В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

Підколінна артерія

(arteria poplitea) Підколінна артерія є продовженням стегнової ар­терії (a. femoralis), проходить попереду великогоміл­кового нерва (n. tibialis) та підколінної вени (v. poplitea) і на рівні нижнього краю підколінного м'яза (margo inferior musculi poplitei) розгалужується на:

-  передню великогомілкову артерію (a. tibialis anterior);

-  задню великогомілкову артерію (a. tibialis posterior).

Від підколінної артерії відходять такі гілки:

-   бічна верхня колінна артерія (a. superior lateralis genus);

- присередня верхня колінна артерія (a. superior medialis genus);

- середня колінна артерія (a. media genus);

- бічна нижня колінна артерія (a. inferior lateralis genus);

- присередня нижня колінна артерія (a. inferior medialis genus);

- литкові артерії (aa. surales).

Усі ці артерії беруть участь у кровопостачанні ко­лінного суглоба (art. genus) та м'язів (musculi) на­вколо нього.

Вони беруть участь в утворенні:

-  суглобової колінної сітки (rete articulare genus);

-  наколінкової сітки (rete patellare).

АРТЕРІЇ ГОМІЛКИ ТА СТОПИ

Задня великогомілкова артерія

(arteria tibialis posterior) Задня великогомілкова артерія (a. tibialis posterior) є продовженням підколінної артерії (a. poplitea), проходить у гомілково-підколінному ка­налі (canalis cruropopliteus) і виходить з-під присере-днього краю камбалоподібного м'яза (margo medialis musculi solei) позаду присередньої кісточки (malleolus medialis), проходить в окремому фіброз­ному каналі під тримачем м'язів-згиначів (retinaculum musculorum flexorum) на підошву (planta), де розгалужується на:

-  присередню підошвову артерію (a. plantaris medialis);

- бічну підошвову артерію (a. plantaris lateralis). Гілками    задньої    великогомілкової артерії

(a. tibialis posterior) є:

1 Малогомілкова огинальна гілка (ramus circumflexus fibularis; ramus circumflexus peronealis), що відходить від початку задньої великогомілкової артерії (a. tibialis posterior) і, огинаючи головку мало­гомілкової кістки (caput fibulae), приєднується до суглобової колінної сітки (rete articulare genus).

2 Малогомілкова артерія (a. fibularis; a. peronea), що проходить у нижньому м'язово-малогомілковому каналі (canalis musculoperoneus inferior), кровопостачає малогомілкові м'язи (musculi fibulares; musculi peronei) і позаду бічної кісточки (malleolus lateralis) розгалужується на:

-  бічні кісточкові гілки (rr. malleolares laterales), які беруть участь в утворенні бічної кісточкової сітки (rete malleolare laterale);

-  п'яткові гілки (rr. calcanei), приймають участь в утворенні п'яткової сітки (rete calcaneum);

-  сполучну гілку (r. communicans), яка сполучає малогомілкову артерію (a. fibularis) із задньою вели­когомілковою артерією (a. tibialis posterior).

3 Присередні кісточкові гілки (rr. malleolares mediales), що беруть участь в утворенні присеред-ньої кісточкової сітки (rete malleolare mediale).

4М'язові гілки (rr. musculares) кровопостачають:

-  глибокі м'язи та поверхневі м'язи заднього від­ділу гомілки (musculi profundi et superficiales compartimenti cruris posterioris).

5 Живильна артерія великогомілкової кістки (a. nutricia tibiae; a. nutriens tibiae);

6Бічна підошвова артерія (a. plantaris lateralis), що є однією з кінцевих гілок задньої великогомілко­вої артерії (a. tibialis posterior), лежить в бічній пі-дошвовій борозні (sulcus plantaris lateralis), прямує присередньо і, анастомозуючи з глибокою підошво-вою артерією (a. plantaris profunda), яка відходить від тильної артерії стопи (a. dorsalis pedis), утворює глибоку підошвову дугу (arcus plantaris profundus).

Бічна підошвова артерія (a. plantaris lateralis) віддає чотири підошвові плеснові артерії (aa. metatarsales plantares), які переходять у загаль­ні підошвові пальцеві артерії (aa. digitales plantares communes).Кожна з цих артерій (aa. digitales plantares communes) розгалужується на дві власні підошвові пальцеві артерії (aa. digitales plantares propriae), які кровопостачають на підошві (planta) шкіру з обох боків відповідних пальців стопи (cutis digitorum pedis).

7Присередня підошвова артерія (a. plantaris medialis), що є однією з кінцевих гілок задньої вели­когомілкової артерії (a. tibialis posterior), має глибо­ку гілку (ramus profundus) і поверхневу гілку (ramus superficialis), лягає у присередню підошвову борозну (sulcus plantaris medialis) та кровопостачає присе-редні м'язи підошви (musculi mediales plantae), ана-стомозуючи з першою тильною плесновою артерією (a. metatarsalis dorsalis prima).

8 Передня великогомілкова артерія (a. tibialis anterior), що відходить від підколінної артерії (a. poplitea) в підколінній ямці (fossa poplitea), захо­дить в гомілково-підколінний канал (canalis cruropopliteus) і відразу виходить з нього через вер­хній отвір міжкісткової перетинки (membrana interossea).

Передня великогомілкова артерія

(a. tibialis anterior)

Передня великогомілкова артерія (a. tibialis anterior) лягає на передню поверхню міжкісткової мембрани (facies anterior membranae interosseae) між м'язами переднього відділу гомілки (musculi compartimenti cruris anterioris) і, проходячи під верх­нім тримачем м'язів-розгиначів (retinaculum musculorum extensorum superius) та під нижнім три­мачем м'язів-розгиначів (retinaculum musculorum extensorum inferius), продовжується на стопу під на­звою тильної артерії стопи (a. dorsalis pedis).

Від передньої великогомілкової артерії (a. tibialis anterior) відходять наступні гілки:

- задня поворотна великогомілкова артерія (a. recurrens tibialis posterior), що бере участь в утворенні суглобової колінної сітки (rete articulare genus);

- передня поворотна великогомілкова артерія (a. recurrens tibialis anterior), що бере участь в утво­ренні суглобової колінної сітки (rete articulare genus);

- м'язові гілки (rr. musculares), які кровопоста-чають м'язи (musculi) переднього відділу гомілки (compartimentum cruris anterius);

-           передня       бічна       кісточкова артерія

(a. malleolaris anterior lateralis), що бере участь в утворенні бічної кісточкової сітки (rete malleolare laterale);

-  передня присередня кісточкова артерія (a. malleolaris anterior medialis), що бере участь в утворенні присередньої кісточкової сітки (rete malleolare mediale).

Тильна артерія стопи

(arteria dorsalis pedis) Тильна артерія стопи (a. dorsalis pedis) є про­довженням передньої великогомілкової артерії (a. tibialis anterior), проходить у першому міжкістко­вому проміжку (spatium interosseum primum), де розгалужується на:

-  першу тильну плеснову артерію (a. metatarsalis dorsalis prima);

-  глибоку підошвову артерію (a. plantaris profunda).

Перша тильна плеснова артерія (a. metatarsalis dorsalis prima) розгалужується на три тильні пальцеві артерії (aa. digitales dorsales), які йдуть з боків тиль­ної поверхні великого пальця стопи (facies dorsalis hallucis) і присереднього боку другого пальця (facies medialis digiti secundi).

Глибока підошвова артерія (a. plantaris profunda) проходить через перший міжплесновий проміжок (spatium intermetatarsale primum) на пі­дошву (planta) і, анастомозуючи з бічною підошво-вою артерією (a. plantaris lateralis), утворює глибоку підошвову дугу (arcus plantaris profundus).

Тильна артерія стопи (a. dorsalis pedis) має такі гілки:

-  бічну заплеснову артерію (a. tarsalis lateralis);

-  присередню заплеснову артерію (a. tarsalis medialis) до бічного краю стопи (margo lateralis pedis) і присереднього краю стопи (margo medialis pedis);

-  дугоподібну артерію (a. arcuata), від якої відхо­дять:

-  І-IV тильні плеснові артерії (aa. metatarsales dorsales prima - quarta [I—IV]).

Кожна з I —IV тильних плеснових артерій (aa. metatarsales dorsales prima - quarta [IIV]) поді­ляється на дві тильні пальцеві артерії (aa. digitales dorsales), які кровопостачають тильні поверхні сусід­ніх пальців (facies dorsales digitorum).АНАСТОМОЗИ між ГІЛКАМИ АРТЕРІЙ ТАЗА та НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИУ системі артерій таза та нижньої кінцівки утво­рюються анастомози (anastomoses) між гілками:

-  клубових артерій (aa. iliacae);

-  стегнової артерії (a. femoralis);

-  підколінної артерії (a. poplitea);

-  великогомілкових артерій (aa. tibiales), які за­безпечують обхідний (коллатеральний) кровотік ар­теріальної крові та кровопостачання суглобів.

Анастомози є такі:

1 Анастомози між гілками (rami) внутрішньої клубової артерії (a. iliaca interna) та стегнової ар­терії (a. femoralis).

2 Анастомози між лобковою гілкою (r. pubicus) від затульної артерії (a. obturatoria) і затульною гіл­кою (r. obturatorius) нижньої надчеревної артерії (a. epigastrica inferior), цей анастомоз одержав назву "корона смерті" (corona mortis).

3 Анастомози навколо кульшового суглоба (art. coxae):

- кульшовозападинна гілка затульної артерії (ramus acetabularis arteriae obturatoriae) анастомо-зує із  гілками  нижньої сідничної артерії (ramiarteriae gluteae inferioris) від внутрішньої клубової артерії (a. iliaca interna) та з присередньою огиналь-ною артерією стегна (a. circumflexa femoris medialis) з глибокої стегнової артерії (a. profunda femoris);

-  анастомозують між собою верхня і нижня сід­ничні артерії^a. gluteae superior et inferior), обидві від внутрішньої клубової артерії (a. iliaca interna);

-  анастомозують між собою присередня і бічна огинальні артерії стегна (aa. circumflexae femoris medialis et lateralis) від глибокої стегнової артерії (a. profunda femoris).

4Анастомози між гілками стегнової артерії (rami arteriae femoralis) та гілками артерій, які від­ходять від інших судин: поверхнева надчеревна артерія (a. epigastrica superficialis) від стегнової ар­терії (a. femoralis) з верхньою надчеревною артері­єю (a. epigastrica superior) від внутрішньої грудної артерії (a. thoracica interna) в передній стінці живота (paries anterior abdominis).

5 Бічна верхня колінна артерія (a. superior lateralis genus), бічна нижня колінна артерія (a. inferior lateralis genus), присередня верхня колін­на артерія (a. superior medialis genus) і присередня нижня колінна артерія (a. inferior medialis genus). Усі гілки підколінної артерії (a. poplitea) анастомозу-ють між собою та з низхідною колінною артерією (a. descendens genus) із стегнової артерії (a. femoralis).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах