В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

Від верхівки цих м'язів починаються сухожилко­ві струни (chordae tendineae), які закінчуються в стулках (cuspides) правого передсердно-шлуночкового клапана; тристулкового клапана (valva atrioventricularis dextra; valva tricuspidalis).

Правий передсердно-шлуночковий отвір

(ostium atrioventriculare dextrum) Він закривається правим передсердно-шлуноч-ковим клапаном; тристулковим клапаном (valva atrioventricularis dextra; valva tricuspidalis), який має такі три стулки:

- передню стулку (cuspis anterior);

- задню стулку (cuspis posterior);

- перегородкову стулку (cuspis septalis).

При скороченні передсердь (atria) стулки клапана притискаються потоком крові до стінок шлуночка і пропускають кров у порожнину останнього.

При скороченні шлуночків (ventriculi) вільні краї стулок (margines liberi cuspidum) піднімаються і зми­каються, але в передсердя (atria) не вивертаються, бо з боку шлуночка (ventriculus) їх утримують сухо­жилкові струни (chordae tendineae).

Із правого шлуночка (ventriculus dexter) почина­ється легеневий стовбур (trucus pulmonalis), отвір якого закритий клапаном легеневого стовбура (valva trunci pulmonalis).

Клапан легеневого стовбура (valva trunci pulmonalis) складається з:

- правої півмісяцевої заслінки (valvula semilunaris dextra);

- лівої півмісяцевої заслінки (valvula semilunaris sinistra);

- передньої    півмісяцевої    заслінки (valvula semilunaris anterior).

Заслінки клапана легеневого стовбура (valva trunci pulmonalis) називаються відповідно до їхнього розміщення в плода.

У дорослих людей їх позиції стають:

-  передньоправою;

-  задньою;

-  передньолівою.

Середня частина вільного краю кожної заслінки потовщена й утворює вузлики півмісяцевих заслінок (noduli valvularum semilunarium), які сприяють щіль­ному змиканню клапана (valva).

Між стінкою легеневого стовбура (paries trunci pulmonalis) і кожною півмісяцевою заслінкою (valvula semilunaris) міститься відповідна пазуха ле­геневого стовбура (sinus trunci pulmonalis).

Ліве передсердя (atrium sinistrum)

Ліве передсердя має неправильну кубоподібну форму, а передня його стінка (paries anterior) утво­рює ліве вушко (auricula sinistra).

Внутрішня поверхня стінки лівого передсердя гладка і лише в ділянці вушка (auricula) знаходяться гребенясті м'язи (mm. pectinati).

У ліве передсердя (atrium sinistrum) відкривають­ся отвори чотирьох легеневих вен (ostia venarum pulmonalium), які не мають власних клапанів.

За допомогою лівого передсердно-шлуночкового отвору (ostium atrioventriculare sinistrum) ліве пе­редсердя (atrium sinistrum) сполучається з лівим шлуночком (ventriculus sinister).

На міжпередсердній перегородці (septum interatriale) нечітко вимальовується овальна ямка (fossa ovalis), дном якої є заслінка овального отвору (valvula foraminis ovalis).

Лівий шлуночок (ventriculus sinister) Лівий шлуночок є найбільшою камерою серця й утворює більшу частину його діафрагмової поверхні (facies diaphragmatica).

На внутрішній поверхні шлуночка містяться м'ясисті перекладки (trabeculae carneae), які фор­мують:

-  передній соскоподібний м'яз (m. papillaris anterior);

-  задній соскоподібний м'яз (m. papillaris posterior).

Верхівки цих м'язів за допомогою сухожилкових струн (chordae tendineae) прикріплюються до стулок лівого передсердно-шлуночкового клапана (cuspides valvae atrioventricularis sinistrae).

Лівий передсердно-шлуночковий отвір

(ostium atrioventriculare sinistrum) Цей   отвір   закривається   лівим передсердно-шлуночковим   клапаном;   мітральним клапаном (valva atrioventricularis sinistra; valva mitralis), який складається з:

-  передньої стулки (cuspis anterior);

-  задньої стулки (cuspis posterior).

Між цими стулками можуть бути спайкові стулки (cuspides comissurales), до яких прикріплюються сухожилкові струни (chordae tendineae).

Із лівого шлуночка (ventriculus sinister) виходитьаорта (aorta).

Отвір аорти (ostium aortae) Отвір аорти закривається клапаном аорти (valva aortae), який складається з:

- правої півмісяцевої заслінки; правої вінцевої заслінки (valvula semilunaris dextra; valvula coronaria dextra);

- лівої півмісяцевої заслінки; лівої вінцевої заслі­нки (valvula semilunaris sinistra; valvula coronaria sinistra);

- задньої півмісяцевої заслінки; задньої вінцевої заслінки (valvula semilunaris posterior; valvula coronaria posterior).

Заслінки клапана аорти називаються відповідно до їхнього розміщення у плода.

У дорослих їх позиції стають передньою, задньо-лівою і задньоправою відповідно. Вони мають на верхньому краї вузлики півмісяцевих заслінок (noduli valvularum semilunarium).

Між кожною півмісяцевою заслінкою і стінкою аорти (paries aortae) знаходяться відповідні пазухи аорти (sinus aortae).

Стінка серця (paries cordis) Вона складається із;

- внутрішнього шару - ендокарда (endocardium);

- м'язового шару - міокарда (myocardium);

- зовнішнього шару - епікарда (epicardium).

Ендокард (endocardium) Ендокард (endocardium) є внутрішнім шаром, що вкриває зсередини порожнину серця (cavitas cordis), а саме: покриває м'ясисті перегородки (trabeculae carneae), соскоподібні м'язи (mm. papillares) та су­хожилкові струни (chorde tendineae) і продовжується у внутрішню оболонку судин, що відходять від серця. Дуплікатура ендокарда утворює:

- заслінки клапану аорти (valvae aortae);

- заслінки клапану легеневого стовбура (valvae trunci pulmonalis);

- стулки правого передсердно-шлуночкового кла­пану (cuspides valvae atrioventricularis dextrae);

- стулки лівого передсердно-шлуночкового клапа­ну (cuspides valvae atrioventricularis sinistrae).

Міокард (myocardium)

Це середній шар, утворений серцевою м'язовою тканиною (textus muscularis cardiacus), яка склада­ється з кардіоміоцитів (cardiocyti), що з'єднані між собою значною кількістю вставних дисків.

М'язові волокна передсердь (atria) і шлуночків (ventriculi) починаються від волокнистої тканини, яка входить до складу м'якого скелета серця.

До м'якого скелета серця належать:

- праве та ліве волокнисті кільця (anuli fibrosi dexter et sinister), що знаходяться навколо правого передсердно-шлуночкового отвору (ostium atrioventriculare dextrum) та лівого передсердно-шлуночкового отвору (ostium atrioventriculare sinistrum);

- правий волокнистий трикутник (trigonum fibrosum dextrum) та лівий волокнистий трикутник (trigonum fibrosum sinistrum), що розміщені між кла­паном аорти (valva aortae) та правим і лівим волок­нистими кільцями (anuli fibrosi dexter et sinister);

-  перетинчаста частина міжшлуночкової пере­городки (pars membranacea septi interventricularis).

Міокард передсердь (myocardium atriorum) скла­дається з двох шарів:

-  поверхневого шару з коловими волокнами, який є загальним для обох передсердь;

-  глибокого шару з поздовжніми пучками, який є окремим для кожного з передсердь.

Міокард шлуночків (myocardium ventriculorum) складається з таких шарів:

-  зовнішного шару (поверхневого шару), який по­чинається від волокнистих кілець (anuli fibrosi), має поздовжній напрямок волокон і продовжується вниз до верхівки серця (apex cordis), де утворює завиток серця (vortex cordis) і переходить у глибокий шар протилежного боку;

-  середнього шару (колового шару), який є окре­мим для кожного шлуночка;

-  глибокого шару (внутрішнього шару), що, як і зовнішній шар, має поздовжній напрямок волокон.

Таким чином, зовнішній і внутрішній шари міо­карда є спільними для обох шлуночків, а середній є окремим для кожного шлуночка.

Кардіоміоцити передсердь, особливо їх вушка, містять секреторні гранули, що продукують атріаль-ний натрійуретичний фактор (гормон), який виді­ляється при перенаповненні передсердь та їх вушок кров'ю. Це призводить до зниження тиску у судинній системі.

Зовнішня оболонка серця - нутрощева пластинка; епікард (lamina visceralis; epicardium)

Вона є нутрощевою пластинкою серозного осер­дя (pericardium serosum).

Епікард вкриває:

-  серце (cor);

-  початкові відділи аорти (aorta);

-  легеневого стовбура (truncus pulmonalis);

-  кінцеві відділи порожнистих вен (venae cavae) та легеневих вен (venae pulmonales).

По цих судинах нутрощева пластинка (lamina visceralis) переходить у пристінкову пластинку сероз­ного осердя (lamina parietalis).

Стимульний комплекс серця

провідна система серця (complexus stimulans cordis; systema conducens cordis)

Він складається з атипових м'язових волокон, які мають здатність проводити імпульси від нервів серця до міокарда передсердь та шлуночків.

Центром провідної системи серця є такі два вуз­ли:

1 Пазухо-передсердний вузол (nodus sinuatrialis) - вузол Кіс-Фляка. Він розміщений у стінці правого передсердя (atrium dextrum) між отвором верхньої порожнистої вени (ostium venae cavae superioris) і правим вушком (auricula dextra).

Від цього вузла відходять гілки до міокарда пе­редсердь, які визначають ритм скорочення серця.

Передсердно-шлуночковий вузол (nodus atrio-ventricularis) - вузол Ашофф-Тавара. Він лежить у товщі нижнього відділу міжпередсердної перегород­ки (septum interatriale).

Донизу передсердно-шлуночковий вузол (nodus atrioventricularis) переходить в передсердно-шлуночковий пучок (fasciculus atrioventricularis) -пучок Гіса, який зв'язує міокард передсердь з міока­рдом шлуночків.

У м'язовій частині (pars muscularis) міжшлуноч­кової перегородки (septum interventriculare) пучок Гіса поділяється на праву ніжку (crus dextrum) та ліву ніжку (crus sinistrum).

Кінцевими гілками ніжок є субендокардіальні гі­лки (rr.subendocardiales) - волокна Пуркіньє, які закінчуються в міокарді шлуночків.Кровопостачання серця

Виділяють такі типи кровопостачання серця:

- лівовінцевий тип, при якому кровопостачання більшої частини серця забезпечується гілками лівої вінцевої артерії (arteria coronaria sinistra);

- правовінцевий тип, при якому кровопостачан­ня більшої частини серця забезпечується гілками правої вінцевї артерії (arteria coronaria dextra);

- середній тип, при якому вінцеві артерії рівно­мірно забезпечують кровопостачання серця;

- проміжний тип, він може бути:

- середньоправим;

- середньолівим.

Кровопостачання серця забезпечується правою вінцевою артерією (a. coronaria dextra) та лівою він­цевою артерією (a. coronaria sinistra), які почина­ються від цибулини аорти (bulbus aortae) у відповід­них пазухах аорти (sinus aortae).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах