В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

- загальна міжкісткова артерія (a. interossea communis), що розгалужується на:

- передню міжкісткову артерію (a. interossea anterior);

- задню міжкісткову артерію (a. interossea posterior). Ці артерії забезпечують кровопостачання глибокої частини м'язів передпліччя (pars profunda musculorum antebrachii) і беруть участь в утворенні сіток зап'ястка (retia carpalia).

Від задньої міжкісткової артерії (a. interossea posterior) відходить поворотна міжкісткова арте­рія (a. interossea recurrens), яка анастомозує із се­редньою обхідною артерією (a. collateralis media) і бере участь у формуванні ліктьової суглобової сіт­ки (rete articulare cubiti);

- долонна зап'ясткова гілка (r. carpalis palmaris) та тильна зап'ясткова гілка (r. carpalis dorsalis), що беруть участь в утворенні відповідних зап'ясткових сіток (rete carpale palmare et rete carpale dorsale);

- глибока долонна гілка (r. palmaris profundus), яка анастомозує з кінцевим відділом променевої артерії (a. radialis), бере участь в утворенні глибокої долонної дуги (arcus palmaris profundus).

Від поверхневої долонної дуги (arcus palmaris superficialis) відходять три або чотири загальні до­лонні пальцеві артерії (aa. digitales palmares communes), кожна з яких розгалужується на дві вла­сні долонні пальцеві артерії (aa. digitales palmares propriae).

Від глибокої долонної дуги (arcus palmaris profundus) відходять чотири долонні п'ясткові ар­терії (aa. metacarpales palmares), які дистально впа­дають у загальні долонні пальцеві артерії (aa. digitales palmares communes).

Гілки долонних п'ясткових артерій (rami arteriorum metacarpalium palmarium) за допомогою пронизних гілок (rr. perforantes) анастомозують з тильними п'ястковими артеріями (aa. metacarpales dorsales).

Анастомози артерій верхньої кінцівки

Для артерій верхньої кінцівки характерна наяв­ність анастомозіу в системі:

- підключичної артерії (a. subclavia);

- пахвової артерії (a. axillaris);

- плечової артерії (a. brachialis);

- променевої артерії (a. radialis);

- ліктьової артерії (a. ulnaris), які забезпечують обхідний (колатеральний) кровотік артеріальної крові та кровопостачання суглобів.

Вони розміщуються:

1) навколо плечового суглоба (art. humeri): в ді­лянці надостьової ямки (fossa supraspinata) та підос-тьової ямки (fossa infraspinata) анастомозує надло­паткова артерія - a. suprascapularis (із підключич­ної артерії - a.subclavia), з огинальною артерією лопатки - a. circumflexa scapulae (із підлопаткової артерії - a. subscapularis);

2)у ділянці надплечового відростка (acromion): надлопаткова артерія - a. suprascapularis (із підк­лючичної артерії - a. subclavia) анастомозує з груд-нино-надплечовою артерією - a. thoracoacromialis (із пахвової артерії - a. axillaris);

3)біля шийки плечової кістки (collum humeri): передня огинальна артерія плеча (a. circumflexa humeri anterior) і задня огинальна артерія плеча (a. circumflexa humeri posterior) анастомозують між собою та з гілками глибокої артерії плеча -a. profunda brachii (від плечової артерії);

4)навколо ліктьового суглоба в утворенні лік­тьової суглобової сітки (rete articulare cubiti) беруть участь:

 

-  променева обхідна артерія (a. collateralis radialis) від глибокої артерії плеча (a.profunda brachii) та променева поворотна артерія (a. recurrens radialis) від променевої артерії (a. radialis);

-  середня обхідна артерія (a. collateralis media) із глибокої артерії плеча (a.profunda brachii) та поворо­тної міжкісткової артерії (a. interossea recurrens) від ліктьової артерії (a. ulnaris);

-  верхня ліктьова обхідна артерія (a.collateralis ulnaris superior) із плечової артерії (a. brachialis) та задня гілка ліктьової поворотної артерії (r. posterior a. recurrens ulnaris) від ліктьової артерії (a. ulnaris);

-  нижня ліктьова обхідна артерія (a.collateralis ulnaris inferior) із плечової артерії (a. brachialis) та передня гілка ліктьової поворотної артерії (r. anterior arteriae recurrentis ulnaris);

5)навколо зап'ястка (carpus) такі анастомози:

-  долонна зап'ясткова сітка (rete carpale palmare), яку утворюють:

-  долонні зап'ясткові гілки - rr. carpei palmares (від променевої артерії - a. radialis та ліктьової ар­терії - a.ulnaris);

-  передня міжкісткова артерія - a. interossea anterior (від загальної міжкісткової артерії -a. interossea communis);

-  тильна зап'ясткова сітка (rete carpale dorsale), яка формує анастомози:

-  тильні зап'ясткові гілки від променевої артерії та ліктьової артерії;

-  з гілками передньої міжкісткової артерії (a.interossea anterior) та задньої міжкісткової артерії (a.interossea posterior);

-  поверхнева долонна дуга (arcus palmaris superficialis), утворена:

-  кінцевим відділом ліктьової артерії (a. ulnaris);

-  поверхневою долонною гілкою променевої ар­терії (ramus palmaris superficialis arteriae radialis);

глибока долонна дуга (arcus palmaris profundus), утворена кінцевим відділом променевої артерії (a. radialis) та глибокою долонною гілкою лік­тьової артерії (ramus palmaris profundus arteriae ulnaris).НИЗХІДНА ЧАСТИНА АОРТИ Низхідна аорта

(pars descendens aortae; aorta descendens)

Низхідна частина аорти (pars descendens aortae)     abdominalis aortae; aorta abdominalis);має такі відділи:

-  грудну частину аорти; грудну аорту (pars thoracica aortae; aorta thoracica);

-  черевну частину аорти; черевну аорту (pars

 

- роздвоєння аорти (bifurcatio aortae);

спільну праву і ліву клубові артерії (arteriae iliacae communis dextra et sinistra).ГІЛКИ ГРУДНОЇ ЧАСТИНИ АОРТИГілки грудної аорти

(rami partis thoracicae aortae; rami aortae) У грудній частині аорти розрізняють:

-  пристінкові гілки грудної частини аорти (rr. parietales partis thoracicae aortae);

-  нутрощеві гілки грудної частини аорти (rr. viscerales partis thoracicae aortae).

До пристінкових гілок грудної частини аорти (rr. parietales partis thoracicae aortae) належать:

-  верхні діафрагмові артерії (aa. phrenicae superiores) - парні, забезпечують кровопостачання:

-  поперекової частини діафрагми (pars lumbalis diaphragmatis);

-  задні міжреброві артерії (aa. intercostales posteriores) - 10 пар, які проходять в ІІІ-XII міжреб-рових проміжках і забезпечують кровопостачання:

-  міжребрових м'язів (mm. intercostales);

-  ребер (costae);

-  шкіри грудей (cutis pectoris);

-  м'язів і шкіри передньої стінки черевної порож­нини (musculi et cutis parietis anterioris cavitatis abdominis).

XII задня міжреброва артерія (a. intercostalis posterior duodecima [XII]) розміщена під заднім кра­єм XII ребра (costa) і називається підребровою ар­терією (a. subcostalis), яка розгалужується на:

-  спинні гілки (rami dorsales), які постачають кров до м'язів і шкіри спини (musculi et cutis dorsi);

-  спинномозковi гілки (rami spinales), які поста­чають кров до спинного мозку і його оболонки.

Від кожної задньої міжребрової артерії (a.intercostalis posterior) відходять:

-  присередня шкірна гілка (r. cutaneus medialis) та бічна шкірна гілка (r. cutaneus lateralis), які здій­снюють кровопостачання:

-  до шкіри грудей і живота (cutis pectoris et abdominis);

-  бічні гілки грудей (rr. mammarii laterales) забез­печують кровопостачання:

-  грудних залоз (glandulae mammariae).

До нутрощевих гілок грудної частини аорти (rr. viscerales partis thoracicae aortae) належать:

-  бронхові гілки (rr. bronchiales), що постачають кров до:

-  трахеї (trachea);

-  бронхів (bronchi);

-  легень (pulmones);

-  стравохідні гілки (rr. oesophageales), що поста­чають кров до стравоходу (oesophagus);

-  осердні гілки (rr. pericardiaci), що постачають кров до заднього відділу осердя (pericardium);

-  середостінні гілки (rr. mediastinales) здійсню­ють кровопостачання:

-  сполучної тканини заднього середостіння (tela connectiva mediastini posterioris);

-  лімфатичних вузлів заднього середостіння (nodi lymphoidei mediastini posterioris).

Пахвова вена (v. axillaris) Пахвова вена (v. axillaris) є прямим продовжен­ням плечової вени (v. brachialis). Вона прямує дого­ри, розташовуючись з передньо- присереднього боку від одноіменної артерії (a. axillaris) і продовжується в підключичнувену (v. subclavia). Пахвова вена має притоки, котрі відповідають гілкам пахвової артерії (бічна грудна вена, підлопаткова вена, передня і задня огинальна вени плеча) крім того, в неї впада­ють підшкірні грудо-надчеревні вени (vv. thoracoepiploicae), котрі відводять кров від шкіри та підшкірного прошарку стінок грудної і черевної порожнин. В ділянці пупка вони анастомозують з v. epigastrica superficialis, котра відводить кров у стегнову вену. Так формується кава-кавальний анас­томоз.ГІЛКИ ЧЕРЕВНОЇ ЧАСТИНИ АОРТИна:


Черевна аорта

(rami partis abdominalis aortae; rami aortae abdominalis) Гілки черевної частини аорти поділяються на:

-  пристінкові гілки (rr. parietales),

-  нутрощеві гілки (rr. viscerales), що поділяються

-  парні гілки;

-  непарні гілки.

До пристінкових гілок черевної частини аорти

(rr. parietales partis abdominalis aortae) належать:

-  нижня діафрагмова артерія (a. phrenica inferior) - парна, розгалужується на верхні наднир­кові артерії (aa. suprarenales superiores) і забезпе­чує кровопостачання:

-  нижньої поверхні діафрагми (facies inferior diaphragmatis) та очеревини (peritoneum), що її вкриває;

поперекові артерії (aa. lumbales) - чотири пари, відходять від задньої поверхні аорти (facies posterioraortae) і забезпечують кровопостачання:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах