propria perinei), яка є продовженням власної сідничої фасції.

Вона вкриває нижню поверхню м'яза-підіймача відхідника (m. levator ani).

Частина власної фасції промежини (fascia perinei propria), яка вкриває м'яз-підіймач відхідника (m. levator ani) знизу, називається нижньою фасці­єю тазової діафрагми (fascia diaphragmatis pelvis inferior).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах