В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

Параганглії виконують функцію, аналогічну до функції мозкової речовини надниркової залози, і продукують гормон адреналін.

Параганглії розвиваються із симпатобластів за­кладки симпатичного стовбура - хромафінобластів.

Неврогенні ендокринні залози (гіпофіз, шишко­подібна залоза) будуть описані в розділі "Центра­льна нервова система".Змістовий модуль 10 АРТЕРІАЛЬНА СИСТЕМАДо серцево-судинної системи (systema cardiovasculare) належать серце та складна сітка кровоносних і лімфатичних судин.

Кровоносну систему (systema sanguineum), яка є замкненою, складають:

- артерії (arteriae);

-  судини мікроциркуляторного кровоносного рус­ла;

-  вени (venae).

Центральним органом кровоносної системи є се­рце (cor), з яким сполучаються кровоносні судини (vasa sanguinea).По артеріях кров тече від серця, по венах кров тече до серця.

Виділяють три кола кровообігу:

Велике коло кровообігу (circulus sanguineus major) починається з лівого шлуночка, з якого вихо­дить аорта і закінчується в правому передсерді, куди впадають верхня порожниста вена (vena cava superior) та нижня порожниста вена (vena cava inferior). Це тілесне коло кровообігу забезпечує ар­теріальною кров'ю всі органи та тканини організму.

Мале коло кровообігу (circulus sanguineus minor) починається з правого шлуночка (ventriculus dexter), де виходить легеневий стовбур (truncus pulmonalis), і закінчується в лівому передсерді (atrium sinistrum), куди вливаються 4 легеневі вени (venae pulmonales). Це є легеневе коло кровообігу, в арте­ріях якого тече венозна кров, а у венах - артеріаль­на. Воно виконує функцію газообміну.

Серцеве коло кровообігу (circulus sanguineus cordis) починається від висхідної частини аорти (pars ascendens aortae; aorta ascendens) з вінцевих арте­рій (arteriae coronariae) і закінчується венами серця, що впадають у праве передсердя (atrium dextrum).

Кровоносні судини (vasa sanguinea) відсутні у:

-  волоссі (pili);

-  нігтях (ungues);

-  епітеліальному шарі шкіри (stratum epitheliale cutis);

-  рогівці ока (cornea oculi);

- суглобових хрящах (cartilagines articulares). Лімфатичні судини (vasa lymphatica) належать до

лімфатичної системи (systema lymphaticum). Лімфа (lympha) тече по лімфатичних судинах і вливається у венозну систему.

Лімфокапілярна сітка (rete lymphocapillare) відсу­тня у:

-  головному та спинному мозку (encephalon et medulla spinalis);-

-  оболонах мозку (meninges);

-  очному яблуці (bulbus oculi);

-  епітелії шкіри (epithelium cutis);

-  паренхімі печінки і селезінки (parenchyma hepatis et splenis);

-  хрящах (cartilagines);

-  кістковому мозку (medulla ossium);

-  плаценті (placenta).

Лімфатичних капілярів у тканинах значно більше, ніж кровоносних.ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ

за міжнародною анатомічною номенклатуроюЗагальні терміни

Кровоносна судина Артеріоло-венульний анастомоз; Артеріо-венозний анастомоз Артерія Живильна артерія Артеріола Артеріальне коло Судинне коло Цистерна Кров

Судинне сплетення Венозне сплетення Артеріальна сітка Дивовижна сітка Суглобова судинна сітка Венозна сітка Венозна пазуха Зовнішня оболонка Внутрішня оболонка Середня оболонка Клапан Заслінка Стулка Венозна заслінка Сполучна судина Капілярна судина Обхідна судина Синусоїдна судина Судини судин Судини нервів Вена Супутня вена Шкірна вена Випускна вена Живильна вена

Nomina generalia

Vas sanguineum Anastomosis arteriolovenularis; Anastomosis arteriovenosa Arteria

A. nutricia; A. nutriens Arteriola

Circulus arteriosus Circulus vasculosus Cisterna

Haema; Sanguis Plexus vasculosus Plexus venosus Rete arteriosum Rete mirabile

Rete vasculosum articulare

Rete venosum

Sinus venosus

Tunica externa

Tunica intima

Tunica media

Valva

Valvula

Cuspis

Valvula venosa Vas anastomoticum Vas capillare Vas collaterale Vas sinusoideum Vasa vasorum Vasa nervorum Vena

V. comitans

V. cutanea

V. emissaria

V. nutricia; V. nutriensГлибока вена Поверхнева вена Венула Лімфатична судина Поверхнева лімфатична судина Глибока лімфатична судина Лімфатичне сплетення Лімфатична заслінка Лімфа

Лімфокапілярна судина Лімфокапілярна сітка

V. profunda V. superficialis Venula

Vas lymphaticum

Vas lymphaticum superfciale

Vas lymphaticum profundum

Plexus lymphaticus

Valvula lymphatica

Lympha

Vas lymphocapillare Rete lymphocapillareСЕРЦЕ (cor)Серце (cor) є порожнистим м'язовим органом, що розміщений у порожнині грудної клітки (cavitas thoracis) у середньому середостінні (mediastinum medium).

Серце має:

-  верхівку серця (apex cordis), яка направлена вперед, униз і вліво;

-  основу серця (basis cordis), яка направлена в протилежний бік.

Серце має такі поверхні:

-  груднинно-реброву поверхню; передню поверх­ню (facies sternocostalis; facies anterior);

-  діафрагмову поверхню; нижню поверхню (facies diaphragmatica; facies inferior);

-  праву/ліву легеневі поверхні (facies pulmonalis dextra/sinistra).

По діафрагмовій поверхні (facies diaphragmatica) і частково по груднинно-ребровій поверхні (facies sternocostalis) проходить вінцева борозна (sulcus coronarius), яка є проекцією межі між шлуночками (ventriculi) і передсердями (atria) серця (cor).

Від вінцевої борозни (sulcus coronarius) по пе­редній та нижній поверхнях проходять передня мі-жшлуночкова борозна (sulcus interventricularis anterior) та задня міжшлуночкова борозна (sulcus interventricularis posterior), які є проекцією межі між правим шлуночком (ventriculus dexter) та лівим шлу­ночком (ventriculus sinister).

На основі серця (basis cordis) випинають вперед і присередньо передсердні вушка (auriculae atriorum):

-  праве вушко (auricula dextra) охоплює справа висхідну частину аорти (pars ascendens aortae, aorta ascendens);

-  ліве вушко (auricula sinistra) охоплює зліва леге­невий стовбур (truncus pulmonalis).

На основі серця (basis cordis) спереду з правого шлуночка (ventriculus dexter) виходить легеневий стовбур (truncus pulmonalis), який роздвоюється на праву і ліву легеневі артерії (arteriae pulmonales dextra et sinistra).

Позаду легеневого стовбура (truncus pulmonalis) проходить аорта (aorta), що виходить з лівого шлу­ночка (ventriculus sinister).

Позаду від аорти праворуч розміщені кінцеві від­діли:

-  верхньої порожнистої вени (vena cava superior);

-  нижньої порожнистої вени (vena cava inferior);

-  з лівого боку - чотири легеневі вени (venae pulmonales).

Порожнина серця (cavitas cordis) поділяється на;

-  праве і ліве передсердя (atrium dextrum et sinistrum);

-  правий і лівий шлуночки серця (ventriculus dexter et sinister).

Через ліву половину серця протікає артеріальна кров, а через праву половину - венозна кров.

Праве передсердя (atrium dextrum) Складовою частиною правого передсердя є його:

-  власне передсердя;

-  праве вушко (auricula dextra).

Внутрішня поверхня стінки правого передсердя (atrium dextrum) гладка, але в ділянці вушка є "скла-дкоподібні" структури - гребенясті м'язи (mm. pectinati).

У праве передсердя (atrium dextrum) впадають:

-  верхня порожниста вена (vena cava superior);

- нижня порожниста вена (vena cava inferior). Ці вени відкриваються:

-  отвором нижньої порожнистої вени (ostium venae cavae inferioris);

-  отвором верхньої порожнистої вени (ostium venae cavae superioris).

Між отворами порожнистих вен (ostia venarum cavarum) виступає міжвенний горбик (tuberculum intervenosum).

Верхня порожниста вена має заслінку нижньої порожнистої вени (valvula venae cavae inferioris).

Розширена задня ділянка порожнини передсер­дя, куди впадають дві порожнисті вени (venae cavae), називається пазухою порожнистих вен (sinus venarum cavarum).

Праве передсердя (atrium dextrum) відокремлене від лівого передсердя (atrium sinistrum) міжперед-сердною перегородкою (septum interatriale), на якій є добре помітна овальна ямка (fossa ovalis). Вона оточена кантом овальної ямки (limbus fossae ovalis).

Праве передсердя (atrium dextrum) сполучається з правим шлуночком (ventriculus dexter) через пра­вий передсердно-шлуночковий отвір (ostium atrioventriculare dextrum).

Між правим передсердно-шлуночковим отвором (ostium atrioventriculare dextrum) і отвором нижньої порожнистої вени (ostium venae cavae inferioris) ро­зміщений отвір вінцевої пазухи (ostium sinus coronarii), в яку впадають серцеві вени (venaecardiacae). Отвір прикритий заслінкою вінцевої пазу­хи (valvula sinus coronarii).

Поряд з отвором вінцевої пазухи містяться отво­ри найменших вен (foramina venarum minimarum).

Правий шлуночок (ventriculus dexter) Правий шлуночок складається із:

- власне шлуночка;

- артеріального конуса (conus arteriosus) - верх­ньої частини шлуночка, яка переходить через отвір легеневого стовбура (ostium trunci pulmonalis) у ле­геневий стовбур (truncus pulmonalis).

Правий шлуночок (ventriculus dexter) і лівий шлу­ночок (ventriculus sinister) відокремлені міжшлуно-чковою перегородкою (septum interventriculare), яка має:

- м'язову частину (pars muscularis), що є біль­шою за розмірами;

- перетинчасту частину (pars membranacea), що менша.

На внутрішній поверхні правого шлуночка (ventriculus dexter) розміщені м'ясисті перекладки (trabeculae can^ae), які формують такі м'язи кону­соподібної форми:

- передній сосочкоподібний м'яз (m. papillaris anterior);

- задній сосочкоподібний м'яз (m. papillaris posterior);

- перегородковий сосочкоподібний м'яз (m. papillaris septalis).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах