В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

-  задній стовбур (truncus posterior).

Передній і задній стовбури (trunci anterior et posterior) забезпечують кровопостачання:

-  до стінки і органів малого таза (parietes et organa pelvis minoris).

Гілки внутрішньої клубової артерії (rami arteriae iliacae internae) поділяються на:

-  нутрощеві гілки (rr. viscerales);

-  пристінкові гілки (rr. parietales).

До пристінкових гілок внутрішньої клубової артерії (rr. parietales arteriae iliacae internae) нале­жать:

-  клубово-поперекова артерія (a. iliolumbalis), яка забезпечує кровопостачання:

-  великого поперекового м'яза (m. psoas major);

-  клубового м'яза (m. iliacus);

-  квадратного м'яза попереку (m. quadratus lumborum);

-  клубової кістки (os ilium);

-  бічні крижові артерії (aa. sacrales laterales) -верхня та нижня (superior et inferior), що здійснюють кровопостачання:

-  кісток та м'язів крижової ділянки (ossa et musculi regionis sacralis);

-  оболонки спинного мозку (matres spinales).

-  верхня сіднична артерія (a. glutea superior), що виходить з таза (pelvis) через надгрушоподібний отвір (foramen suprapiriforme) і здійснює кровопос­тачання:

-  сідничних м'язів (mm. glutei);

-  кульшового суглоба (art. coxae);

-  нижня сіднична артерія (a. glutea inferior), що виходить з таза через підгрушоподібний отвір (foramen infrapiriforme) і постачає кров, переважно до:

-  великого сідничного м'яза (m.gluteus maximus);

-  шкіри сідничної ділянки (cutis regionis glutealis);

-  затульна артерія (a. obturatoria), що виходить з таза через затульний канал (canalis obturatorius) на стегно (femur), де забезпечує кровопостачання:

-           затульних   м'язів   (mm. obturatorii   interni etexterni);

-  кульшового суглоба (art. coxae);

-  присередніх м'язів стегна (musculi mediales femoris): mm. adductores longus, brevis, magnus et minimus; m. pectineus, m.gracilis;

-  шкіри зовнішніх статевих органів (cutis organorum genitalium externorum);

-  голівки стегнової кістки (caput femoris).

-  пупкова артерія (a. umbilicalis) у дорослої лю­дини заростає і функціонує тільки в початковій час­тині, де від неї відходять:

-  верхні міхурові артерії (aa. vesicales superiores) - до верхівки сечового міхура (apex vesicae urinariae);

-  сечовідні гілки (rr. ureterici) - до нижнього відді­лу сечоводів (ureteres).

До нутрощевих гілок внутрішньої клубової ар­терії (rr. visceralis arteriae iliacae internae) належать:

-  артерія сім'явиносної протоки (a. ductus deferentis), у чоловіків постачає кров до:

-  сім'явиносної протоки (ductus deferens);

-  нижня міхурова артерія (a. vesicalis inferior), забезпечує кровопостачання:

-  сечового міхура (vesica urinaria);

-  прямої кишки (rectum);

-  у чоловіків розгалужується на гілки до пухирчас­тої залози (rami glandulae vesiculosae) і передміху­рової залози (rami prostatici);

-  у жінок від неї відходять гілки до піхви (rami vaginales);

-  середня прямокишкова артерія (a. rectalis media), забезпечує кровопостачання:

-  ампули прямої кишки (ampulla recti);

-  м'яза-підіймача відхідника (m. levator ani);

-  у чоловіків розгалужується на гілки до пухирчас­тої залози (glandula vesiculosa) і передміхурової за­лози (prostata);

- у жінок від неї відходять гілки до піхви (vagina). Середня   прямокишкова   артерія   (a. recta lis

media) анастомозує:

-  з верхньою прямокишковою артерією (a.rectalis superior) від нижньої брижової артерії (a. mesenterica inferior);

-  з нижньою прямокишковою артерією (a.rectalis inferior) із внутрішньої соромітної артерії (a. pudenda interna);

- маткова артерія (a. uterina) проходить між лис­тками широкої маткової зв'язки (lig. latum uteri) від шийки матки (cervix uteri) до дна матки (fundus uteri); від неї відходять:

-  піхвова артерія (a. vaginalis), яка розгалужуєть­ся на:

-  трубну гілку (r. tubarius);

 

- яєчникову гілку (r. ovaricus), анастомозуючи з яєчниковою артерією (a. ovarica) від черевної час­тини аорти (pars abdominalis aortae);

- внутрішня соромітна артерія (a. pudenda interna), що виходить із тазової порожнини (cavitas pelvis) через підгрушоподібний отвір (foramen infrapiriforme), а потім через малий сідничний отвір (foramen ischiadicum minus) знову заходить у поро­жнину малого таза (cavitas pelvis minoris) в сідничо-відхідникову ямку (fossa ischioanalis).

У цій ямці (fossa ischioanalis) від внутрішньої со­ромітної артерії (a. pudenda interna) відходять:

- нижня прямокишкова артерія (a. rectalis inferior) і розгалужується на:

- промежинну артерію (a. perinealis) до м'язів промежини (musculi perinei);

- гілки до зовнішніх статевих органів (rami organa genitalia externa).

Зовнішня клубова артерія

(arteria iliaca externa)

Зовнішня клубова артерія є продовженням спі­льної клубової артерії (a. iliaca communis), через су­динну затоку (lacuna vasorum) виходить на стегно (femur), де вже називається стегновою артерією (a. femoralis).

Від зовнішньої клубової артерії відходять:

- нижня надчеревна артерія (a. epigastrica inferior), вона заходить у піхву прямого м'яза живота (vagina musculi recti abdominis), забезпечуючи кро­вопостачання м'язів живота (mm. abdominis), і роз­галужується на:

- лобкову гілку (r. pubicus), від якої відходить за-тульна гілка (r. obturatorius) або може бути додат­кова затульна артерія (a. obturatoria accessoria);

- артерію підвішувального м'яза яєчка (a. cremasterica) - у чоловіків;

- артерію круглої зв'язки матки (a. ligamenti teretis uteri) - у жінок.

Нижня надчеревна артерія (a. epigastrica inferior) анастомозує з гілками затульної артерії (rami arteriae obturatoriae) через затульну гілку (r. obturatorius);

- глибока огинальна артерія клубової кістки (a. circumflexa ilium profunda) йде до верхньої пе­редньої клубової ості (spina iliaca anterior superior); від неї відходять гілки (rami) до:

- м'язів живота (mm. abdominis);

- м'язів таза (mm. pelvis).

Глибока огинальна артерія клубової кістки (a. circumflexa ilium profunda) анастомозує з гілками клубово-поперекової артерії (rami arteriae iliolumbalis).АРТЕРІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

(arteriae membri inferioris)Стегнова артерія (a. femoralis) Стегнова артерія (a. femoralis) є продовженням зовнішньої клубової артерії (a. iliaca externa), прохо­дить під пахвинною зв'язкою (lig. inguinale) через судинну затоку (lacuna vasorum), збоку від стегнової вени (v. femoralis).

Далі стегнова артерія (a. femoralis) лягає в клубо­во-гребінну борозну (sulcus iliopectineus), проходить вниз по передній стегновій ділянці (regio femoris anterior) в стегновій борозні (sulcus femoralis) і захо­дить у привідний канал (canalis adductorius), через який проникає в підколінну ямку (fossa poplitea), де продовжується в підколінну артерію (a. poplitea). Від стегнової артерії (a. femoralis) відходять:

- поверхнева надчеревна артерія (a. epigastrica superficialis), яка проходить на передню стінку живо­та (paries anterior abdiminis) і кровопостачає:

-           нижній відділ апоневроза зовнішнього косогом'яза живота;

-  шкіру над апоневрозом зовнішнього косого м'яза живота;

-  поверхнева огинальна артерія клубової кістки (a. circumflexa ilii superficialis) йде вбік і розгалужу­ється:

-  у м'язах (musculi) та шкірі (cutis) біля верхньої передньої клубової ості (spina iliaca anterior superior);

-  поверхнева зовнішня соромітна артерія (a. pudenda externa superficialis);

-  глибока зовнішня соромітна артерія (a. pudenda externa profunda);

Поверхнева і глибока зовнішні соромітні арте­рії: розгалужується на:

-  передні губні гілки (rr. labiales anteriores) до ве­ликих соромітних губ (labia majora pudendi) у жінок;

-  передні калиткові гілки (rr. scrotales anteriores) до калитки (scrotum) у чоловіків;

-  пахвинні гілки (rr. inguinales);

-  глибока стегнова артерія (a. femoris profunda), від якої відходять:

-  присередня огинальна артерія стегна (a. circumflexa femoris medialis);

-  бічна огинальна артерія стегна (a. circumflexa femoris lateralis);

-  три пронизні артерії (aa. perforantes), що кро-вопостачають м'язи заднього відділу стегна (musculi compartimenti femoris posterioris);

-  низхідна колінна артерія (a. descendens genus) відходить від стегнової артерії (a. femoralis) у привід­ному каналі (canalis adductorius), виходить на пе­редню поверхню стегна (facies anterior femoris) че­рез привідний розтвір (hiatus adductorius) цього ка­налу і опускається до колінного суглоба (art. genus), де бере участь в утворенні суглобової колінної сітки (rete articulare genus).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах